9 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı:6 Yıl :1 İtalyan gazeteleri Fransızlara hücuma başladılar Habsbur gların Avusturya tahtına dönmesine Italya mı yardım ediyor ?. | Son vaziyet hakkında bu gün aldığımız telgraflar Berlin 8 — (Husust Muhabi- rimizden) — Pazar günü Vi - yanada yapılan toplantı ve nü- | mayişlerde Habsburgların A - vusturya tahtına tekrar getiril- * söz söylemişlerdi. Söz söyleyen- | (Asip ç, ÇELİK KALELER İ /| Harplerine'mi / Hazırlık? j ı Mıreıılrmı_l;;ı:ıın Al- ; İ man gençlerini müca- i deleye davet ediyor ; e | | | Nöyrat meleri hakında bir çok hatipler | ler arasında Ottonun murahha- Şuşnig Hitler (Devamı 2 incı sahifede) Fransızlar Majino istih-. | kâmlarını | uzatmağa karar verdiler.. İ E : İ “Alnıııı;:;:;kııı din- siz milleti ile harp ede- ? cektir..,, Ferlin, (Hususi) — Mareşal Mae ; $ frank sarfedecekler: D | kenzon Hamburgda Alman gençe | MA GA f diğine hitaben bir nutuk söyle- jl z B0 Ş mştir. İagiliz gazetelerinin Ber- $| P c # in muhabirleri bu nutku gaze. j gi eli X | telerine bildirmişlerdir. Mareşak Şİ P M | Alman gençliğinin hiristiyan- $ KT !ı BPRE TT £ B atbar # hığa çok sadakat göstermesini, | Kai aa ö | E Çünkü Almanyanın dinsizlerledin İ Ü;i'f::ı.m::' 4 !b 3 F ipuha ebesi yapmısı icap ede- İ İ S — İ L ? “Ceğini sö,lemiş ve: ü B A N İ “Bugünkü beynelmilel vaziyeti $| n İi len a| İ gözönüne getirince, Almanyanın, j N u kdfa di | ğ sarkın dinsiz milleti ile harp edi Pa S | AAA | % ıcgı anlaşılmaktadır. Bunun ni l İ ei | şîi"'%v; E zaman olacağını Allah bilir ; a g İ Gazeteler (dinsiz milletin) Rus- | maktadan görünüşü Paris 9 (Husust Muhabiri - mizden) — Fransız ordusunun silâhları fazlalaştırmak - maksa- | dile hükümetin yapmağa ka « rar verdiği dahili büyük istik - | raza yarın başlanmaktadır. Ya - ılan hesaplara göre deniz si » ıl,thııım.rısı için harcanacak olan para 12 milyar Fransız frangı - dir. Fransız deniz harp gemile- ı rinin tonu 650 binden 850 bin tona çıkarılacaktır. Kara, hava, deniz ve amum silâhlar için harcanacak olan para 15 milyar lı-ıaı:gı= bulacaktır. Deniz pro « vamı 2 nci sayfada) Ankaraya Döndü Adana, 9 ( Husus! | — Şükrü Kaya dün akşamki Taros ekspresile Ankaraya hareket etti. Akşamları Çıkar Günlük Gazete — Teleîon:20827 z —— | Alman | Kabinesi | Fevkalâde |Deniz silâhları için12, hava,kara | 've bütün silâhlar için 15 milyar | _îı Olarak Toplanıyor Berlin, 9 (A.A) — Si- | yasi mahafii M. Hitle- | rin ihtimal bu gün İn- giltere, Fransa ve İtal- yanın silâhlanmaları- || nın hasıl etmekte ol- duğu akisleri tedkik etmek üzere kabineyi fevkalâde bir Içtimaa davet edeceğini beyan l etmektedir. | İşten elçektirildi | Tıbbıadli başkâti- binin tevkifi de bekleniyor Adilye vekâletinin bu Sabahki tebliği Adliye vekile. | tinin acilen vere diği ve telgrafla teblig ettiği bir Şi kararla, bugün, Tıbbradii umum " | müdürlüğü baş- kâtibi Raife iş- p b ten el çektirik miştir, Raifin bu- gün istintak hâ- kimliğine — verilk mesi ve gösleri- lecek lüzum üze- Tine vilâyet meclisinden geçer ek tevkifi beklenmektedir. Raile, mü- him bir sahtekârlık işinden maz- ai tanıt edi- len umum?! müdür Bay Halit HUNUN HND Ka ai neniiren ninimernencaiNa Filistinde Vaziyet ge ee Fransız Çelik kalelerini Ihtiva eden Majino hattının aa B bilmez bir hale geldi Türk halkına” aklı hayale sığmaz zulüm'er yapmaya başladılar a — ”Vazısı ikinci sahifededir — F Hatay'da meclisi idare artık ne yaptığını ğ x hayal ve heye- eĞ can — âlemine a || mi daldı? . aŞ Onu yal- ? y —- € nız sesine SN (Bşık oldu- Haa S a ee Ve DU Tn tedir. Kanlı vakayi birbirini takip ligor. Örfi idare şiddetle hüküm sürmektedir. Yukarıdaki res'm dir suikastci Arabın karşuna dizilmek için idam megdanına ğetirildiğini gösteriyor.| uuu n bal e ikami nnn Esad Mahmud 'Ölünceye — Kadar j Yakında Suhulet Kitabevi tarafın- $ İ İ İ E H İ j H İ : İstanbul, SON TELGRAF Almanya Avusturyayı işgalmi edecek Avusturya tahtına kral oturtmanın işgal teşebbüsünü kolaylaştıracağı bildiriliyor, Almanlar kralı istemiyorlar Almanyada Avusturyaaleyhine şiddetlibircereyan ve hiddet hüküm sürüyor, iki Hariciye Vekili neler konuştular ? Türkkuşu bugün öğle üzeri geldi Pazaâr günü büyük bir hava bay- ramı yapılacak, bazı tayyarecile- rimiz paraşütlerle şehre inecekler de gençleri Muallimleri Ve cihi ile beraber Türkkuşunun güzi V:Ilüy tayyare istasyonuna gel mişlerdir. Devamı 2 nci sayfada Bu sabah İzmirden hareket eden Türk kuşu tayyareleri Bursaya uğe radıktan sonra saat onbir buçukta Bir hırsız çetesi daha yakalandı Bu gün de Kadıköyünde evleri soyan bir şebelîg ele geçirildi.. Yakalananlar son günlerde on- dan fazla ev soymuşlar Yazısı ikinci sayfada güememia nnni aai aNN a deüeenennermduinaramümnm ada nn “ Kayıp aranıyor!,, 'Adı herkesin ağzında olan artist | meydanda yok '_ lozo Kızdımı? — İnzivaya mi çekildi? —| Yoksa yeni hir f sofrasın- da gören- Çer varl Istanbulun yakından tanıdığı, şimdi de nerede olcu, « (Yazısı 2 incide) nu merak -ettiği artist Zozo Dalmas

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler