10 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlkbahara girer- ken dünya siyasi havası deh- şetle kararıyor * Milletlerin harp hazırlık- ları, şş_kçrleri Rusya, — Almanya, Fransa,İngiltere,İtal yanın deniz, hava kuvvetleri.. Paris, 10 | Husust? muhabirimiz telefonla bildiriyor ) — Siyasi ma- hafil son günlerde siyast hâdise'e. rin ehemmiyeti dolayısile bütün dünyanın barp hazırlığı yaptığından ve bir dünya harbinin patlak vere mesi tehlikesinin yakın olduğundan bahsediyor. Burada neşredilen bir istatistiğe dünyanın beş büyük devletinin hazırlığını gösteren istatistik — Devamı 2 inci sayfada — | ÜNU dkNN DN ada d NANERNKRANA BAA at baradanıbasanuu aa yaşaNaNNANşyAvANmNN c Üç devlet reisi arasında f Asya | Paktı İmzalanıyor.. Hariciye Vekilimiz Ha- ziranda Bağdada gidacek Ankara, ( Telefonla) — Tür- kiye, İran, İrak ve Efganistan arasındaki Asya p ktının birkaç aya kadar Tahranda imza edi- leceği söyleniyor. Bu münase- belle Hariciye Vekili Bay Tevfik Rüşlü Arasın Haziran bidaye- tinde Bağdada ve oradan da Irak Hariciye nazırı ile birlikte Tahrana gi'mesi muh'emeldir. —— Musolini Bugün Trablusa Hareket etti İtalyan Başvekili 15 Mart- ta Trablus panayırını açacak Roma 10 (A. A.) — Musolini bugün Libya'ya hareket edecektir. Duçe, otomobille Gaeta'ya giderek Cavor kruazörüne binecek ve bu ayn 15 b d: Toprouk'a muvasalat edeceklir. Başvekil, 15 mırita trables panayırının küşad resmini yapıcak ve bundan sotra olomo- bille Mısır hududuna Trablusgarb'e bağlıyan yoldan geçecektir. Bu v han uzunluru 1,900 kilometredir. Fatihte biraşık bugün sevgi- lisinğ ve Fransız siyasi mahafili istikbali böyle görüyor Harp çıkar çıkmaz Almanlar 13, Fransızlar 8, Sovyetler 36 milyon asker çıkaracaklar! xoslavyayı bağlıyacak olan büyük köprünün temel atma m arbi yakın! yakın e T İngilterede yent muazzam harp gemileri ınşa editmekledir. Resmimiz Kodaey sırklısının güverlesinde arkeri sockiyat münasebeti/e yapılan bir törenl — göstermektedir a aHai saN aai terli aa eee HmsinirmANNNrAnme mühim bir görüşme.. 'Tuna boyuhda yapılacak bu top- lantıda neler görüşülecek ? B Beneşin beş ve altı Nisanda Belgrada gideceği ve orada kral nai- bi prens Pol'e misafir olacağını teeyyüt etmektedir. Küçük itilâfın br ve iki Nisa vda yapacağı Belgrad kongresinden sonra, doktor Beneşin yapacağı bu sşeyahat, ehemmiyetli siyasi bir hâdise olarak telâkki edil- mektedir. Bundan başka, gene nisanın ilk haftasında Romanya ile Yu cak'ır. erasimi yapıla. Romanya cihetindeki Turnu severin şehrinde yapılacak sim Romanya Kralı Karolun huzurunda olacaktır. yuf' munıı:bı:île.me(s: koslovak ve Yugoslavya devlet reisleri de Belgrattan Turauseverine gelerek Kral Karol ile karşılaşacaklardır. Üç devlet reisinin bu fırsate tan istifade ederek Tuna boyunda mühim ve siyasi leler ü müzakerelerde tulunacakları söylenmektedir. — M *eleler üzerinde Okuyucularımıza: Kİ LA AD L AA ON ak- şamları geç vâkte kadar bekliyor ve adeta DÜ casına alıyorsunuz; Aziz okuyucularımız size FoD nettar ve müteşekkiriz. Yakın günler içinde gaze- temizi her bakımdan daha ziyade tekemmül ettire- rek size6-8 sayfalık hacmimiz içinde hizmete de- vam edeceğiz. ; Te e KO LK D FB L A Kİ HOLT R DT C d g ee YD e B L İ AAT T İ hakkında çıkarılan şayialar yalandır. rakibini '& 7 yaraladı! Yazısı 2 nci sayfada ükreş 10 (Hususi muhabirimizden)—Çekoslovak cumbhurrelsi doktor | Akşamları Çıkar Günlük Gazete — Telefon : 20827 | s a onda iktısat | Bayarın Viyanada patla- yan bombalar 22 kişi tevkif edildi, I ölenler ve yaralanan- f lar var | Viyana, 10(Telgrafla) — Krak || cılar, Ren meydanında bir içti- ’ ma yaplılar, Bir çok hatipler #öz söylediler. Nutuklar esnasın. da maktül sabık Başvekilin va- tanperverane hizmetlerinden si- tayişle bahsedildi. Fakat, nutuklarıa tam hara- retli bir anında, içtiman en ka. labalık bulunduğu yere müthiş bombalar düşmeğe başladı. Tam 8 bomba atıldı ve müthiş bir panik oldu. Ölenler ve yarala. nanlar vardır. Bu bombaların nasyonal sosyalistler tarafından atıldığı anlaşılmış ve 22 kişi teve kif edilmiştir. Bunların üzerinde daha birçok bombâlar - bulun- muştur. Ayrıca Alman nazilerile alâkalırını gösteren evrakta eh de edilmiştir. Burada müthiş bir heyecan hüküm sürmektedir. n Üzüm Kongresi Bugün Ankarada iktisat vekilinin mühim bir nut- ku ile açıldı. Ankara, 10 (Te. sreomı tefonla) — Üzüm »;—*_ kengresi bugün â vekili Bay Ce'âl mühim bir nutku ile açıl. mıştır. Kongreye bazı saylavlarla üzüm — tacirleri, ticaret odası Te« is ve kâtipleri de iştirak etmişlerdir. — B- Celâl Bayar Bugün Encümenler seçimi e lacak .vı bu Encümeı:lgırmdy;r'rıı çalışdıktan sonra 14 Martta son bir toplantı yapılarak kongreye niha- yet verilecektir. Kongraya üzüm kurumu, tacir ve müstahsiller na- mına raporlar verilmiştir. Bu raporda bazı dileklerde bulunulmaktadır. Kongrede alına« cak kararlar üzüm ihracatımızın inkişafına tesir edebilecektir. Filistinde Umumi ihtilâl Geniş mikyasta bir ihti- 1âl çıkmasından her an endişe edilmektedir.. Birçok şehirlerde suikastler Kudüs 10 (Hususi Muhabiri - 7ı_ı|zdcn) — Arablarla Yahu - gılor arasındaki çarpışmalar ço- gn_lnîış ve korkulu bir şekle gir-« Miştir, İki gün evvel, Kudüs şehri içinde iki Arap ile bir Ya- hudi öldürüldü ve bir Arap ta yaralandı. Arapların heyecanı çok fazladır. Umumt ve kanlı bir lşh'lâlin başlamak üzere olduğu sgylenmektedir. Polis ve askere ait zırhlı otomobiller Kudüs so- kaklarında intizam ve asayişi te- mine çalışmaktadırlar. Bir çok cadde ve sokak başları tel ör - | gülerle kapatılmıştır. Yolcular ve bütün arabalar durdurularak aranmaktadırlar, Geceleri lâm - ba yakmak ve ışık göstermek îu'ık edilmiştir. Kışlalardaki ngiliz askerleri her dakika si- lâh başıma hazır bir vaziyette bulundurulmaktadırlar. İngiliz | tahkik komisyonunun İngilte - reye hareketinden sonra ve şu - bat ayından itibaren başlayan | karışıklıklar çok şiddetli ve feci | bir şekil almıştır; Yalnız Kudüs- | te değil, bütün Filistinde karı - ğHudüdumuzda Ceteler! Suriyedeki çeteler faaliyete geçtiler Çeteler Türk köylerini taciz etmeye başladılar Üçkızın Hikâyesi Aka Gündüz ün şaheseridir. £. 100, ciltlisi 125 Sühulet Kitabevl a nn yaLa mURaNEşamaNl j İ j t 1 —— ——— - Adres : İstanbul, SON TELGRAF ( Suriyedeki müfrit kareketleri takbik eden Mistrirlardan bir ikl tipz Sürrenin örtüsünü Işliyenler ) Teşkil süllan ZX EEZe çetelerin sa- Millet'er Cemiyetinin gönder. yısı601 buldu. diği müşahit heyetin hareketinden v& Cenevredeki komite müzakereleri hakkında gelen son haberlerden sonra, tedhiş bareketi artık tahame mül edilemez bir hale girmiştir. Türkiye ve Sariye hududunda Antakya, 10 (Husuei muhabiri | dolaşan çetelerin ne maksat takip mizden)—Sancakta ve Türk hudut. larında çeteler çoğaldıkça çağalıyor. Adetleri her halde şimdiyekadar alt- mışa varmış olan bu çeteler Ermeni taşnaklardan ve Araplardan mü- rekkebtir, Hattâ bunlara yeni çete- ettikleri anlaşılamıyor. — Bunların buduttaki - kaçakçılara - ellerinden ler teşkil edebilmeleri için yedek silâhlar da verilmiştir. ge'en kolaylığı gösterdikleri ve hat v ea 14 Türk köylerini taciz edecek bir Dev Bulgar Başvekil vaziyet bile takındıkları ögrenik beyanatı Miştir. Bulgar hükümeti intihabatı tam bir zaferle kazandı (Yazıst 2 inci sayfada) aai menrürÜnA b N sir aei rer adai n ( 2nci sayfada) inin (Hitler Büyük Erkânı Harbiye Reisi ile beraber Bir Alman kıtasınt teftiş ediyor.) Fransız - Alman dostlu- ğunun tek şartı.. Hitlere göre bu tek şart: “Fran- sız-Sovyet misakının feshidir..,, Almanyada Ren mıntakasının | Alman dostluğunu mevruubalıs ete geçen sene işgali üzerine tezahürat | mekte ve şöyle bir neliceye var. yapıldığını dün yazmıştık. makltadır'ar: Bu sabâh gelen Alman gazete. — Eğer, Fransa, Almanya ile lerinden banları bu yildönümüne | dost olmak istiyorsa, Meskova ile şıklıklar olmaktadır. tahsis ettikleri yazılarda, Fransız« | yaptığı misakı bozma ıdır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler