30 Nisan 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

30 Nisan 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tarih ::l""'f"ı dünya matbuatı Mare - ll Bono'nun Habeşistan har- 'A manl hazırlandığı hakkın- N";ımm.; olduğu kitapla m _n_'“h!_"makmdıt Bu kitaptan v nş’ldah furları alıyoruz.> aN vazifemi aeker olarak bi- Sirm k, benim i en güzel bir E ide rebe olsun, leketle bir htf h değ - X PU Gün düçeye dedim ki e r:;ni dinle, eğer Habeşistanda M — rebe olursa, eğer beni de #a? Müktedir. görür bu KiğTereksin.> z ize, © Yüzüme baktı ve birdei ı'A *€lbej YE etti, > Be; Biyor, | © kadar ihtiyar zentyet- d ea yar a “Hayır ğ Betmer VT dedi, fakat zaman kay- “*k lünm! B :ı;:(g k halledileceğin! sö: idisine: Öyle ol ü ke Cünkü sine; Öyle olsun'» de 1öğe “tüinden güphem yek, :n:ı Aî?:ık'-nnı. idik. —Dnce, h ikad hiy "? harehğ be B &ki yapılacak elan t bakkında kimsaye ::ı. _: i“'!'[-ımmi. Yalmız « ve Fi mak biliyorduk. Kalkın böy- :._.k_ İN ihtimalile dahi her h.ı,.m'*u—ı #lkun tesir altır- Wı_ asın: lüzumlu görmüş - Düge, :“îı::)'_:" , Mütalealarımı söy - el ""L"Bllslınm dahitdeki si - Si ıı,m' Pek perişan — gidiyer. ’üm,üu tepheden manevra iyi )L—m“ e. im) Mparatorluğu ele ge- t& GÜÇ bir iş olmuyucak- | -| ğ__â':ıkık:dın itibaren bu - | Bu işin er geç tahak - | Ad'sabebcda Meneliğin | | ü| Ba Çü idare etmek şerefini ba- | hegkeli tır. Tarafımızdan yapılacak askeri harekât ile bu gayenin tahakkuku- | nu kat'i olarak telâkki edebiliriz. Duçe bana, bütün kuvvetimle ça- k için emir verdi. Mümkün olduğu kadar çabuk hazırlanmak lüzım geliyordu. — Duüçe, dei ız olacak. Hem de çok pa - fakat paray —Paramız ulacak, dedi 1934 SENESİNİN İLK AYLARI 1934 senesi başlarında Eritre - deki İtalyan kumandanı ve Adi- sababadaki İtalyan — ataşemiliteri Romaya geldiler. Bunlarla uzun uzun Konuştum Plâm tatbik mev- kline koymak için, hep birlikte e- saslı noktaları tesbit ettik. Arak, © dakikadan itibaren bu plünin ta- hakkukuna geçmek lüzım geldiği için, vaziyeti Harbiye Neraretine, bi andanı Düçerin arzu ve ından haberdar etmek bem | lâzım, hem de bir vazife halini al- di Uzün boylu muhaberata mey - dan vermemek tçin, mesele hekkin- da alınsecak bütün kararları, tahri ren tetkik ettik Zabıtlar; başvekil, başkumandan , Harbiye Nezırı Yüsteçarı ve be - nim tarafımdan imza edildi. Ve mü- zakerelere peyderpey iştirâk eden- ler de vabıtları imzaladılar. Bun - ların aramuıda detiz ve hava ku- mapdabları da vardı Düçe ile göyle tebik kal - Tmıştık. — Bu teşebkösten Rimseyi haberdar etmiyecektik. — Duçe, vırdsn geldiği remean, bütün İtel- yabın Rendisile beraber olacağını biliyordu. Masmafh gonvu da saklamamak İkamdır ki, aramızıla Karasmalare, sükünet taraftarla - yınu ve hattd korkaklara tesadüf et- tik. — Memleketin menafli üze - rinde bu kadaz besaplayıcı kareket | bertaraf etmek için ve iy Musolini Habeşistanın istilâ- sını üç yılönce kararlaştırmış Mareşal Dö Bono'nun çıkardığı kitap Avrupayı velveleye verdi İngilizler bu kitaptan Ingilterenin büyük dersler. alması lâzım geldiğini ileri sürüyorlar İhtiyar mareşal ile Musolini arasında Habeş harbine ha- zırlık yapıldığı sı- relarda teati edilen mektuplar edenler, tehlike gevkinin me de » mek olduğunu bilmiyen insanlar « dir. MÜMKÜN GÖRÜNEN BİR TEK POLİTİKA . .Habeşistanın bütüm mıntaka » ları işlendi. ..Bunu müteakıp Ual-Usl hâ « disesi çıktı. Bu bâdise karşısında ecnebi matbuatın aldığı vaziyet çok işimize yaradı. 1984 İkincikânun ayında idik. Er« tesi ay Eriterye gitmiye karar ver. dim. İşte Duçeden aldığım tali » mat şudur: «Cebinde zeytin dalı olduğu halde yola çık. Ual hâ- disesinin nasıl halledileceğini gö - receğiz. Eğer bize teklif edilecek şartları kabu! etmek münâü lursa, imaparatora suitefehhümleri komşu- luk münasebetlerinde teşriki me- saide bulunmak üzere oraya gitti- ğini söylersin. Fakat diğer taraf « tan da bütün hazırlıklarına devam edersin. Fakit daima en müşkül ve menfaatlerimize hiç uymuyacak müuhtemel vaziyetleri göz önünde buülündüracaksın. Eğer hâdise hat edilmez, yahı* hal sureti bizi mem- müzi etmezso, onu takip edecek hâ- diseleri kendi görüş tarzımıza gö- re telâkki edeceğiz.» O günlerde Romada Fransız Baş- vekili Laval ile görüşmeler olu - yordu. Laval, hmuzdan yapılacak her hangi bir harekete karşı Fransanın müşkü- lât çıkarmıyacağını temin etmiş - ti, « ASKERİ HAREKÂT 1835 Şubatının 26 sında, Duçe - ye Birincikânunun 27 sinde ve Bubatın W Ünde gönderdiğim i- Bi gaabrem mektuba çevap aldım. | Siyasi vaziyet hakkınıda bana şun- | Hati panyordu: İ «Görünüye pazaran Necaşi bize Bargı tarrozi bir vaziyet alacak ve- ysbut büyle bir taşebbüse giriş - tnek iRtemiyetektir. Eğer Neeaği bize faarrua elmek niyetipde de - Gilce, bu takdirde teşebbüce bizim tasafımızdan gifişilmesi Josp et - mektedir. Bu Ga, eeneller hariç, ancak senin Eylül nihayetine Ba- Gar elinde en az 100 bin beyaz as- Devamı 6 ter sayfada te; IG Yukarıda Holivudda “Detektif,, adlı geni bir. filimle birdenbdire parlır yen Bir yıldız: Rejin Dur, aşağıda Adld birinci derecede parlıyan gildizlerden Karen Çocuğu iki defa kaçırılmak iste- nen ana Bulgaristanda saklandı Reşit olunca eline milyonlar geçecek olan bir çocuğun başında dolaşan felâket eçenlerde Belgeradea bir .qıcu- Bun tam fayyare ile kaçırıla - Cağı sıratla yetişen anası tarafından kurtarıldığını ajanslar haber ver- mişlerdi. Bu çocukcağız bir kere daha kaçırılmak istenmiş, yine a- Bası barafından khurtarılmiıştır. Müadam Dezi Helekyüs gimdi Bul- Karistanda, bir küyde gosuğu ile be. Taber saklanmış kolunmaktadır. Matdam Dezi İsveçte sesyülist Partisi liderinin karısıdır. Oğlu Şarl birinci kocamntlarndır ve büyük bir gervetin. miresgısı Dulunmaktadır. Genç kadının eski kaynanası Tağ- da Marya Bernav ile kayınbizade- Bi Şari Bernar gok zamandanberi şosuğun muhadaazsını deruhte et- mek istemişlerdir. İstokholm matı- kemesi çocuk reşit oluncıya kadar vesayet hakkını bunlara vermiş -» tir. Fuhat Dezi Heleleyüs bu karara is- Yan etmiş ve demiştir ki: «Ben ev- lâdımı muhafaaa etmek istiyerem. Bir ana gosuğumu kimaseye vere - mez. Çosuğumun üzerinde kimse- min hakkı yoktur. Şarlın dakiz el- zeGsını tersih edertdim. Reşit olum- *a, babasından intilel edecek elan Tallyonlardan kendisini vazgegirt- miye şalışasağına. Bununla beraber gçocuğun büyük annesile ameası tarafından gönde- rilen polis hafiyeleri yıllardanberi onun etrafında pervaneler gibi do- lTaşmakta ve küçük Şarlı anasından Gyırmıya çalışmaktadırlar. 28 Martta Deri Helekyüs Belgrad ftayyare istasyonuna göz yaşları i- | şinde koşa koşa gelmişti. Çalınan gocuğunun yolcu tayyarelerinden birinde olduğundan emindi. Filha- kika tahmininde aldanmamıştı. Kü- çük Şarl hareket etmek üzere olan bir yolcu tayyaresinde, amcasının yanında oturmuş bulunuyordu Kadın o kadar çok feryat etti ki, gabıta müdahaleye mecbur kaldı. Amertkada Şirley Tempi gili zengin şocaklar gardyanların sıkı muhafazası altında Bulunuyerlar 'Tayyarenin hareketi menedildi. Yu-| larına konmak arzusile kararı Yu- goslav zabıtası İstokholm mahke - mesinin kararından haberdar ol - madığı için, çocuğu anasına teslim etti. Mali vaziyeti müşkülât içinde bu- künan büyük ana çocuğun milyan- goslav adliyesine tebliğ ettirmekte gecikmedi. Bundan daha önceden haberdar olan Dezi Helekyüs Yu - göslavyayı terketmiye — teşebbüs etti. Pasaportu muntazam olmadığı ( Lütfen vayfayı çeviriniz )

Bu sayıdan diğer sayfalar: