27 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 4

27 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee İ—SONTELGRIF — 27 Mart 1938 Tarihten notlar: ingi usu Sen ne şeker şeymişsin?7. Ing"ız ord aa Kadının üstüne atıldı, kucakladı, İMparatorluğun müdafaası- ötesine, berisine bırkaç çimdik attın' üzerine aımış buıunu or! Eh::ııâzaıâ"!nsıâızgâ'?u' Müstakbel; büyük İngiltere ordüsur | nerede bulundurulacak ? Bahçedeki çardağın altında otur müuşlar, ilik bir havanın temiz ko- kusu içinde kahvealtılarını ardı, Bu (gin kokusu neşeler yordu m kat Yazan : M. 8, ÇAPAN 1225 hicret yılında idi, Yeniçeri-| piklerinin gölgesi yüzüne, kalplm'ı ler tam müânasiyle şimarmışlar, şir- / gıcıklıyan bir tatlılık veriyordu. Tetliklerini, — münasebetsizliklerini| Hele dudakları bir karanfil gibi Çok ileri Bilhassa| taptaze ve berraktı M]w Bu eşsiz güzelliğin şimşeği, Os- tan zorla para toplıyor-|manın kalbini, varlığını yaktı, ka- lar, Boğaz içinde yalıları yağma) vurdu. Kendini zaptedemedi: “diyorlardı | — BSen ne şeker şey Soygunculuk ve yağmacılık ara-| Diyerek, ağlıyan, haykı ada - birbirler igmaktan, | dıncağızın yanaklarından; savga çıkarmaktan, vuruşup dö- larından öpmeğe başladı.. Vüşmektan de kalmıyorlardı.| Osmanın tecavüzleri arkadaş- Hattâ (Semer devirme) meselesin- | ları da iştirak etti. Balık pazarı den yirmi beşini kaklarında bir rezalet, ahlâksızlık ahnesi başladı, Onlar da birer bi- kadıncağızı — öptüler, - sıktıl. |çimdiklediler, Sonra bacak! be halini aldı. İstanbul sokal kollarından tuttular, belinden k: da barikatlar yapıldı. Kendilerin- radılar, karga tulun yaptıl. den birçok adamlar — öl ldüğü — gibi| lodalarına doğru götürmeğe başla- sallapatı atılan kurşunlarıla arada | dılar, birçok günahsız kimseler de öldü. | Cebecilerin edepsizlikleri, yavaş| Şehrin âsayişini bozan hareketle-| Yavaş biriken halkı sinirlendirm rinden başka, işi küstahlığa, rezale-| hele kadını karga —tulumba yapıp| te, namuş düşmanlığına kadar var-| götürmeleri büsbütün - çileden çı- dırdılar, Sokaklarda - rastladıkları| Karmıştı, bir takım namuslu kadınlara da| Arada sesler işitiliyordu: Saldırmaya, tecavüz etmeye başla-| — Edepsizliğin bu kadarı olmaz. dilar, Buna tahammül gerekmez! Yine böyle azdıkları, şehri allak| — Bu ne eşna rezalettir. Nerede bullak ettikleri bir gündü. Ellerin-| Kollukçular?... Devriyeler kande- 'de şişe şişe içki olduğu halde Ba- ÜT? lhk pazarında dolaşıyorlar, dükkân-| — Ne duruyorsunuz ümmeti Mu- lara dalıp çıkıyorlar, esnaftan zorla BAmmed! Haydin yürüyelim, kadı- öteberi alıyorlar, çekmeceleri aça-| T? ŞU rezillerin elinden kurtaralım Tak içinde kaç para bulurlarsa ke-| — Müslüman yok mu? Uykuda selerine dolduruyorlardı.. musınız yahut... a Başında cebecilerden Osmanın| S0N söz tesirini gösterdi. Yüzler-| bulunduğu çorbacılardan, karakol-| ©© Ve yüzlerce halk, sopalarla taş- lukçu neferlerinden, çorbacı ya-| İâtla cebecilere hücum ettiler, Ka- | Umum Erkânıha rei Mmaklarından mürekkep bir ka -| dft ellerinden aldılar, kurtardılar, ** Müümlk deba ba k i-| n K Bişi iş, daha bazı — pek i e Hurgidin - dükkânından > çe « Ködın bitaptı. Ne üstte kalmiştı. v l DOr karlarken — kaldırıda — bir ka « |"* başta!... Çırıl çıplak denecek bir PERÜLAYRADĞ PZ VSK ZekKRRĞZ din — gözüktü. — Osman — hemen| 'ziyette idi, Ö halde, zavallı; ha l:ı';:?p:—l y wdğM çe SAN kadımın — üstüne atıldı, —kucak, | "*P: bitkin sokağın köşesine düştü, | OE Ş N ladı. Hoyrat elleriyle ötesine berisi-| ' Cüdi. kaldı. ; ne birkaç çimdik attı. Dükkâncılardan — biri, bir sabun B ÜĞü ö sct beğ a I'çuvqh getirdi, üstüne attı.. Ve son- Bi e | Gd |ra kadıncağızı yüzüne su serpip ğ ehli kimse yok mu?, Kur-/ayıltmak kaygusiyle su destisini farın bu canavarın elinden beni!.. , leyli ni bir çok neşeliy- Mütemadiyen gülüyordu., Bir” derin akisler bırakarak kapın Bu günkü ordunun her ferdini : ona çıkarmak lâzım! | | | şsin?. ran ka- dudak-| rin bir keklik çevil d, koştu. lüları b a Ân dak düle le u Kapıyı açtı ğ nde göçti, ülüştü yetmiş biri! | âlâf çıktı, iki| paya ki muhare- re Derin bir sük: du Ferid'e : tav - Bu günkü İnygllliz ordusu ü ş|tına alınan askı -İdir. Hor Beliş darını çoğaltı makta ve mu n mıkdarı değil-| İ Hindistandan gönüllülerin mik -/170 bin kişi de başkadır, için çok çalış -| O halde eksik olan nedii ffak olmaktadır. Na- zırın fikrince bu orduyu düzeltmek onun tevzi edileceği yerleri iyi iayin İngilterenin bugünkü v kisi gibi değildir. Dünyanın her t rafına yayılmış olan imparatorluk | bir takım an'anelere saplanıp ğından çok bahsedilirdi. Fakat âye Nazırı - ki yaşı kırklan O Bu Orduyu gençli karıştı: Fakat nesine? Bu fikir çok |beraber düşi “İzırın anlattığına göre mecbur v e|kerlik usulünü kabul etmeksizin buna itiraz edenler çoğaldı. Fakatfngiltere harb za: ortada mühim emrivakiler hhangıcında 500 b N girerken İng ktir, aşındaki verec mühim de a8 - etmek kalıyor. di, şimdi orlardı ak buldum, Hepsi Zer a bakarak Bor nında ilk baş - n kişiyi silâh altı Dominyonların i ünü; I di Yine errin . bi n ular bu a alabile dum di ler ara -|cabinda klikler olu- ği askerin mikdarı da (Devamı 7 inci sahifemizde) "Bugün SÜ Mi EWFİî sînemagı'sş Fevkalâde eğlenceli bir program takdim ediyor. 2 büyük film birden : CAZ KRALI Harry Roy rinin yüzün dular oynamaya, heyecan İ Süheylâ ile Zerrindi oynayan- Harbiye Nazırı Hor Belişa bu İlci irker terede diğer mühim bir mesele da ha kendini gösteriyordu: — Askerlik mecburi olmalı mı, yoksa şimdi - His ve teessür romanı FANFAN takib ederek baş; Uzun bir çarpışmadan hayet Ferit maği Karar verildi. Bir pazar günü hep t Yakacığa gidilecekti. —Ak: yapı-| a-| Olan b bazı hatı-| Bu konuşma arasında errin göze | olan ı KİRALIK KÖŞK Yazan : Celâl Mete undur. Bu akşam biraz erken ) talım, dedi, Süheylâ bu fikri muvafık bul rak Feride odasını gösterdi ve çı tılar, Ferit o gece uyumaktan ziy de İstanbulun sihirkâr mebi içinde bu gece ruhunu gi stiyordu, Zerrin bu gece ruhunda — baj muammayı çözmek istiyx Her nedense bu gece için akıntı bir üzüntü vardı Salondaki iyi vurmas dü. tin derin de: le uyumak zi ve hattı ikis r parç de y nlarının için a daha Ferit pazar günü tekrar gelm üzere evden ayrilirken Zerrinin « kadar berabher ge İ söylediz | Yölda giderli İkorkak korkak konuşuyorlardı nin de kalplerinde gizli birer « a yaşıyordu sanki Tren hareket ederken Zerrin İkalbinden bütün' sinirleri kopuy gibiydi,. Sallanan mendiller sevd dan sarhoş olup çırpınan mi gibi uzaklaştı küçüldü, küçüldi her ikisi de durr giden sözl | mişti kanın ktubun deti idi. tır ilişti sonunda Fakat gö imza ŞU Si sAmcan üç ak 9 gün evvel öldü Teyzeri SÜHEYLÂ Feridin kafasının içinden bi lim gibi yıldırım hızı ile Fen: Bay Nami, Bayan Sühe in geçti. Biran durak lu B -İgetirmek için dükkânına koştu. ön geçen birkaç kişi, kadına| Adamcağız dükkândan su geti- Yardım etmek için, ileri atıldı. Fa-|rinceye kadar, kadının ellerinden | kat cebecileri görünce, kedi görmüş| alınmasına aşırı derecede kızan, l:;,glıb'v yürekleri hopladı. Alâ-| hiddetlenen cebeciler, intikam al- a olmadılar, vaziyete se-|mak için halkın içine daldılar, Baş- Bi kekbler; Jladılar sopa ve biçak sallamay lit Önlerine kim geldise şişlediler, ya- Si raladılar, a :,"-n[r)sn beni! Boğuşma çok uzun sürmedi, Zor- ladı, Bu şanamanın hırsını kamçı-| balardan iki kişinin ölümile iş ka- a sefer kollarının drnlr çem| pandı, Kavga arasında kadını unut- Fini bir kat daha darla muşlardı, Ortalık süt lim :'rl;ıt'nî?r.ı y hatırladılar, Hemen Kadın çırpu haykırıyor, mâ- Nİ olmiya çalışıyordu. Fakat kim| dinler?... Osmanın göz bebeklerin. ışıkları yanıyordu. Kadı- Tn )umnu açtı. Bu, penbe penbe 'naklı, gür siyah kaşi ipek gibi bir ka: mütemadiyen - bağırıyor- n olunca rdilar. dının gözleri kapalıydı. İçle- rinden biri seslendi: Hatun; kalk biraz su iç! Cevap vermedi kadın! Yüzüne su serptiler, , sarstılar, nafile: Münir Süleyman ÇAPAN kolundan Birinden henüz dönmek imk z düşünülür... di: dim, biliyor w de merakta ka — Sağlığın Dedim Nefretlı küstah eda: irdim. ramatnıştı. karn- Ben kayı edip x- H, gece de örak Diye, «Gülfida: Düşüne düşüne geri sıkıntı, ç Hain adam, şeytani bir musibet için sıl sı Der ktım, dar hep bunu düşündüm. Şi alinde ! Bu belâdan yakamı na- de h_ı ders bitinceye ka- e meydana bir imi yaptı Ortalığın kararım: ismim cskiden. Mektepten çıkınca dosdoğru eve gittim. «Gülfi- Şimdi de: n> a: — Abla... — Ne var, Dedirm, ne yok?... — Gelinim... a koştü-| Ömer de eğer her Oldu, Selim be; İki gönüllü ve ücretli asker u |kisi gibi kalmalı mı?... İngilterede İmecburt askerlik tarafdar değildir. Hattâ dünyanın her tai fında bu usul ile diğer mem kuvvetli ordulara mâlik bulur larken İngilterenin ücretli ve nüllü asker usulünde dev. sini muvafık görmiyen çoktur. | Fakat İnamıyor. alü es- Bilâkis gönüllü olarak orduya girenlerin kmalarından sonra hül e teah- |h . Genç bir devlet tadamı olan harbiye nazırı mecburi askerlik rmayı m afık gi Avam Kamarasında verdiği izahata gi 'ai imet * girmekted çen gün umcığım... Hiç bir şeyler yok, Ye- mek hazırlıyorum Cevabını verdi, Demek, Ömer daha buralara uğ- kam beylere derse gidi 4 kalırım. n» a haber biraktim, evden çıktım. en müuyafık çare bunu - buüldüm, şeye rağmen çıkar gelir , Bel- masın, Artık gelip kayın babamın evin de beni kaldıramaz ya? ım, Doğru . Selim beylere asına daha epiyce gittim., var, Evin içinde — Hoca hanım idi... y de: KLODINE i Gülmek.. Ağlımık filmi DECOURCELE' ölmez şaheseri Dans filminde., EKLER JURNALDE: -on AVUSTURYA hâdiseleri na kı m üzeri de B dar bir çıkmadılar, ve Ferit ist yaptıktan 0: yonda ufak Yerde Şen n Yami, Feridin fazla rek. ar, Ferit ne de olculuktan geldi n Süheylâ, Zı yorgı ISt bir * ir, gitmiyecekti. nü şimdi başka bir © | mıştı.. Gidemezdi. Moktubu |nun arasında buruşturdu. pençereden aşa bir Çünkü o gi vucu yırttı attı mek an ve açık duran | Bir hafta sonra ikinci tup aldı, « | fiyeden olsa bir Bu da yeni tanıştığı Lü BUGÜN İPEK sinemasında 2 Büyük film birden 1 - ÇiFTE Baş rollerdi 2- ATEŞ Ş rollerde: nini sık sık görmekten büyük bir zevk am Bugün hükümet konağı or. baba ablam da burad. Selim bey doğruca bizin ber getirdim. Mektubu var... i. Mektuptan' bahsetti, Tam bet mağıma takıldığı gü n Vicdan hanıma nişan züğünü takmış © uz. Benim yü buk isterim, Vicdanın bendeki ya büyülttürdüm, Size ve kendisine Fransızca - sözlü büyük komedi filmi ÇAPKIKLAR ROBERT MCc NTGOMOREY - MADGE EVANS Senenin en büyük güzellik şaheseri BÖCEĞİ »-. leyecan ve JEANETTE MAC DONALD - ALLAN JONES ni göndereceğim. Doğrusu nişanlıı nunum, Siz sini pek sevdirn teşekkirim bey derece Ti babacığ Vicdi Diyor, Selim sesle ve göğ or. ü kabarta kabart Diye de hem kendini beğendi, h Böyle, göyleyince ne denir? Elbette... Demekten ika söz düf? Selim bey birden bire hatırlar gibi: nan, Selim bey Y — Azizim madem ki sana da inda çok yörı Müvezzi eve bırakmış olabilir... Dedi. Bir baktıralım... Ğ Sonra Nebahate döndü: babasına an çok mem- lan de fikrimi sor- geliyordu. Ferit, Babam bütün ( bi çaktı. Başı dö- endi ka olmuşt nüyor tili şkının O g ellerinin yine kendisi N larak yeis sına al; çinde geçirdi, Er tesi luhı ne , Zerr Fener yo gidecekti, kararı kat ö- di O gece g bah e uyku girmedi. kenden kalkar kalkmaz Ve köşkün yolunu tuttu, (Devamı 7 inci sahifemizde Sinemacılığın filimciliğin KHARIİIKARİ kalmaz, Fakat ne aksi tesa- mektup — yazmış., Haydi Nebahat yavrum sen köş git bak, Ab- lana mektub varsa getir... Aklıma geldi, — Ya Ömer eve gelmi ına Azizden ha- Tecek... Sonra fena bir va: m odaya geldi, . Nebahat onu da te düşebilirdim. nim burada ni- Yerimden kalktım, Selim beye: n o da mektu- rim... Dedim, Kayın babam bu teklifi beğenmedi. züğümü de ça- —— Olmaz... Olmaz... Çocuk dururken senin i fotografçı- iden münasız olur. de birer tane- — Dedi. Çaresiz: gö- Hemen ocuk yorulmasın. Çabucak ben bakar geli- TÜRKCE SÖZLÜ “ < Türk musikili şahesar GELAFETR IT SO |

Bu sayıdan diğer sayfalar: