28 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2

28 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ne SerNTPLEP A — 28Mart 1938 Çekoslovakya (Birinci sahifeden devam) söylenmektedir. Bu takdirde plebistin beynelmilel bi. abe k Feti altında tamamile bitaraf bir şe smiçyonunun neza - ik kilde cereyan etmesi temin olun: ve Almanya bu bakımdan tatıni dilccektir. BALKANLARDAKİ ENDİŞE Lon (Son 'Telgraf) — Al mütiların T Tüna ve R. ye karar ve: a üzerine sarkmaları, n mehirlerini birleştirmi ti ve bu nehir üze- vinde harb fil « teşb. u tşkil elm büs etmeleri nelicesi Balkanlarda vo|" bilhassa Romanya'da başlıyan he gün geçtikçe bü - yümektedir. Alman hükümetile bu elcler - etrafın fmas etmek üzere Berlin'e selâhiyet- far bir mümessil gönderileceği söy -| lenmektedir. yecan ve endişe omanya'nın MUHTARİYET Mİ, YENİ İNTİ - HAB MI? Londra, 28 (Son Telgraf) — Çekos lovakya meselesi halâ vehametini muhafaza etmektedir. Südet Alman- Tarı mütehhid bir kidle haline gel - kte ve muazzam bir kuvvet - ol- Maktadırlar, Bunların şefi Nazi Ha benlaya durmadan çalışmakta TMuhtariyet cereyanları ilerlemekte - dir- Fakat Südet Almanları muhtari- yetlen evvel Çekoslovakya'da yeni seçim yapılmasında ısrar etmekte - dirler. Bunun tek sebebi birleşen AL manların çıkaracakları mebus sayı - 5ı diğer Çek fırkalarına çok faik © lacağı cihetle Almanların Çekoslo- vak hükümetinin icrasına bilfill mü- dahale etmek hakkına haiz olabile - tekleri hakkındaki düşüncedir. Fa -| kat Çekoslevak hükümeti bunu, | Mühtariyetten daha tehlikeli bul - makla ve yeni bir intihaba yanaş - Mamaktadır. SÜDETLER TOPLANTILAR YA - PACAKLAR Prağ :28 (A A .) — Faaliyetini ——— ve t | ispanyada (Birinci sahifeden devam) Besmi tebliğ Barselona, 28 (AA.) — Millt Mü- dafaa nezareti tebliğ ediyor: Aragon cephesinde şiddetli mu - harebeler olmuştur. Frankistler, h cumlarını bilhassa Kandasno istika- metinde Fraga'ya doğru tevcih et -| Mişlerdir. Bütün hücumlar püskürtülmüş - tür, yalız Ciyana kıyılarında ba: mevziler kaybedilmiştir. nkistlerin 200 tayyares yı bömbar'dıman etmek suretiyle öğ- | leden sonraki taarruza iştirâk etmiş || til | Akşam üzeri Frankistler, Cinka' ya vasıl olmuşlardır. Cumhuriyetçilerin bataryaları, Ebr'| in cenobunda Prankistlerin — dört tayyaresini düşürmüştür. Frankist ler, Kodonera, Belmonte v lta dö Valdetormo —1 ruz. etmişlerdir. — Mutaarrızlar, düs göğüse yapılan şiddetli mu- belerden sonra püskürtülmüş- Mukaddes birlik tezahürleri Madrid, 28 (A.A) — Aragon ta- Arruzunun vahameti karşısında mu kaddes birlik tezahürleri çoğalmak- tadır. Geçenlerde bir itilâf akdet- Olan umuml iş birliği ve milli| teşekkülleriz mühim bir miting tertip e' Hatipler bütün işçileri imalâtının artlırılması için büyük gayretler sarfetmeğe davet) etmişlerdir İHTİLÂLCİLERİN TEBLİĞİ Salamanka, 28 (AA) — Büyük mumi karargâh tebliğ ediyor: c y mukavetine Tağmen Aragon cephesinin her nok. tasında ilerledik ve Sierra Rufa ile birçok kasabaları işgal et Bundan başka lea ile San Sebast tormillo kasabasını işgal 'esir aldık ve mühim miktarda mal- * zeme zaptettik. Fragayı ve civar mıntal ttdik ve binlerce esir aldık DİĞER BİR TEBLİG taz 6 b ler iş konfederasyonu huriyetçilerin Peralta dö Alko- 1 işgal | İyol hi südet partisi a bir kaç İ Mebus Nöy şiddet. | bir nutı dot'lere | muhtar bir idare verilmesini iste - iştir. Çek gençleri 28, (ALA.) — Di k gençliği kı da: Bu & at n bir milli Çi edilmiş di bu - omiteye s: n rkasına mensub ger yaktadır, K ak, B. Hodza' blarak dev a bulunduğu menf: KMti Al0l lerini cur rıina tabi kılmak r, müşterek mil bir lerinin kuvvetlerin susunda es deceği ümidi getirilim * mizal teşi bulunmaktadırlar. (Sosyal demokratlar Çek hükümetile beraber Prağ : 28 (A-A) Alma eni reisi B Jaks tarafından tanzim edilmiş olar bir program kabu Prog: ca noktaları şunlardır ranın şimdiki hu-| dudlarının muhafazası bu hudud -| ın değiştirilmesi yalnız Sodet Al manları değil, belki bütün Alma milletini ölüm tehlikesine maruz kı- lacaktır. edilmişi 2 — Demokrasi esaslarına müsta - inid Çekoslovak kanunu e- hafazası, 3 — Prağ'ın iktisadi, mali ve idari| merkez olarak muhafazı det ahalinin baka ve saadı lovakyanın cihan ikti vaziyetine bağlıdır. $ — Alman sosyal demokrat fır - kası, sinin mu- i Çekos - adiyatındaki odet almanların Çekoslovak | devletinde ikinci millet olarak mev kilerini elde etmeğe çalışmaları lü- zumunu ilân eder, nüne gelmişler ve tayyareleri sa- yesinde büyük bir mukavemet: maruz kalmaksızın şehri işgal et mişlerdir Cümhuriyetçiler, cümhuriyetç kıtaatın kâffesi geçmeden evvel La elana üzerindeki köprüyü berbav: etmişlerdir. Bu kıtaattan bin - kişi kadar bir kuvvet etraf ile alâkası kesilmiş bir halde kalmıştır. 'Ölen ve yaralanan İtalyanlar Roma : 28 (A-A.) — Resmen bil -| dirildiğine göre, Aragon cephesinde- | ki taarruz esnasında, 9 maritan beri İtalyan gönüllüleri kıtalarından 29 u subay olmak üzere 282 kişi — ölmüş 123 ü subay olmak üzere 472 kişi| yaralanmış ve ayrıca 33 kişi do kay bolmuştur. Mahkümiyetleri bitti Anday : 28 (AA) — C-2 İspi &i denizaltı - gemisine karşı bir hücumda bulundukların - dan dolayı altı ay hapse mahküm o- lan kumandan Trankoso ve Sorratz, mahkümiyet müddetlerini bitirmiş lduğundan İspanya'ya dönmüşler- dir. Bu yıl ki Manevralar Bu pilacak manevralara hu olan büyük| a ordumuz da çok geniş mikyasta iştirak — edecel Yeni manevralarda yalnız askerler| değil bütün halk vazife Geçen sene yapılan |Trakya — manevralarında gösterdiği manevralara daha fazla ehemmi yet kazandırmaktadır, | Müli müdafaa vekâleti. yeni se-| me bütçesinde tahsisat hazırlarken| Aydiın ve| ordunun| büyük manevralara iştirak edecek olan hava ordusuna lâzım tahsisat konmuştur. gelen | Musolini bir Nutuk söyliyecek Roma, 28 (A,A) — Resmen bildi- rildiğine göre B. Mussolini 30 Mart- Saragos, 28 (A A Havas mu- İabirişden. ta âyan meclisinde milli müdafaa İbütçesi hakkında bir nutuk söyli den zira So-| n zat makamların caktır. (le ük muvaffakıyet ye-| “ Hatayda Hatayda yapılacak olan ta ait soçim * tediğimiz diği ve Cenevre yeni ve| a- â kararlarla Ha ma-| olduğu tayd İÇurçil'in bu temas bir|tihbar mahiyetinde olup muhtelif | Fransada parti Liderleri Ne diyor (Birinel sahifeden devam) cephe haricindeki diğer partilerin derlerile birer birer görüşmektedir. ları tamamile is-| ünkü Fransız ricalinin h gmumi yaziyet karşısındaki hakiki düşün celerini tesbit etmekten İMa ve tecrübeli bir İngiliz diplematı © intihabı kı irkii mı: teler ıklar. n için Sancağı ç 1 b işgal etmek istiyorlar!ı çil Londra'ya di nu- h ü D b narak nüfu: n Türkleri seçime n türlü tür- ereler icat et mak için şimdi- terti propagandalara n kabahatsiz Türkler tevkif olun ti ak «Yeni Gün» patnıştır, Bunda: Kırıkh | da Taşnakların (İttihadı anasır par- tisi) reisi Adol ile ava çıkarak av- lanmı Diğer t: matnamesindeki tadil: mize dönen hariciy t Bay Nu ak mencioğlu bu seİl Ankaraya hareket y Numan Mer vermiş ve bu meyanda seçimdeki| * yeni esasları şu - süretle anlatmış-| tır: «Yeni talimatnamenin bizi en çok * alâkadar eden mühim noktalarda biri b Temsil n de reyiâin şudur: betin ek - içi r bir bi Bi ma benze inci saf- a intihap kabul ettik da her Hatay vatandaşı intihap bürosunun önüne gidecek ve- k söyledikten sonra hangi c mla lis e azılmak istediğini seı bildirecektir. Eski talim larasyon yapanlara & tnamede, yanlış dek- kümler vardı. Şimdi ise re: diklen sonra münakaşa de refedilmiştir. Setel noktaya — gelince; | rının başında hi mümessili bulunacağı İkinci mühi seçim bün mianın bir lerin camialar tarafından — serbest- çe tayin edilerek bürolara t edilmesi esası kabul olunmuştur Üçüncü mühim nokta da, anaya- ki bir maddeni tefsiridir. tamaren yan Kormi seçim liyetini tahı edere) ı'.Şı;ıx*ınvl tihâp ve ceza kanü nan hükümleri ke sine geçirmişti. Halbuki, seçebilmek saya iki kayıt koyuyor: İ — Hukuku medeniyeden sakit olmamak. | 2 — Kanunen tesbit edilen ve ka- tasdikine — iktiran ehliyetsizliği bulunma: talimatname-| çin anaya- eden şahsi mak Uzun münakaşalardan sonra, âza- lardan Belçikalı Bourke en rey verdi. 'on reisinin isteği profesör mütabı ü talâasına müracaat edi- iyeti Akvam hukuk daire-i si de komisyonca yapılan t | yanlış olduğunu tesbit etti. Bunun|* erinedir. ki, b maddelerin hep 1 ve buna benzer ni çıkarttık, Bay Numan Menemencioğlu bun- dan sonra yeni cezai hükümleri an-| latmış ve komisyon reisinin istifa- sına temas ederek, yeni talimatna-| meyi samimi olarak hazmedemi ve istifa eden birinci n reis yerine çok rabıtalı bir zat olan ikinci reis ekretau'yun tayin edileceğini sö; lemiş ve sözlerini şu suretle bitir- miştir: | — sİntihabatın birici safhası, bil- | diğiniz şekilde, 15 Nisanda başlıya- caktır, Nihayet 30 hazirana kadar bitirilmesi temenni ve ümidi var- ve bu men-| Bidı Je girerek pol 2 inci ve dır, Talimatnameye, bu mümessil- bakas kiher me rında - bulü-hüküm |belli olacaksa da Kralın her şeye afih siyasi mehafil, tanınmış büyük bir eehmmiyet atfetmlektedir. Çur lan Çurçil'in bu faaliyetine ndükten sonra Çem- | ile yapacağı mülâkatin ci- ü hakkında tulul him te -| han siy n yol üzerine m Diğer taraftan Çurçil'ia ingiliz noktai nazarına ir alıştığı söylenmekti 3lum, Fransa- 'i Korben, l 'mun riyasetinde endüstrisi grevcileriyle t fabrikaları amele: t ahhas he , başvekilden re et pat- melerin ne- malümat hakkında stemiş- Filistinde (Birinci sahifed hâdiseler çıkarmış olduk! ser verilmektedir t bir ç aarruzlarda işçiler, dır 250 'n mürek e Nablu: kı a ateş etmişlerdir; Kendi kabele keb silâhlı bir ç şehrini na ve asker adırların rine T dilmemiştir Mütecavizler, dağlata çekilmişler. dilerini takib etme Askeri makamat, yı dakçılık harekâtı yap olmak Yrezinler göndermeğ için bütün t arar vetmiş lerdir. Mısıtâa : Londra 20, ( 'Telgraf) — Mi sırda intihabatın bir mülddet için ge bırakılma ikkındaki Nahas pa- hükümetçe kat'i ola İntihab Nisa hp b ilmiştir. ni üçüncü günler imet, ilerde yeni meclisi yin «hetmek ve Mısırda dahili iğtişa; eydan bırakmamak için yen azanmak h olan her tedbire Fakat het lara m Nahas ülmı Nahas Paşa kasaba rak tarafdarlarını çoğaltmıya — ve karşı kuvvetli bir cephı kurmiy çalışmaktadır. Kat'i vaziyet Nisanın — hafta rağmen buği nkü hükümeti mevkiir alıkoymıya azmetmiş görülmektedir. İskenderiyede arbede oldu hderiye, 28 (A A.) — Dünkü habat esnasında şehrin muhtelif semtlerinde çıkan karışıklıklar neti- gesinde yirmisi pölis memuru olmak | üzere 70 kişi yaralanmıştır. Nahas paşanın İskenderiyeye ge- lişi birçok kargaşâlıklara sebeb ol - muştur. Vefd partisine mensub bir çok gençler polis memurlarır a taş atmış lar, polisler de onlara sopalarla hü- cum etmişlerdir. Nümayişçilerden 45 kişi tevkif edilmiştir. $ Belediye, nisandan itibaren leri kendi vesalti İle gömmeğe baş- hyacaktır, Şimdilik bu şekil ihti- yari olarak tatbik olunacaktır. $ Bulgaristarıda mebus seçimi düğ #kmal olutmuştur. Umumi n tice bugün belli olacaktır det 14 temmuz plarak tesbit olun- müuştür. Her tarafın hüsnüniyetile bu m sele halledilecektir. Eski talim name ile yenisinin kolaycı yesesine imkân vermek t- muki için her Ziraat Vekâletin Programı ibarettir. | caktır. pek şayanı dikkat de: kanlardan da mühim İpilmasına başlanılmıştı: lerde tiştirememek |aan bu | initalya - ingi Yeni çalışma (Birinci sahifeden devam) Akd yeti ve mizdeki İtalyan ve tleri İngilte n telifi mevzu İları İtalyan e müzakerele - 1 teşkil et Bu meseledeki ehemmi yet itibarile Lord Pert'e Zira: ahim rinli en mühim nok mektedir, vekâleti yer : a progra: tır itçe lyon 153 olduğ bu sahada 962 ihtisas sahibi olan İngiliz n n yardımda bulu örülmüştür avir - lerii ması faydalı İki devlet arasında hararetli ve çetin müzakerelere sahne olacak olan Ak. deniz mevzuuna, İspanya, G Şarki Akdeniz — havzaları, " Şark, Şimali Afrika ve belüttarik bi 1 İle Süveyş İmeseleleri gibi iki de son derecede hayati me bi ve nihnyet Ce tahil - elen — haherler iki ü bir netice elde ettiğ e|ti bildirmekte olup bu İng dir, Lord Per bunl: t'den dan İspanya meselesindi tarafın nih ul makamlarınca da kabule — şayan . Bu neticeye göre, İş - ) panyada Franko'nun yakın bir â kat'i zalere kavuşması mukadder Zaferi mütcakib |Alman ve İtalyan görülmüşt bulunac: ) bu tertiba ü de ü dir. İspanyaı gönüllü hal son neferine kadar çekti Sanayiimizde inkişaf (Birinci sahifeden devam) yalnız yeni İspanya Tdusunun mey- |dana getirilmesi için muallim sıbati le zabitlerinden Alman ve İtalyan ar. Ayni zamanda fabrikalarımıza parişle Sön sene T8 memleketimizde — kundura| atir cededir (çarık) ddi lerde " A) —8 Z zun bir tebliğdi arruzu opagandala: arlaştırılm İtaly gayet ucuz cil karılmasına da £ edile a Balkar bulmağa başla: müşter i |yapılan « Tebli; 123 zabit ve edir an nakli büyük sarfiyatındaki k Ha agi Ha Yün | Sü. lejyonerir 412 binl kaydedilvze muşken haler 2 mülyon kiloya yal e 1933 senesinde 326 bi dura yapılarak hepsi - satıl lda ise burada imal 900 bi- mış ve S0 Barselona, 28 (AA.) — ederek cürmhuriyet albuki Fra: unduraların sayısı aştı a endüstrisin unan farbiye a dükümelinin olduğunu, harb n ok bü- ir kistlere müz. nkişaf görülmek nder Dah: yon ve muhtelif bezi) | renk çalışan (Kay-) sipar ziyade — (Kap dimisi) lerde bezler ü: seri kombinası) leri pceli gün Evvelce anca) fabriki Londrı in Rom 500 ü vin fati eti girmesine yardım edi 8 milyon kiloyu & daha iy daki y ni ilöve ©1 İngilizir ara Filistin h te iylı mat ına ve bunlardan da is-İkında malümat teati etm İanacaktır. Tmek isterne Bunun netlcesi olarak Filistin ) bez fabril larının ellerindeki iş yekânu edilmektedir. iseş| bir sene mütemadiyen çalışarı al olunabilecek mühim si- gelelerin Balkan| n; -İreti mahsusada bir anlaşma de umumi bir itilâ: l ledilmi: memleketlerinden bile bu fabrik: larımıza siparişler verilmişti! 'Yakın bir zamanda- Kayseri, Ba: kırköy, Ereğli, Nazilli fabrikaları mız Türkiye imalâtının yüzde G1 i ni verecektir. (Bakırköy bez fabrikası) na ya- pılan siparişler de çok mühimdir Bu fabrika ve her sene' yükselen bir konjukturla faaliyetine devam — et- mektedir, Burası; senede 1 milyon kilodan fazla pamuk kullanarak 5| milyon metre bez ve 1 milyon kilo- imal eden Te baliğ olmuş kümeti, eski Hankov, 28 (AA) yesi altında yeni rejimin açılması lunulmuştur: letle nınmıyacaktır. dan fazla pamuk ipliği mühim bir istihsal yeri haline gel miştir, Artan siparişlerle —beraber| her sene bu fabrikalarımızdaki iğ adedi de bittabi tezayüt etmekte- dir. 1935 senesinde mevcut iğ ;.d——a.w 59 bin iken 1939 sonunda pamuklu fabrikalarımızın iğ mevcudu 100 bi olacaktır ve bu su edilecek Hakikatte me: Çinli ahali ise evli asılmamıştır. lunmuşi uğra Hankov 28 (A A.) Ş pa Pu - Koy & sini (aşağıdaki hab retle memleketimizin umumi € muklu endüstrisinin yüzde 47 devlet fabriraları temin etmiş bu-| er verilmiştir * beraber âzami müd-) ikisi de neşredilecektir » Ünastmnadı üenötami AA * İumasavtır müzak deceklea, «İtaly pesino furk rdır, Bu suretle denizden yaralandığı, 33 k kte bul 1 esnasr kov hükümetinin veya onun « 'a fertlerle akdetmiş olduklar Maamafih, cenebilerin müessis ve nisbete Merasim münasebetiyle sokaklarda te de inde kalmışlardır. Çinliler, Japonları hezimete «Bu cephedeki Japon kuvvetleri ltere | ereleri detle ebileceklerd bir kısını muayyen mül Fra ko'nun hizmetin İngiltere İspanyada faşist bi: re kurulmasına muhalefei c kat Framko iktısad muhtaç olduğu yardımı İn; den temin eyliyecektir, İtalya ve Franko, Ce civarının bugünkü şek! hâkimiyetinde kalmasını ka' İtal kanalının idare ve kol rük ettirilecektir. Garbi ve Şarki Akdı nn vaziyeti Yakır dele nüz görüşmelere ba sis Filistin me: YAKIN ŞARK'A MÜYT GİDİYOK 28 (AA görüş 'Roma'ya 'tin e v g MAKİNEYE VER'RKEN 4 mühim bir ro! oynıya panya harbinde İtalyan gönüllü- lerinin oynadıkları rol amankadan İstefa ldukları ilâ- rın da mukavemet! olan orla'yı da ve Madrid'den a sed çekilmiş olmaktadır. lardan 29 zabitle 253 lejyonerin öldü- şinin de kaybolduğu "(Cumhuriyetçiler yalnız teşvik edi- ici sözler alıyor, halbuki Frankistler azırı Indalecio Prielo, bir nutuk i yalnız teşvik edici sözler almakta hir olanların onlara mühim mikta: unduklarını söylemiştir. İngiliz - İtalyan uzlaşmasının tesiri Hitlerin Romayı ziyaretinde belli olacak mış Nezareti mütehassıslarından Rendel'- k olan ademi müd. kerelerinin daha imse le komite- faal bir saf' T Nisan nihayetinde bir itilâf fetmekte ve bu kiymetin Hitler'in i takdir edileceğini çünkü o zam akınlıktan istifade ederek Alman st'i bir hattı hareket ittihaz edip etmiye lemektedirler. ında tam ol Kİ Akdenizi rak askeri malâ diğer kısımları hak- kabul eylemektedir. meselesinin bir tarafa bırakılacağı Propaganda meselesi ile Libyadaki İtalyan kuvyetleri hakkında su sı1 olacağı zannedilmemekte fakat bu me- akdi ile vaziyette hasıl olacak olan salah lacağı ümid edilmektedir. Japonların kurduğu yeni Çin hü. mukaveleleri tanımıyor Dğjin burada öğ len sonra Japonyanın hima- şu tarzda beyanatta bu aletlerdeki hükümetlerinin muahedeler mukavele ve uvafık haki nat yapılmamış, bayrakl. alnız Japon memurları hazır b ttılar Kay - Şok'in umumt karargâhına T ındanından bu sabah telefon! 4, Çin kuvvetleri tara! ıdan tam b

Bu sayıdan diğer sayfalar: