29 Nisan 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

29 Nisan 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gençlik Şırıngası İçin Sporcular Ne Diyorlar ? Fenerin mütekait orta muhacimi Zeki Rıza Zekı Rızaya göre bu aşıyı başkalarına yapmalı İngilterede ihtiyar futbolcüleri gençleştiren | bir şırınga bulunduğu hakkındaki neşriyatımız | spor âleminde ciddi ve mizahi bir hayli lâkır- dıya yol açmıştır. için ayni mevzu etrafında tanınmış yaşlı spor | cular nezdinde bir anket açmayı enteresan bu | lara. dünkü Bu hareketi gördüğümüz nüshamızda da vadettiğimiz gibi maruf futbolcü ve Milli takım merkez muhaci- mi İstanbul Futbol Ajanı B. Zeki Rızayı söy letmekle işe başlıyoruz: Zeki Rıza bizi kendine has olan güler yüzü ile kar- şıladıktan sonra dedi ki: bulunmuş bir Doğrusu ben böyle bir şırmganm hakikaten icat © dildiğine pek inenmiyorum. Bu olsa olsa şaka için mevzudur, Maahâza eğer böyle bir şırmgs & İzmirliler Çok Kızgın İzmirde yapılıp müessif bir şekil. de neticelenen Galatasaray — Doğan #por maçı münasebetile İzmirde çı- kan (Anadolu) refikimizin neşrettiği uzun bir yazımın mühim parçalarmı aşağıya alıyoruz: Yazınm serlevhaları: “Hikem Gü- eşi bahane buluyor. Gölge etmesin başka ihsan istemeyiz. “Doğansporu tek başma (yenen, hâkemin tâ kendisidir. O takdirde biz bu işte yoğuz.,, “Şimdiye kadar İsmini işitmediği - miz bu hâkem İzmire hangi maksatla gönderildi?,, , Yazmın mtihim parçalarından: Sis- temli bir şekilde ve hakemleri Istan- bullu ve Ankaralı takımlara terfik ©- derek İzmiri muhakkak yenmek isti. yen zihniyet,dün Izmir sahasında, | hakiketen İzmirin bakseverliğini is-| yana sevkeden bir şekilde gözüktü, Galip sayılır bu yolda mağlüp! de. Yip geçmeği artık aklımızdan geçire. mediğimiz için, evvel bir fikir ola - rak şunu ileri süreceğiz: 1 — Doğanspor ve İzmirspor teşki- 1âtı bu maçı muhakkak tekrarlama- Ikdır, Çünkü dünyanm hiçbir yerinde hattâ Hotantoda bile bu şekilde bir| karar nesnesi verilmemiştir. 2 — Hâkem meselesi halledilmeli| aksi takdirde bu maçaları bırakmalı” dır, | Doğansporun Hükmen Mağlübiyeti Bir sabah refikimizde İzmirde ya pilan Doğanspor — Gençlerbirliği biaçında nizamsız bir oyuncu oynat - tığı iddiasiyle Doğanspor takımınm hükmen mağlüp addedildiği yolundaki peşriyatı Üzerine meseleyi Federas - yon nezdinde tahkik ettirdik . Aldığımız cevaba nazaran milli kü- me lisansını hâmil olan oyuncular ni sami oldukları cihetle böyle bir mese lenin mevzuu bahsolamıyacağını ve Kiraz edilen oyuncunun üç seneden - beri Doğanspor takımında mukayyet | &za olduğu cihetle nizami vaziyetinde şüphe olamıyacağı tabii olduğundan| hükmen mağlübiyetin doğru olmadı. ! ğı anlaşılmıştır . Bu Haftaki Maçların Hakemleri Bu hafta milli küme maçlarma Is- tanbul ve Izmirde devam edilecektir. Istanbula Ankara Gençlerbirliği takı- mı gelerek cumartesi günü Beşiktaş- In Taksim stadında pazar günü Fener | bahçe ile Kadıköy stadında karşılaşa- Ato! Alo! Güreşçiler Parise gidemiyorlar Pariste yapılacak Avrupa güreş birinciliklerine güreş ta- kımımızın iştiraki tasarlanı - yordu. Meysuk bir yerden öğ- rendiğimize göre, güreşçileri - mizin Paris seyahati yapılamı- yacaktır . Biz güreşçilerimizin ekseri - sini harap eden malüm şimal turnesi başlarken yazmıştık. Avrupa şapmiyonasma girmek niyetinde olan bir takımın pro fesyonel sirk güreşçileri gibi şehir şehir dolaştırılarak pek kısa bir müddette muhtelif gü- reşler yapmasındaki tehlikeleri saymıştık. Fakat milli güreş takımı kadrosunu “seyyar gil- reş okulu,, halinde idare etmek istiyen güreş federasyonu W mumi kâtibi Seyfi Cenap Isa retlerimize aldırış etmiyerek Şimal yoluna revan olmuştu. Şimalden güresçilerimiz tah- minimiz gibi pek sarsılmış ola rak döndüler. Paris güresleri ne kadar dinlenip hazırlanacak vakit kalmadı. Böylece mec - buren Avrupa sampiyonasım - dan mahrum kaldık . Güreş takımının seyyar bir halde şartları bozuk olsa dahi Avrupa seyahatlerinde yetişe- ceğine kani olan giireş fede - rasyonu umumi kâtibi Parisi iyice sigortalamak üzere gi * riştiği Şimal turnesiyle asıl maksadı olan Fransa seyaha - tini kaybetmiş oldu. Buna “Dimyata pirince giderken ev- deki bulgurdan olmak,, derler. Siyah Kaplan Avrupaya Geliyor Amerikalı zenci boksör Coe Luviz, bu yaz Londrada döğüşmek üzere In- gilizlerle bir kontrat imzalamıştır. Si yah kaplan namile tanman Coe Luvi- zin maçı haziranda yapılacaktır. İlkokullar Kupası Balıkesir (Hususi) — İlkokulların voleybol, hindbol, ve basketbol ta - kımları arasında galibe birer kupa ve rilmek tizere maçlar tertip edilmiş - tir. Halkevleri tarafmdan konulan bu kupa maçlarına 3 mayısta başlana - caktır . ——— kem Mustafa şehrimize davet edilmiş tir. Ayni günlerde Izmirde Ankaragü- cü takımınm maçları idare etmek üzere Sait Selâhaddin hakem olarak enktır. Bu maçları idare etmek üzere federasyon tanafından Izmirden ha. İzmire gönderilmiştir. cat edilirse ben şahsım için buna lü. jyum görmeden birkaç aylık hazırlık. tan sonra şimdiki genç futbolcülerin bir çoğu kadar oyun oynayabilece- #imden eminim, | Zaten bu şırmgayı bizim gibi spor- dan henüz ayrılmış olanlara değil Ali Sami, Galip, Yusuf Ziya gibi &- İzan zamandır futbolün yalnız sakızın çiğniyen eski, amma çok eski oyun culara tatbik etmeli ki onlarm w- itulmuş hünerlerini ve meselâ Yu. nın bir zaman kalecilerin uy- kusunu kaçıran meşhur şütlerini gür- İmiş Böylece meşhur pehliyanımız Kurtdereliyi, çok teknik güreşinden bahsedilen amatör pehli. van Seyfi Cenabt şırınga İle gençleş- trmek, güreş âlemimiz için ihmal © İdilemez bir kazanç” deşkil edebilir. Bundan bagka yalnın İğfer eşeği fakat boks; yaptığına, maalesef şahit Eşref Şefliği bu yeni şt- enteresan olur . Ayni suretle geneleştirip sahaya çıkmasına fırsat verilirse Bürtan Fe- in çene yarışındaki muvaffakiyet İlerini pist üzerinde tahakkuk etür- mesi bugünlerde pek tenhalaşınış o lan atletizm sahamız için az kazanç mı olur? — Eski sporcuların yenilere naza ran olan kudretleri hakkındaki düşün cem sarihtir, Eskilerin gençliklerinde takimlardan daha kudretli ve daha verimli idi, Yarın; eski Galatasaraylı meş hur Necip Şahinin cevaplarırı neşredeceğiz. Arsenal | Yenildi İ Tadiliz birinci küme klüplerinin oy- nadıkları W sistemi nazariyede basit ve kolay görünüyorsa da hakikatte İçok güçtür. O sistemi hakkile başar ran oyunculardan biri takımdan ek- silince yerine konan ayni ayardaki diğer bir futbolelinlin o kadar mu - vaffak olamadığı görülmektedir. Meşhur Arsenal klübü de bir oyun- cusunun sakatlanması yüzünden bida yette kazanmak üzere olduğu İngil- tere şampiyonluğunu kaybettiği gibi Ingiltere kupası maçlarındaki birinei vaziyetini kaybetmiştir. Arsenal takı- mın bu derece aksamasına sebep © lan hâdise merkez muhacimleri Dra- K'in bacağından ameliyat olmasıdır. Bu merkez muhacimi takımma gali- biyet gollarını kazandıracak gibi de- mir şütlü ve yıldırım gibi seri çıkışlı bir futbolcü idi, Onun yerine konan oyuncu da birinci dereçede olduğu halde ayni neticeleri alamamaktadır. Arsenal son maçlarından (birinde Chelsea'ya 2—0 yenilmiştir. l l İngiltere Şampiyonası İngiltere futbol şampiyonasın: Man İchester City takımı kazanmıştır. teskil ettikleri takımlar şimdiki genç | B. Güvertedeki “ — Affedersiniz. fakat siz be- tim karım değil misiniz? Kurşuni paltolu kız, gemi kö- Peştesine dayanarak, limanda gi- dip gelen kayıkları romorkörleri seyre dalmıştı. Birden dönüp ken. disine söz söyliyen adamın yü- züne baktı, Gözlerindeki ani şaş- kmlık, kayboldu. Onun yerine ne- seli ve alaylı bir parıldama hâsil oldu: “— A, Nasilsinız?” Dedi. Sert twecd giyinmiş olan genç ve boylu adam, piposun. daki külleri silkti “— İviyim teşekkür ederim! vaziyeti pek tahaf ve gi Arayere sıkıntılı bir süküt gir- di Kızın neseli gülüsü onu kısa kesti. Adam “.- Pek berbat ve giiç bir va- ziyetteyim, değil mi?" Dedi “— Hayır onun için gülmedim. Kocamın kücük admı bilmed hatırıma ge'di de.” Yine fıkırtılı bir gülüş. “K »dwst Ancak evlenme kitabıma adlarımızı kaydederken, bir defa olmak üzere görmüstüm. Tam şim di i ğ unutmus bulunu “ — Roderick'ti İşte buradayız, karşıkarsı- ya geldik. Fakat acaba nenin ne. resindeyiz ?” Erkek: “— Ben başka hir gemiye ge. çerdim amma (Nevyorkida göre- ceğim #cele işim var. Bundan #on- raki vanurla da yetişemem.' 'Dedi, Kız: 4. Sizinle evlenmiş bu. lunan bir kadın ayni vapurla se. yahat ediyor diye, işlerinizin “ak. üst,, olması Jâzımgelmez ya... Dedi. — Vapurda seyahat edenlerin Ustesine daha göz g*7dirmedim." elbiseler zman onu “— Ben Ldy Headingiy İsmile se- yahat ediyorum, Malüm 8. Ame. rikada pasaportlardaki adları dört gözle musyene ediyorlar. Pasaport vesair evrakımdâki Adım ise öyle- dir. Ne çare?” “.- Doğru! Doğru! Sizin bu adı kullanmakta hakkınız var, Yal. niz..." *.- Anlıyorum yolcu listesinde Sir Roderiek Headingiy de bulu- nacak Lady Hesdingiy de bulu. nacak, Fakat bunların ayrı ayrı kamaralarda bulunmaları dediko- ducuların çepelerini çözecek,” « — Muhakkak yolcularm ara. sında Nevyork matbuatile dost o- lanlar vardır. Amerika matbuatı. nm da gevezeliği belli, Ben ken- dim için değil, fakat sizin için dü- şünüyorum.” «. — Artık oldu olacak, işi bahta bırakır ve dayanırm.,, Kalkan geminin sirenleri yeri göğü çınlattı: “— Zaten gemide kalktı. Ar. tık bu işe girişmiş bulunuyoruz.” Erkek söyliyordu: “— Bütün ömrilmüzce beraber ce kaldığımız saatleri bir araya tolasak, Onlar beş altı saati geçmez.” Kamara gaseeaasamaasaseseaaeaza, Yazan: Çollin Melville i Çeviren: 5 ; Cevat Kabaağaçlı $ aaeeesaerananesasasnensi “— Bu vepurdaki vaziyetin asıl siz6 batan ciheti adınızın üzeri de bulunmasıdır. Siz benimle de- ğü adınızla alâkadarsınız. * “— Bilâkis size medyunu şük- ranım, çünkü beş altı senedir, 2. gizinle bulur Dek eml, Rİ ork aEaE Kadm: “ — Göğus germek Jâzm. Bizi merak edenlerin meraklarile slay etmek epeyce bir eğlence olacak.” “.— İyi amma beceremediğim bir şey varsao da aktörlüktü. Hattâ şirketin yıldönümü günle- rinde söz söylemekten bile sıkılır rım.” “. Bilirim, bir şey görünmekte o kadar marifetiniz yoktur amma bu rolü altr gün zarfında zar zor oynamakla &pey- ce meşk etmiş ve mümarese kes- setmiş olursunuz.” “.- Hayır, korkmaymız Ben sizi mütemadiyen rahatsız edip durmam. Yalnız beraberce yemek yesek fena olm:yacak. Arada sıra- da göğertede beraber gözükürsek hiç kimse farkına varmamış 0- Vur,” Kadmm gülüşü yine çınladı: «.. Pek alâ bu beraber görüne- ceğimiz saatlerden maadasını, hep salonda oturarak geçiririz. (OBen her önüme gelene evlilik hayatı. mızdan bahsederim. Seninle otur- maklığım icap eden yerin adı ney- di?.. Oh ne alâ! Bü İşe girişme- den evvel, kim kimin nesidir?, Whols Who kitabımı alıp kocam tarafmdan akrabam olanların adı. nt ezberlemeliyim ki, baltayı pek taşa vurmayayım.” K onuşarak göğertede aşağı yukarı yürürlerken baş- kamarot erkeğin önüne gelip re- verans yaptı: “,.. Affedersiniz. Acaba Sir Ro- derick Headinly'ye mi hitap ediyo. ...aanamae imiş gibi Tam o.” “ — Kaptan beraberce öyle ye meğini yemek şerefini kendisine bahşetmenizi istirham ediyorlar.” Erkek soluğunu bir an tuttu. Fakat kendini toplayarak: “.- Lady Hendingiy ve ben kap- tanm öyle yemeğine iştirakle mü- şerret olacağız.” Dedi. Kamarot giderken kiz; “. Komedya başladı. Dedi. Vapurun münasip ( yerlerinde yoleularm listeleri asılmıştı Bu listede; B 59 Lady Headingiy D 192 Sir Roderiek Headingiy yazılı idi, Listeyi okuyan iki ihtiyar K# dının biri ötekine: Yahu ben Headiniy düğÜ nünü hiç hatırlamıyorum, sen Öl le bir şey hatırlıyor musun7.” ğ” di. Hendingiy de listeyi gözden $” irmişti. Karısı hem başka bir &* marada, bem de kendi göğe” sinden ayrı bir göğertedeydi. bal hiç göze batmaz olur mu ya? Karısının kamarası daha Mü kellefti. Avukatı vasrtasile K5* gönderdiği parayı kız, iki seni kabul etmemişti, “.w Roderiek seninle konuşmek istiyorum.,, “,. Maşallah, akrabalarını be” lemekle meşguldüm galiba!,, “— EtmeV” “— Evet. * “— Dinle, senin bana ettiğin K bam iimikek him menmala kabele etmedim.” E rkek neşeyle güldü: “ — Pek alâ birden #£ nirlenip te bağırmak mı lâzmis “- Bak, sana söyliyeyim, # adının İyi ellerde olduğuna € olduğunu söylemiştin. Fakat senin adını gizledim, Senin diye gözükmedim ki, Sen beki zengin bir koca peşinde oldu için adımı gizlediğimi sanac Hayır. Beni tanıyanlar, bu 9” haftaya kadar beni Rita Samsa diye biliyorlardı. Duymadın mi” “ — Duydum gibi gelmiyor. “— İşte ne var ki Samara 8” yada ve Nevyork operasmdâ ma dönna'lık ediyordu.” , “.— Ha, anladım, ondan dola?” — Neden bahsediyorsun ?” — B Kamaranın sebebini madım.” sö “.— Aferin! Eğer meşru Ko”. olmasaydın seni şakkadak ÖP“ Herif sinirli sinirli kravatın! 8” kiştirdi ve kızardı: “— Korkma öy mem, çünkü kamara B 5 mara D 192, elalem ortasmdf ribirimizin âşıkane derağuşun” ak edecek kads” ribirlerinden uzaktırlar.” * #rir, bu opera kurP yasmın baş direktörü bile, vir HE ma donnanın yapmakta bür ©'* leceği şeyleri yapmakta hür Hay budala!” A akşam, iki genç sıkı fıkı konuştular. ce Headingiy sabaha kadar marasmda misafir kaldı. Nevyorkta bazı raportör!” gi birlerile konuşuyorlardı. Biri” Tatıyordu: 2 Tahaf değil mi? Lad ir adinly kocasile kavga etmif ei J si ri uç 0s” » sene karı koca olarak gilze” geçindikten sonra aralarınd$ gif samaha, af mef kabul etmö kavga olmuş.. Altı sene ayni yatağı diktan sonra, günün birinde Wi ra biniyorlar, Birisi vapuru”. yasına, öteki de vapurun KC sef diyor ve orada kamara KİP” ş£ Isr Mesut başlangıçların b fena sonu olduğuna diKEİİ yor musunuz?.. çal

Bu sayıdan diğer sayfalar: