17 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

17 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— a Mankermelerde CİNAYET: Ayrı Yaşadığı Kadını Öldüren Genç 18 Sene Hapis Yatacak Temmuzun otuzuncu günü Yeni- köyde işlenen bir facianın muhake- Sevdiği Gençle Birleşerek Kocasmı Öldüren Kadn mesi, dün ağır ceza mahkemesinde ne | ticelendirilmiştir. Davanın mevzuu şudur: Ferhat isminde bir genç, dvvelce beraber yaşadıkları Salihe kendisini terkettiği için onu bir gölge gibi ta- kip etmiye başlamış ve nihayet Yeni- köydeki anasının evinde bulmuştur. Ferhat saldırmasile kızın vücudünü delik, deşik ederek öldürmüştür. Genç, mahkemede suçunu inkâr et- iş, fakat şahitler bâdiseye iddia e- dildiği şekilde şehadet etmişlerdir. Dün mahkeme kararını bildirmiş, Ferhadı ceza kanununun 448 inci maddesine göre 18 sene hapise mab- küm etmiştir. Rels: — Hüküm kabilitemyizdir. Beğen- mezsen yedi gün içinde temyiz eder- sin demiştir. Suçlu, mahküm yerini terkeder ken: — Temyiz filin edecek değilim, Bay reis.. Yalnız kadınlara fazla hür met ve himaye ediyorsunuz, demiş ve elini jandarmaların uzattıkları ke Dün ağır ceza mahkemesinde Re- cep isminde bir gençle birleşerek ko /casını öldüren İrfanla anası İfakatin muhakemelerine devam edilmiştir. Mahkeme geçen celsede adli tıp işle- ri müdürlüğünden otopsisi yapılan ö- Tü Abdurrahmanın sarhoş olup olma dığını sormuştu. Mahkemede morgun verdiği rapor okunmuştur. Morg ra- porunda; “yefatlan sonra eğer ceset tefessüh, tagayyür etmemişse, hazim borusunda raki varsa kokusu hisse - dilmesi lâzımgelir. Yalnız ölünün ha zim borusundan rakı akacak bir vezi- yette olmaması gerektir. Aksi takdir. de 4 saatten 24 saate kadar rakı ha- zim borusunda kalabilir.,, diyordu. Suçluların avukatı, bu rapora iti- raz etmiş ve: — Evvelce müddeiumumilik ceset üzerinde tetkikat yapılırken sarhoş olup olmadığının tayinini istemediği için morgun mütaleası tamamen tah- minidir. Demiştir. Muhakeme, karar lepçeye geçirmiştir. İçin talik edilişi HIRSIZLIK: ÜDDEİLMUMİT İSE Tütüncüyü Noterlikteki Soyanların Yolsuzluklar Muhakemesi Tesbit Edildi Dün Sultanahmet sulh birinci ce- £a mahkemesinde bayram günü Elkâ- tp hanının kapısında tütüncü Kadri tır. Mustafa Ankaraya kaçtığı için o- rada tevkif edilerek İstanbula getiril miştir. Davacı Ali şikâyetini şöyle an- Jatmıştır: — Geçen Pazartesi günü ben hasta idim. Dükküna gelemedim. Babam ayni hanın odabaşısıdır. Öğle üzeri dükkânın kilidinin kırıldığını gör- müş, bana haber verdi. Ben geldim Hakikaten kilidin takıldığı kalın hal ka kırılmış, içeride muhtelif cinsten birçok tütün , sigara ve çekmecedeki miktarını bilmediğim bözük para ça- lınmıştır. Suçlu Ligor kendisini şöyle müda- faa etmiştir: — Bay hakim, bu hâdisede benim hiçbir alâkam yoktur. Mustafa hâdi- se günü yolda bana rastladı, benden hamal sordu. O sırada emniyet ikinci şube memurlarından Saim bizi gör- dü. O gün hiçbir şey söylemedi. Fa- kat sonra beni tevkif ettiler. Eğer hir sız olsaydım, Mustafa gibi ben de An- karaya kaçardım. Mustafa da şunları söylemiştir: — Ben katiyen Ligoru tanımam. İki aydanberi de Ankaradayım. Bura da değildim ki, hırsızlık yapayım. Hâkim Reşit dosyayı tetkik ettik- ten sonra, bu davaya bakmayı mah- kemenin salâhiyeti haricinde görmüş asliye ceza mahkemesine gönderil - mek üzere müddelumumiliğe iade et- miştir. İSKENCE: Beraet Kararı Aldı Ağır ceza mahkemesi, dün bir iş- kence davasını neticelendirmiştir. İd diaya göre, emniyet kaçakçılık bü- rosu şefi İbrahim, ikinci komiser, Şevket büro âmiri Cafer ve 654 nu- maralı polis Zeki morfin kaçakçılığın dan suçlu olarak yakalanan Hasan is minde birine İşkence ypmışlardır. Hasan, Ziya ve Haydar isminde iki de şahit göstermiştir. Mahkeme, bu şahitlerin hâdiseyi gözlerile görme- diklerini söylediklerini €sa3 tutarak cürmün sabit olmadığı neticesine var mış, bütün suçlular hakkında beraet kararı vermistir. Müddeiumumilik, birçok sahtekâr- lıkları ve sulistimalleri yüzünden ka- patılan İstanbul ikinci noterliği hak- kındaki tahkikatını de eştizekie. dir. Gün geçtikçe yeni bir sahtekâr. ık ortaya çıkmaktadır. Dünde üç Hasan çağırılarak malümatına mü - racaat edilmiştir. Yeni yolsuzluklar- dan biri kullanılmış pul yapıştırmak ikisi de resen sahte senet yapmaktır. Bu üç yeni yolsuzluktan dolayı no- ter Hasan, biribirlerine halef olan no- ter başkâtipleri Fahri, Suat, Halit, veznedar Nuri suçlu sayılmaktadır. lar. Yevmiye kâtibi Rüşen Eşrelm bunlarda alâkası olmadığı anlaşılmış tır. Şüpheli Bir Ölüm Tahkikatı Dün, müddeiumumiliğe tahta üze- rine yatırılmış üç aylık bir çocuk ce- sedi getirilmiştir. Çocuğun şüpheli olarak öldüğü ve nüfus kütüğünde de kaydı olmadığı iddia ediliyordu. Göz yaşları arasında çocuğun cese- dini taşıyan küçük Ayasofya Kasap Osman sokağında (4) numaralı evde oturan Cemildi, Diyordu ki: — Çocukta boğmaca hastalığı var- dı. Dün birdenbire boğuldu, öldü, he- nüz nüfus kâğıdını çikarttırmamıştık, İnsan çocuğunu bile bile öldürür mü? Halbuki, cesedi belediye doktoru muayene etmiş ve ölümü şüpheli gör müştür. Müddelumumi, cesedi tabibi adillere göndermiş, doktor Salih Ha- şim muayene yapmıştır. Cesette açık " bir ölüm ârazı görülmediği için müd detumumilik lüzum gösterirse ceset morga gönderilecektir. Çocuğun is mi, Halidedir. yeni bâdise tespit edilmiş ve noter | HAKARET: Karışık Bir Hakaret Davasına Bakılıyor kimi, dün bir hakaret davasını tetkik etmiştir. Davacı Gezi köprüsünde in- de İnşaat müteshhitlerinden Hüse - yin bulunmuştur. Davanın mevzuu şudur Kizim bir kızı varmış, Hüseyine nişanlamışlar. Hüseyin, Kâzma n0- ter senedile 700 lira kadar da cihaz parası vermiş. Nişanlılar bir müddet beraber yaşamışlar, sonra aarları a- çılmış. Kâzım, kizmı bir bşkasına ni- şanlamış. Bu arada hamil ârazı gö- rülmüş ve nihayet kız doğurmuş, Kâ m Hüseyine: — Bu çocuk senindir, demiş. Hü- seyin, reddetmiş ve: — Hayır demiş, bu çöcük benden değil, ikinci nişanlısındandır. Bunun üzerine Kâzım, izdivaç vâ- dile izaleibikir davası açmış, fakat davayı kaybetmiştir. Geçen gün altıncı hukuk mahkeme sine açtığı tesbiti nefs davasına bakı- lyormuş. Kâzım, torununu kucağına almış, koridorda dolaşırken, bir ara- lık Hüseyinin yanına sokülmüş ve minimini yavrunun gözlerini göstere rek: — Bak, demiş, şu gözler tıpkı se nin gözlerinin Kopyesidir. Bir de ço- cuk benim değildir, dersin. Bu söz Hüseyinin sinirine dokun- muş, ağzını açmış, gözünü yummuş, yakası açılmadık küfürler söylemiş. Sultanahmet sulh birinci ceza mah kemesi, bu davayı tetkik etmiş ve ka- rarın hazırlanması için de muhakeme Yi başka bir güne bırakmıştır. e Kızılay Cemiyetinin e Kırilay cemiyetinden: Bay Sergin Tomasyan ellesi tarafından Bayan Sümbüle Sirmenin cenazesine gö- törecekleri çelenk (couronne) bedeli ola- rak eemiyetimize üç lira teberru edilmiş- tir. Garp memleketlerinde hayır cemiyet- lerine yardım için umum! harpten sonre çok revag bulmuş olan bu usulün mem- İleketimizde de büşlamış olması - sevinçle karşılanacak bir hidisedir. Pihakikn ölüle rin ruhu, her halde mezarlarında sararıp solan çiçeklerden ziyade kanttleri namına | fakir ve yoksul kimselere yapılacak yar- dımlarla daha müsterih olacaktır. Bu hu- sunu nazarı dikkate alan Avrupa memle- elleri matbuatında hemen ker gün çiçek param olarak bayır cemiyetlerine tebetru- de bulunanların isimleri görülmektedir. Memleketimizde de revaç bulacağından emin olduğumuz bu şekil yardımda ilk a- dımı atan Büy Sergis Tomasyan ailesine teşekkürü (Kızılay) cemiyeti vazife telâk- ki etmektedir. ÖLÜM Istanbul Emniyet Müdürlüğü bi « rinci şube müdürü “Tevfik Özerin henüz üç yaşında bulunan oğlu Gül tekin, tutulduğu hastalıktan kurtu - lamıyarak evvelki gece ölmüştür. Kederli aileye taziyetlerimizi bildi- ririz, ERTUĞRUL SADİ FEK TİYATROSU Sanatkir Naşit birlikte: Yarm gece Şehzadebaşt (TURAN) Tiyatrosunda CEHENNEM Havayolları Devlet İşletme İdaresi Alım Satım Komisyonundan : 1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası karşısında tay- yare meydanında yapılacak umum müdürlük ve tayyare istasyon müdürlü Bü binası. 2 — Keşif bedeli: 125,440 yüz yirmi beş bin dört yüz kırk liradır. 3 — Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf usuliyle görülebilir. 4 — Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu teminat nakden verilmek iste- TAN Sultanahmet sulh birinel ceza hâ-| şaat bekçisi Kâzımdır. Suçlu yerinde | Senenin En Çok Sevilen - En Çok Beğenilen - En Çok İş Yapan Türkçe Sözlü ALİ BABA HİNDİSTANDA ve İSTANBUL SENFONİSİ filmlerinin, halkımızdan gördüğü eşsiz rağbet üzerine İPEK Sinemasında Daha Bir HAFTA TEMDİD EDİLDİ ri « Ve nefis neşeli mevzu. BU AKŞAM TÜRK SİNEMASINDA LUCİEN BARROUX - JULES BERRY - DANİELLE PARO Eğlence - Meşhur Ray Ventura Orkestrası - Yeni şarkılar - Güzel genç kızlar - Parisin en fevkalâde zevk muhiti - Gece kabarele- i PARİS EĞLENİYOR 17-27-55 Siz de eğleneceksiniz! Temsilleri bu akşam başlaması lâzm gelen dünyanm en büyük eğlencesi. Amerikanın en meşhur Cazı MİSS BYRON tarafından idare edilen BENNY PEYTON Budapeştede kazandıkları fevkalâde rağbete binaen bir kaç sün daha kalacaklardır ve 3 Mart PERŞEMBE AKŞAMI TEPEBAŞI GARDEN'inde başlıyacaklardır. >“Metropol Bar” filminde tanılıp beyenildikten sonra Sevimli sarışm Robert Taylor rakibi LORETTA TYRONE YOUNG POWER Aşk maceralarma, lüks hayatlarına, ihtiraslı entrikalarma Bu akşamdan itibaren AŞK MODADIR Fransızca sözlü filmlerinde devam edeceklerdir. SARAY SİNEMASINDA gösterilecek olan bu eser: Güzel bir film, sevimli bir mevzu ve hakiki bir muvaffakiyettir. İlâveten : FOX JURNAL dünya bavadisleri MEMMENE isNafıa Vekâletinden:. Aşağıda cetvelde parti ve mikdarları yazılı cem'an 126435 adet normal kayın traversi avans verilmek üzere tediye maddesi tadil edilmiş olan şart- namesi dahilinde yeniden 3 partide 28.2.938 Pazartesi günü saat 15 ten iti- baren ayrı ayrı eksiltmesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ankarada Vekâlet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapsa caktır. Her partiye ald eksiltme şartnamesi ve teferriayi öö'vclde hizala- rında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekfilet Malzeme Müdürlüğün- den alınabilir. İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tapzim edecekleri teklif mektuplarını potwelda. hiselarihda gösterilen muvakkat teminat ve tali- matnamesine göre Vekâleten alınmış Malzeme mütcahhitliği vesikası ile birlikte 28 938 Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. nildiği takdirde Devlet Hava yolları idaresinin Ankara Ziraat Bankasın- daki 3667 sayılı hesabına yatırılarak Bankadan alınacak makbuz teklif mektuplariyle birlikte komisyona tevdi edilecektir. 5 — İhale günü ve mahalli: 2-3-1938 çarşamba günü saat 14 de Ankara- nin 10 kilometre garbinde Devlet Hava yollarına aid Tayyare meydanın. daki umum müdürlük binasında yapılacaktır. 6 — Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. umum müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda Karaköy Postanesindeki Ha vayolları gişelerinden ve İzmirde Nafia Müdürlüğünden altı lira yirmi se- kiz kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı Belgeler ile muvakkat temi- nat ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarfların en geç eksiltme sa- atinden bir sant evveline kadar um um müdürlüğe vermiş olmaları lâ- swmdır. Posta teshhürü kabul olun maz. (834) Partiler Mikdarı Muhammen Muvakkat Şartname Normal travers © bedel teminat bedeli Lira Er. I 61 901 216653.50 1208268 o 10.83 Bolu (vilâyeti Düzce (kazası ii Girişkuzu Or manından, 7 9 289 21067.00 o 2090.03 139 Bolu oVilâyeti daki Kokurdun ormanından, m. 65 265 17519005 (o 10009.50 8.76 Bolu oVilâyeti e Akçakoca dağı ormanın- dan. Bu eksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilirler. (363) ( (762) .. yes yese. İstanbul Telefon Müdü en: CİNSİ Mikdarı o Muhammen Muvakkat bedeli o teminat | e 1500 Aded) Telefon kordonu 2-11, 2500 Aded) Santral kordonu 3-lü 24 , kırmın O 250 Aded) Santral kordonu 3-lü 24 ,, beyaz © 250 Aded) Santral kordonu 3-lü 24 ,, yeşil O 250 Aded) 5464Lira (o 400.80 Santral teli | 3lü 10 Kim.) , Santral teli Zi 15 Kim) Dahili tesisat teli 2-1i 40 Kim) Çift bükülmüş kapalı bronz tel 75 Kim) 14 3, lik bronz tel için bakır zıvana 5000 Aded) 2 M6 lik bronz tel için bakır zıvana 2000 Aded) 8465 Lira (o 634.88 23 MX, lik bronz tel için bakır zıvana 3000 Aded) Müfredatı yukarıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile eksiltmeye konul- muştur. İhalesi 4-4-936 tarihine müsadif pazartesi günü sırasile saat 15 ve 16 da Müdürlüğümüz merkez binasında toplanacak alım satim komisyonu huzurunda âyrı ayrı yapılacaktır. her gün levazım dairemiz de görülebilir. İstekliler, muvakkat teminatlarile berabçr 2490 No, lu ka- nun mucibince ibrazına mecbur bulundukları evrak ve vesaikle müteahhit lik vesikası ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün birinci si için saat 14 ve ikincisi için saat 15 çe kadar komisyona tevdi etmeli- dirler. (887) Radyo Bugünkü program: İSTANBUL RADYOSU Oğle neşriyatı: Saat 12,30 Plâkia Türk masikisi, 1250 Havadis, 13,5 Plâkla türk musikisi,i3,30 Mübhtelif plâk neşriyatı, 14 SON Akşam. neşriyat: Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu (Serçecik) 19 Nihal ve arkadaşları tarafından türk musikisi ve halk şarkiları, 19,30 Spor ma sahabeleri: Eşref Şefik, 19,55 Borsa ha berleri, 20 Müsaffer Tllsar ve arkadaşları tarafından türk musfiisi ve halk şarkıları | 20,30 Hava raporu, 20,53 Örer Rıza ta ralından arapça söyler, 20,45 Bimen Şen ve arkadaşları tarafımdan türk masikisi ve halk şarkıları, (Saat ayâr:), 21,15 Tah sin ve arkadaşları tarsfcıdan türk masi kisi ve Halk şarkiları, 21,50 Bedriye TW sün şan orkestra reiakatlla, 22,20 Orkes ta 1 — Osehelt: mreh 3 — Mozart: La Plüte enehante, 3 — Biede: Flittervochen, 4 — Rubinstein: Feramora, 22,5 Ajans haberleri, 23 Plâkla sololar, Opera ve operet parçaları, 23,20 Son ba Derler ve ertesi günün programı, 2300 SON, ANKARA RADYOSU Oğle neşriyatı: Saat 1230—12,50 Muhtelif plik neşri yatı, 12,50—13,13 Piük: Türk #husikisi ve (4 emt #erüretmen. 1318 00A0 Dubel ve bl sid haberler, Akşam neşriyatı: Sant 18,30—19 Rsİyofonikçöcuk teri ehir ÇArtara Şehir-TiYatrosu artistleri türalınder 19,30 Türk musikisi ve el ei zn yiye 1i::), 10,30—19,4$ Saat ayarı ve arapç$ neşriyat, 19,4$—20,15 Türk mesikisi ve halk şarkıları (hikmet Rıza ve arkadaşı ları), 20,15—20,30 Iktısadi konuşma: Şer” ket Süreyya, 20,10—21 Plâkla dans sikisi, 21—21,15 Ajans haberleri, 23 21,55 Orkestra: 1 P, Toni İdea Melodi 2 — Bruno Lüling © İndsthe Sulte A, Indisches Lied B, Indisches Triuerzüğ GC, AM, Sarkonpbang der Fürsis €, Bajideren Tarz 3 — 1. Bük O Tranmidesi Valsef 4 — Malvezsi Belero 21,56—22 Yarmki program ve aa, İstanbul Komutanlığı İlânları lilerin ilk teminat makbuzu veya n tupları ile beraber 2490 sayı ken nun 2 ve 3 üncü maddelerinde vesikaları ile beraber ihale günü ti muayyeninde Fındıklıda K ” ık Satmalma Komisyonuna r. “650, YENİ NEŞRİYAT: Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Meri” tarafmdan çıkarılmakta olan (Çocuk) * derginin (73) sayısı çıkmıştır, 7 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatro DRAM KISMI Saat 20,30 da PER GUNT dram 5 perde e OPERET KISMI Saat 20,30 da SOZUN KISASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: