3 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

3 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bayfa: Z İki maklarım önümde up saattir, ge arasındı bir. kâğıt, ilham perisini bekliyorum Sıcağın tesiri, onun kanatlarına anlaşılar göm — v Gecenin,bu ölgü ilham porisi ir kaçıncı katın me başında mavi p an göğün nihayets nde nefes ne uyka kestirm 5 Ve belki de; şimdiye dar milyonlarca şairir retle beşer kalbine hediye etmiş bu mütevazi mahlük anda rüya görüyor Hayır, hayır!.. değil... O, belki, hakkak, bir kadın memesi üzerindeki damar kadar aç- kakmalı zümrüt gib süt — ırmaklar kenarındadır, şimdi... Etrafına toplanmış Danteleri, Şekispirleri, Hügo- ları, Götheleri, Fuzuli, Nef'i ve Bâkileri ve hatta Betho- venleri sıra jile rini bütün ık mavi ve altın gözün altında kırlarda ve olan dinliyor.. Onlara, bir zamanlar şim- şek kanatların ında, yeni bir âlem gösteren, eskilerin «perii dedikleri bu — ölmiyacek mahlük, gözleri kapalı, başı cennet perile- rinin dizinde, karşısındakil- la- keşfedi- her çarpış- ilkam» erini dinlerken kim bilir ha yor. Oaa - karşi reunu ödemek her şairin ve her sanatkârın - vazifesi- dir. Çünkü, sanatkârı,sanatkâür yapan onun bir kanat vt uşudur. Aman, ey, ilâhi parçaları ile josanları öven, artık sus, sus ki uyan- masın ol., İ Bak,ve de güzel mışıldıy- arak daldı.. Uyandırmayın onu, ey cennet hurilori! Kanatlarınızı, pmadan ne... Çokilin, artık, ey kalpler- de yaşıyan büyük sanatkâ- rlar Ayaklarınıza, leri nasıl ülemler? şükran — bo- hışırtı ya örtün, onun yüzü- bütün kalp dolaşan o ilâhi nağmele geçirerek gi olmasın. rinizi idin; gürült Uyanmasın anhası, jirin, sanatın uyanmasın >, bu uyku- hediye edecektir, * Gece... Bekçinin dinmiyen düdü ğü... Köpeklerin, bir rışan, ka- avlayı ek birine inceli kalınl Pençeredeki — bör ve lâmbadaki pervano, Ve &c Ateşten honüz ak , çikmiş bir demir irirler gömleği tima sıca şıpır şipir ıhmlı) Yr, Nefasim, resi kadar sıcak cü olan' havaya karışamıy Tekrar ayni havayı tene füs ediyorum... mesteden Beth- | !j_lindenburg Öldü ( Üst tarafı birinci sayfada) kâlet v tevhit olun- t r hurluk Hitlere — intikal şününe üzere indir. ayrakların lerdir. H olundu n kadar her gün $i sant $ de 9 arasında mat çanları çaldıracaklar. Ayn müddet zarfında bütün şenl usıki v tadil bütün devlet beş gi kler v bir cümle oyunlar olunmuştır memurlar on ün matem olar sargılar Cenaze Jakika — süküt hafaza edilecek ve bu müd içinde her türlü iş ve nakl iyat tamamen duracak Ankara, 2 (A.A.) Reiscümhuru nsacn günü mu- Alm- an Mereşal arabası ka duyar atlar bir kağnı ağırlığı da gıcırtıların | oluyorum Blimdeki mbeyaz tenbel, kliyor. Fakat yok, d ile ilerliyor, kafam gibi kâlem, halâ be- kâğıdın üuyuşük, bir emir be- üzerinde tkkat arasın- onda da Parmanlarım baygın yatıyor taydi, ys benim hum kadar sevdiğ: kım kadar jim, canım boylum, yaz!.. Sana, £ », uyuşuk uşuk — dürn Fakat, çalışıyor diyor çiriyor... Hatta, İmı — bile hürme kalemim, fidan uy ak ©, yakışmıyor çok kafa benden Bunlari emr Kiğıda, o ge kendi ç kendi alışması anlatıyor. * Şimdi, kada onlarca insan, elleri şak | klarında tar alfa kaymış. ilham perisini | bekliyorlar. Fakat, bu sıcakt perisinin geleceği belki, binlerce şu daki ve — mily- gözleri lham i hiç um- muyorum Öyle olduğu haldı birsevler be yin om ,elimde, ler, adım Bana lim yaklaşma Çıldıracağım kadar sıkılıyorum Gözlerim kapanıyor.. ki uyuyaca İlh lememeliyim sanki Bel ğim am perisini n Yoka gelmesi file bek hakiki yakın Mehmet Tuğrul perilerin NOT Küçük hoylu gazteciye bir kaç tavsiye hangim in,«bir ya ci |D Wv--Yurtta,, B — Hmala & ışlırap çeken TÖRKDİLİ Baldvi-m'n Sözleri Etrafında ( Üst tarafı birinci sayfada ) tasisi hakkında bir plânın M. Hule izah edilmiş olduğu ifşa edilmektedir. M. Baldvi- yanatı bu fikrin inki şafı olarak telâkki edilmek tedir. HDAT — Kayser ye şiddetli yağmurlar yağdı I Ç(AA) sürekli Kayaeri, ) gşiddetli ve Dün bir Talas akaya Okç yöylerinde fazla zarar — yapmıştır. - İnsonca | zeyiat yoktur yah | | kınında durma: kl-| Hindenburgun vefati dolayı Re Kemal isicumhur Gazi Mus Hazretleri ekili Dr. T bey taziyet belgrafları çek kmişlerdir. Bugün Haric Vekili Protokal daire Şefi V kili Müşfik Selâmi bey Alm- man seferetine giderek hükü, met namına taziyette bulu- sile tafa Haric ve iye V Rüştü ndu Nenı— bir - kalem polyonvar bir kılıç kuşan ışla, önümüze sordiğin o ko- rkak, nahif ve duyuşsuzaYı- ldıza meoktuplar» im, — söz lerinin bana değil, kendine . Nurullah Amvurı sallayış ve Na-| | buğ ait olduğunu çok güzel isp- | at eder, Senin tabirinle söyliyeyim ki, daha açık anla «Bir yazı yazmış olduğu- görtcRmEANER GA CU KM SRERAM K ANNaNanAANANEEERNEN KN KA DU NM NN EER AA KN ER K SANE KEt, 3 AĞUSTOS ŞEHIRVEMÜLHAKATTA Zıraat | Bankası şehrimizde buğday mübaayasına başladı. Baklenmekte olan — amir ; ve şehrimiz dünden dün gelmi nkasi A tibar y mübayaasına ba Banka köylünün buğ geçen seneki Yalnız bu sene | mahsulü alınmakta geçen se- neki mahsul kabul edilme mektedir. Mübayaa edilen l.ı)'ıı de doğru ya siloya nakledilmektedir ayını fiaat üzerinden almaktadır rudan Heyet tetkikatta Bir ğün evel şehrimize mütehasmıs he tetikatına Üzere gelen yet devam etmek mülhakata çıkmıştır. Bnyıı,r müdürü de heyate rofakat etmiştir Sıhhat müdürümüz Yeni Sıhhat Mmüdürümüz Dr. Yunus Vaafi bey dün İz mirden şehrimize gelmiş va- zifesine başlamıştır. Yeni mü dür istasiyonda doktorlar ve | | ezzacılar tarafından karş nu göstermek heveslisi olan» | lar ancak, o şekilde yazanl- ardır Küçük boylu dostuma, be- candan * tavsiyeler: ol, nden, arında im.,. kuşandığın samim Sonra kılıcın, n, paslanır.. Bir parça cesur ol, kor- kma Şu küçük boylu gazeteci nin tevazuuna hayranım, do ğrusu «...Ben, mmiyetle lar diyor bahse doldurmıya değer, lâyik bir genç değilim.» Fakat öyle Ay, bu ne tevazu! bu tevazuun ardından, bir gürür sıritiyor. ki. Damek ki, de gazetelerde - bahsolunuy- valla- « ye? hi..» İnan, « yine üm, İnanmıyacağım diyonlerin gururu stum, İnan; çün kü senden bahsediyo- Fakat,geçen günkü, ba-ka sekilde Mevlâ razete sütununa kısa kimseyi o şekilde düşürmes. koseyim, görüyorsun ki, ol rden. Lâkin, aaalesef, sende bunun zer k ekisi gibi, cevap istiyo kapıl sütunlarında Jiln yokltur. ( Me- Te) rum, hmine ma Çünkı kondimde tahammülüm bah ne r | tahakkuk | bey dün | tir, | ada Napol- | bu kadar nmiıştir. Eminittin bey Nazilli Orta mektep müd ürü hemşehrimiz: Emnittin şehrimize gelmiş Emnittin bey tatili bur geçirecektir Encümen kâtipliği Dajent Vilâyot encümen; ik ci kâtibi Abülkadir bey kendi | arzasile tekaüt edilmiştir BırekMrıuılar Dün akşam mize üzeri şehri- ağımur yağınıştır Yağınur bazen şiddetli bazen| | de hafif olarak yarım saat benden | kadar sürmüş topr. on ıslatmıştır, mur Dünkü yağ- çiftçimizi — zarardan kurtarmıstır Spor: Bisiklet müsabakası — | Mıntaka bisiklet tarafınd hi yeti hazırlanan ve y lolaisile geçen h tehir edilen bisiklet mü kaları yapılacıktır. Bugün yapılacak müsaha. kalarda akanın — 934 senesi sürat v tahammül koşolar belli © acaktır. Hen ailan .. Güreş müsabakaları Mıntaka gürş birincilikleri* müsabakası bu aksam Halk la yapılacaktır Müsabakalnra kulüklerimizden| bir he girmekt bugün min birincileri evi Tonu vesli — gençler dir | >ua||anm ımarı 2 Ç(AA) t ikinci on ettirilmek hakkında bir program tanzim edildi. lsparta, Cöm huriye lapartanın — imarı | hanım ve efendiler medi yere Ssermiştir. | et yaralandıktan | hinin | idir Yurdun Müsameresi pek muvafla: kiyetli ve güzel oldu. Yurltular çok alkışlandılar, İdmanyurdu kulu şinci yı idönümü münasebetile dün akşam Şehir Sinemasıda | bir müsamere vermiştir ok — kala arasında Müsamerelv balık Vali mülki davetliler bey Belediye askeri — rücsa bir çok, ajleler bulunmakta roisi, ve tanınmış ide idi Müsamere istiklal başlamış bunu margı ile marş yurdun takip etmiştir. Müten kıben, çaban piyesi — temsil edilmiştir. Yurdun müsame resi rol alan sık sık kazanmış piyeste sık alkışlanmışlardır. Müsamere osnasında piy- | ango da çekilmiştalililere ik-| ramiyeler verilmiştir. Kazandığı muvaffakıyetten .mı.._f. İdmanyurdu ve onun ilışkan reisi Feyzi beyi te brik ederiz. ü On be. büyük bir muvaffakıyet | v Avcılar Hunun Çengeloğlu - çiftli < inde beyram yapacaklardır. Avcılar kulubümüzün tert. av bayramı bugün loğlu — çiftliğinde ya- tir Külübe mensup bayrama iştirak etmek üze re daha geceden Çengel oğ- hareket — etmişlerdir. Bayrama iştirak edecek av- mühtelif mıntakalara ayrılarak avlanacak ve öyle üzeri Çengel oğlunda - topl- anmış bulunacaklar ve öğle yemeğini burada toplu bir hâlde yiyeceklerdir. Bayra- | mın noşeli bir surette geç- için her türlü hazırlık yapılmıştır. Bir yalnışlığı düzeltme Dünkü sayımısda İzmir Ağır coza reisi Cevdet”beyin lana cılar mes şehrimize geldiğini yazmışt- ık. Bu haberde bir yanlışlık | olmuştur.Cevdet beye şehri miz Ağır Ceza mahkemesi rejisi Cevdet beyin kardeşi lenecek yerde İzmir Ağır ceza reisi denmiştir. Düz eltiriz. Gönende Bir Vaka. Ahmet isminde bir - nalbant ağ ağız Kavgası - neticesinde Mehmet isminde birini öldürdü. Gönen, (Mahabirimizden) Gönenin Alâsttin köyü cağında çalışan amele. n Balıkesirin Vicdaniye pant Naj oğlu Ahmet ile Ordulu Mea mahallesinden nal | hmet oğlu Mehmet arasında | çıkan ağız kavgası neticesi | ade Ahmet yanında taşıdığı bıçağı çekerek — Mehmedin saplamış Meh- Mehm- saat ine iki sonra aldığ ölmüştür. Katil vukn_w müt- sakıp jandarmalar tarafınd- | yakalanarak — adliyeye verilmiştir. Diğer bir Gönen Altay mahallesind en İsmail oğlu Şevket ve H üstem mahallesinden Oam yaranın tesirile Markoç Ma: hallesinden Ali oğlu — Kara Mustafa- namında üç şahıs Altay mahal- | lesinden Recep karıs an oğlu Mehmet, Fatms Payı zorla kaçırıtken yakala- narak adliyeye verilmişler- | dir. Mahkeme yının mevkufen mühakeme- sine kârar Bir yangın ırz düşmanla- vermiştir. Gökçesu köyünden Ahmet oğlu Ali kümesteki tavukl. arın bitlerini öldürmek için ateş ile tütsülemek isterken ve ateş — kaçırarak — evinit tamamen yanmasına sebep olmuştur.Köy halkı jandarma Kumandanı ve belediye ara- vaktinde yangının büyümemesin? yetiştiğin- meydan verilmiştir. Avusturya hâdiseleleri Hâdiselerinin | Beynelmılel askerleri «Le Journal» der Avusturya — hâdiselerinin beylenmilel akisleri acaba ne olacaktır!' İşta Avrupada bu günlerde hüküm umi endişe süren n Bu endişenin derece ve şümulü, Dolfuss faciası tari- o vakası tari hasebile, ka- korkunç hatıraları Sar. hine yakını falarda yeniden uyandırmış ol dan, bir kat daha Boreket bir dösturu aşın- ştır Jebi ibarettir olmıiyan ve tarih ilminin kabul edemiye: artın versin, tarih o rürden Oğru düsturdur 'nr ton alı ibret dersle- hepsi kaybolmuş deği Umumi Mevzubahis buhranın almış olduğu w eçhe zorlamağa| istidat gösteren zarar voerici bilcümle ihtimalâtı bertaraf emokte çecikmemiştir. ifratından, olmıyacağını kmı kestirebilir? Etrafımız- | daki hâdiselerde eyiliğe dor | gru inkişafı mümkün kılac- ak amillerin — bulunduğunu görüyorur. Bir defa dolayisile huüsüle gelen Viyana bütün nefret faciast cihandt hissi ve duyulan derin heyecanın | muvacehesinde Almanyanın lâkaydiyi muhafaza etmesi” ne imkân yoktur. Hukukü | #mumiyoy düvele, ceza gö“ kafa tutulmaz. Üy- eler vardır ki tahakkuk | ek icabeder. Uzun zamanlar” (Devamı üçüncü sayfada ) rimedi le rı süratle onla” ettirm” haml avcılar ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: