5 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

5 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'—.2.:, 2 ——'I'CRX lL — Tarih Bahsi: Ankara Savaşı. Büyük Türk milletinin kıymetli evlâdı Ömer Halis Pş. Hz. arzı şükran için. L Timurun karargâhı Geçiö: ren — bağlar şarki arkalırında bülünan Saray köy civarı idi. Sağ cenahı elyevm içinden Çubuk şososi geçmekte bulunan Esenboğa köyü civarında Esenboğa tarafından sol cenahı sirkeli deresi civarında — Mahmut oğlan tarafından kumanda ediliyordu. Şu umumi vazi yetin mütaleasından alınan netice şudur: Timur fajk kuvyetile Yıl. dirim ordüsünü ihata etmek kararında, Yıldırım düşma nının faik küvveti karşısın- da jhata edilmekten çikine- | rek tabiaten müstahkem ve | ihatası çok müşkül bir mev- zide muharebe vermek az- minde idi. Muharebe bu azim ve karar ila başlamış fakat muharebe — #esnasında tecelli eden hâdisata uyarak cepheden ihanetle müterafık yarmalar olmuş düşman iki | koldan merkezin conahlarına dalarak müdafaayı ukim bı- | rakmıştır. Esenboğa kumandasında- ki sağ cenah sabahleyin bü. tün cephesi boyunca taar- ruz ederek ve- kuvvetlerini gittikçe tedrisen sağa Çubuk istikametine kaydırarak jha- taya çalışıyor. Behadır tepe voe menadir tepe hizalarındaki ademi mu vaffakıyet tevali ettikçe bu sağa kayma hareketi devam ediyor. Timurun çok mühim miktardaki ihtiyat kuvvetle- ri sağ çonahın taarruz ve ihatasını takviye etmek üze- re cenah gerisinde intizarda bulunuyor. Aynı zamanda Timurun merkez ve sol cen- ahı da taarruz ediyor. Fakat şiddetle geriye atılıyor. Ve Yıldırımın sağ cenahı mu- kabil taarruz ile düşmanı geriye attıktan sonra oyaya iniyor, Şu vaziyette Timurun ta- arruzu muvaflak olamamış bilâkis kendi sol cenahında ezilmeğe maruz — kalmıştı. Bu sırada menadir tepo sır- tlarında ikinci hatta bulu. nan Yıldırim kıtaatında bi- dayeten anlaşılmaz bir ha- reket müteakıben bu hattan eteklerde — bulunan kendi kıtalarımıza şiddetli bir ok atoşi başlıyor. Aynı zaman- da Timur gsüvarisi tekrar taarruz ediyor. Bu ikinci hatta Yıldırım hükümetine yeni iltihak atmiş mühim miktarda kara tatarlar var. di. Bunlar. gizli hir anlaş- | mıya tevfikan ihanet edi yorlar. Ve muharebenin en kızğın zamanında arkadan hatlarımızın içinden - birinci hatta taarruz ediyorlar. Bu hareket caphede bir | karğaşalığı ve geriye bir İ kaçışmayı mucip oldu.. Ge- ride jhtiyat kuvvetlerine ku- şimali manda eden Mahmet çelebi bütün — ihtiyatile — cepheye atıldı ve hareketi tevkif edebildi ise de cephe | hattı burada epice gerilemiş ve merkezin yanını açık bi- rakacak — şekilde — kırilmiş — bulundu. Burada da — Mena- | | arasında çukur bir dir tepe jla Hamam — tepe düzlük vardır. Buradaki hafif mo- yilli aroziye Çiğdem bayırı deniyor. Düşman süvariye müsait olan bu Çiğdem ba- yırına fırsattan vo karğaşa. lıktan bilistifade bütün ku- vvetile atılmış ve burada mezbuhane bir — muharebe verilmiş olsa gerektir. Çün- kü Melikşah köylülerinin da. dolerinden duyduğu rivayet. ler o çukurlukta bir kan der- esi vücude geldiğini — ifade etmekte olduğu gibi Mona. dir tepe civarında başlıyan ihanet mahallinin — hemen sağında bulunan bu mevzi süvari hücumlarına da nis. peten çok müssittir. Merkezimiz kuvvetli bir halde kalmış sağ cenahımız düşmünı geriye atmış — idi. Bu tazyik: uzaktan tarassut etmekte bulunan Timur ke ndi ihzar ettiği — muharebe plânında taarruzu asli kolu bulunan sağ cenahı takviye ve bizim cenahımızdan taş- ıp ihataya ve darbei asliy- eye tahsis ettiği ihtiyat ku- wvetlerini tehlike — gittikçe büyümekte olan s#ol cenahı- na süratle sevketmeğe moc- bur oldu. Timur vazgeçmiş tatbikten büyüyen. tehli- kenin karşısına — koş - mağa — mecburiyet gör - müştü. İhtiyat kuvvetlerinin vurüdile kuvvet bulan Ti- müruün sol cenahı sağ cena- hımıza tekrar yüklendi. Şid- detli bir. muharebe vukua geldi. Ovadan tekrar tepeler eteklerine çekilen cenahımız mevzij asljide tekrar muvaf. fakıyetli bir. muharebeye başlamış olduğu sıralarda muharebede evvelâ bir gev- şeklik sonra bir durğunluk ve karışıklık vukua geldi. Mu- harebe eden sağ cenah kıta- atından bir kısmı koşar adı. | mla karşıya akın — etti. Bu muharip hasımlarımızın düş. man tarafına iltihakı hare- keti idi. Bu hareket umumi plânını bir karğaşalık ve bir şaş- kınlık vücude getirdi. Yerin- de kalan saflar panik ha- linde geriye atıldı. Bu inhi- zam kumanda heyeti mire deresi istikametinde boğaza atıldı ve kaçtı. Ve Timur sağ cenah | kıtaatı Mire deresi boyunca yukarıki boğazlara doğru ümümi bir firar halinde akmağa ve merkezden ay- | rılarak Mire dağının garp mailesindeki dağlara firara başladı. Timurun sol cenahı hemen istiareye koyularak şiddetli tazyiklerle kızıl to- praklı boğaz arasından he. nüz muharebe vaziyetinde bulunan meörkezin yanlarını | çevirerek gerisine sarktı Sol cenabımız ise zaten ar- sırasında sağ cenah tık paniğe tutulmuş vetihti- !"' Yurttaş' t yat kuüvvetlerimiz tarafından acele ile sarfedilmiş olduğun. dan tamiri imküânsız va- « Ve E astırap çeken - insanlara $ 5 eyilik yardım eden odur 5 (Sassannca SENEANENENECANANE| ziyete girmiş bozğunu durdurmak - kabil olmamıştı. Her taraftan iha- tayı maruz kalan — merkez kuvvetlerinden elde sağlam kalan kıtaat ile Yıldırım ge- riye yar bayırları istikametine çekilmeğe muvaffak — oldu ise de düşman süvarisi Mire dağı hattı bülâsı boyunca gi. male giden hattı rücatı tam. amen kesmiş binaenaleyh Yıldırım sekiz on bin kadar piyadesi ve birkaç — yüz süvarisile yar buyırları üz. erinde mahsur kalmış — idi Bu anda ümerası tarafından vaki teklifleri kabul — edip kaçmış olsaydı selâmetle kur- tulmasi ve devletin ordunun atisini kurtarmağa muhakk- ak idi. Fakat çok cüretkâr ve kahraman olan Yıldırım kaçmıya karar veremedi. Mü dafaaya devam etti. Ve iki- ndiden akşam karanlıklarına kadar bu tepe üzerinde son kıtaları mahvoluncıya kadar müdafaada —sebat ederek müteaddit süvari hücumları. nı geriye attı. Piyadesi kü- milen mahvoldu. Bu vazi. yette artık — müdafaanın da bir faydası kalmadığını an- lıyan düşman teslim olmala- rına intizar eder gibi muha- rebede nispeten bir sükünet husule geldiği sırada tepede sori bir hareket oldu. Yağız bir at üzerinde kırmızı çu. hadan sırmalı elbisesile ve grupun kızıllığı altında ha- yali bir harp ilâhı gibi gö- rünen Yıldırım — hakikaten ismine yaraşır bir sürat ve şiddetle ve mevcut — bütün atlısile tepeden Aaşağı dolu dizgin düşman saflarına at- ildı. Tepeyi saran 80-90 bin kişilik bir ordunun ilk hızlarında bir boğuşma bir çarpışmayı müteakıp bi: rinci hattı yarıp çıkan bu bir avuç süvari aynı şidde- tle ikinci hatta çarptı. Onu da delip geçerek biribirini müteakıp bir üçüncü, bir dördüncü — müsademelerden sonra sürati sayesinde ar- tık düşman kütlelerinden açılmış düşman ufuklarındaki ak tepe dağ. larına doğru firara muvaffak olmuştu. — Şidi bir takip başladı ve ikinci takip koluda Mamutoğlan — kumandasında daha garpte hareket etti. Ak- şam olmuş dağlar kararmış- tı. Güzergâh ak tepe etekle- rinde taşlı kayalıklı biracü- mle dahil oluyor. Mahmut oğlan köyünün — garip ya. maçları üzerindeki meyiller- den - biribirini takip eden atlılar koşup gitmekte iken Beyazıdın. ati bir — taşa çarparak yıkıldı. — Tekrar ata binmeğe veya at değiş- tirmeğe — vakit — kalmadan kendisini pek yakından ta- kip etmekte bulunan Mah- mutoğlan baatırılarak yakalandı. küvvoti - tarafın Mitat Kemal | (Devam edecek) — Hilâllahmeri -unutmal 5 5 AĞUSTOS » |i ŞEHİRVEMÜLHAKATTA Balyaya Yumurta — hüyüklüğünde dolu düştü. Dolu birçok zarar yaptı. Balyadan haber vorildiği- ne göre perşembe günü Ba- Iyada ani olarak hava boz- ulmuş ve şiddetli — kasırğa ile müthiş dolu yağmıştır. En büyüğü yuümürta en kü- çüğü ceviz cesametinde ol- an bu dolu yirmi — dakika kadar devam etmiş bu ean- ada birçok mebaninin cam. ları kırıldığı gibi jandarma kumandanlığına ait binanın cenuba bakan pençerelerinin camları tamamen ve kirem- it meyvalarıda kısmen yıkılmıştır. Kaza dahilinde bu vaziy- otte birçok mebani hasara ve uğramıştır. İnsanca — zayiat yoktur. Köylerden henüz — haber alınmadığından kaza kö. ylerinde dolunun — hasarat derede tespit edilamemiştir. Kepsüt panayırı Kepsüt panayırı 18 ağus. tos günü açılacaktır. Keps- üt belediyesi panayır — için icabeden hazırlığı yapmakt- adır. önen İdmanyurdu kongresi Kongre yurdun müstakbel fa- aliyetlerini - görüşüyor. Cönen, (Muhabirimizden ) — İdmanyurdunun — senelik kangresi toplan - mıştır. Kongreye kaymakam İzzet bey riyasot etmiştir. İdare heyetinin faaliyet ra- poru tetkik — edilmiş ve bu rapor heyeti umumiyenin tasvip ve takdirine mazhar olmuştur. Bundan sonra ye ni idare heyeti intahabı ya- pılmıştir. İkinci mektep baş muallimi Nuri beyle Tuzak- çı başmuallimi Haki, Yah- ya, Sabri, Hasan ve Hüseyin beyler yeni idare heyetine seçilmişlerdir. Kongre bundan sonraki tolantılarında Yurduan müs- takbol faaliyetlerini görüşec. eklerdir. Bilhassa kaymaka- am beyin memleket gençler- ine karşı gösterdikleri yük- sek alâka ile nizamnamenin birçok maddeleri üzerinde tadilüt ve ilâveler yapılacak* tır. Gençlik kaymakam İzzet beyin spor ve sporculuk hakkındaki — duyğularından çok momnundurlar. Beledi- yede yeni caddo üzerindeki güzel bir binayı İdmanyur. | duna vermiştir. Yeni bir faaliyot eahasına giren Gönen İdmanyurdunu ve çalışkan gonçlerini tak- dir. ederi AY Avcıların Hit Bayramı 4 Bayram Çangeloğlunda - yapılıl. Büyüklerimiz de av” çıların bayramında hulundu ve bir arada yemek yıli Şehrimiz — avcıları cuma günü Çengeloğlu çiftliğine giderek orada toplu bir hal de bayram yapmışlardır. Av- cılar ogün daha gece yarı- sında ihzar olunan kamyon- larla Çengeloğlu mevkijine gitmişlerdi. Sabahleyin Çongeloğlunda toplanan avcılar avcı kulübü rejsi Mmuhterem Behçet be- yin kısa ve pek kıymettar nutku alkışlarla ve sevinçle dinledikten sonra eski avcı- lardan Şevket çavuşun pro- gramı dairesinde müteaddit mevkilere posta posta ha- reket etmişlerdir. İlk ateş tüfek ve barut bayii Cevdet bey tarafından atıl- miştir. Avcılar posta posta ge. zerek aylanmışlar ve tam öğle vakti bayram yeri- Birlik Altayı Yendi | ( Üst tarafı birinci sayfada ) İdmıniurdnnıhn Hilmi bey otuz. kilometreyi — elli beş dakikada koşarak — birinci, Hakkı bey ikinci, İdmanb - irliğinden Ahmet bey üçüncü olmuştur. Bu müsabakalarda birinci ve ikinci olanlar Balıkesir namına Türkiye birincilikle- rine iştirak edeceklerdir. Ayvalıklılar ” şehrimizde (B) gümesi — şampiyona Ayvalık İdmanyurdu — cu- iına günü şehrimize gelmiş ise de (A) — gümesi galibi K. İdmanbirliğine te- bliğat yapılmadığından maç yapmadan Ayvalığa dönmü- ştür Ayvalıkla K. İdmanbirliği arasında Altay-Birlik maçı- Ndan evel yarım saat kadar bir ekzersis maçı jyapılmıştır. Final iki hafta sonra şe- hrimizde yapılacaktır. Güreş müsabakaları Mıntaka Güreş heyeti ta- rafından tertip edilen güreş müsabakaları dün gece Ha- lkevinde yapılmıştır. Güreş- lere birçok gençler — dahil olmüş ve eyi bir netice alı- ımmıştır. Teşekkür. İki aydır memleket hasta- hanesinde tedavide bulunan kızım Handan bü defa ta- mamen eyileşerek hastaha- neden çıkmıştır. Bu müna- sebetle kızımın — tedavisinde gösterdikleri yakın alâkadan dolayı başta — başhekim Ali Riza bey olduğu halde has- tahanenin kıymetli hekimle- rine ve çalışkan hemşirele- rine ve bilhassa dahiliye koğuşu hemşiresi Hasene hanıma teşekkür ve minnettarlıklarımı bildirmeyi | bir viedan borcu bilirim. Lokantacı Bsat * | Edremit tic, ne dönmüşlerdir. Bu vali bey, kumandan paşa mbus Pertev bey de Çengel oğluna gelmişler ve avcılar tarafından hararetli bir su! stte karşılanmışlardır. Burada evelden hazırlan- an yemekler yenmiş müt” eakıben müsabakalara eğlencelere başlanmıştır- Birkaç saat çok güzel eğ- lenilmiştir. Avcılardan bir kısmı öj leden sonra da ava çıkarak geç vakte kadar avl mışlar — vurdakları tav ve kekliklerle boraber gee şehre dönmüşlerdir. Cuma günkü avda en çı av vuran kasap Ahmet ef ndidir. Ahmet efendi 934 ge- nesi Balıkesir avcı birincitt addedilmiştir. Va Si nayi odasından: Merkezi Bdremit Havrafi nahiyesinde olup İstanbuk Balıkesir ve Bürhaniyeni Gömeç nahiyesiyle Karaağ! köyünde va Gümüşlü mevi inde şubeleri bulunan ze ve zeytinyağ ticareti ve f rikalarile sabun ve pirint fabrikası işletmekle meşgül ve Emin zade kardeşler ü vanı ticarisi altında Edr ticaret ve sanayi odası sicil linin 86 ve sicilli ticaretin numaralarında birinci — sınt? ticürette kayıtlı kollektif şi ketinin bu kere şürekânıt hüsnü riyasile feshedilmi olduğu ilân oluunr. ZEİSİKON Fatograf makineleri (S < N Dünyada birinciliği kâ” zanan — « ZEİSİKON fotoğraf makinelerini! 934 otomatik mo delle rini makine, se hpa çantanlarını «ŞAH ME MET MAHDUMU HÜ SEYİN AVNİ ticarel hanesinde arayınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: