18 Ağustos 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

18 Ağustos 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

_;—Eee y aulara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları İLAN ai 62 kalem ©6 Ş t mektepleri çit Jarak 23 ağut Kırıkkale askerf sanai izemesi iki M el Tet alınar ayı kim - caktır. ıııııhbilulülzl—_ unlirl"hlf“l ;:’deli olan 1436 lira 25 kuruğa, makabil eveliyelerini Kırıkkale fak vaktinde mektep Satın ( 1993) İLAN 1 — İtlaiye me n v sibat karakolunun elektrik tesi- satı pazarlıkla yıpıın]no_hl"- 2 — Keşifi tatil gunkrmdu_ maada her gün Anhn_kvo;:'n. Amirliği satın alma komisYı da görülür. z Ü ı F ee gekirk VA | Te n YAK tının keşfi 278 lira o'g b dnıl yalı leeme Avkeri natı muvakkatesi 2Ü ea mun“ Hüm; Yöştri gi greyili 9üs den | kra G kanama © rihine müsadif plkl::" günü | 935 tari saat 15 de yapılacaktir. ç $ — Pazarlığı a lm:':" #mirliği satın alma da yapılacaktır. —— Ş GK Teteklilerin bu 2.”,’, *:e_ lerle iştigal etti i sika -ğ ı:minıu ııuvııık:ğıî—:l. buzları ile birlikte Ankları . vazım Gmitliği sıtın alina misyonuna gelmeleri Şini (2219) ei yeviye ve 54 kalem der$ K eksiltme 457 Vi ı ünü saat 14 G€ AÇi bedeti olan K €-'ı'-"..;pıiu":myı ııbuy-u'i: :-""""“ muhammen ,mmdıki in b değişiklik yar şıo-:;:;* .dığı:k bedeli İLAN 1 — Kastamonudi ÖK ÖLi kıtaatın iaşesi için AEL e un kapalı zarf olarak dilen be- konmuştur. ':'d'hm"' y deti 28025 Kiradır. esi R İ pazartı Eksiltmeye 9 'Y"ğ astamomi: 100 » 'a K 'Tahmin edilen bedeli _(LNO) mikdâarı Ve günü saat on beşte y D eme da asşkeri satın alma W;:m Tanum müdürlüğü - satın munda yapılacaktır. :ı:; c ğ 2 eyllil 935 em'.?;;nâıoı tira 9'__ Takt saat 1$ İLAN Z iree e Krtaatıflıti numa! ihtiyacı için kapalı zarf USt z 3 maddelerindeki satın alımacaktır. —— i ve saatta 2 — fialosi 4 eyfâl 98$ Çüf (2121) günü saat ön altı buçtl ) — 3457 Timirde xışlada müstahkem Mev- İi gatir alma komisyonunda ya- lücâktır. — 'l.ı“-. Ş.ı'rmıu 258 şwg be- dci mukabilinde kot lanabilir ; 4 — Sade yağının tahmin © - dilen tutarı elli bir bin yüz elli sekir Hradır. n ; . Beher kilo sade yağı Içi 78 ki fiat edilmiştir. , euıu !l'umnıu muvakkate ak- çesi 3827 Tira 90 kuruştur. ç 7 — İstekliler Ticaret ?i:;r sında kayıdlı olduklarına ı vesika göstermek mecburiye' dedirler. D t ü yi ik ede- — Münakasaya iştira' K kanunum 2 ve 1 — Ankara — Kırzv;“_" İ leri arâsında takriben € 75 468 — 1194 kilemetreteri adet beş metrelik & Kulmuştür. 2 — Bn in$i Bu işe ait şart A — Eksiltme şartnameti | B — Mukavelename projet' € — Nafıa işleri şeraiti " ECÜüM D remiyet lllrebiye,söte Te MK E — BHususi şartname ğ F — eçt ve silsilti Bet SÖNÜ A yala İstiyenler bu uv!';!:;'::' v mühendisliğinde göredi S e 3 — Bisiltme 5- 9 îsıs'ş:;:":n ümeni tarafından Ankara vilayeti binasında VZY " Teaip Ventr 4 — Eksiltmeye girebilmek ise. . eksileme, Ve öhale kanlir A D eklilere 2000.No, N SEŞ LA gi kraşlak muvakkar Dufun 17 inci maddesine UYi mn:; "m:'ı' odasına *l!'*'â:'rnn:r:iııyın nafıa baş mü - K ileceğine dair ç C — Bu işi ppı'.ııl:t'_ıı 1 almaları- sir hendisliğinden fenni ebliyet “'"'"u nihayet sant 14 € kadar 5 — Teklif mektupları ibalt £V kne makbur Ce Aç e yet binasında vilayet def?"'::k #“Wwwn kabul Yerilecektir. Posta ıltulı'*“" Postada Bprü inşaatı yştar i 57676 tira 28 kur >dilen bedeli 5767 astın tahmin edil unlardır taamçler VE .""k £ şosta ait fenni şariname vilayeti nafıa baş ünü 15 de müsadif perşembe Si lyur. CI gelmi; tdilmez. (2204) Ankara V“—lniğindem nafıa ambarındaki bulunan ; Bedeli keşfi (700) fi"“h." M':_ ye konulmuştar. 1100) adet çadırın tamir &d önü YSi 19 8. gaS ı:::':;" - Bze Cümeni riyaset odasında © > Kguruştarı — t 2 Mürakkat ıc:ıınıu (52) “':.(::n wk:;*w':: 3 — İştekliler gel “i"""'.uı,' üne müracamt e07 'Dıkılrııı.ıl-ın rü'n vilayet nafıa Mt daği y— 3403 Milli Müdafaa Vekâleti Satın Alma . A Komisyonu ilânları BİLİT Askeri lise vetorta okullara öğretmen âranıyor. 1 — İstanbul ve Bursadaki liselerle Kırrkkale askeri sanatlar ııııinınmı.huıuıvclniııcıı.loıyınteıiımukııu- Jarına ber dere için öğretmen almacaktır. 2 — Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları taşımaları gerektir. $ — Bu gibilerden istekli olanların dilek kağıdlarını Ankarada askerf liseler müfettişliğine göndermeleri. 4 — Dilek hâğıdlarına iliştirilecek kâğıdlar şunlardır: ) Fotoğraflı ve tasdikli fiş. &) ı yüksek okulanın şahadetnamesi veya tasdikli sureti. €) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almış ise bunun tasdikli sureti. Bunlardan; tetkik edildikten sonra uygun görülenlerden ay - rıca hüsnühal ilmühaberi, sıhhat raporu ve taahhild senedi istene- cektir. 3 — Ücretler şöyledir: İ 4 askeri Hseler için riyaziye ve fizik derslerinin ıylılı:nıl 108 liraya, diğer dersler ücreti 98 liraya kadardır. Bur- ba lisesi için riyaziye, fitik ve kimya deslerinin aylık ücreti 126 Hiraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. Korıkkale sanat lisesi için riyaziye ve fizik 165 liraya kadar, diğer derslerin aylık ücreti 126 liraya kadardır. Konya orta okulası için bütün derslerin ücreti 108 liraya ka- dardır. Erzincan orta okulası için bütün dersler 126 liraya kadardır. 6 — Maarif okulalarında dersi olan öğretmenlere ders başına Ücret verilir. ? — İsteklilerin 1 eylül 935 tarihine kadar müracaatları. (2006) 1 — 3418 BİLİT 1 — Bir metresine biçilen eder 25 kuruş olan 500 bin metre 90 arzında melik bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 21. &. 933 çarşambe günü gaat 14 dedir. 3 — İlk inanç parası 7500 liradır. 4 e- Şartnamesini 625 kuruşa almak ve örneğini görmek isti « yezlerin her gün komisyona uğramaları, $ — Eksiltmeye girecekler kanunf muvakkat — teminatlariyle 2490 #ayalr kanunun 2 inci maddesinin birinci fıkrasiyle üçüncü maddesindeki belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatın- dan bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (1988) t— 32088 BİLİT 1 — Birtanesine biçilen eder 300 kuruş — olan 10.000 ila 15.000 tane kilim zatfla eksilimeye konulmuştur. 2 — İhalesi 26. 8. 935 pazartesi günü saat 14 dedir. 3 — İlk İnanç parası 3375 liradır, 4 — Şartaamesini 225 kuruşa almak ve örneğini görmek isti - yenler her gün öğleden sonra komisyona uğrayabilirler. $ — Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç parasiyle 2490 sa- (ir kanunun 2 ve 8. maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif ı’nıhıım ihale saatinden bir saat evel M. M. V. satımalma Iı.nıııı_fkd- (1981) — 3287 BİLİT 1 — Bir metresine biçilen eder 25 kuruş olan $00 bin metre 85 lik bez kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 4 23. 8..935 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 3— İlk inanç parası 7500 Hiradir. ç 625 hn;: almak ve örneğini görmek isti. komisyona uğramaları, Yenlern Dee gaa e girecekler kanunf teminatlariyle 2490 sayılı 2"’quıyuâıhelpkrhwlık- kanunun ihale saatından bir saat evel M, M. V. satın alma rmeleri. (1982) ı— 3286 BİLİT biçiler eder 180 kuruş olan 30.000 kilo pamuk i -ı;i; '"w“"',.ıı eksiltmeye konulmuştur. gorap Thalesi 22 8 935 perşembe günü saat 14 dedir. î—m ç parası 3950 liradır. :: M 270 kuruşa almak ve örneğini görmek isti - “.—W uğramaları. k a 'ncekıu_kınunl teminatlariyle 2490 sayılı ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif Thale saatinden bir saat evel M. M. V. Satınalma Ko, (3987) 1— 3288 a vermeleri İLAN Y'A:ı. üde tamamlanmamış bit halde bulunan hangar ta- 2 — Beşi ve 3 — Şartname sinden Wm şazt on birdedir. — wîlh âmatı (248) lira (68) kuruştur. z: a cekler mn sayılı kanunun 2 ve 3, üncü Gi ıdıl belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. ııdüla“'m komisyonuna gelmeleri. (2025) 1—3313 BİLİT nma evi ihtiyacı için (70 kalem alât ve ecza açık ye konmuştur. (3315) liradır. £ bedeli ( plânı Gazdan koru! iyle satın altınataktır. İhalesi 20.9.935 cuma günü sa- e'hlıl::'d“ Bedeli (2200) liradır. Muvakkat teminatı (165) liradır. ıı e ni almak ve görmek istiyenler bedelsiz olarak NUM.V. satın alma komisyonundan almacaktır. Eksitlemeye girecek- Terin (2490) No lu kanunda gösterilen vesaikle ve 165 liralık temi- ktubiyle birlikte belli gün ve saztindi TürabA :mm:elllk'ıî (2013) ve gertinde sün.akast helaliye: BİLİT — Hava ihtiyacı için 150 1 — 500 adt beneli ıoâıgımgny ga Fdi BSOE REeR y ü Ğ 2000 ve ilk inanç parakı 150 li. 2 — Tahmin edilen bedel:| radır. a 3 — İhalesi 11. 9. 935 ufe:w:Mb "Nıııııoun.""" Sarikade aknabilir. v öadi Tn — Eksiltme: 21-8-935 Ha G eie e a at Ti dec ğ Szllmeye gireceklesin 2000 e- çarşamba günü saa' ,ı"" ım:n e ?ü._#n; Ms. Taliplerin 2490 sayı- | Şi .,.."'“"’ BAA Üa gü g ledi ead İ 2 O O nke n muü- BİLİT 675000 : 900000 kilo un ver-| aulmustur.., * Y ekmek çhıd:(ğ;ı;)- 20 lira para cezasiyle cezalandırılmışlardır. artırma ile kiraya verilecektir. 4 — Şartnamesini görmek istiyenler hergün muhasebeye gele- bilirler. , Ğ komisyonunca yapılacaktır. (2124) y—3445 50) m2 yer açık artırma jle satılacaktır. beye gelmelidirler. eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (2123) Bankasından: 4 dolayı (geçmez) damgası vurularak sahiblerine iade edilmiş bulunan fersude banknotlar hamillerinin ye - niden tadil ve tatbik edilmekte olan talimat hükümle- rine göre bu paraların kabulü mümkün olup olmıya- cağı tetkik edilmek üzere Cumuriyet Merkez Banka- sına müracaatları. Bank Ankara şubesinden alabilirler. üzere depo halince getirilmesi açık eksiltme- bedeli karşılığında Hava İnşaat Şube- Miidiirliiğiindeıı: olan 36 kalem eczayı kimyeviyeye talip zuhur etmediğinden 4 yı bu maddeler pazarlık suretiyle almacaktır. Muhammen bedeli 1533 lira 50 kuruştur. Muvakkat teminat 115 liradır. den verilir, hazineye yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz edilmelidir. — Pazarlık 29.8.935 tarihine düşen perşembe günü 18 de Z we arpara biçilen eder 26.000 li- şembe günü saat 10 da, Arpanın 2 — İhalesi 4 5 eylil 935 * ihalesi aynr gün ve at 15 de | çamba günü saat 16.5 da İzmirde Sarıkamışta yap- | kışlada Müs. Mv. Sa. Al. Ko da 4 — Unun ilk b vapi e üYe DS EE 3ç H 6313, arpanınki 1950 liradır. BüR T LA ui US GA $ — Şartnameler adı g ; koslaycadan alman * . ön ııd:r-ı_ H FO SÜ $ — Eksiltineye . girecekler $- Şartnamelerini almak is- ilk inanç parast — mektüp veya | giyendı nun 2 ve 3 üncü maddelerinde mmbld“h:ı] birlikte teklif ö . mektuplarını ihale saatından bir 1 — Sarrkamış garnizona '= saat evel Sarıkamışta As, satım --600.006, : 800000 kilo arpa kapalı | / “'na Ko va vermeleri, h aarfla ayrı ayrı ekviltmeye ko « 2 — Una biçilen eder 101.250 SAYIFA 7 Ankara belediye reisliği ilanları CEZALANAN EBSNAFLAR İLAN l—wnı__rüüpum;hhhdııı;ü, 2 — Mubhammen bedeli (51.20) liradır. ğ 3 — Muvakkat teminat (384) liradır. $ — İhale 26.8.935 pazartesi günü saat 15 de artırma ve eksiltme İLAN 1 — Yenişehirde 1325 inci adanın 2 parselinde ada fazlası (77, 2 — Muhammen bedeli (155) Hiradır, 3 — Muvakkat teminatı (11) lira (63) kuruştur. 4 — Harita ve şartnamesini görmek istiyenler hergün muhase- $ — İhele 268935 pazartesi günü saat on buçukta artırma ve — 13444 Türkiye Cumuriyet Merke Şimdiye kadar kabul evsafını haiz olmadığından 1 — 3483 lile e ilânı Sün.er Bank Umum Müdürlüğünden: 1 — İzmit kâğat fabrikası su alma ve temizleme te- İsisat ve inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıka - rılmıştır. Tahmin edilen bedeli 118.609'lira 49 kuruştur 2 — Bu işe ait evrak şunlardır: a — Eksiltme şartnamesi, b — Mukavele jesi, © — Fenni Mroı—u d — Hususi şartname, l € — Metraj ve keşif hulasa cedveli, £ — Projeler. ve İstiyenler bu evrakı 600 kuruş mukabilinde Sümer 3 — Eksiltme 28 ağustos 1935 Çarşamba günü saat 16,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezinde yapılacaktır. 4 — Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. | 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7181 lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri muvaf- de:r yapmış olduğumu veııiklı e isbat etmesi la- 6 — Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve sa- ttan bir saat eveline kadar münakasa Wzmym makbuz mukabilinde verilir. Posta ile gönderilecek mektupların ihale saatından bir saat eveline kadar gel- miş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazım- 1— 3473 E Merkez Lavaı-ları— , : Merkez serom mücssesesi için açık ek$iltme suretiyle almacak — dola- Şartname bedelsiz olarak merker Iğburatuvarları müdürlüğün- — İsteklilerin banka teminat mektubu veyahut bu mikdar paranın yapılır. (2158) 1—35405 bağlı kıtalar için 66.100 kilo sa- de yağ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 3 .— Uu ihalesi 5. 9. 935 per» yukarda adı na her gün uğrayabilirler. — Vül- Eksiltmeye girecekler ilk (papç parası mektup — veya makbuzlariyle 2490 sayılı kanu. —— nun 2 ve S üncü maddelerinde — (2233) i— 3585 yazılı belgelerle birlikte — tekli x mektuplarını ihale saatından hıı İLİT saat evel İzmirde Sa, Al, Ko. TiXİzmir Müs. Mv. K. gına * vermeleri. (2234) i— 351 HL #

Bu sayıdan diğer sayfalar: