21 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

21 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS manasasmanrasesasay, HAYAT ve SIHHAT İn ivrupalı HK 0s ile AMALAIKADA, Maararanenenansanaaassasss0s Yemek istemiyenler ) AâADAMA- ADAM bel lGün içi Kimsesiz yavrular Yazan: H. Lechenperg Broodway | akla ei : e gin eri lar ! Müzik | Sin. ın ! n ld » oranlan sat ediyor, hele bie yıldızlar tas e e eçebiliyor ! çıplak göreceksiniz. O meşhur kollar, cihan reko- ru kıran kollar nasıl sarmaşıyor... Buyurunuz | Burada Max Baer, daha dün cihan m adam, bugün şarkılar ei daha bir çok- Frank Schieldsi Hönecekali ini. Holivud- ak ama kendisi için pek şeker ira Amerikanın zevk ve safa sanayii. malzemesinin büyük bir e yu- Spor sahasından Broodwaye geçmek için bir a- dım e kâfi. Broodwaydan gerisin geriye, spora doğru; o zun, o bitmez tükenmez yolu henüz kimse kat a medi, Ismarlama kahramanlar olsun filimde olsun muvaffakiyet ve- Tiyat ya milk LA iki unsura dayanır : Esere ve kahramı eserin kahramanını temsil e- Va ai ölümmemmnin kitabı, ne senaryo, ne > en eee hazırlanmış hiç bir şey yok- an senaryoyu oyun oynamakla yaz- Almanca gazete ve mecmualar z- Dial gire iii mi ki, kahraman ne kadar iyi ise, DEUTSCHE ZENTRAL ZEİTUNG -DZ BE ie EL Abone ücretleri : 7 aylık Türk Lirası i Çok defa gördük ki, Amerikan yet. MM e le, milyonların döndüğü büyük bir ticaret işidir. Pİ man ortalığı” adam akıllı sarıyorun Sovyet Rusyanm endüstrisi SSR-İM BAUL: ii Ziraat ve hayat tarzını da hali olduğu kabiliyetiyle alâk pek. ir seyir. iğ Çeviren: Kerim Bükey Küçük Princeton şehrinde 400 00 seyirci şahsi varlığının cazibe kuvvetine müsavidir. * yirci halkım bir insandan, sportmenin asıl ken- ma nasil haberi olar — Emi basid. Bu a matbuat görür. Ve işte bu noktada anlar il azalan arzuları kar; ve ve li verir. Zi gazeteler dahi okuyı la beşeri itiyadları, b a bu sporcu e bübdiyükleri, laklı jar, Bir etmenin güzel bir mi zandığı, eid antrenman yaptığı hakkındı olsa olsa, beş on sütun yazı yazılabilir. Bir teknik rapor ei nihay ler, hükümler, sakala alar Yürütülebilir. halkı ei meri Mein çeke LİNE tekniğine aid tafsilâtla in dar ye şim eat lardan çoğunun iş wuhtemeldir. A mi biz- Yl Şire sym atıp tuti bile anlayıp anlamadıkları da wi bem bir mesele değildir. Halbuki bı ukabil bir sportmenin asıl disinden iksa; ne kadar daha eokli, ne ka- El > b ekleme LU m daha iç açıcı veya gö üzerin- Bir iştir, Her 6 oküyücü i vey da fazla bir tesir e rem Burası gene, en nihayet Amerikan spor ga- Otobüs şoförlerinin çalışma saatleri gar e kal ne İh daha kolay ve ne kadar helin ee adetâ ekle ve tefrikacılık zihniye- sarmalayıp halka ye cazip bir kılık- fikri, erd inn rı ve o insanların yaşadı iti marine sunmak, hu- lâsa, bizim perde saumda de ağ 3EŞ gösteren renkli fotoğrafları havi resimli mecmua “ yone ban) leri, dedik: üğreti: Türk lirası 520 ie olarak, > in “Amerikaya ayak lerimizi, ön sıraya sokuş! , Amerikada BE eme le 050 bütün boksörler fenası olan Car. hiç de yeni değildir. Bu EL eyi nera in seyirci kapan bir Mi Elinden iş ge- muharrirleri spor çalışmış, İmanla ade DreEzi Saf beli Tarı gpüeculağ ulna seyirci çekerler. Fakat olmazsa spor kısımlarından yetişmişlerdir. Gene alist kültürün: i i Sehmeling'in şan. bu yüzdendir ki, bu yazıcılar Amerikan t e sani "atına A İD mecmua. sı, halkın onu Denip: 74 bansrlmsiüle idi. Her. âleminde kazanılan paral, en ka- ve sovyet a ey kesin Me k Kenan am onun fevkalâde zanmaktadırlar. gelen bir Amerikan Bir yel ye ma — Vi süratinden ötürü de; gil, başından en ii spor muh iel için senede yali bin doları cebe 1! ki ylık mi değildir, Nitekim, bu paranın üç, DAS hack nl Bİ j ni virane 040 & psa a ilmi vüzade delik deşik olmuş ba, hattâ altı mislini bile kazananlar vardır. e 30'i Abonmanlar aşağıda gösteriler bul olunur £ aliş Ame en en a ele baş muharrirle- om A, Kummetiki Most 18 MOSKOVA , Bir sporcunun iş kütlesi üzerindeki cazibe. rinden birisi spor mi “Amerikanın Al- MEZHDUNARODNAJA KNIGA, si, onun şekil v. linin, seyircisinin, muhitini, ve ai iyetlerindendir. Bir j nun cazibe kuvveti, onun hususi bir insan sıfatiy- kı 499 le,nevama, sporun öte yannda kalan benliğinin, 1—398 ve kataloglar ve numunelik nüshalar gönderilir. ui emmi e ii etmiştir. Bu a- damlar bu allahları nasıl meydana çıkarıyorlar ? Bu Allahları insan şeklinde (Sonu var) İstiyenle: KESİK BAŞLAR Yazan: Edgar W. Geline baliğ ek direktör Xxx Muvaffakiyetsizlik

Bu sayıdan diğer sayfalar: