21 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

21 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Adanada kül ür hayatı Bugün rami 8 orta 144 ilk mekteb vardır İlk mekteblerde 18000 talebe var Adana, (Hususi Muhabirimizden) — Adana belli başlı kültür k lerimizd. biri hali; İmiş bulı Bugün sehrimi: de erkek, kız ve ziraat liseleriyle erkek öğretmen okulu, orta o- kulu hteli i kulu, kı stitü ık mili tebi vardır. vaları on binlerce ço- rmaktadır. ör Bu külti cuğu enini ali Erzurum Belediyesinin ) Çalışmaları e Halbuki mi n evvel Adi Erzurum, (Hi i Beledi İzin bir hazirandan 30 ağustosa kadar nada m ei ie; bini | geçmi idi. Adi allim mektebi, bir de sanat mektebi vardı. İlk mekteblerin sayısı altıyı geçmiyordu. z OLİN ler arasında şunlar vardır: Sekiz bin metre murabbar arnavud kaldırımı, 1400 metre mikâbı toprak nakletmiş, 1100 metre toprak tesviyesi yapılmış, müzesi İlk müze 924 de hükümet caddesin- e ir iştir. üze sengineşkçe — a kâfi gelmemeğe başi a müze Buğday lisesine nakledildi. ladr ve e Ram bugün Ae 1 Helenistik, 02 Rom: Pore kân istimlâk edilmiştir. İzmir köylerinde telefon İzmir, (Hususi) — Vilâyetimizle kazalrımız arasında yapılan iz de ser LR ke eserler var- esisatı bitirilmiştir. Kazalarımız da köylere telefonla bağlanmış m ULU S | Yurddan resimler ır. Bundan İn 113 Etnoğrafya eşyası, 8031 para vardır. iphane yazma yersizlik yüzün- Bundan başka odası da vardır. eser vardır. Burada 2747 Bir infilâk İzmir, (Hususi) — Kemalpaşa ka- zasının Armudlu köyünde, dere için- de bir infilâk olmuştur. Patlıyan, 7,5 yi met > zamanmda atıl. me çok ME bir araziye a r. Son m yağı e kumla- inden BA si up götürün erin: in ve zi çe bir Kiye şi kayaya sr ri tır, Ö- en, yaralanan ikti ; nacak, eserleri bulundurulması için motosikletli bir telefon memuru kullanılacaktır. alli elektrik m (Hususi) — Belediye €- vekil fabrikasındaki çalışmalar 0- Kiza ” na ermiş, ve şi imiz elektriğe ka- yayma e era M0 retindedir. lardanberi karan- b imar e in sokakları tek- amli hangarı ana, (Husu: e sem-| li yapılmakta olan tayyare han- garı çalı nir Hanga- yayı öldüren o köyden Halil oğlu e binasının temeli atıl- li 2. oy: nr > miştı Adanada bir sokağın kuş bakışı görünüşü ıdaki resim, Adanada bir sokağın tepeden alır unmış bir. intibamı Yukarı mikst Adanada bulunan kubbeli rini ne titiz bir intizamla pm gösteren bu resim, profesör K sen ından B. Vedat Ürfi- Hapisane hastanesinden kaçan katil yakalandı Mahküm Kâzım İzm nim pi, ie dolaştı ve ne vala İstanbul ve a m as tasin mi Köyünde Har Zi- Kâzım, ağır ceza mahkemesin- RG memleket ear yatırıl- mış, kite sına rağmen | bi alum Közımi mayan polis, Kâzımın aile aa imza ve| Moli sıhi e Da ren tel- graflar çekti Ya inn bildirmiştir. Greleh kar. vi — iel yolcu ye £ Kâzım Dabak guldakta Sini Kizim son defa çektiği bir telgrafta oğluna kei bii e kaçarak o| Bir genç Kumar masası başında Arkadaşını öldürdü. İzmir, 17 İzmirde köy bir kurs İzmir, (Hususi Muhabirimizden i Kole ın bina, bugün dı bi izmir muallimleri Manisada bir tetkikte kızları içi açılıyor i ızılçulluda rk köy eğitmeninin yeti Du ele geçiren emniyet âmiri Zen - guldak polisine bildirerek çi ka- m yakalattırmış ve Ayda getirte- Seki ye teslim etmiştir. akta kunduracılık işlendi. Hâdisenin tafsilâtını bildiri- yorum: Ketnerde Hüseyinin kahvesinde mar oynandığı ve bu yüzden zabıtanın gözünden aşk sonra İzmire giderek ora- med Çetin adir bir nüfus cüz. Mi ii geçirmeğe muvaffak olmuş Kaçmatnış, kahve siki bir kontrol altı- e in öğleden sonra kahvede bir- buna fotoğrafisini yapıştırarak sahte namaya başlamışlardır. Bir aralark ku- Köylerden gelen ve gene dönüp bu küçük kasabalarda türk kamet ve al yarar cak olan köy çocu! artık derse ka veya başl öö bala), ti e kadınının ni çatıdan aldadar in du nülmektedir. Bu maksadla ayni çati ağda İşimi pir een köylü kız tamamen gizlemiştir. Bu suretle f: rarlaştrılmştr Din rik En in, Bey koz Tuğun- nguldağa rs leyli ve Buraya pa olan. köylü e Şalışırken Nuri adlı biri nl al olr le kunduracılık yaparal tn karnmağı başlamıştır. Doli in bu muvaffakıyeti muhitte büyük boşaltınştır. Yaşar, derhal ölmüştür. Katil, etrafın şaşkınlığından. istifade ce Talebe, barda alanlı; ii ve yip içecek, yatıp kalkacaktır. Mual. ep bayan olacaktır. va bir memnuniyet doğurmuştur. cerik, sokaklara dalarak Yi tur. kabiliyet uri, iönerken, devlet tahsisatr ile gönde Ferik ve şayed, dikişte tevkalkde $ gösterirse kendisine, bedeli şilik bir ER halinde ve i İrektörü B. Ali Rızanı tında mili geldiler. nisalr me: Siir a Misa! sar ağ anın nl e Bu ziyaret, iki şehir ini hasbihal asında samimi sema yaştan Misafirler üç ei gelmiş, 2 da ay-| vesile olm slekdaşları a e karşılanm! tün muhte ii erlerini, mede eren ili Yemek orta mektebde (Y€' y ve “İHalkevinde şereflerine ça erler verilmiştir. Tosya halkevinde e hediye edilen kolleksiyondan alınmıştı etmiştir. ein zi in n£ L Ni Z Ten im — Kış mü İzmirde denizde © |nası o © yakalanacağını anlayınca — ei 5, | si de verilecekti b e Rl Halkı in faaliyet 8i : Bu tasavvur, bütün ruhunu, bir cesed bulundu (olustur. enstitülerinin akşam. sanatlar mek) yl — il İzmir, 17 (Hususi ii v kr Sizi ei ei mektedir. İki ders i an ln dile Yeni Adana a ine Gil 7 Gİ e nir va sed bulunmuştu lenberi pi ei a nn çi “| Sosyal yari yeti, İsularda ak ei la lin la halkevi reisi ek çocukları baz gi mek iyi teşhir edilmiş ve kereste tüccarlarm- sie mi iie mek hususundaki kararı muhit dan Mustafanın kardeşi le a. a (Hususi) — Haley vel e ma Yalirişe. Bu uğurda para Yeyg id olduğu anlaşılmıştır. . Sa ö le, leri i ee eat ei hire olarak halkın yaptığı Yür, İşİ Mehmed, içkiye fazla e ol vi üzerine Halkevi e PE ME kteblerin ders tatiline kada” © duğu için ölümün sarhoşluk yüzün.) kilmek istemiş intifsir. ii e ze garanti edecek bır malzem€ ede 1 edilmiştir. ea vücude getirmiştir. Üç ilk MELE le olduğu zannedilmektedir. Adliye ski Halkevi reisliğine el İzmir imleri Mani. mevcud ol dar çi id|tör B. Yusuf Ziya Özbakan seçilmiş. Manisa (Hususi Muhabirimizden) | arasından Hi emek İ üm msallimleri, bu hafta (60) | mektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: