28 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İÇTEN, gonna DIŞTAN Fikirlerimizi okuyan R la tesi ileri X e iş 2 Rg Orudağumaz koltuğun bii m ME Psychograph f 1 bir kenarina iliştiril- ULUS Çukurovada ne varsa hepsi fürktür Profesör H. R. Tankutun Hatay için Cenevreye gidecek heyet âzâsı Milletler cemiyetinin Hatay hak- Okul koo Yasaya göre Tarsusta peron «Adana, 27 (ALA olan heyet tesbit edilmiştir. Türk he- yeti sid bakanlık genel sekreteri Menemencioğlu'nun reis en modem Sie peratifleri mekteplerde kooperatif | teşkilâtı kurulacak | Ni aki ine, dimağımı aki hareketler leri durmadan yazıyor. K, hil ed fi- Şinasi, bilgil Pe e ' L İç e hep oraya geçmektedi baş iz diyli Kali Bakanlığınca led azm, dd kadık km Ev sahibi, bu âletten m Mene dan mürekkeptir. | Pilh asa ilk m len e balinde yi ie m muhtelif yerlere yerleştim saya sözler arkasma her | Ee Di tifçilik bu Bunların pekikilerini e yu öletin e kısmiyle tekrar et ile ve tiriye makam sahibi ile konuşkan içinden geçen dinner e lık ker meydana çıkıyor. 5 Fr bir âlet keşfedilmiş değildir Andr& Matırois" heni chine âlire les pensös; Fikirler im li gibi yakayı OE ve 'orsunuz. Ziyaretçinin ev sahibi Profesör ie Dil teorisi esasla- Fa dayanarak 'Tarsus adının ziraatçi ekili vereyim > Zum hâlikleri mi in Tülek e Ki teri deniy: EN ; ibirhika n r. Fakat önümüzde Jules Verne ai ye al dili varmıyorsa da herhalde bugün i MN Vi r şey Kalin. için korkuya ve şüp- “Çuki top- raklarının altında ve üstünde iie ne Halkevinde Gençlik için danslı çaylarr « Halkevi, gençliğin nezih ve ucuz be büyüklerini yakından al ödildeeğisi anlatan bazı maddel: Bakanlık, seri halinde devam | eden bu yeni tedbirleriyle, ie mekteblerimizde iş ahlâkını kollektif saışmayı güzel misal lerle kurmuş olabilecektir. sağdan e til ra daha v. ya çok geniş ve atlatır hü ikümler | kanla” İaleelri ve er | lâkalan ya REK tatbik! sanın nasıl ilk toplantısında bir antıda yönetimi kurulu ile kontrol kuruluna girecslii ler de seçilir. Umumi heyet, kooperatifin büdces' nan para seşkilüt, genel kurul, bunlar en ince Yada sürletüler, Kemalist "Büzkiyenin istina deden i cekiden olduğu gibi bu yıl da salon. ter- Ni Hide mem istediğimiz veya istemediğimiz. gibi söyliyebiliriz. Hasa - Âli Yücel — a aa Halkevi, bilhassa nuyor,, demiştir. Konferans birçok yüksek er ve ektebler | hükü, geninin bu güzel toplantılardan | cemi zim eder. HR kurulu, kontrol kurul Ju i memurların iniz kooperatifçilik in de fikirleri alımarak | ha y lanmış, ve kayda lâyik bir duygu ve sini b takib etmektedir. Dün saat 17 de hazırlanmıştır toplanan | faaliyet raporunu ve kontrol kurulu" a hesab raporunu tetkik sözreli larında karar verir. Imumi heyetin zabıt kâtibi, umu- in heyet müzakerelerinin >. de yapılmıştır. Halkevi , Bollerinde para Halkevlerinin neşriyatı lâkalı makamlar, son gi, sene içinde mecmualardan dazsteli di eN — listesini RE ge ağ I ede zırlayan Halkevi te tebrik ederi s6 l fından imzalanır. betiyle treler siyer e dolu | ra, imza mukabilinde Si direktörü- İdare ti Be az bir gençlik|ne veya siir a kendile- leyen Bu erir — sinin bu iş için memur edeceği kim.) ,, (dare heyeti bir başkan ile en az iki alam Ye ein ve seye islim dili, Pa Parayı teslim ala | dört üyeden mürekkebtir, Okul koo- ucuz bir büfeden, çay, meyve, e kimse, ii kk olr İva olunabilmektedir. Kültür | mi beş Tire. fazlasını milli bir ban. | duğu okullarda idare heyeti üyeleri" genliğinin muhtaç e din-| kaya veya bir tasarruf sandığına ya, | nin safı endirici ve nezih eğlenceler tertib) tırır ve banka veya tasarruf ök N ve gençliğin böyle temiz bir) bulunmayan yerde kendi memleşi) İdare heyeti aralarından birini muhitte toplanabilmesi akını ha- altnda saklar, malla, birini Şarilykin, birle de sıl kul kooperatifi, üçüncü madde- de yl işleri görmek üzere lüzum bıt kâtibi seçer. İdare. heyeti i üyelerden ayrı olas Üçüncü maddeye göre kooperatif İ tarafından yapılacak gis yapm 5 idare heyet iddeti bir yıldır. Takmaz seçimleri caizdir. d ye göre, Halkevleri, s0; e " bir meli e 100 den fazla kitab ve| Halk bem geliyor Kooperaie a mara, yönelim rulu karari Hükümetçe kendisine sekiz bin) ““ Alfabe sırasiyle Halkevlerimizin| 1... yandım. yapılan Halk Operati. |, | ORUİ Kaağermf e a eserler şunlardı, in şehrimize geleceğini haber aldık. Okul kooperatifi teşkilâtı, genel Aa a örer, eme ee | e i a iz kurul, yönetim kurulu, . kuru rihi, oğlan, Ankara; Hitabet | “© Bn şeirmiie geen O-İlu ile ayrıca muhaseb; iel Truva a aliya ge Tügati, NE pereti direktör ve rejisörü Bay Lüt- ambar ve ile in b ii besiideri fullah Süruri, kendisiyle görüşen bir lecek muhtelif et me şiirler, e ya ci koli 19 mayıs, öz ses ve zevk kaynakları) . « — Bugüne kadar bize manevi yi Umumi heyet mız, köylü. ormanlardan nasıl fayda. lm Umumi ita okul kooperatifinin lanır, 17-18 inci eri sila Eğme | ee Gr yarar EK KEDLL, yatı, Bartın: Düğünler, 'dımdada . Şimdi ie amam le mizan sözleri, Bolu EN Buran İz-İ serler oynamak imkânını bulmuş o- e li kağ gi iyi e gel joh a. sabaka dersleri, ei di naza, sine an simi riye- Konya belediye reisi imiz Konyı gun rl hi program ie zi ei cevab olacak birgok işler ya- |raz e etliye g eldi sanat Ee dolu sia Konya, abd tirilmek ihti- : Dön sene evel yapılmış fenni bir luyoruz, k Operetinin kadrosu 60 kişi- ği olmak Jarmı selem 26 gelmi: Em makamlarla tes Ey eişri elediye reisi eye e bir arkadaşımı za '— Konya ş ii z mas il ve yeni sene içinde şeh- prog; icablarını gerçekleştirmek maksadiy- le belediyeler bankasından bir istik- e gm lk .... aha tekemmül eği Ö- okulda ilân ba sir İn ii dü zaman yeti yün ret derında Anteb, İğdi Baba, İzmir: | nümüzdeki sene bir de hal yi ğız, Arkeoloji kılavuzu, re beş yıl- Kayseri: Köy kret ha malklar, Denizli; | den Li Oyal en btiyük | hey e Kanli kiye, Ledi, Diye) okunu Prlemmda an al kırt Dİ dari e | yaşı idi. Alev tadi genş bir Pr) a e ark e ayet |ma ma Donna ile RM are kulun birinci ve em senet.) Diyarbakır türkleri, Elazığ: Elazığ | mükemmeldir. Denebilir ki Halk O: tsm da balam kooperatife fal ar türküleri, Tunceli türküleri, hukuk | pereti bugün Balkanlardaki operet| |, ax yazılı bulunan nin umu ye m ka de il im e el tarihi, İzmit: Haydi Tuna, Gazlan.| İstanbulda çalıştıktan sonra Ankara n istifade ederler, İlko- teb: Halebin eski tarihi, onuncu hic- İn kaltak oaiilla veee isi Ağla lin e umumi dere toplantısma ra halkının teveccühünü kazanabile- d) e üye Y: . | e) Üyelerin durumu'ile ilgilene: yasaya ve int *miyenleri umumi heye tif w rafından seçilir. İdare eye haftada en az bir defa toplanır. Kurulun verdiği kararlar bir ye ür İdare heyetinin vazifeleri şunlars > ), e canlı bir yasaya bir şekilde yaşamasma ve iş gör“ mesine nie başla çalışmak ve koopera tife yazıl il b tyelei Li elbirliğiyle b) Ul Re a verilen kararları icra etmel €) Kooperatife ait mal ve eşyaları afaza etmek, karmak. D Umumi heyet tarafından müzake- fazlası toplantıya ba; Şehrin bir tek mesire yeri bee ruz. Netice itibariyle bütün imkân-|Si İmar plâ- nını tatbik ederek bu tarihi ye şehri | vanlara dair idle bir köşesi ola- vi broştirleri, Erciyas, Mimar galışacağız., lanır, g) Kooperatifin Mi hakkında üyelere malümat ve ya: Yaprak" uyuzu, ie rı, Ağaç, ha; nini Maniler, rn Merzifon şairle- türkü! ik rak geni zaman uzak değil dir., mik Ki Sivas: Kem Ne lantısı yapılamadığı takdirde toplantı o. gül raporunu ve yeni ii eli ai hazırlamak ve yeni kli ila, s Uzun edi skip tesisatı, Atatürk günü Ay Hâmit, Halkevinden kö; ri, Niğde: ileri, Trabz e Fındık milan Tekirdağ: Ders yılı başımda umumi heyetin Diy toplantı zamanını tayin etmek, ek da veledi 8-9 er Gazi Osmaı sında e) yi Hiç iğ bulunmuş olan Türk zabiti geldi. “Plevne da bir ingiliz za- biti” a mütercimi- ne Plevne'deki dolaşmıştı. Muharrir arka- daşımıza bu ikinci Hatıralar “Plevne müdafaasın- çk zabiti” tefrikasın- irkaç gün süre- tefrikayı ve- ran da ği dan sonra, size bi bu cek olan bu nefis ceğiz. niz aasasazanssni asassnnan ve mensür hikâyeler, bana ka- ören diğer arkada; türlü türlü lar. Za el Bal - kan ( 9 ir kelime biri Kd. mek, talimatname hükümlerinin ve ves lol için uydurulm Te rilen aralar tatbikini kontrol et- amala Bah pi Av o U k ri rin göl e abi mekt let adamları Ankaramızda misafiri» lm mizdirler, Balkan inin bi VW yılki toplantısı Ankaradan dünya: ii H A A a bildiriliyor ve yi Ankara yolu Ereni ken O Per apk piç lerinde bile zor yer bulan — ile tatihe giriyor. Matsui'nin yerine gönderilen iz yem ararken de düşünü. — “ 3 lerinde ap sulhu korumak ve zeytin dalın | “3, :in'i istilâya başladığı ekli satırları, bahar gecik. | hem de Kerem ve Aslı'yı hatırla- eyes görereizin ağar mn | al e NE ek renki ein ği | be Maral Yurdun her varana kış lurur görmek mümkün olduğu 285 “olduğunu söyliyenler çök için soğukta yemsiz kalan kuş etmez misiniz? nlarda, bütün dünyanın heyecan © gu; fakat gaponlar bunu kabul et- içinde ii Bize bu Sen Emekliler n geirimizd kapalı ge meraklıları Balkan o Yarrmadasına m İngilterede olmuş gece Wu ie 15, “barut e adı ği Ni İsi Bon ülimeden sonra İdi Ya va Devlet kapısında ancak yirmi sz la sıfırın iie 1 derece gi Bugün, Avrupadâ sulh, nın “Hata, rumandanlık ve h iz ik e dedilmiştir. krs- güvercinin ağzında bir zeytin dalı mm > BE iği i ie ve re değil, kurumuş e ağacın üzerinde bir ihti; il il i “emekli, a ve Karadeniz sahillerinde ri. yarı kopmuş bir gaze! arası deki jay o dünyad. larak ti â, sporda yağışlı nie Kr tamamiyle de- ği “er li inn li d 1 ibi futbol hi eğ şti Yağışların karemet- Zişmişti söyliyebilirsiniz. ölmüş, sr Yaba ün e eb şi ara- my m su mi ii Ni Eke n Balkanların eli İnsanların kuşlara sevgi besle- n “emekli, sayılır. Zaval- Zonguldakta 10, bu iki heceli kelimenin sonuncusu- o Kuşlara dair... vd 12, nu ele alarak ifadeye yekenenerin m e ğin el giden ayrılmayışlarma bu hâdise pe ere ibtiyarlığı ile alay Rizede a diğer yerlerde ie i kilo- yanlışını bir daha düzeltiyo vk am ile mi österi Fa- bileedilir. B ğı ağız, Fakat bi iti, Dün şehir stadyumunda Gala- r kalınlığı Muşta 204, Na- üze, iride oturanlardan dört o neki mi az- ölümünden biraz son: tasaray ve Güneş emeklileri ara- | zımiyede 167, Rizede B2, Sar ışta aile ve in De akik kiii benzediği bütü diği kuşlarda ölmü maçmda Dinarda 64, Ord Giresif- leşliği tatmış olursunuz! için e e pi tür! da iş böyle oldu. 55, diğer yerlerde 1-50 santimetre ilen Bara eğ Gemi Kafeslerin içine hapsedil bu kadar gelen ür, ilişik: 181 sr- maki ie serik kak salonlara kuşları gördüğü- ( yaşlılık, her nedense, edebiyat ve | fırın altında Vanda 14, Sıvas, Bolu, "deki japon kuvvetleri ku- “kan yalnız : yiz emi üğiniz muz- Klein bazan gelmek bil- | Niğde ve sta 17, Erzurum'da 18, lun; yukarıda Sia Ulukışlada 19, Kayseride 21 derece- geri çağrıldı. Japonya ve Avrupa- bilime e ele yüreğinize Mr yüzden değilmidir ki yaşmı İdir. En yüksek ısı da sıfırın üstün nın gazeteleri bu değişiklikten yaman “Edebiyatı end. başmı almış, erkek, kadın bir ta- |de Balıkesirde 4, İ: ede tefsirlerle bahsediyor. . e, cilere i . Biz, onu Bülbülün göle âşık olduğuda | kam şairlerimize hâlâ “genç Bodrumda ve Antalyada

Bu sayıdan diğer sayfalar: