28 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

28 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 28-2. 1938 5 Ki ” HİKÂYE: Nöbetçi Eğzaneler : eczanesi Pazar sd o Merkez o, Salı Ankara iite aldanış m Perşembe Halk ve Sakarya Cu eczanesi Cumartesi bat ve Yenişehir ,, HALK ve YENİ inemalarda matineler Hergi Girer Pazar iyi slip Kami e Almanya ve İtalya iz er an gl ilk gayri müsald inti- matik, Pazar ve eneuiiter günlerinden başka badan sonra daha nikbinane bir his HALK sinemasında hergün halk ka TŞIsı n da Avu stu a kaydedilmiştir, Çünkü bazı akşam ga- ij eğime nleri; U y zeteleri Avrupa devletleri arasında esi ve Cuma.. yayin 15 şubat sayısında, i tike Gİ Lüzumlu Telefon ifade ettiği didi meselesi hakkında yakla gö eğ muvazeneyi bs Yangın ihbarı; (1521). — müra. | ça sert beyanatını beklemek lâzımdır. | Jan. Avrupada, diğer devletlere ğe başlamışlardır. 1 , gehir: (1023-1024), — —sal #lerara- i i vi Nİ 86: (2541-2342). — Elektrik ve Havagazı 2 ir eğ n Arızi urluğu: (1846). — Mesiğeri — : i ir. mihveri “halk pi gi biz Gü e ör CödAği 1080, LİNE) tie 5 yeli) unsurları ayrı, ve hattâ esas İ- marasında Almanyaya hiç e (3806, 3299). — Yenişehir, Havuzba, | düşüklüğüne müsamaha emen Gibariyle, iyinin karşıdır. Ancak, |bir telmihde bulunulmamış olduğu şı, Bizim taksi: e) amaa ler, Bundan dolayıdır ki Führer” >), ” DAEŞ di ikkata değer - görülmekte sedir. Ve Vaz Güven taksi: (3â48); Bizi 3) 22 ÇAM er caddesi, Ulms taksi? 201), | vakıalar dolayısiyle elden kaçabi | eliği Bay Bmberiin B. Hitlerin beyanatı» mumi zaâfa delâlet eedbilecek tazyik ah Otobüslerin ilk ve son İle tekrar ele ir ol mükemmel surette biribiri ile Seferleri ği tani e gerekir. » Bunun aylin ti rağmen İtalyayı Almanyadan ayır- Sabah Akşam la Zi indi ç ümidini muhafaza etmekte olup İlk Son A Rİ Mİ air lmadığı görmektedir. seler (sefer w Ulus M. dan K. dere'ye 645 23.00 kalı mari çoğu bu K. dere'den Ulus M.na o 715 23.20 üşüme Rayhın şefini izaç eden ne| alya bu “yakıcı sahada, nc mü ara iştirâk etme- Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 mekte İman işbirliğinin. Çankaya'dan Ulus M.na 7.10 23.20 İsumizin yelyen değil, Berlin - Ro- ya elk hiç şüphesiz, ii müsbet bir. Keen kendi- ee ld Dine ÜL 100 itlere şekle ze kn din börimekiiriei yalin bir başka karak Dikaner'deni ÜlüE M.na 800 19,30 ii tarafı vi Almanyaya, İtalya ile ga- bulunup esasta sağl kulmasını sini göstermesinden kor! Ti - tecaviz arkadaş bir başka karakola İİ a e seç ışmaları garib bir tesadüf yeti- | tecaviz i ye dn Kare 0 zn İz ni e z €si olmuştu. Faruk, bir emye mez Ki Ulus M.na 700 2130 (le bmİlmizemmi erai b yi vak iy garistan 4 Cihanğirin mii saklarım an vi kızla Faruğa gidebilecekleri tebliğ sidir. Bu sayede Almanya, Avrupada şi slmalakiyetlarl me kadar za- de oturan bir rum arkadaşı e | kt Mi Mn i i den dönerken, yali ininde, "bir k rakolun kapısından yan yana 50- ein Ağ 0 İhuzur temin stmektedir. Fakat zayıf İle md. ssadekâritklar kendisine | « Almanyanm gerçekleştirdiği apkm gencin EE kızı takib et Eşle tada Şike zaman İkisi ii © YA) Yine Mi, dan Cebeciye 700 2300 em e Aİ yı g Tini gördü, Kibar ve temiz bir kılık-| pacaklarını bilmez bir Yariyirie uE-İ Cebeci'denUlus M.na o 700 2300 İmenfaatlerine en yele noktasında | ne zaman blanacağını bilmekte! dir... m ta ola dular. Cebeci'den As, fabl, ra (| 700 —— | dokunmadıkı Bütü Genç kız, hâlâ yllzünde cesur mü-| Aş, fabl. dan Cebeci'ye —— 1700 yay Bulgar gazeteleri Hitler'in > cadelesinin ii e Merin e 7 eti İNE a e bam SR Hiç İ R. tlf nu pevemibaba etmekte devam i Lna 7 7 P i diyor ki kar | yurlu adama baktı ve mahcub bir şe- vini “dan Yenişebir'e 740 2300 Jol şekl fa ini i i ü İtal iktan ar-| kilde gözlerini imdi LAS © 730 taliini fazla zorlamamalıdır. “H utku Almanyanın ger- ba| — Size minnetimin derecesini anla- Auköpriden S. pazarına 800 945 |lunmaktadır. ir muazzam eseri bir — > ıyacağım. Çok mı gin hareket €t-| ç y, Meydanı ile İstasyon arat sında her Vakıa İtalyanın vaziyeti de aynidir. Birli ik d l fi a meydan: diniz Teşekkür eder beş dakikada, bir sefer olup tren sa: |V i le çekil 6$ evliler ri ik devlet kil erer ale ralık işi onun ta yanıma yaklaşıp el > ayni mala ette olduğu amy ler daha sıktır. olsa bile, Anşslus'un tahakkuk etmiş ———— Klara başlayacak kadar İleri Eö-); na yürüdüler ve bir mtd- U. Je Yenişeğir. Bakanlıklar, olduğunu görmek niyetinde değildir. | pi tir, Hitler bütün bunları sulh yo- e BN yana y Cebi em arasında saat 8 i liz di li i ği a kazanmıştır. Nutku da sulh ar- EE: e sonra, , geşir irdikleri o macei a 0 20 ye kadar vasati her enli. — eme “Şahi d olduğu bu çirkin sahne kd ği, üaat 20 den al e kadar her politik sahada | mübhem zusundan mülhem olmaktadır. Bey. ağ yağı sinirlenir ve ie e dilği, indır EET selden e kaleaların azlığı, ingiliz |nelmilel münasebetlerde iyi se | çi gi eid olar mıydı? |, Bu akşamdan sonra srk gık birbirle-| , muntağam e yi kettir. Onun rakibi habsb sr Jay a iolikikliime yeni © etlineiziinla | olası şüple yekta | Hiç sanki b ERMENİ yşik Si görmeye başlamıştılar. İzzeti $ Aksamları Ulus Meydanından saat 28 | imparatorluğu dilen oran kaldır. ğ ir genç kz Kam hiddetine v ş deki san eferlerle bunların Ulas çi arlıştar. Gö1 wi ji İrab Mt e tan” başka, ne | nefsine lüşkün olan Faruk, ona döni inemaların dağılış | #u$tr. Gölgesi Adiryatiğe vuran, hur 2 kağ tür e) | Kibar ve zengin gö, ık için hiç dir) er. dudu Arnavudluk dağlarına Sİ ni ii Bir aralık, diyayasili LARLMzına | bindi dakârlıktan Mike aldığı Posta Saatleri tu Mk Kem yaklaş e | küçük ma; Popta şant 19 a kadar İstanbul cihetine | e emdi MELE Şİ -İrinin EL esrar hee yek Kabul öder 5 ir ıt bekâr meskeninde ğa ür paksanıza, dedi, Bayanı ekmek ve peynirle karımı doyuru- A REZ 23 di > yordu. Haydarpaşa'ya : Her sabah meden rahatsız ediyorsunu: ami ğinde çi m is 'dikleri bu) Artık kendi li açmış ol- a1 insa mk hay e biç beklemedik se mz Suzan o kadar “kibar ve şik gi İne dönmüş olacaktır: italyanlar, 1918 ayret İ zaferini kaybetmiş olmakla kalmaya» siki Ni eklen li iri yarıları ola iksiği t üzeri .) d Zi — iü : endine Diyarbakır hattı o : Her; 940 esasen müziç olup yıkılmış bul sid olma > m sokma, Zonguldak hattı : O» | 1500 mi ii j olmayan şeylere Kırıkkale'ye rayotobüs 0S z İ ndaki atıldı: ğ İ e im vay, kabadayılık sâ- ” mar Ri bir felâketti, tacak em ye baki ii 1356 Rumt - 1388 © Zaten n İtalyanlar da bunu paleiyi bil, 2 bu üzerine kan in ” Bihleceş çi Şubat: 15 Biraz ile- S.D, | yl allığı Mi sin sab konuş” - Güneşi 833” Akşam: 17 59 dalya i ei işitince yan e kendi: Ae aaa ipleri plani sini umak ik iç karşı ge- almany: e teşrik etmekti ! len sne mimezd ır fakat endişeli|ti faat görmek ei dir, İtalya, (bi ln Nb işi e mokrasilerin deryadil, hayel. J Üç 'n o zamana kadar SuS- Dn bir adam rolü oynayan sevgi! 7 in ve ba deli na olm in altmış lira maaşlı mütevazi bir muş, Si ei ayanın avukatlığına seni kim) mem“ ty e m bu hakikati şimdi genç kız- Fakat daha fazla söyliyemedi. Fa- . ruk, gerilmiş sinirlerinin kuvvetini | dan saklıyabilirdi. Fakat ne zamana kaş misline çıkardığı. e onu ermişti, Fakat yol anda iki hi lı da üzerine hücum etmiş-| başka bir şey değildi. Jeri Bir akşam gene Suzanla beraber, “TEMELİDİR. YARIN-KURACAGINIZ *EVİN Jai bileli iiipe yalnız başına olsa, Ka MM e iki senedenberi makta olduklarının Imanya ile T.C, ZIRAAT BANKASI lunca mesele laşmaktadır. ii bir diği bu kızla bir yuva kurmaktan Avantarya Macaristan büyük harb” vi Demek oluyor ki İtalyanın bütün iz çi amın alaca karanlığına bürün-) apa. müş sokakta dehşetli * ir yumruk kav. |da apartman kapısından yaşlı ve es- gası başladı. Takib edilen genç kız,|naf kılıklı bir kadın çıktı. Genç kız BEpi 3 tan muztarib, taş gibi kesi-| anlamak Ge hayretle ona bakıyordu. Kalk ez b : Malatya Bez ve İplik Fabrikası ET. A. Ş. Adana Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden: Şi dır, Ayşey ki eğin görüye t gürü “İcum. Bu defa sabredemedim. Size İ i yor, sokaktan gelip gesenler. ya — günü Ee iki yapığc ZMir Enternasyonal r alışıyo! z 1 pi zıktır, günahtır, Siz belli ki e Fuarına hazırlanınız v 20 ağustos 20 eylül E, maksadınız : lenmekten ve vakit ii ten iba iğ ik NE 1938 i i isini. isine yık adamı bulmasına mani olu- 1/2/938 tarihinden itibaren kaput bezlerimizi aşağıdaki tlarla satmağa başladığımızı sâyın müşterilerimize ilân ederiz. Genişlik santim (Top Metre Top fiatı Çifçi bezi (o 75 36 725 -. 5 3—7041 yretten ne diyeceğini) anlatan bu habere sevinmeli deği -Nj3 . YULA AAA AA ANA si il ba: pi İ Benç e m e si in ik ka- şaşırmıştı. Nani? e gelin “> yi fil iraz ilerideki elek-| sine erişemi zabiyle e ndığı Ül iç m iğ gina giri za-| Suzan, bu ap a nda kapıc mik lam yar Wi cevab ver- sta rlık b 8 mb: AMININ a tına kelime bu bisi ne ez ki a gör mim çinde iie ie vi yz e amal ke om Ss kat çi be zına bi tıkanır gibi oldu. en, | lâmlıya: cile le meli iye de “de gene gözel ve ki anlamıyordu. Bütün çeki endişelerini | uzlaştı. tışlarımız, fabrika teslimi ve peşindir. Karakolda yar arım saat kadar. ie & izale eden, Suzanın hattâ kendinden) , Ve bir daha Suzanı aramadı. Ni lar. İfadeler yemen sonra, ül daha aşağı seviyede olduğunu ona HİKÂYECİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: