3 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12

3 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Tel: 2038 ŞEHİR LOKANTASI Cumarlesi ve pazar akşamları masaları evvelden fulunuz Eduardo Bianco ve Mac Orkestroları yeni programile Karpiç NERVİN” Sinir ağrıları, asabi ök baş ve yarım baş ağrısı. baş dönmesi baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. sürükler, uykusuzluk, 1167 azı banka! Mörikilii, hastahan: ire ve e ekser fevkalâde Ji. lu kontrol âletidir. Bir önel küğıd. m mineler, eli 6 anah- tarlı ve meşin kaplısı 50 lirddır. ğı gö derilir. Singer markasına kat, Singer saat LE A 998 — İstanbul Emin Cumhuriyet inşaat Tü rk Anonim şirketinden hisselerini AAA OİULAÇAN ai eznesine şirket tebrlesi, 3 — Mürakib seçimi, irakib ve idare meclisi tesbiti, 2 — 1937 yılı hesabına aid pilânçonun tasdiki ve idare meclisinin m iki üyenin yerlerine diğerlerinin seçilmes i üyelerinin Gökleri in tayini, ii — — irin halihazır vaziyetine göre hattı hareketinin tayin ve i 1168 Sakarya e ğiniz yerli ve Avrupa REÇETELERİNİZİ <zane) sinden yaptırmız. Her İstedi- NE PERTEV ŞURUBU ? S0 No GRiP, NEZLE, BAŞ ve DIŞ; KIRIKLIK ZULM) ay pa bu mi aşyr | kayıd ve kabule Küçük ilân şartları Dört satırlık kilçük ilânlardanı elimin nl aram par Bir defa için 30 kurup kat 2 Tel. 3714 102 ie defa işin 50 kuru in 70 kuruş Dört defa'için «50 kuruş b ii ey imi Daktilo kursu — Tahsil aranmaksı- evamlı küçük ilânların her defası için 10 kuruş almır. Meselâ 10 defa ş zın herkesin girebileceği bu kurs eyrelilecek bir ilin için 140 kurup $ Za vu DR tasdikli diploma ver- almacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, her satır, apartmanı kap kelime aralarındaki boşluklar müstes- $ 2 ri 1022 na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilân 120 harften ibaret olmalıdır. strdan farla her satr icin e $. Satılık A üne Satılık arsa — Çankaya param İş arayanlar: İ en güzel mevkiinde bakanlıklara yü metre mesafede yeni yapılacak B.M Moslel kanl idris Jüne | Mec vakıf bir rkçe ile mu- | M. cepheli, Tel: 2884 879 e a Lu ve Fi İrmnsiz e edir, nl Eh Satılık arsa — Sıhhiye Vekâleti yan ek 077. | munda asfalt cadde köşesinde 27-37 | e cephelidir. ik man inşasına mij- Almas nca ve türkçe bilen ecnebi bir saiddir. Tel, 305: 1039 bayan iyi Yenişehrin Satılıl gü tadır, R, E. Ulusa müracaat, 1142 | zel bir linke yal 6500 lira pe ge Her gün saat üçten sonra evin- Telefon: 14: lıktır. Kolaylık gösterilecektir. Kara“ Kiralık: oğlan Koç apartımanı No. 4 komüs- erse şan yoncu H. Dilman Tel. 2181 Kiralık — Yüksek Ziraat Enstitüsü 99 ei Kooperatif Zn Apart. No. 9 D. 5. Etlikte cadde üzerin: Tele- | de üçer oda birer salon ahır ve garajt fon: 3991 1160 havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü- il mune hastahanesinde Dr. Kâmile Sİ) Kiralık dükkân — Alt katiyle bera “| müracaat, 006 z ; Sİ yarar. Yenişehir, Meşrutiyet caddesi Acele Satılık Arsa — Karanfil soka- E Ida Vüst sz) e ğında 500 metre 15 metre cephe. En — F)-1s02 1154 müsait fiat 15 lira. Müracaat: 16 Se- DAKKA inle ce. Teli ösa 1097 iralık — 2 oda, 1 hol, Sıhhiye Ve- Satılık iki arsa — 1. Yenişehirde Sö- Satılık apartman Yenişehirin en güzel bir yerin- e Karoğln Kos a- MABAEEAASA GA AEA KANSAS REEAS EAT VA ZİN Jangrcr TL. Ankara: Z| nındaki m müracaat, o 1162 | angın yeri Ehven bir fiatla Ki mz ileler e Mahepede vede e Ulusda (Ss) öy” 2 oda birer hol, mutfak, b: k kul Janışlı 2 dali laha müracaat. 1024 boticuk ve tafta olarak Çi yaradan kalorif, seccadesi, 60 lira, A, B. Bi 25 Pon loriferli 1 veya 2 e Bala İsime yazi “ 112 yani Olgunlar sokak T: ii n kap ei iü 106 LIK — Mai ir Kiralık kat — Yenişehir bal iyi el beyaz ve sarı kanaryalar ha“ i- ÇANAK AAA Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU eşinci keşide 11 mart 1938 di Me ikramiye > 000 dibidir KARAL KAKA AK AA Daima sabit, dalma fabii ilâçları bulunur. hususi mües- ii belki Ni ii E N bebek ini bileli yeğ mi kuruştur Haki bez alınacak Mal ri ii Aya mirela - Alma Koda em ME RE ———. Müteferrik il b ları 1 — Askeri okullar için 2 ayda dipl Mart beşini saç boyalar haki poplin gömleklik bezin kap k e ar Nİ Dağaşan İstanbul Lv. Biiziği omisyonunda yapılaca) tır. hammen bedeli 26708 lira ilk | teminatı 2003 lira 10 kuruştur. ır. Şartna- görülür. arkası Yenihamam apartımanı ei im Göztepe birinci orta sokak Tel: 3714 1020 | No, 39 Lutfi paşa köşkünde Neşet 1158 | İsteklilerin kanuni vesika ve teklif mektublarını ihale saatından bir saat İ evel komisyona vermeleri. (562) yaları muzur ve zehirli ailelerle 1172 Bundan başka: 15.000, 12.000, 1i liralık ikramiyelerle 20.000 ve 10.000 liralık iki Sini mükâfat vardır. A a MANA AN Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden Zayi Şehadetname — 1935 yılında Tbmm gime 4 Lan AE 1123 bu piyangoya iştirâk like 1—590 Yer: İngiliz Kanzuk i lâb seyin ermis zayi ettim. Yenisini ala- olmadığı ilân olunur. Ankara posta müvezzii EE ii Uyanış-Servetifünun 1891 Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 47 senedir durmadan çıkmakta olan Ankarada satış yeri AKBA İYRi Senelik abone 10 lira. 592 haftalık resimli gazetenin rini bahşeder. Juvantin saç boyaları Aydın nezdinde, ri Ahmet Kara kumral üzerinde tertib edilmiştir. LİNİMANTOL KANZUK: Mann KATİ :VASIDIR. 596 | Hava kurumu | Bronz tel alınacak Hava Kurum undan : 'ayyare alanları arasında tesis eği ak to EİN e Eg.2 a sas tel satın alınacaktır. 'n bedeli a lira, ilk rn m e madı 3. — Şartnamesi ve m Müürlüğnde görülebilü alesi z E pazartesi günü — 15 de Kur vazım Müdürlü- ğünde var kr 5. — erin vesikaları ve temi - meye be belli gün ve saatte lk; 24.2.1938 günü ihalesi yapılacağı ilân olunan telefon her gün Kurum Le -| İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI EKŞİLİK VE YANMALARINI US — 19, uncu yıl — No.: 5957 İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri Fali ANKARA PALAS | PAVİYONUNDA i Türkiyede ilk defa görülen dünyanm en meşhi ur “Revue de Danse, larından nakilli ve 1350 metre bir çift nakilli kurşunlu ve arma yeraltı. kli ihalesi 7. 3. 1938 pazartesi vantl | 15 e tehir edilmiştir. Diğerleri eskisi gibi 24. 2. 1938 saat 15 de yapılacaktır. 1038 isin eğe ağaçları vardır. içim Hediyelik eşyanızı bizden ni Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 Seanslar 245 — 4.45 — 645 Gece 21 di DIŞ TABİBİ T . : e ege li eden Fr I O a F | n Oo M. AZİZ TUNÇ ez İşleri Mümtaz Faik FENİK Pazardan maada her gün has- ies e ab 1177 larını k davi edi INI NALIN N . “ Adliye Sarayı yeme Sarraf ii YENİ SİNEMALAR HALK BU GECE BU ve m Cazip bir mevzu — Nefis şarkılar mez kahramanların, yılmaz a ev Aşk — Neşe ve Muriki şözulyelerin asırlar YAKAN P Di 4 EL gelen şanlı erlerini Sanlı Maltepe Onur sokak 3 No, da Baş Ro ürkçe Sözlü 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda Tino Rossi — Mirielle Balin ÜÇ SİLAHŞÖRLER bi tfak, banyo, elektrik ter- Gündüz Seanslarında Baş Rollerde kos tertibatını havidir. Ayrıca bii EE çe içinde 2 oda bir mutfak SPOR KIRALLARI aul Lucas ie 4. ME 6.30 Gece 21 de inesi 12.15 de "AERİKANINI İç YUZU 165— Anafartalar caddesi. Telefon: 1230

Bu sayıdan diğer sayfalar: