6 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

6 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ahife 2 eg i i şerifin di lima gi değişi; deler öl ülüy e kadınlar inme u lı günleri e 2 Rumiye hinin mü: üritler Mah- an mat ELİ başında sa- lerini n birçok menkıbe- D Miken e uza- ak : Ya efe ndi; biz Diyarıbe-3 len ös. ski ei olmi üdahale ler. Fitne ve fesat çoğalıp e bu devleti mahveder, olan budur ki Valde ıyı hümayundan iiraç ede- © Eee zade Abdurrahman o bey, e sözü dikkatle dinle- nup EE nları İN bıraktı Fiine, vi sat me i, ri İsen v ihten Birkaç Yaprak Esya e J yarıbekirden Valde Sultanı ko-, a vermek için Erenler tarafın- dan memur edilen Derviş y ie : FARUK ULUDAĞ umurun terkedilmesi de Sultanı bir adam v ga yalan cam | bu i olsa geek başımızda Rasulü paranı ve- e dek et.. Başımıza belâ in Sun e Diyarı bali Deriş yeni ne anu- a iie , bize hemdert olmazsanız ianbulak Ule- mayı müslimi müracaata mecbur olaca! e Demişti. Seyrek zade ile i kei gelecek in keti di düşünmez Der: e irad İstirahat etmesi in emirler Kendisi de bir. arabaya tlden soluğu S Ahmet zor savmıştı. -ahime çıkarak bi kadın da- laverelerine ve halkı bizar eden fuzuli emirlerine nihayet ver- mesini din namına rica ede- cekmiş. hibet paşa si nasihatler etti. ni l inadından vaz — Padişah, bl di ğe bilir, ya katleder, ya azil ve yahut nefyeder. Katlederse den a layı n, yarın bae olan bu Zikrden bir ân evvel kur- tulmuş olurum. Azlederse ser- best plani. e yanımda bir külâh, bir e var, giydiğim gibi ver ER eek derim. Bu belâdan. daha berbat olan Derviş yi Maile Sultanı kocaya vermesi.. Doğ: şa, k uzadıya konuştular. Gece gün- düz evli ve ri ire EN dimağını her e mek, devlet umu Se kendi t ralli klan bir makine haline etirmek için çalışan OValde Söltani şer'işerif böyle emre- diyor. Siz 3 elin elinizi çe- kin, size münasip bir koca bu lalım. Saraydan Pin diye- bilmek için Cinci hocanın Sul- tan İbrahim'i koruyan Cin or- duları lâzım. Bile, bin LR güçtür. Di için hiç kim: nin görmi bir yeri Bayi Derviş Mahmud ikna etmek için ; sözleştiler. Akşamleyin Sadnâza: zadelere getirdikten sonr: cahidine bir hayli para di vadettiler. Lâkin Daner kai ak vi Valde Sul- vermeyi aklına yeyin Derviş Ma hmud he- bü SE e RE 5 3 5 ani. siyasetini ya oDervi (Ulusal Birlik) Barselonda Ispanya hükümetine kar- şı yeni bir isyan Nasyonalistler paya yağlar şıyor a: oya 17 ri tre nın müstahkem (mevzilerine de hemen 5 kilometrelik bir mesafeye kadar yaklaşmışlar- dır. Hükümet ire durdur- m söylü, ye Bilb. küm ii Bask öilicsin diz manın tarruzunu odur: tan sonra bütün gün be rini ıslah etmekle meşgul ol- muşlardır. Tahliye başladı Bordeaux — Bilbaodan bir kaç bin mültecinin ğekal muhripleri ve Fransız Somme avizosile bugün ve bu- yarın raya bniakallre intir edil- mektedir. Hükümet, mültecileri ie etmek için lâzım gelen ted birleri almıştır. Madridde hükümet taar- Madrid göre, askeri kumandanlık Ma: rid cephesinde asilere karşı büyük bir taarruz hazırlamak- adır. Bu son günler zarfında mi- lis kuvvetlerine dolgun ei ii ME mühim. tard. a h :ephane gönderi Gemiyi kim ii etmiş? 2 arksist (o dina- mev- heyetinin başında alancia hükümeti Ha- iciye nazırı Delavionun Fran- sız hükümetine yaptığı teşeb- büslerdir. ye cephesinde Madı ELİN şredilen bir Bask Mi göre, dün Bask cephesinde hükümetçiler mev- zilerini tahkim etmişlerdir. Guipuzcaa eyaletinde cum- 430. rakamlı İeiet kıtaları elli San Sebastien — San si releri Guernica bastien Bar: 2 al de bazı kasabaları b anarşistlerle ilik e de hiç cıları k has ledil klan ve: geçi - İngiltere il için kaklarda müsade; kA liği İ emir verdi bildirmektedir. İsyan, civardaki ondra — İngiltere hükü- birçok köylere de sirayet et- | metinin, Hendayadaki sefiri tiğin inden vaziyet vahim bir | Sir Henry Chiltsna talimat şekil almıştır. göndererek müstaceliyet kesi Hükümet ne — eden Bilbaonun tahliyesi için Barcelon: Vukubulan: | lâzımgelen tedbirleri almasını bazı ie padnel bu: | bildirdiği öğrenilmiştir. rada ve birkaç okasabada lbaodaki İngiliz konsolo- asabiyet tevlid etmiştir. Si- aziyetin Min güni lâhlı gruplar, nöbet bekle | nalaştığırı ve tahliyenin iş iş- ver re kalmış- | ten geçtikten sonra yapılma- a meclisi, Menleği mektedir. tetkik etmek için toplanmıştır. İngiliz konsolosi Katalonya generalitesi reisi | kişi rakledebileceğini halbuki Companys, gazetecilere beya- | Bilbaoda tahliye edilecek 200 natta bulunarak âdiseler | bin kişi olduğunu ilâve eyle- hakkında teessürlerini bildir. | miştir. miş ve meclise karşı yapılan b hükümeti, o şimdi tazyiklerin ağ bulmasını | bu hale bir çare aramaktadır. emenni etmi ee mültecilerin akibe- Şehire air b yak- | ti hakkında Paris ile temas halindedir. sından korktuğu unu beyan et- Ingiltere protesto edecek Londra — Resmi mahfeller, bir İngiliz. ticaret sahile üç millik m. le ettiği akide gile küme Salam. ezdinde protes- toda Bila Süreli tedir! vi Taa: eğer kara suları deilim yakubulmuş ise asi matı, nazırların (o Avai kamarsmdl Beğenir tevfikan e ziyandan mes'ul e içime im — e e İs- n bugünki Banyıdaki sivil ie ai hakkında hararetli münakaş: lar cereyan etmiştir. Hariciye e nazırı Ed us de öğükmiki Rİ ahali; şa mes'ul tutulacağı deki m vasıta lâlcilere bildirdik ve diki li celbettik. bilal Hendey- tasile | ibti- nazarı Sivil -oşmal devlet- âmade susunda diğer lerle teşriki mesaiye e Çok val bir şekil alan İspanya Mika eş şimdilik se bir af mekte mi raber eee yakında in a mu- na izahat siri vazi- olacağını ümit ederim.,, çel irinli hara- ii retli ek olmuş, bir çok hati söz alarak sivil ahaliyi e an ettikle- rinden dolayı ihtilâlcileri kal detle tenkit ve itham etmi lerdir. Lord Rol sensiz mss m İspan; si riya is misli zül Paris sergisi tile aldı Paris beyi KN sergisi müzünebetl, “Beyaz kadın tacirleri,, hemen fali baş lamıştır, İngiliz kızlarını, ser- giye ait gayet cazip işler is kan- vereceklerini vaadederek dırmaktadırlar. Paris emiyt direktö aptığı tahkikat neticesinde bı bni İm bulu- - Şimiye kadar bu mesele- den, kadın, iki erkek terki NM tur. Bu iki er- kekten biri İngilizdir. Zabıta, henüz bunların isimlerini bik dirmemektedir. Bu ticaret, bir zamândan- beri mühim bir mikyasta iler- ei Birçok kızlar, Fran- sahte iş e) ile göndeilmeleli Mi acakları: mektedirler. amdilerin. sergi açılmadan birkaç hafta evvel Parise gelip, işlerine dair bazı malümat almaları isten- mektedir. Halbuki, Parise geldikleri zaman, gayet kötü, e yatağı olan barlara, Güzel kadın ticareti kulüplerine tan birisile veya kendi millet- lerinden olmıyan birile evlen- diler veya evleni Mi için ün- vanlarını kaybetti Son tamamlar San da böyle bir vak'a Cavada vi kca m da kendi milletin len ve haneda- nından olmiyan bir kızla ev- lendi. Burada omevzuubahs olan, hem ırk, hem hanedan- lık meselesidir. kat, e e kendisi bali lan kral tahtını ve tacını. mu- hafaza ediyor, evlendiği Yı ie kr De Ne wadaki u- sara- 2 avenir Siyah ırktan ğildir. Mongol Ane ve Asyanın güzel ırkına mensup- tur. Fakat, Cav. alılar son de- Bi e şeye li ŞI büyük bir düş- o. 172 173 174 175 176 lan Sali s, Burnava Türkmen S. 5: Şehitler Altın S. 23 Buca Zafer S. 50 taj Ne. a a 178 179 180 181 1 183 184 185 tepeyi ellerine e ve Lasartoda âsilerin müteaddit arlık,, addeti tmiştir. Geriileri ———ameore 6 Mayıs 937 inneke rüdü ni, görmektedirler. Orada,. kendilerini beğenen kekler © fiatlerle şampanya ii vazifesile mükellef il lar. 3 p Eğer kızlar, dans arkad olarak takdim çi a erkeklerle alâkalan: mezlerse, işten leri karşısında kalmakta, hattâ Fransaya (o sahte Yenkalarik geldiklerinin hükümet makam- larına ifşa edilecekleri söylen- ektedir. Vaziyet şöyle meydana çık- mıştır: Paris barlarından birine po- lis bir baskın yapmıştı. Bir İngiliz kızının gösterdiği sikalardan şüphe edildi. ütün mesele anlaşıldı. Birçok e — sr > nın daha Parise geri pi iie Bu ticaretin Londrada bu- lunan uydurma : bir iş bürosu tarafından hâlâ devam İri önderilmişti: i ilemi aplik Mi İn- giliz emniyeti o umumiyesinin de yardımı istediği, ölüm yuvası saraylar 20 inci asırde de yeni, yeni ci” mayek vasıtaları bulunuyor 1 Bu sene hanedandan olmı- | manlık duyarlar. kül ein “a prens Bunun “ için, : bir Avr ve prensesler görüldü: İrak | kızla nen Cokca sultani prensesi Azda, kral Edvard Mi tarafından hiç isten Romanya prensi Nikola halk- | miyecek ve battâ ehlike d Tie anın sen esrarengiz yel” le rinde Çini a adım kadın sapa mubarriri ş bir andan Sl zi ld ettiğini sö” lüyor. göre Kiel Mr il Cokca sarayın nda Pakel edebilir? Bu, did m tehlikelerin İzmir Milli Emlâk Müdürlüğünden: Sinekli c. bilâ No. ig dekar 595 M. tarla 380 M. Ahmetağa şehitler 54 eski 7 ye: Sarayda, beş yüz ci /Devamı 4 üncü sai bahçe v7 No. lu ev ğ eski ei — No.lu ev Ne lu lu hah in bie iş yapmış sayıl ; e aşmış, e a MEZE Mir a” İİ EEE em >> BEsEssiişe

Bu sayıdan diğer sayfalar: