8 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

8 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> MM iv : p Bi a aki "düşe “şehit Me gibi a Sahife 2 Tarihten Birkaç Yaprak Diyarıbekirden Valde Sultanı ko- caya vermek için Erenler tarafın- dan memur edilen Derviş —3— Yazan: FARUK ULUDAĞ Val. yi Biye Istanbulda Las rif ni evlendi iniz ouz Kadın Timarhanenin her tarafını safdilliği sayesinde dolaşabilen deli Mehmed haberleri ve yemeklerin menbamı her kese o ballandıra, a anlattı. Bu sırada yeni gardi- ai irmek lâzı de; erdi. Ak- r tara tai el, ayak kesildikten sonra yamak Ömer, Mahmi udun hücresine ruhu taşıdığı için çal an- saa Ve tü. leymaniye ve Yeni cami med- eler 16 kulaktan liieği başladı. şu sözler fısıldamıya umiye ye n,müri ie bir derviş şı şerif ni İstanbula ii Mk eli adamı söyletmeden deli deli diye timarhaneye sokmuşlar.. Yer yüzünde ulemaya hürmet kalmadı, Bu lâflar derhal tesiri ve sadrâzama kadar şikâyet edildi. Ahmet paşa adamlar gön ek > Mahmudu zin- cire vurdurdu ve bir takim Yeniçeriyi cadde üstüne bekçi olarak bıraktı, Lâkin ği tedbir m sızdı. Barut a almı gi sıkıya ri a u din kahramanını görmeğe .. Bacalara A ve zencirlere vurul as > yapi lm ne > dana iz mi eri Mah. yesine irişmiş istediği ui İstanbula salmıştı. Yü- ler: stermek çekiyormuş gibi hareketler görenler Süleymaniye civarını dolduran halk arasında avaz avaz ayl etrafı velveleye izlerdi. . İşte ahkâm ye- rine... ip şeyhülislâmın emir- lerini söyleyen bir müminin akibeti.. Zavallıyı diri, (diri öldürüyorlar. Bi sesi şeriat... e mi ak Esasei lll eri taş ei kn softa takımı le bahaneleri sabırsızlıkla der lm Üzerlerine saldı- ran yençerilerden kaçmıyorlar. Maazallah birisinin yüzünden biraz kan akdımı feryatları ag ei DE debreniyor- r. Öldüri en biz hocalar mi ak “din ve diya- i rek. inle yle dı. a meğer ne kadar çok hoca ne yg çok e ve çömez ve ka gil mi £ elbetki canı evlenmek ister fı unmaz. Şer'i şı m. Hem kadıncağıza iyilik lataya kadar mahşere döndü. Herkes, bilen bilmiyen bağı- r ıyor. “Valde Sultana İstanbulda ahşer gibi Derviş ik ke ıkar- mağa azmetmişti. Vak'ayı yalandan takipeden zamın etek- buna bir Seyrekzade — Paşam vaz- > Bi Korkarım ki: biraz ş bir a işi olacak, ki iye edecek. Maa- zallah hepimiz akkplkeaği bu! işi önlemek gerek. Sadnüzmir — Bre rahman bu mel'unoğlu mel'un herif nereden başımıza çıktı. we Sultanımızı sil yi i bu uğursuz çömezlere mi bdur- kald ı. Fesubhat allak şim “ii ayıkla bakalım Me taşını söyle ne yapacai sise e menin za manı . Halk gale- bk lak için EL bir çare lâzım. Benim ıma şu ge lahmudu herkesin yı çi ğıtır v ve ie hmudun gör hesabını ke böyle | yapıldı. ahmud timarhaneden çıka- ei Müfti paşanın sarayına çağrılarak talimat verildi. Oda mahşeri andıran halka Valde öyle mübarek ve ih- tiyar bir. annenin artık evlen- mesi şer'işerife uymaz diye: kırkdereden su getirerek halkı dağıttı. Ertesi gün sabahleyin alaca karanlığında Sarybur açıklarına doğru Mah- mudun amg Kan ii ya- e YARINKİ NOSHANIZDA e 3 larında Os- manlı Kiyak okuma, pe ye mak ja e ağanın âşk m hakkındaki y yazıyı a nüs- hamızda okuyunuz. . . Yeni makine Gevezeleri susturur Bir Avrupa Mi ver- diği malümata e, Lourdes şatosunda, Pire ie müzesinin inne salonunda 10 s 'nberi sözü uzatan hal önleri susturmak için bir makine var- dır. Bu müzenin müzakere sa- lonunda civar halk zaman man içtimalar rl Salon: — 8 N p da ziynet namına a bir ine maske vardır. Bu maske: in ağzı açık, e > leri b bi- rer delikten ibarettir. Alelâd: zamanlarda bu inis böylece hare me .bir halde durur. (Ulusal Birlik) Loid Corcun bir dön makalesine göre Ingiltere, tarihinin en mühim bir üm noktasını yaşamaktadır İgiliz liberal liderlerinden Loid Corcun son çer > makalesini neşrediyoruz: bu zim milletimiz 2 ii En milletler lunduğunu omektebin o ban öğrettiği günlerde dul bi şu büyük turya a. Bugi yaz iki böyük ” hüküznderi ik sayılabiliyor: degil, Talia İngiltere şu anda, on doku- zuncu asrın büyük aanaları akkında dünyaya bir fikir e büyük sele bir merasimin arifesinde ayr Krallığımız, diğerle- rinin devrildikleri (günlerde Zira İn: yıl önce İngiliz ta Hes arasında Cum- ilânı için büyük bir dı. Plie'de İmpa- va bir ye olmamakla EE raber gene ötede beride cum- bary ir dolma ağa başladığını görüyoruz. Kral Sekizinci saltanattan çekilişi krallık ma- kamına karşı duyulan büyük ye agi halk ps ara- ında bir hayli sarsılmı İlm diğ gösterdi. Bu hâdise başladığı zaman ben ai bulunmuyor- dum; fakat Kral Edv. ârdii acı sergüzeştini bütün ei takip eden birçı ap atandaş- larım ve dostları ndan doğan kötü miei bana anlattılar. Hâdisenin Domin- onlardaki tesiri de az fena olmamıştır; ve hiç şüphesiz sözü lüzümsüz yahut müzakere mevzuunu hiç alâkası bulun- in e karıştırırsa ük taş maskenin gözle özler i ini ii bir elektrik 2 ır. Bu parıltı bike gi? ğini ihtar Ma Eğer hatip bu işarete ehem: aaa vermez de sözünü uzat- ge par bye bu defa ve aske gözlerini kırpmağa ie pe tehdlikâr vi gön- 3 i milletin maa r ha; yli uzun süre- dostluk, sevgi ve hay anlığını kazanmıştı. Denileki: lir ki, o müstesna bir dere- tmek beraber Baldvin de tıpkı onun gibi “parlâmentonun milletin iş hâkimi bulunduğunu e bu hâkimiyeti temsil eden Gi bir oi eti fari eğin an başka bir olmıyan hü- kümdarın değiş ilmen hiç bir şey erir unun kanunu esa: bir nasına emi tm a Tarihte çok defa siyasi par- tiler ei bamya ettik- leri müştü. Far bu sefer e Çe snubafısakğ partisi (Whigs liberal) parti- Di buna hamletmek lâzım w krallık Keki üzerin- de eski yüksek kıymetini tek- rar elde edebilecek miri yeni kralın hareket! zekâsına bağlı bir Eğ Jorida büyük sın kardeşinin mem ek zerre vE kat buna mukabil içli duygulara se pe ğu sanılıyor ki, babası Beşinci Jorjun İngil terenin en saygı ka görmüş ve sevilmiş bir Hüküm arı haline yükselt Ge Kraliçeye gelince, onun gün, hatıraları hâlâ umumi bi saygı toplıyan Kraliçe Alek- sandranın yerini dütebileseğini tahmin etmek mümkün oluyor. a 6 bu hassaları -g aç giyme merasiminin debdibeni halkın gözlerini, bu çatlaklığı eray derecede ai k m San iii kurtara- yan yegâne me: ruti bağ krallı tacından ibarı Hindist: laik Skam hiçbir tarafta Mi hanedanına e bir memnuniyetsizlik yol Filhakika Irlandada bazı çe- kingenli Du şehir kadınları üslübunda boyalı (o Londralı dakti > kız ini — is ii kada“ büyük olan kocası Fred nil bulu uşmağa eti zaman ken- arib bir surette Barlarda yapraktan: taçlar ulunan, yarı çıplak yerli ka- ei li hayret içinde birçok ( karıları eN vücut la kebile re- e lekesiz beyaz kadı- nın vücuduna hayretle ve tak- dirle bakıyordu. ru hâdise dört sene evvel olmuştur. Gayet sür'atle se- ven Hilda isimli Ingiliz emi sevdiği erkeğin hatırı | için Londradaki yazıhanesini a kıp Afrika ormanlarına koş- muştu. Şimdi. bu iki e dokuz aylık bir de b malik ol- mak lili ermişlerdi; ve bu yavrucağıı yakı: arkadaşı ve bazan müreb biyesi “Jok, isimli ehli bir goril maymunudur. Ehli maymun Jok, Nefild l ailesinin küçücük kızını kuca- ğına aldığı zaman neşe ile mırıldanır. Kendisi dışarı fevkalâde mahir ve kuvvet- lidir. Orman hayatı asla yekna- sak ve cansıkıcı değildir. Her sabah Hilda, bir kütüğün üze- bind kristal gibi parlak göl içerisine dalıyor. Üzeinde deniz kostümünü —o da eğer arsa — tenkid edecek ii! oktur. SE Rahat, iii ve > göz- lerden uzak bi Londralı kaim Hilda, AK rika ormanlarında zenci kabile reislerine- ve onların büyük dans kafilelerine, gramofonlu ziyafetler verdiği zaman, or- inler, manlar neşeden Hilda a lieri gile al lının sesini dinletiyor. Zat bütün İngilizce pir a İngiltere | kralının gibi elmektedir. Bu suretle Hilda, Londrayı ormanda asla düşünmiyor ve 8 Mayıs 937 Uzak ormanlarda! Ronbensonluk beraber kendi medeniyet hayatına sırt” dönmüş yüzlerce beyaz kadi” dan biridir. Onların başına, bazan tasi. vur edilmiyece! neye gi zaman sel bastı. Bu mpi ypiaicğin tahmi iniz? Mukadderata razı ilalek ii mi?. i Fakat bi öyle bul ole luk idi ki kiç gecikmeğiii e i. “ ks, kocasile ie kk, bir kanu içeris” suları aşarak yola çi “Kanı imi —. ri manialara mal ba. Bununla egim bir busu andıran seyahati *” çocuk doğdu. Son zamanlar a İsk al Edinburg şehrinden Harin? vel e a belçika a İbami kabileleri * : | 1“ 25 Ri misyon. ni er İolar. makta iken hastalandı vk e EN Kadın hemen “ri Juba gs seyaha rek ve sonra Deyin ile doktoru a e gi »j e bekçisinin. bi işti. | emi Rutter isimli motör içinde yetişti. : düncü sahife ( Devamı süratle Aşağıda yazılı ruznamenin lantıya davet olu: 386 ncı maddesin. bulunduğu ev es verilmiş e Alaşehir Halkevine 1 — İdare meclisi ve mu nin ibrası. 4 — Tasfiye hey arın ihtiyat s kler mevcutsa da e ski ahi, €/ Üz: nan ortaklarımızın 13/4/937 Salı LE Halkevi binasında yaptıkları toj e tevfikan koop: 1041 hissesinin sülüsanmı temsil eyliyen ortakların iştiraki lâzım m ie ya “Rrsemii li Koopertilin dan karar itası. intihabı. ie kendn tutulan geçen. ii n rmayesinden pi Alaşehir üzüm müstahsillef! | kooperatif inden: keresi için fevkalâ: 52) plantıda Ticaret eratif A Ka, asaleten a vel 4 lâzım gel evcud P 1 nen m gelen nısabı epi ulunmadığı anlaşılmakla ikinci toplantı yal pili | olduğundan aci 25/5/937 Salı günü meleri ilân olunur. erim ği rakip 2— seytan oh OğN tetkik ve tasdiki idare

Bu sayıdan diğer sayfalar: