8 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4

8 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Ulusal'Birlik) Mısırkapitü ülasyonlarının kaldırılması . mukavelesi bugün imzalanıyor Amerika mu: » Vaşington, 8 ( Radyo 2 — eni: yo u, yeni a sat ayrılması a k- kındaki talebi reddetmiştir. k — a * 0 m veriyorlar B(Radyo) — Ga: setler, Gör vl kov: n T Mayıs şeni lerine iie ettiği halde Yl Mayıs Ei şova elçisinin Pragta 3 şenliklerine tay mami yazmakta ve htelif manalar ekli e my avallı çocuk una öte Pamup ve yapağı © Piyasada deveran eden bir şayiaya İN çi ve yapa- mahsullerimiz, an son- i ra ği Ki ya edi- k b, aldığımız haber üze m san m ete lâzım olan pamuklarımız içi Yeni gemi yapmıya.| Taş yuttu, hastaha. ıyor aovası nahiyesinde p: © Mısır delegasyonu, nebi müesse: serbest. bı akta ve a t la mahalli nlar tabi olmalarını şart koşmal Son hal eler, Eği bugün biteceğini ve mukavelenin Katalonyada kanlı İn ler birbirini Fransız konsolosu, konso- loshanenin (o muhafazası için ikiyüz bahriye vi kara- w kerime Fra do- imei is- emişi Müfreze derhal kara- ya çıkarılmıştır. Barselon, 8 Anal, ee hü: kümet adamlarını öldürmeğe klana kor- kunç hâdiseler, birbirini takip ylemektedir. ö& ir. Paris 8 (Radyo)— Katalon yada vaziyet çok tehlikeli ve e si & kiram BE Belgr n geçti LR — — İtal ” kralı ai Emanoelin kızı prerses Do Savı İskanbalik DE gelmiş, dir. Prensesin dan iki damdön bulun Yalınız muhtelit mahkemeler, 12 sene müddetle kalacaktır. 3 son Ve tarihi celseye ( Mota) riyaset edecektir © Londra, 8 (Radyo) — Röyter ajansının Montrö'den aldığı Epe m şam Son ve tarihi celse, ik Cum haberlere göre, e konferansı, dün toj ime ve uzun kl nın riyasetinde toplanacaktır. Bu toplantıda, müddet muhammiler; mes'elesini müzakere etmiştir. bKALİağ öylebecik ve bu lk bütün sadaka işitile- cektir edilmiştir . Mukaveleye göre, kapitülâsyonlar tamamen kalkıyor ve ya- kalmak ü lınız 1949 senesine kadar mahkemeler kalıyor . takip ediyor (Fransız konsoloshanesinin mu 'hafazasiiçin karaya asker e P, karanlıktır. Dün de yollardi kanlı A olmuştur. Son haberlere göre, hâdise lerin sami Tortojeye intikal eylemiştir. Fazla tafsilât alına- mamaktadır, * Grevi ea ihtimalinden iç kuluyı Keen ie Petrol araştır- maları Istanbul 8 (Hususi) — An- karadan gelen bir habere göre petrol aramakla meşgul olan kabiliyet ve randumanı üzerinde tetki- kat yapmak üzere İktisat Ve- kâleti aralar bir hey'et şen a hücum etmiş rik caddesi inde Ahmed Kadri oğl leğen yor. w zeytinyağı g Tü - Romanya arasın- et işlerimiz için yeni aktadır. Ak- tedilecek yeni ticaret ürkiye daki ticar esaslar hazırlanm. muka- velesile Romanya, memleke- timizin muhtelif mahsulleri için ir mahreç olac Yaptığımız tedkiklere e bundan bir müddet evel manyaya memleketimizden se- mühim aktır. a ç nede bir milyon kilo üzüm ve yarım milyon kilo zeytin- yağı ihraç edilmekte idi. Bun- lardan başi gene Roman- yaya mühim miktarda ihraç edilen muhtelif mahsullerimiz de vi zamanla Ro- Romanyaya ibi oğlu Fuada a. e ettiğinden yakalanmıştı m Busene Romanyaya üzüm ve .. ve röndereceğiz sulleri, Yunanistandan almağa başlamışlardır. Son zamanlar- Türkiyeden o Romanyaya üzüm ve zeytinyağı ihraç edil- memektedir. ir e göre, hüküm z, yeni tica mahsullerimizin se takip edecektir. Türk umen 'parası arasindaki rn ötürü evelce yüzde 38 etinde verilen prim de el ei olan mukavelenin suretleri, dün gece taati Mısır'da muhtelit ere Polonya reisi cumhuru Bükreşe 8 Temmuz. iyaret WA olan Gey reisinin Bük- mm larak iii lee ——mrosmm—— Uzak ormanlarda Robenson ir ei içerisinde 13 metre irtifa ek kollarına in e Doktor. sahil istas- yonuna alli kadar bire kadına baktı. Onun içinde ıztırabını hafifi mel çalıştı. Kapınızın bir adım sindeki dak hemen in ona sarılıp ne u | dell uzak olan haya- belki kendine göre zevk- tın 7 hiç hastalan- leri var. Fakat mıyacaklar için a Lise atletizm ayramı hafta Alsancak sahasın- da yapılacak olan erkek lisesi bayramı hazırlıkları Liseli gençleri- atletizm Mom ermiştir. yetlerini Keen Prog- ram şudur: 1 — Geçid resmi, 2. — Bayrak merasimi, 3 — Tree si e b 110 metre erim — 4X400 müniie v. Gk 12 — re, ii sm. ai met tre delikler. ir — a Gi ya Ki 17 — 4X100 (bayrak), 18 — Yüksek (atlama), 19 — bayrak çük), 2 20 — Bal kan bayrak, 2 Mükâfat tevzii. li » İtizar , Yazımızın çokluğu dolayı: (Ali paşa — mn, adlı tefrikamızı madık. Sayın makinemin özür dileriz. birkaç dakika içinde EE gibim m Loid Corcun bir /Baştarafı 2 ede lak ik li ıya- cağını sanmıyoru: Hindistanda vaziyet o çok nazik ve tehditkârdır. Ben daima Hind kanunu esasinin m ere çok veya çok büyük siyasi teşkilâtlarına is- tedikleri neticeyi ay eni yol kere ederek bir muahede ya- ılmasını, onlara yukarıdan inme bii unu &sasi veril: mesine derdim. İşt: bunun neticesi olarak impara- torluğun kalabalık — bi mıntakası kendisine intihap ettiği şefler afından taç iyme (merasiminde temsil edilmiyecektir. o Binaenaleyh ilolik azı de biri ağ raber taç giyme merasimi e k bir aklık devresine tekrar yül e ana tesadüf etmektedir. 1931 de başlamış si anın 'tama- e du: ai iyisi a ve inkişaf mektedir. Muazzam silâhlan- ma programı endüstrinin bir İzmir asliye mehiçien ikin- ci hukuk dairesinden: İzmirde Servili Me su kumpanyası yanında KE o.lu evde oturan Cemal Şat diye tarafından kocası ie nin Şahine mahallesinde ölü yüzbaşı Hasan oğlu Ahmed Remzi MM açılan > oşan- ma davasına mütedair dava arzuhal ret Daisy vi hının meçhuliyetine binae sal Birlik gazetesinin 16/4/937 gün ve 976 sayılı nüshasile ilânen tebliğ edildiği halde salonuna asılmı m olmak üzere ilân olunur. ve Bay ardı. Fakat manya ticaret a bu mah- AYAR 8 Mayıs 937 makalesine göre İngiltere, tarihinin en mühim bir dönüm noktasını yaşamaktadır İgiliz liberal hi ileri Loid ,Corcun ia için Ka meçhulüdür. Kralla Kraliçenin taç giyme ra Gal ara- zisindeki fakir ve yoksul ka- merasiminden so zalara da bir seyahat vadet- miş olduklarını unutmamakta- ız, İşsizlik meselesi milli şen- liklerin parlak omanzarasına ölge vurmıyacaktır. Devlet bu meselenin o kadar farkına varmıştır ki, illet müzmin bir hal almıştır. Maamafih eskisine ger işsizliğin çok azaldı- ğını söylemek bir vazifedir. Taç erasimi temenni edelim ki ln sağlam ve kuvvetli duğunu isbat lun: edebilsin, bu sağlamlık ve kuv- vetin devamını temin etmek yeni Krala ve sevimli yeni Kra bs ait bir vazifedir. Arabanın ezdiği ço- i k öldü ; rilmiş ve içinde bulunan ka rısı ve iki çocuğu ve bunlardan Ne. çocuk aldığı yara tesirile ök müştür. çe allam iz Gl İzmir il hukuk mahke- mesini en ME oturan Hamdi oğlu Yekta tarafından İzmirde Na- Bi Hacı Hüseyin sokak 36 sayılı evde oturan Fadime ika İki göre Fadi- me namı e er ii ir ay içinde kocası ki dala üzerine e yükle vi ık vazifeleri muhakem€ ni 1452 karş de yükletilmesine açık olmak üzere ali tarihinde Fadime nami 1 diğe Hikmetin gi EN karar a ” rilmiş “olmakla H. maddei mahsusasına Vaat me ek 7 yetine mebni mahkeme di hanesine talik kılındığı ilân olunur. pa Satış ilânı Yeni Kavaflar çarşısında Hulusi bey caddesinde 60 nu rada bulunan nikelaj Ber sağı ni Bay Ali Met Hamdi Uygu ın almıştır. Keyfiyet ü üçüncü ça malümatı e üzere “ln olunur, i ftun Aksuner zi Vi için meki an yapıla ; San. Sİ > E g / Tiz g ası Mt

Bu sayıdan diğer sayfalar: