8 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3

8 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 3 (Ulusal Birlik) 8 Mayıs 937 Olivier ve şü- rekâsı Limited. vapur acentası Birinci eli binası THE Gm LNES LTD. edip LONDRA ve HULL için yük alacaktır. “LESBIAN, vapuru 27 Ma- yısta LONDRA, HULL ve ANVERSten ii yük çıka racak ve ayni zamanda LON DRA ve HULL için yük ala- caktır. * “EGYPTIAN, vapuru Ma- m nihayetinde LİVERPOOL e SWENSEAdan gelip yi THE JE, GENERAL STEAM NA- Mr GP AMARE “mir Yün Yeni makine (Baş tarafı 2 inci e? maskenin ağzından ii di bir ses çıkar ve hatibin a gürültü eee boğar. Artık bundan son tri a a başka çare yoktur. Tahmin ediliyor ki taş mas- keyi içi VİGATİON Co. LTD. “ADJUTANT,, vapuru 5 Mayısta gelip LONDRA için yük alacaktır. arih ve avtunlariki deği- erleri edilm mes'uliyet kabul Mekki Türk Anonim Şirketi Halkapınar kumaş fabrikası Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar Sağlam, Zarif ve Ucuzdur Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulâtı tercih ediniz Satış KN Yerleri Birinci kordonda 186 numarada Şark hi Türk anonim yani i emaleddin caddesinde KANDEMİR o Yakında çıkıyor izmir gazetele- RAMEN GEZ IzmirPamukMensucatı Türk Anonim Şirketi ae Merkez ve Fabrikası: Izmir" — mesi en pamuğun an At, Tayyare, aş, o Dei kayin en pekb Geyik ve Leylek Markalarını havi Va nevi Kapot b imal eylemekte olup malları catına faiktır. Avrupa'nın ayni tip mensu- Telefon No. 2211 ve 3067 elgraf adresi: Bayrak Izmir Mamma a Pürjen Şahap irseç THE EXPORT STEAMSHIP CORPORATİON N. VW. W.F.H. Van Der Zee Co. DEUTSCHE LEVANTE LINIE 6. yn > ö -LARISSA, bıdı 12 Ma- . ROT HAM- BURG için yük alacaktır. AMERİCAN EXPORT LİNES “EXMİNSTER, vapuru 29 isana Oo doğru bekleniyor. NEVYORK. için yük kabul eder. “EXTAVIA,, vapuru 1i yısa ii bel eniliyor. yi YORK için yük alacaktır. mame PIRE AKTARMASI SERI SEFERLER “EXCAMBION, vapuru 7 Mayısta NEVYORK ve BOS. TON için PİREden hareket edecektir. “EXCHORDA, vapuru 21 Mayısta NEVYORK ve BOS- TON için PIREden hareket amam aaa SERVİCE O MARITIME ROUMAIN BUCAREST “DUROSTOR,, olarak TUNA iimavları için yük alacaktır. mermer irn JOHNSTON WARREN LINES ai LIVERPOOL “JESSMORE, vapuru ir ei POOL ve ANVERS rından Fg Sl öge ve BUR: KÖS- TENCE SSULINA ALAZ ve IBRAIL limanlarına yük alacaktır. “INCEMORE, vapuru 30 Mayısta bekleniyor. ATZ için yük alacaktır. SOCIETE ROYALE HONG. poe ei MARITIME 12 Ma- iye belleğine BELGRAD, i NOVISAD, o BUDAPEŞTE, Kapa LINZ ve VE ANA limanları yük için sika DEN NORSRE MİD MIDEL HAVS- - OSLO limanlarına hareket edecektir. Bi isimleri, gelme navlun tarihle: bakana biçbir taahhüde giri- | br Kordon, telefon No. 200— 2008 | Bi Birinci “sınıf mutahassıs Dr. Demir Ali Kamçıoğlu Cilt ve Tens hastalıklar ve si tedavı İzmir - Birinci En ei Elhamra sineması arkasında No.: 55 Telefon: 3479 tarifeleri | Fratelli Sperco vapur acentası ROYAL NEDERLAN KUMPANYASI S/S “GANYMEDES , vapuru 20 Mayıs 1937 de beklenmekte olup AMSTERDAM, POR TERDAM ve yi manları için yü SVENSKA ORLENT LİNE EN Re S5 RG,, vapuru 30 Nisa e vi limanımıza gelerek ROTTERDA Kaş BURG, GDYNIA SKAN- NAVYA Ünler yükli- yecek. M/S “ERLAND,, motörü 28 Mayıs 937 de beklenmekte olup ROTTERDAM, HAM BURG, GDYNIA ve SKAN- DINAVIA limanları için yük alacaktır. pi MARITIME ROU- KUMPANYASININ limanları için yolcu ve yük kabul eder. Yük kabul İlândaki ha: gli tarihlerile navlunlardaki o değişikliklerin- in acenta mesuliyet kabul m fazla emele için İkin- ci kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkası İN TELLİ SPERCO vapur acentalığına müracaat edilmesi rica olunur. | Telefon: 4142/4221/2663 | SERVET ER : NGOJÜ Gön DOĞARKEN 7 v4 4 EA mi1) e” Mat HAYŞKAN Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plân Başlad " Lİ RIZ Sür” > zarafet Ve ehveniyet YENİ KAVAFLAR Çarşısı Numara: 34 Doktor | Agâh Se ik Ali itehası İkinciBeylerSokağı. No, 68 Telefon DARA 3452 Ucuz taze ve temiz ilâç çeşitleri Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat Eczahanesinde| ji bulunur “kurüZ ölür mr Daikan ) Tesiritabil, eşsiz bir »müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,bö brekler " rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle

Bu sayıdan diğer sayfalar: