26 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

26 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Takdir varakası Çocuk Sayıfaları Si kazanan okuyucularımızın isimleri Istanbul terbiyei o bedeniye yag M: Zeki B. ME Eyip Bahariye caddesinde Re 194 “ Celtl B. han No. 48 de İbrs- Mate vw — Telgraf rwehabere kısmında B. Ni hellesin- ii &ec e mi i 1... ml! ı u : gi — Ep Kuruksvak caddesi No. im — desinde ı Cibalide Haydar cadı b No. da Şaziye Zeki H. ni 180 — İitanbul birinci noter daire- de Müzehiher FL BL — Ticaret müdürlüğü mümey- ÜR Not Bey mnahdema İhsan Nori & Yeni o yahnikapan Galip R. Divanyolunda Münevver Os MEK No 26di M e 88 — Eyipte Kasım çevoş mahal. "yipte Kası nde Şaziye EL iyi — Düyunu umumiye karçısında las — Kadınları çalıştırma yurdunda (g8 (186) Neriman, (137) Maztöme, » K. Ayşe, (139) İlfer Hanımlardir. 0 Saim Seza B. (adresi eksiktir) Beyoğlu — Beşiktaş Abbas Ağa mahalesi sokağı No. 7 de Adil Hayred- 14; “e 142 — Beşiktaş şenlik dede mahallesi k “çeşme set üstü No. 8 de Kemal “Nin R li Kasım paşa nalbant sokak Re- 144 — Beşikteş orta bağçe No.17de Hal” 145 — Kasim paşada Halil B 146 — Kurtul NG" da Rüzari Adil H. 147 — Pangaltı hamam Dolap dere 16 No.'da Haldun Hüsrev BR 48 — Beyoğlu S İde Leyyoza Zeki H. han kaz Boronde Babanzade Neşli- 1 9 — Cema sokak No. 12 de Me ön kampanya, iğ si — eg #mci sokak No. 12 de M. | Kadıköy, ciheti 152 Üç ski yard Fethi Sr Bağlarbaşında 141 No, İN 6 Seni Haydarpaşa vel değirmenin- l ün BE mektebinden Utarit Bahatd- Va si Kadıköyde kolejden | Süha a Kadiköy ç , Kiye Refik öy Acıbademde Şa- i hn Viya > Kadıköy Çilek sokak Numa- | © Hilmi İbrahim BR. Jİ? — Çilek sokak numara 67: Mal teş Pe İlsesinden HLB Sü 8 — Yeldeğirmeni o numara 21 “3 mi mektebinden Neriman Ne. 189 — Muhurdar leylek sokak öu- | $ de Mücuhic Pedi Rev dia — Yeldeğirmeni kahve sokak K kerimeleri Muallâ H. Kene — Yeldeğirmeni kahve sokak > kerimeleri Selma Hanım £ 07 Eşref oğlu sokak numara inan B 163 Bostancı Vükelâ caddesinde k 18 e Ah B. Göztepede Emine Ferit İlk mektep civarında Ktip B. köşkünde Yahya B. — Fenerbahçe İkinci takım sol B, Banliyö — Zeytinburnu Gedikli zabit İ 8On sınıfından 900 Ziya B; 90 PE Yeşilköy İstasyon esddesi “mine Rafaciyan H. Naş? > Bakırköy Kartalıepe hatboyu Ra Süha Nadır & kak Bakıköy Yenimahalle üçüncü İvi, NG. 33 te Halit Sabur K ğ “ak, iy Bakiröy Yenimahalle üçüncü 47 Muhterem Sabur PL 16 Naki? leş mandımı meydani | üreyya aparnmanı Boğaziçi ve Adalar 179 — Ortaköy iskele caddesinde No. 18de Vasi Melâvuf 6. 173 — Pei Sultançeşme | Ya- İğininda kaymakam | Ömer bey köşkünde Mihriye Halit H. 174 — Rumelikavağı Sınıf 3 ten 39 Mehmer b. 175 — Ortaköyde Cavidağı #okağı No. Side Halil B. 176 — Sanyerde doktor Mehmet bet kerimesi Selma Nazıma H. 177 Büyükderede Adalet Ali H. 178 — Sanyerde tütüncü Osman | Efendi kızı Bedia Hi. 179 — Arnavurköyünden Hayreddin Emin B. ilk mektep Fıstıksırşunda 180 — Burgazadasından İstanbul lisesinden Rauf Cemil B. Ankara 181 — Sıkbat ve içtimai M. vekâle- d mütekassıslarından Seyfi B kerimesi Samide H. 189 — Ercüment Kaya B. 189 — Vasfi B. Kermesi Hanım 184 — Gazi Erkek mektebi Sınıf 5 den Fethi B 185 — Gazi Etkek mektebi Sınıf 3'den 125 Dündat B 186 — İsmet paşa mektebi Sırıf 3 den 153 Hamit Muhittin B. 187 — İsmet paşa mahallesinde mi- mar veli bey kızı Münire veli H. 188 Rt Tabakhane No. 29 da Kava b 189 — vilâyet baytar müdüriyetinde İshak bey mahdumu Nesim B. 190 — Yenişehir cumhuriyet mahal- Jesi akaretler sokağı No öda Mustafz b. 191 — İsmet paşa mektebi sınıf 4 den 381 Emin Anf b. 192 — Erkek lisesinden 62 Ferir Kükeri bi. ven 188 — Gazi erkek mektebi 115 Nec. det b. 194 — Kız lisesinden 63 Emine Hi. 195 — Dahiliye yaveri Arif bey ke- rimesi Leman H Muallâ 196 — Gazi ilk mektebinden 467 Arif Hikmet b. 197 — Rasim bey kerimesi Salme Kadrive H. 198 — Yenişehir memurin evleri bah- siye kaymakamı Münir b. kerimesi Vedia 199 — Erkek lisesinden 137 Şükrü b. 800 -- Yenişehir mudafaai milliye in- şaatında şöfor Recep b. 201 — Yenişehir mudafasi milliye in- şaatında elektirikçi Recep b. Tıcaret ve zahire Fiatlar Ticmret barsns kitbinmumlliği Gigi Bulunduğu mahal Dut yapraklarile tevzi ha- Avşa karyesi riet üzüm ve saire meyvalar, yi e Er. Bulmaca o 1 5 6 7 8 91011 ———— a : Bugünkü bulmacamız Soldan sağa ve yukardan aşağı: 1 — İrozalı kâğıt (53, hasis (5) 2 — Hare(2), birmusikş faslı (5) noca(2) 3 — Zenginliğin aker (7) 4 — Pişmanlık (4), çocuk yemegi (5) 5 — Deri çalgı (31 An yemişi (3) 6 — Beyoğlunda bir bar (0) 7 — Demir pençe (3), uçan hayvan (5) & — Çok mühim (4) ikinci derecede(4) 9 — Toprağa ait bir ilim (7) 10 — Dest (2), bir salmı (5) nota (2) 1M-— Çene sıçı (5, aktarı arbaadan biri (5) İstenbul (Adliye © Levazım dairesinden: ME Istanbul ve mülhakatı maha- kim ve devairi Adliyesi için 50 mili metre kalburdan geçmiş 100 ton krip ma'den Kömürü mubayaa edileceğinden talip o- lanlarım pazarlık etmek özere 28 mayıs 930 tarihinde Defter- darlıkta o müteşekkil mubayaat İ komisyonuna müracaat etmeleri. $ Istanbul ve -mülhakatı ma- İ hakim ve devairi için 2500 kıy- ye mangal kömürü mubayaa edilecektir. Talip olanların pazar- lık etmek üzere 28 mayıs 930 tarihinde Defterdarlıkta müte- şekkil mubayaat o komisyonuna müracaat etmeleri, $ İstanbul ve mülhakatı ma- hakim ve devsiri Adliyesi için 300 çeki rumeli meşe odunu mubayaa edilecektir. Talip olan- ların pazarlık etmek üzere 28 mayıs: 930 tarihinde Döfterdar- lıkta müteşekkil mübayaat ko- misyonuna müracaat eylemeleri, SERTER ye ( Defterdarlık ilânları 3) Muhammen ki?at. İcar müddeti ra 400 mahsul sonuna kadar 32 mahsül sonuna kadar . » ” Avşa Karvesi Manastır mevkii » » " Marmaranın Kılazak karyesi 9 » üç . r Ve Kalemi karyesi ME Lİ » ” . Asmalı 15 ” w Ş a . Uskupva (4 ” o — - ? «© © Nefs Marmaran Alanın irt Marmaranıs Palatya karşesinin Aboruz mevki 4059 . Wi ” " . karyesi 45 . “ si Bir bap veldeğirmeni Paşalimanı merkezinde - . ” Erdek malmüdürlüğünden: Balâda müfredatı muharrer dut yapraklarile üzüm ve sair mey | valar 14 mayıs 930 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa- zarlıkla satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Pe SERE ENR p EA 7 — VAKIT 26 Mayıs 1530 —— ürk yalan söylemez Ben Türküm; BAKÜS Senelerce tecrübe ve ihtisas neticesi meydana gelmiş ve azami bin litreyi geçmiyen rakıya mahsus kâzandan çekiliniş elli derecelik (19,1-2 grado) şekersiz kokusuz tabii bir rakıdır. Son zamanlarda çıkan elli derecelik rakılar da dahil olduğu halde baküsten daha nefis rakı Bugüne kadar İstanbulda yapılmamıştır. Tecrübe etmek istiyenler vi 2723 telefon ederler, adreslerini bildirir! parasiz nümüne gönderilir. Her bakkaldan ve her gazinodan musırren Baküs talep ediniz. Cemal Bakâs İstanbul Tramvay Şirketi İLAN Beheri 50 kuruş kı etinde bulunan ve « Bono karneleri » denilen abonman irak 1 hâziran 1930 tarihinden itibaren muteber olmıyacağı ahaliye ilân olunur. Bu karneler 31 mayıs tari- hine kadar arabalarda bermutad kabul olunacaktır. Ellerinde bu karnelerden mevcut bulunup ta muayyen olan mezkür tarihe kadar bunları sarfedemiyenlerin 31 mayıs 1930 tarihine kadar Tünel meydanında Metro hanında şirketin merkez vemesine müracaatla bu karnelerin bedellerini istirdat etmeleri icap eder. Bu müddetin mürurundan sonra abonman biletlerininin hiçbiri muteber olmıyacak ve kabul edilmiyecektir. İstanbul 26 nisan 1930 MÜDÜRİYET Felemenk Bahrısefit Bankasının 1 kânunusani 1930 tarihindeki bilânçosu MEVCUDAT ve MATLUBAT Kasa ve Bankalardaki mevcudat ,. .. Fl 1.81184.58 Hazine tahvilân ve eshamı umumiye O, 676499208 Cüzdandaki senedat: « 3B65.23475 Banka ve bankerler nezdindeki Nastro Hesabı: « 104211078 Banka ve bankerler nezdindeki loro hesabı, 1.15847978 fi 14087.171.9 Sandikalara iştirak . 263.90645 Medyunlar: pe 12.740477.09 kalar: FI ©. 2.80 : ” Poliçelerden medyunlar: e — , (2060.S0R01 » 4435.161.71 Demirbaş eşya: NE 1 Fi 3146671822 BÜ -Y-UNTA,T Sermaye: Fi Pe İhtiyat akçesi . 3.250,000.— Kabul edilen senedar " 3167.617.94 Eşhası salise tarafından kabul edileh senedat " 1.267.543.77 Kevfiyeri keşideleri bildirilen senedak *. Dayinler; ” z Hissei temettü: » 33560187 Yeni Hesaba takik e FI 31,466.7 (892 FELEMENK BAHRİSEFİT BANKASININ 31 Kânundevvel 1929 tarihindeki kâr ve zarar hesabı ZİMMET Masarifi Umumiye “Femertü berveçhiati taksim edilecektir. Fl; 63993789 idi medresesi. Fatihte Kırk Çeşmelerde Gazanfer ağa medresesi. Mercanda atik İbrahim Paşa medrese arsasında baraka. Sülemaniye Sani medresesi Kapalı çarşıda divrik sokağında 70 No. dükkân. " » Yağlıkçılar caddesinde 48, 10 No. dükkân. " » Takkecilerde kâin camakân.' Pilâyet daimi encümeninden: Balâda muharrer emlâk icare verilmek üzere 4-6-930 tarihine kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene müracaatları. İhtiyat akçesi: Fi. O 350000— Hususi ihtiyat akçesi: “ 200.000, — Hissei temenü ve ikramive0 “ 951.101.37 Yeni Hesaba nakil; 4 7.780.604 ö 808.889. İm. j i 1448.819.9$ ayak : MATLUP 1998 senesinden devren: Fi ârbros Eye: . 040 EBS Kambiyo ve kumüsyon: G 4017 ———— Fi: 148889

Bu sayıdan diğer sayfalar: