25 Temmuz 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

25 Temmuz 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

" | Memlekette oVKITA | Kütahyada | Çinicilik Kütahyada kvvetli bir ecnebi rekabeti! Kümhya çiniciliği ile beraber o hı- wabide ber nevi evanii türabiye ve bahu. sus Marsilya Kiremidi ve kanalizas künkleri imaline yarar mevsdi ipsidai bulunup bulunmadığını dair mahallinde tetkikar ve tetebusttn bulunmek Türkiye Sanayi ve Maadin Bankesi ta tafınden Paristen celbedilmiş olan sere. mik mühendisi Mir. Raul Kütahya havalisinde icra etö: sevahatine nir, umuru afiş Maiz Mmecmyanın makale ya servetine tem Keç m zemini muhtelif 8 rında sihanı şen nevi Luh ki araziden teşekkül etmiş olup bunun »igert kalınlığı İki buçuk metre kadardır. Buarazlde sent Okum He şet umumiyesi kilidi. Öresinde be- risinde görülen kumlu calçık hafif su cereyanlarının müahhar ovada li ve deliksiz Tu silşa kiremidi ve saire | yoktur, sübandır. Bu mali emniyetle tecessüs ede Kütahyanın sskidenberi Çinicilikte dur. Türkiyedeki İstanbul $ zyin eden çiniler, bu havalinin mahsnlü san'andır. ki vak- öle İranblar tarafından buralarda ibzar edilmiş olduğuna kallim; Çükü Kürehya çinileri, tabiat hamurları gömlekleri tırlan eski İran Çini masmustna wüşabih olup aynı kusurlara malâldür. Meselt; müruru zemanla çini gömleğinin pullanıp dökülmesi gibi Kütahyada çini. ellik niçin teessüs etmişi? Çünkü bu havaliden çini ve hatta seramik mas. hepisni ve Muatnın hemer imale müsaiş olacık derecede Müteneevi ve iıktırda mevadı İptidaiye vardır. Kütahya ovasından yeknasak İuhki bir an alınan muhtelif nümenelerin ki aşağı yukarı mebzul yekdiğeri. sin mümteziç halde alduğunu y tr. Hamızlar hüliss işbu toprak feldes- katk tabintte olan bazı suhurun tahallü. lünden ne'şet etmiş olan bir kildir ki bunun Kürahya Ovasına pek ardan sürüklenip gelmiş olması muhtemeldir. Kiremdinin Güzel kırmızı rengi ve tyi tnneti olup 100' seşte meşamiliği 8 */, dir. Bu kik delikli ve deliksiz Tuğ'a, : . temidi ve saire yapmağa | Vaziyeri Coğrafiyesi, Dem ve seramik masnvatının her n ecedeki vadı ipddaiyesile Kütahya havalisi müm- evkide bulunmaktadır. Bundan olarak teessüs er edegcimiş bir pek kab bir çiniciliğe ve b borada | bir de halkı vardır. Binsenaleşh izere | pek | i imha edilmiştir. | o Ağrıdağında Hududumuzun tashihi | artık bir zaruret halini almıştır Nisbi bir sükünet Şark hududundan, alınan ma- lümata göre o havalide sökün | hüküm sürmektedir. Bir zaman inkita etmiş olan otomobil kom- yon nakliyatı tekrar başlamış ve (o memleketleri Kürtlerden kurtulan ahali müfettiş Ibrahim Tali Beye teşekkürname gön- I dermişlerdir. Tenkil sahasında maktul dü- şenler arasında istibdat devri- nin formalarını geymiş, nışanla- | rını takmış bir iki kişiye de te. sadüf edilmiştir. Her halde bu akibet Türki- | yede büyük bir değişme oldu- l ğunu ve bu ğünkü Türkiyenin Sultan Hamit Türkiyesi olma- dığımı anlatmış olsa gerektir. Ağrı dağında da vaziyette de- gişiklik yoktur. Iran Hududu | sıkı bir kontrole tâbi tutulmak- ta ve yüksekte gizlenen eşkiya- nın tarafından bombardımanları devam etmek- tedir, Ağrdağ etrafındaki kıtaatımız hazırlıklarını — bitirmiş gibidir. Dağın etrafındaki esaslı nokta- lar kâmilen tutulmuştur. Tayya- | relerimizin bombardımanları iss fasılasız devam etmektedir. Eşkiyanın korkusu her gün daha >iyade artmaktadır. Bun- ların tedipten kurtulmalarına im- kân bırakılmamıştır. Temizleme harekâtı esnasında İ yaralanan şakiler askerf mer- tayyarelerimiz | ilgası dolayısile henüz mal | kezlere © sevkedilerek istievap edilmektedirler, Yaralılar üzerinde bir takim işaretler bulunmuş, bayraklar j ele geçirilmiştir. Bu bayraklar kolorduya gönderilmiştir. Salih Pş. vaziyeti Bayezitten idare etmektedir. Lüzumu halinde icap eden yerlere giderek tefti- şatta bulunmaktadır. Son dakikada gelen haberlere göre, vaziyetteki vahameti anla- yan şakilerden bir kısmı gece- | leyin İran tarafına kaçmak iste- mşlersede suvari kuvvetlerimiz | tarafından imha edilmişlerdir. Harekât tamamile Ağrı dağına münhasır kalacak kadar neticeye varmıştır. İran mıntakasındaki | birçok köyler umumi müfettişliğe | | ve vekâlete dehalet telgrafları l çekmişlerdir. Ağrdağ eteklerinde şakilere yataklık eden birkaç köy daha eştirmek — ve İ Türkiyenin bu husustaki bil holiye © ye etmek pek kolaydır Ancak“ ecnebi irfan | ve marifetile yerli kaciliyeti üç beş sene için mezcedebilmek ve iyi düşünülmüş bir Proğrama tevfikan muktazi sermayeri tadricen ve fkar zamanında temin ev. | İemek İğzimdir. l Türkiye günden güne arçnakta bulu. nan seramik “masiatind “olan “ihtiyacını değerindeti birkaç miâli fiyarla memaliki iyeden getirmek suretile tatmin et- mekte bulunduğuna göre Türk kükü met buriy k lüzumlu olan himayesi nin seramik sansalinin terakkisi huş rına da isşmilde himmet gösterirse Kütah. ya eski Çinicilikte olduğu gibi istikbalde de Türkiyenin seramik sanariinin merkezi çin İhtivacan | m üstektelesini © şemin | temenniler, şikâyetler | “İskân müdir yetinin lağvından sonra... “Selânik mübadillenriden Ah- | met Sıtkı, imzasile aldığımız mektupta deniliyor ki: İskân müdüriyeti umumiyesi İma, muvaffak olamıyan mübadiller cidden şayanı terahhum bir va- | ziyette kalmışlardır. Evvelce em- vale talip olupla muameleleri | ikmal edilemiyenlerin tefviz mu- amelerine devam edilmekte ve henüz mal bulmağa muvaffak | olamıyanların yeniden vaki olacak talepleri de kabul edilmemekte- dir. Emvali bulmak fevkalbeşer bir kudret ve kuvvet surfile an- cak mümkün olabiliyordu. Bunun ne demek olduğunu yalnız mü- badil olanlar takdir ederler. İskân dairesi haricinde lüzumu derecede faaliyet ve gayret göstermeğe kudretleri olmıyan ve beş senedenberi muvazzaf bir memur gibi iskân dairesine devam edip hen”x adi bir bara- ka bile almağa muvaffak ola miyan ve yüzde sekseni malesef dul kadın, öksüz, yetim ve âci zeden ibaret olan talisiz, bed- baht bir kitle bugün nereye müracaat edeceklerini, ne yapa- caklarımı bilemez bir var'yette bulunuyorlar, Senelerce koşuşarak, didine- rek haklarını almğa muvaffa olan mübadillerin bir nefes alarak iş- | lerini tanrime koyuldukları şu sırada aynı derecede hak sahibi olan bu zavallıların refet ve şefkatten mabrum kalmayacak- | ları muhakkaktır. Şu kararsız vaziyete nihayet verilerek bir an evvel bu biçarelerin de hakları- mın verilmesi esbabının teminini muhterem Dahiliye vekilimizden | itminanla bekliyoruz. 4 Temmuz 930 Borsalar 10 Ler Türk hrası Dinar ” Çermoneç | Kuruş Nuhun 1 İstertin © Cfngilir) (Dolar (Amerika) 9 Frank Çeransz Lir Galya Frank Belçika) İs) Dranm! (Yanan) 50 Lara Bulgar! iflorin (Felement 40 Kuron (Çekoslovak 1 Siler Avustorya) 1 Pezera (ispanya) 1 Rayşmarı Almanya | 1Ziew kehiğen 1Penpâ Macaristan Lar (Romanya) 2) Dinar Yuzos'ovvaj | iÇevoneç Sever | Altın | Mecidiye © Pari harici (| ven Bankas i İicaret ve zahire Patlar Ticare borsnsn İrltibizmamiiğı saya mylan “veçimterie olarak kalacaktır. | Tahkikat İmuzdan 9 ağustosa kadar içtimaa! | Xİ Yy — VASIr 25 Temmuz 1930 yapılmasını istiyoruz Kilse nüfuzu noktasından siyasi bir ehemmiyeti haiz bir toplantı Bu toplantıya İstanbul Patrikanesi kimi göndermektedir ? nelerinde İstanbul © başp ında bulunmuş ve nihayet , Kilisenin Lozan muahe- düşman harp gemisile meml denamesinde tesbit edilen veziye- mizi birakmış olan Meletyus tile hiç kabili telif olmıyan bu ha eriyi reketlerine hükümetimizin nazarı | başpapazıdır. İstanbul Rum ki ise dikkatini celbederiz. si namına da Ayasofya başpap Malüm olduğu üzere 1867 se-İve garbi ve şimali Avrupa eki nesindenberi takriben on sene fâ-lunvanını takınmış metrepolit sıla ile Londrada Lamberg konfe-İmanüs bulunmaktadır. Bu küsti ransı namile papaz içtimaları ya-lunvanı takınan ve yahut ona taka pılmaktadır. Anglikan ve Ameri-)kimdir? Efkârı umumiye pek hal kna kiliselerinin tevhidi gayesini! olarak bunun tahkik ve istihdaf eden bu içtimaların kilise hükümetten bekliyecektir ve buğ nüfuzu noktasmdan siyasi bir e-'da haklıdır. hemmiyeti vardır. a Bu konferans bu sene de 7 tem- Radvoya teşekkür N Radyonun tekrar te | başlaması herkesi memnun Gts miş ve dün şirkete tebrik ve te şekkür mektupları gönderil! tir. Şirket gördüğü bu al davet edilmiştir. Bu cihetten bu! içtimaa bütün Ortodoks kiliseleri büyük birer heyet göndermekte- dirler. Bu heyeti de mevsuk müş- ; i. : tahberatımıza göre (şehrimizdeki) Üzerine saz heyetini (takviy Rum başpapazlığı yollamaktadır. | ederek aynca programa Heyetin riyasetinde mütareke gazete de koymuştur. Türk Ocağı G. S. Birliği şehrimizin en mutena ve müstesna mahafilinde verilen konserlerin Oen cazip kısımlarını teşkil eden miami “Akşam garipliği-Efenin bayramı SON DİLEK - ALI ONBAŞI Nam eserleri İCOLUMBİA Plâklarında dinleyiniz Türk musikisine yeni veche vermek hususundaki ileri hareketin ön safında bulunan # Bestekâr: KAPTAN ZADE ALİ RIZA Beyin Kudretini anlamış olacaksınız. GE inim i MERE ERE iisaiyeda Maden taharri Ruhsatnamesini aiz zevatın nazarı dikkatine: 1 > UAN, BAKIR, KRUM, KAOLEN, BOKSİT, KÜKÜRT, AMYANT, OVOLFRAM, PRITDÖFER, NIKEL, KALAY, ZIRNIK. Bal4daki madenlerde; miş olanlarını Türkiye limanlarında satın alıyo. ruz ve ruhsatnamesi olupta sermayesizlikten İşlenmemiş madenler içinde işle- tilmek üzre sermiye veriyoruz. Yukanda zikredilen madenlerin sahipleri madenlerinin (tahlil) raporile ses nevi kaç ton istihselâcta bulunabilecçğini tahriren veya şifahen zirdeki adese müracaat edebi iğ Tahlil raporu v Ücreti maden sahiplerine alt olmak üzere tahlil yapt. | rırız müracaat zevae madenlerinden 'BEŞ) kilo nümune getirmesi ve bilü vasıta müracast ermesi çarttır. Komisyoncu vanrasile gelecek teklifler ka | bal edilmez. İlet gün saat 15 ten 17 ve kadar yazıhanemiz bu işle meşguldür. Ga'ata: Merkez Rıhtım han Sinci kat 8-0 Mürettip zade M. ATIF HALİL Galata: Posta kutusu 540, gal adresi; MAHA-Istanbal Telefon Revoğlu 1666 Nafia Vekâletinden Asfaltlı şose inşaatı Ankara e'varında 96-57) kilometre tulünde asfaltı şose ve 57) 4009 kilometre tulünde makadam şose inşaatiyle bunların beş neik mütemadi tamiratı kapa'ı zar! üsu'ile münakasaya konmuştur. laşaatın muhammen bedeli 3,539000 lira; beş senelik mütemi di tamiratın mubammen b deli 802,000 liradır. Münakasa 15 eyül 939 pazartesi günü Ankarada Nafia Ve letinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin, teklif mektu p- larını ayni günde sazt İSe kadar Nafia Vekâleti müsteşarlığı! vermeleri lâzımdır. ' lerin münakasa şartnamelerini Ankarada yollar umum müs günden,'stanbul ve İzmirde vilâyet Nafın Başmühendisli den tedarik etmeleri ilân olunur. Âli ticaret mektebinden: Serbest Daktilo kursları 2 Ağustos 930 cumartesi günü açıla k! ve derss başlanacaktır. Derslere devam etmek istiyenlerin © KURSUN, ANTIM 1 kadar mektep müdürlüğüne müracaatla kayıt olunmaları ilân olunur, İdır. Meletyus elyevm İskenderiyi İ .İ fi

Bu sayıdan diğer sayfalar: