28 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

28 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

" Karşı fırka başladı İzmirden kimleri gösteriovrlar 5. C. F. Istanbul belediye namzetleri arasında Naciye Hur- “şit, Ziya molla beyin haremi Nigâr hanımlarla Nezihe Muhittin hanımın o bulunduğu (tahakkuk © etmiştir. ” Bu hanımlardan başka 4 ha- © söyleniyor. z İzmir nemzetleri Diğer taraftan S. C. fırkası © İzmirde namzetlerini ilân etmiştir. © Karşı yaka kısmına ait son 8 “ namzetle beraber adedi 70 olan bu namzetler şunlardır : BM Ahenk subibi Cevriye Ismail İL, Ha Nsene Nalân PH , Rebia Arif H., Tüccar ler zade Tbrahim, Tüccadan Haci Süley- nan zade Rahmi, Tüccadan Kavalalı i Tüccardan Sabri. Süleymanoviç, : ihnal Avukat Nori > Sıtkı, Sismar Z. Fehmi, Tücerdan Şerbetçi zade Calip, Moda mağazası sahibi Kab- Fiman, Tüccadan İzak Kuri, Vapar acen- tesi Cel&, Malzemeli inşaiye tüccen K Kavalalı Hasan nuri, Doyçe Öryentbank İkimci müdürü Selâhattin, Tkbal manifa- tura mağazası sahibi Aksekili Hüseyin Hüsnü, Doktor operatör Bal Sair, , h Doktor > Manastırlı Ismail “Hakkı, Doktor Paik © Möhitein, Doktor Kayyem Z. Suat, Avu- Pkat İbnihazım Fesit, Avukat Menahem Adsto, Avukat mustafa Sırkı, Mühendis tahsin Sermet, Mühendis. Ismsil Hakkı, Pi Mühendis Hali Rifer, Eshabı Emlaktan Bir EL Z Ahmet Tüccardan Hacı tir Ağa Z Ömer, Maden tüccar Ne- Sabık Maarif müdürü Rahmi, Yeni gazetesi beş Mmuharriri İsmai! Hakkı, ille «tüccarı #Müstafa Necdet, © Uncu tafa, Hafudu Osman Nari, Sabık bei Müsusiye müdürü Tahsin, Mbayrar Sami, Tücesrdan Ahmet Muhtar, “Süccardan OAli Riza mahdumlarından ali, Üzün simsan hıfrı Tevfik, Kereste can Karâgüllü Z. Ziya, Tüccardan İbrahim, Tüccardan Derviş, Manifaturacı Safter, Tüccardan Menemenli Hıfzı, Tüccadan Gabay, Dokçot Yürs, Avukat Ah- met Murat, Diş Doktoru Fabri Rüşuü, “ Avukat Tahir, Avukat Katıraman, Avakaç san Pertev, Avukat Mustafa Enver, Makarna fabrikan sahibi Hasan “Tahsin Piyale, “Tüccardan Yaşlı Z Hakkı, Otelej Eshabı em'iktan Hacı Süleyman Z. Sadık, Zürradan Sarı Z. Ahmet, ccardan Mısırcı Huldst, Eshabı emlik- tan Dedeğ Hacı Mehmet Et Y. Hakkı Avukat Fuat, Avukat Halit Tevfik, “Füçcardan Jozef Istrogo, Meserret mağa- Za! sahibi Mehmet Ali, Dotor Nevzaş ref, Lâle sineması sahibi Tevfik, Evliya 2. Refik, Hizmet gazetesi sahibi Zeynel im, Tüccardan Nafiz Mustafa, Eshabı nlâktan Çangınlı Z. Kadri, Palamut şir- ti müdürü Fuar, Avukat Şevşi bedri, A rilmesi icap ettiğini söylemiştir. © iffan Emin B., orada ve bu- rada işlenen cürümlerin ayrı olduğunu, tevhide lüzum adığını ileri sürmüş, reis Hasan Löotfü, aza Nusret ve Tahir B. ler, 45 dakikalık bir kereden sonra bu davânın likte görülmek Üzere İzmir bkemesine gönderilmesine verildiğini bildirmişlerdir. de tahliye edilen gazete- ciler ve mevküflar İzmirde mevkuf bulunan gaze- ciler (250) şer lira kefaletle tah-| ye edilmişlerdir. Bundan maada #hi Beyin seyahati esnasında po- İ “ — ? — VAKİT 28 Eyiti 1930 “Namzetlerini ilâna — mımın daha namzet gösterileceği, Gan Hoca zıde Ahmer, Tüccardan Emir | isi tahkirle maznun Kerim ve Rıza|sonra, hattı incir emelesini greve teşvik »*- programını anladıktan sonra tesbi- nekle maznun boksör Selâmi EF.İte karar verdi. Maamafih kabineye kefalete rapten tahiye edilmiş-| prensip itibarile ademi itimat reyi rdi: verecekti: C. H. fırkası Memleketin her tara- fında kazanıyor Konya, 27 (A.A Aksaray vi- lâyetinin Koçhisar kazasında be- lediye intihabatı bitmiş ve cum- buriyet Halk fırkasının namzet- leri kazanmişlatdır . Ankara, 27 (A.A) — Vezir köpeü, Rallhhan, Simav, Orban ye Sirik, Koçhisar ve Beyşe- azalarında yapılan belediye intibabatında Halk fırkası nam- zetleri kazanmışlardır. İzmitte belediye intihabati İzmit, 27 ( Vakıt) — şehrimiz beldiye intihabatına intihabat kanun dairesinde ke- mali sökün ile devam etmekte- dir. Halk bu mühim vazifesini intizam ve sökün dairesinde ve diğer yerlerde şayanı (imtisal 'olacak derecede tam bir vekar ve temkin ile ifaya şitban olmak- tadır, Halk fırkası namzetlerinin Ka- hir bir ekseriyete nail elacagı taayyün ve tezahür etmektedir. İzmit halkı seve seve reylerini H. F. namzetlerine vermekte ve bu da memleketimiz için şa- yaı iftihar görülmektedir. Italya veliahtına tecavüz Brüksel, 26. (A.A) — Cinayet mah- kemesi 1929 birinci teşrininin 24üncü günü İtalya velishtı Prens Humberto'yu revolver İkurşunile Öldürmeğe teşebbüs eden İtalya talebesinden Derosa'nın mu- hakemesine başlanmışur. Rio Londra, 26. (A.A) — -R-100 işere5 tile kabili sevk balonunun büyütülmesi için yapılan inşaat bitmiştir. Valetta' ismindeki gayet büyük deniz. tayyaresi Rochester'de içinde 15 yolcu olduğu halde 2 uçuş tecrübesi yapmıştır. Tayyare saate 930 kilometre sür'atle uçmuştur. Beynelmilel zabıta Brüksel, 26. (AA) — Beynelmilel zabıta kongresi açılmışuır. a Avukat Kadri oğla Bedri, Zürrada Selâ nikli Şerefettin Bey ve Ef. ler, Fethi Beyin tamimi rahorda nahiye nm, Fatihte de kaza ocağınm resmi küşadı yapılmıştır. Yeni fırkanın lideri Fethi Bey bütün fırak O teşkilâtma kendi imzasile bir tamim göndermiştir. Bu tamimde bilhassa kendilerine propaganda salâhiyeti verilen eş hasın hüviyetlerine dikkat edilmesi tavvsiye olunmakta, şüpheli adam- ların ve fırka ile alâkası olmıyan eşhasın fırka için propaganda yap- malarının menedilmesi emredilmek! tedir. Recep Zühtü ve Nuri Beyler Eskişehirde Belediye (o nam- zetlerinden bir ikisinin te-cavü- ze uğradıkları haberleri üzeri- ne Halk Fırkasmdan Recep Zühtü ve Serbest Fırkadan kâtibi umumi Nuri Beyler Eskişehire gitmişler- dir. » Peşin karar Serbest fırka yeni kabine- ye itimat reyi vermemeyi kararlaştırmış! Ankara, 27 — Halk Fırkası pu dün içtima ile mı iken Ser- best Fırka da Fethi Beyin riyaseti altında toplanarak vaziyeti tetkik etti. Serbest Fırka vaziyeti tetkikten hateketini . » 4 ir, İ .. , Türk-Rus Münasebeti cihan siya- setinin amilidir Moskova, 27 ( A.A. ) — Türk Hariciye vekilinin Rusyadaki i- kameti tekmil Sovyet cümhuri- yetleri umumi mahafilinde büyük bir alâka tevlit etmiştir. Ukran- ya bükümetinin merkez naşiri efkârı olan Tisiti gazetesi diyor- ki; Türk - Sovyet dosluğunun bu tezahürü her şeyden evvel iki dost bükümetin sulhün müdafa sı için tesadüflerin bir tezahü- rüdür. Sovyet Rusya ve Türkiye haklarını, mevcudiyet, hakimiyet iatiklâllerini emperyalist müdaha- lesine karşı silâhla müdafaaya mecbur kalmışlardır. İmperyalistlere karşı kazan- dıkları muvaffakıyetten (sonra Sevyet ve Türk hükümetleri harp silâhlarının yerine iktisadı mücadeleyi ikame eden emper- yalist devletlerin mütemadi sui- kastlerine maruz kalırlar. iki dost hükümetlerinin dahili siya- setlerinde olduğu gibi harici si- yasetlerinde de takip ettikleri gayet salhtür Litvinofun bihakkın hatırlattı- ği gibi Türk-Sovyet dostluğu bilavasıta münasebet hududunu geçerek cihan siyasetinin mühim bir âmili olmuştur. NTon TELGRAFVTELEFOD 1 e — — HABERLERİ İstifanın sebebi Ankara, 27 — İsmet Pş. nın islifasında «i sebepler şunlardır: Maarif vekili Bern sefaretine tayin olunmuş, Adliye vekili istifa etmiş, Nafia vekiliin fırka kâtibi umumiliğine tayini karar- laşmış, memleketin siyasi haya- tında mühim bir tebeddül olmuş, yeni fırka faaliyete geçmiş hü- kümetin umumi siyaseti şiddetli tenkitlere maruz kalmış, mem- leketin bazı aksamı manalı teza- hürata sahne olmuştu. İu vazi- yet karşısında İsmet Paşa hem Millet meclisini, hem de Reisi- cümhur Hz. ni yeni bir hükümet teşkilinde (serbest © bırakmak ve bunların yeni iradelerinin lâhik olacağı hüküm ve karara varmalarına imkân vermek istedi, istifa etti, Bunun üzerine Reisi- cümbur Hz. Büyük Millet Mec- lisinin reislerile ekseriyet fırka- Sının rüesasile, fırkanın münte- bap bir çok ricali ile ayrı ayrı görüştükten sonra yeni hükü- metin teşkilini gene İsmet Paşaya tevdi buyurdular, Ismet Paşa, hükümet haricinde kalmak ve fırkada serbest bir meb'us olarak çalışmak istedi- ğini ve daha bazı esbabı muci- be göstererek yeni hükümeti teşkilden af buyurulmasını rica ve bu ricasında wrar elmiş ise de Reisicümhur Hazretlerinin aynı derecedeki tensip ve ısrarları Üzerine hükümetin riyaseti va- zifesini uhdesine almıştır . aaa -—— İntihabat işleri Vali muavini Fazlı B. Çatalcaya gi- derek vaziyeti tetkik etti Büyükadada çalınan defterin ehemmiyeti olmadığı anlaşılıyor 1 fırkanın Samatya, Davutpa ir meclisi intihabatına ait Kyani e ocakları- >> listelerdeki isimlere itiraz müd- deti bitmiştir. İntihap encümen- lerinden aleyhte karar alanlar üç gün zarfında Sulh mahkemeleri- ne müracaat edebileceklerdir. itiraz edenler çok değildir. İnti- habata bir hafta sonra başlana- cağı için faaliyet hararetle de- vam etmektedir. Iki fırkanm da | namzetlerini bir iki gün içinde ilân etmeleri beklenmektedir. Çalınan defterler meselesi Çatalca ve Büyükadada çalı- nan intihap defterleri bakkında tahkikata devam edilmektedir. Vali muavini Fazlı Bey evvelki gün otomobille Çatalcaya gitmiş, vaziyeti tetkik etmiş ve dün Veli musvininin beyanstı Fazlı Bey dün intihabat mesa- ili bakkında mubarririmize şu sözleri söylemiştir: — Çatalca intihabınım bu ak- şam bitmesi lâzım geliyordu. Fakat defterlerin zıyan uğradığı bir emri vakidir. Bu meseleye Çatalca Müddeiumumiliği vazıyet etmiştir. Bittabi bu vaziyet üze. rine intibabat durmuştur. Ne ya- pılması icap ettiği hakkında in- tihap encümeni bir karar vere- rek buraya gönderecektir. Idare heyeti bu kararı tetkik edecek- | tir. Adalara gelince burada ça- ! inan asıl defter değil, ehemmi- yeti olmayan bir listedir. Asılı olduğu yerde bulunamamıştır. Bundan dolayı bu hadiseye ça- lınma tabirini kullanmak doğru olamaz. Fakat bu (hareket te bittabi cezayı müstelzimdir. Tah- kikata devam edilmektedir. Adeler Kaymakamı ne diyor? Adalar Kaymakamı Hayri B. de R ki AŞİ si kapısına talik edilmiş ve bu defter tam zamasında ve neza- retim altında indirilmiştir. Kay- bolan listenin kıymeti yoktur. Buna cüret ettiği haber verilen iki üç kişi hakkında zabıta tah- kikat yapmaktadır. C. H.F, Ne niyor? Dün C, H. fırkası erkânından biri de Büyükadadaki hadise hakkında çalınan defterin esas değil, Kopye defteri olduğunu, yenisi yapılacağını söylemiştir. Eski şehirde Bir İstanbul gazetesi mahkemeye verildi Eskişehirden aldığımız. bir telgrafta, 25 eylüi tarihli “ Yarın;, gazetesinde Eskişehir © vilâyet makamı ve vali hakkında intişar eden hakaretamiz yazılardan tir. Icabına göre ya tastike veya intihabın feshine karar verilecek» dolayı Oo mahkemeye (müracat edildiği bildirilmektedir, tanlaklarının ağzında bu yaygarö: yakışıksız duruyor! — d Kabine teşekkül el * ri emmi i (Üst tarafı 1 inci sayıfamız. © Fırka içtimal v Ankara, 27 (A.A.) — Güm İriyet Halk Fırkası grupunuP ek günkü içtimaıda Başvekil I “ Paşa Hz. hükümeti temsil e liyetini' deruhte ettiğini ve erksdf larile görüştükten sonra fırkaya $” İeceğini beyan etmişti » Fırka grupu pazartesi günü * lanark yeni hükümetin be; z İsine esas olacak maddeler ü: ei İmüzakeratta bulunacaktır. bei pi ratımıza nazaran fırka grupu şi teşkilâtı hakkındaki müzalcersiiii ME İli bitisdildeitebniln mala ittihaz olunan mukarrerat neti“ gil ni mufassalan bir tebliğ ile neşir © ilân edecektir. Içtimam devamı PazartesiYf kaldı NE Ankara, 27 (VAKIT) — G8 Fırkası saat 11 de Ali Beyin yon) riyasetinde toplandı. ber İP eniden hükümet mes'uliyet, İni aldığını, kabinenin programi. i hazırlamakla meşgul olacağını dirdiğinden fırka müzakere! di devamı pazartesi sabahma br 1 dı. Kabinenin beyannamesi bü di jmetin ötedenberi takip ettiği ' Ni | iseti kaydetmekle beraber vergi, . li ihisar, şimendifer, icra kanunu, P : buat, stimaller gibi günün m | nakaşa mevzularına cevap © e noktaları ihtiva edecektir. Fi ii kanın umumi idare heyetine ten de Tahran sabık elçimiz Mer duh Şevket B. alınmıştır. Recep bugün umumi kâtiplik vezifi İ başlamıştır. il İ Perşembeye kağar deva edecek olan fırka grupu içik malarında hükümet prog mınım esasları münakaşa ed” lecek ve şimdiye kadar fırk#” a İmar izterrcomeri vene, " müsbet neticeleri akkuk. | edecektir, , Cuma içtimâında B. M. Mezlisindeki C, H. F. gr punun Ankarada cuma günü yaP tığı içtimada kırk kişilik yeni id heyetinin intihap olunduğunu mıştık. Bu içtimada - intihabatt#” (AK Sarafı 4 üncü sayfamızda) a Almanyada bir muhekeme Leipzg, 25 (XA) — Mili müdafas £ ordusuna mensup ve mulrit milliy' teşekkülleri " vücuda getirmekle maze : 3 zabitin muhâkemesi esnasinda sosy Hst milliyetçiler fırkasının reisi M. HİM & ler şahit sılatile şu beyanasa bulunmuğ” tür; i — Şayet bu hareketimi muvafiski” z yetle neticelenecek olursa 1918 k teşrininde yapılan cinayeti tahkik ve W kip için bir divanı Al teşkil olunacak” “© tr. Orada yapılacak muhakeme nede | side bazı başlar yere, düşecektir. veya Üç intihap devresi daha il iğ sonra herkes müfrit milliyetçilerin ayak” lanmasına şahit olacaktır. O zaman bi ecnehiler tarafından Almanyaya cebre” kabul ettirilen muahedeleri kanunt veYi gaytl kanun! her cörlü vasıtalarla feshi dip ortadan kaldıracağız. n Avusturya kabinesi Viyana, 20. (A.A) — Seoeber kabir © | Desi istifasını vsrmiştir. ne ee # hb Pıkra # Kim söylüyor? 4 i İzmirin muhalif gazetelerinden risi, iri putularla birinci sayıfasına # cüretkâr serlevhayı koymuş: “İstismar edilmek istenilen isim» | “Milletin Gaziye olan muhabbeti Halk Fırkasının mukadderatını tirmiyecektir.,, Bunu kim söyliyecekti, kim, söyl yor? Gazinin büyük adını bir siper Pİ bi kullanan ve onun gölgesine sığın” i rak onun prensiplerini yıkan muhal z Kaağisira

Bu sayıdan diğer sayfalar: