28 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

28 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKIT 28 Eylül 1930 © Amerikah maliyeci M1. Parker memleketimize geliyor Alınan malümata göre Ameri- kanm en meşhur maliyecilerinden © doktor Parker 'Wils ( teşrini- © sanide memleketimize gelecektir. ” M. Parker bir hafta evvel Romanya bükümeti tarafından iktisadi bir rapor bazırlamak o üzere Bükreşe davet edilmiştir. Münir B. geldi Sabık Bern sefirimiz Münür bey dün şehirimize gelmiştir. Münür bey “bir kaç gün burada kalacak Tevfik Rüştü B. in Rusyadan İ “ avdetini bekliyerek onunla be- © raber Ankaraya gidecektir. © Münür B. bir ay kadar daba | © İstanbulda istirahatten sonra ye- “ni tayin edildiği Paris sefaretin- deki vazifesine başlamak üzere “gidecektir. Kont Betlen Deyli telgraf gazetesinin verdi- ği malâmata göre (Macaristan başvekili Kont Betlenin Ankara “seyahati yakında vuku bulacaktır © Seyahatin hedefi Türkiye ve | © Macaristani alâkadar eden harici meseleleri muzakere etmektir. EB ştede nim resmi bir surette | iz olunduğuna göre Kont » Betlenin seyahatinin hedefi iki * memleket arasındaki (o a'nanevi * dostluğu takviyetir. e inin Muhtelit mübadelede Nereye taşınıyor ? Mübadele Komisyonunun Is- “ tanbulda eski hariciye binasmda olan Gıncı tali komisyonu Beyoğ- “unda Mısır apartımanına nakle- dilecekti. Fakat kiranın çokluğu buna mani olmuştur. G6ıncı tali “komisyon Beyoğlu kaymakamlı. ğının boşaltığı binaya yerlere. “cektir. M. Henderson Bitaraf azadan, mezun bulunan M. Henderson Cemiyeti akvam- daki murahhaslık vazifesini biti- rmiştir. on güne kadar avdet “decektir. Bitarafların hakimliğine bıra- kılmış işler ancak ozaman bal edilecektir. | İ | >. - - Bakım evleri yakında açılıyor Vilayet tarafından açtırılacak | ocuk bakım evlerinin her şeyi bazırlanmıştır. Bu evlerin ismi süt ve mektep çocukları içtima we hıfzıssıhha müesseseleri, ola- ve yurtlar Üsküdar, Beşik- , Edirnekapısında açılacaktır. larda çalışmağa mecbur ka- mların çocukları kabul edile- ir. 1. Yeni Dispanserler “| Istranca eski bir mektep bi- 'nası tutularak dispanser haline “konulmuştur. Tesellüm edilen araköy dispanseride bugünler de açılacaktır. ği Çin cenârali Çin jenerali Vang Maa Song, Miralay Ceng kai ve tayyare abiti Vang Çio, dün tayyare ile Romanyaya hareket etmiş- | lerdir. nail Dünyanın en kalabalık ; şehri > Son posta ile gelen Londra razetelerinin verdiği malümata göre son tetkiklerden Nevyork ehrinin nüfusu 9,900,000 olduğu plaşıimıştır. Londranın nufusu ise (7.900,273) tör. Bu itibar ile bu gün dünyanın em kalabalık hri Nevyorktur. i Romanyada En mühim askeri vesa- ik çalındı Budapeşteden Deyli Eksprese | verilen malümata göre Roman- yanın askeri müdafnasına ait vesikalar çalınmıştır. Bu vesikalar Romanyanm Rus- ya, vabut Macaristan ile muha- rebe ettiği takdirde hangi plân | dairesinde hareket edeceğini ta- zammun ediyordu. Bu vesaikin çalındığı bir Rus | güzetesile Macar gazetesinin neş- riyatından anlaşılmış. Budapaşte 'pi gazetelerinden biri Macar hükü- metinin Rus istihbaratına 30,000 isterlin vererek bu vesikaları sa- tın almak istediğini ifşa etmiş- tir. Bunun üzerine Romanyada tabkikat yapılmış, neticede bu vesikaların 1927 senesinde bir Rus casusu tarafından sirkat e- dildiği meydana çıkmıştır. Bu vesikaların Jeneral Mireskudan çalındığı sabit olduğundan Kıral Karol Mireskunun derhal istifa etmesini emretmiş, Jeneral bu sademe karşısında kalp hastalı- ğına uğramıştır. Rist raporunda ne demiş? Taymisin Istanbul muhabiri şu malümatı veriyor: “ Türkiyenin mali vaziyetini tetkik eden Fran- sız mütebassısı M. C. Şarl Ristin raporu Türkiye bükümetine ve- rilmiştir. M.Riste göre, Türkiye: nin mali ve iktisadi vaziyetinde Türk parasının kanuni istikrarını imkânsızlaşııan bir çok karasız unsurlar vardır. M. Rist, Türki- yenin, dayiyinlerile kati" mahiyette yeni tesviyeler ya, masınıda tav- siyeyi mümkün görmemktedir. Bu şerait altında, Türkiye, da- yirlerden bir kısmına karşı mo- ratoryom tatbik edebilir. Mora- toryom meselesi nazarı dikkate alındığı takdirde tahvil mesele- sinin itmamı için banka kredisi- nin tem'ni icap eder. Tahvilden maksat, Türk parasının ecnebi paraya tahvilidir. Rist raporunun en esaslı fikri Türkiyenin kendine ve ecnebi sermayedarlara bir mühlet ver- mesidir. Bu mühlet zarfında onun ikıtsadi siyaset ovevazi- yetinin hangi İstikameti ala- cağı tetkik edilebilir. Bu devrin nihayetinde esaslı wlahat tat- bik edilebilir. Bu fikir hakkında, şimdilik söylenecek söz, Türkiye OOs- manlı borçları hakkında bir mo- ratoryom tatbikini kabul ettiği takdirde Isveç ve Almanlara kar- şı demir volu tenahhütlerini ifa hususunda böyle bir tedbire mü- racaat etmiyeceği Romanyalı teoirlerin sçaceğı sergi Beyoğlunda bir Romanya ser- gisi açılacağı ve bizzat Romanya güzellik kıraliçesinin küşat res- mini yapacağı yazılmıştır. Hakikatte, Beyoğlunda böyle bir sergi açılacaksada bu, ta- memen şahsi bir teşebbüs olarak yapılacak ve sırf ficari bir mak- satla Romanya işlemeleri teşhir edilecektir. di —ğ-— Ekmek uculzuyor Narh komisyonu bugün topla- nacak, ekmek ve fırancala fiat- larını tesbit edecektir. Ekmek fiyatının biraz daha indirileceği tahmin edilmektedir. Merkez acentesi: Galata Köprü başında Beyoğlu 2362 Şube acentesi Sirkecide İğ Mühürder zade banı alunda Telsr.2740 Irabzan birinci Pastası (CUMHURİYET) vapuru 29 eylöl pazartesi 12 de Galata nhtımından kalkarak Inebolu, Samsun, Giresun, Trabzon,Ri- zeye gidecek ve dönüşte Sür- mene, Trabzon, Görele, Gire- sun, Ordu, Ünye, Samsun In. bolu, Zonguldağa uğryarak gelecektir. Hareket günü yük kabul o- lunmaz. İzmir Sürat yasası ( GÜLCEMAL ) vapuru 29 Eylül (Pazartesi o14,30 da Galata rıhtımından kalkarak Salı sabahı İzmire vanr ve Çarşamba 14,30 da İzmirden kalkarak (Perşembe © sabahı gelir. Vapurda mükemmel bir or- kestra ve cazbant mevcuttur. Ayralk sürat poslası (MERSİN) vapuru 30 Eylöl Salı 17 de Sirkeci rıbtımından kalkarak Gelibolu, anakkale, Küçükkuyu, Edremit, Bürhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altumoluğa uğryarak gelecektir. Mersin sürat postasi (KONYA) Vapuru 1 Teş- ripievel çarşamba 11 de Galata Rıbtımından kalkarak Çanak- kale, İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, An- talya, Alâiyeye uğrayarakMer- sine gidecek ve dönüşte ayni iskelerle beraber Taşucu, Ana- mura uğrıyacaktır. Dalyan ve Marmaris yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fet- biyede aktarma suretile alınıp verilir. Çanakkale için yük alınmaz. i Teşrinievelden itibaren Adalar, Yalova, Moda, Kala- mış ve Anadolu hattı tarife- leri değişmiş ve Bostancı-Ada- lar battıda O lâğvedilmiştir. Yeni tarifeler Mirnime Diğ mıştır. Zaro Ağa ! Bir otomobil kazası geçirdi, vaziyet vahim Bir müddettenberi Nev-Yorkta bulunan Zaro ağaya bir otomobil çarpmış ve kendisini yaralamıştır. Zaro ağanın vaziyeti vahimdir. meiziinereğliğikme iş Hâyvan borsası resmi indirilecek Hayvan borsasında borsa resmi-| nin tenzili için tetkikat yapılmak:| tadır. o Celepler resmin (diri hayvandan binde iki, ke-| silmişinden de ayni suretle binde| iki olarak alınmasını istemekte-| dirler. Bu resim halen binde dört olarak alınmaktadır. am Metruk malları konsoloslar tesbit edecekler * Yunanistanda emlâk bırakmış olanların mallarının tesbitine bun- dan sonra konsolosluklar tarafı « dan devam edilecektir. Bunun için tesbit muamelâtını! yapacak konsoloslara (masrafları! verilecektir. Selânikte mal bırakan- lar 150 drahmi, Langazada bıra- kanlar 225 drahmi, Yenicede 250! drahmi, Serezde ve Dramada 275! drahmi, Kavalada 350 drahmi mas raf vereceklerdir. 28 evlül ©9930 Borsalar Ingiliz lirası Kr, (103 -TL, mukabil Do'ar) 04122 ri Prank 1, Liret Belga Drakm Frank Leva Florin Keron Şilinş Pezeta Merk Ziot Peagö #oLeş (o Küreş 1 Türk lirası Dinar * Çerroneç | Kuruş Nukut isterim — Cingil) !Dolar (Amerika) İğ20 Frank (Fransız 0 Lireç (italya OFrank Belçika) Drahmi (Yunan) 0 Frank (İsviçre) <0 Leva “Bulgr) 1Foria İFelemenk) 0 Kuron (Çekoslovak) 1 Şilng * Avusturya) 1Pezeta (İspanya) 1 Rayşmar| Almanyal 1Zieri 'Lehistan 1 Pengö 1Macaristan ö Ley (Romanya) 20 Diasr “Yugoslorya) | 1Çevontç Sevyet Altın Mecidiye ?Bankno Borsa barici , ALEMDAR zadeler VAPURLARI Seri ve'lüks Karadeniz postası Millet “.* PAZAR günü akşamı saat 18'de Sirkeci rıh- inebolu, Ayancık, Samsun, Or- du, Gireson, Trabzon, Rize ve Hopaya azimet ve avdet edecektir. Müracaat mahalli; İstanbu 8 Meymenet “Hanı altındaki ya- | Sulh tımından hareketle (Zonguldak, Gi des: eti eee keli sadık zade biraderler vapura Karadeniz Muntazam ve Lüks postası Inönü ye Pazar fps Sirkeci rıhtımından kalk Zonguldak, Inebolu, Aya! Samsun, O(OOrdu, Giresun Trabzon, Sürmene, ve Rizeye azimet ve avdet edecek” tir. Tafsilât için / Sirkecide Meymenet hanı altında ac0” talığına müracaat. Telf. Istanbul 2134 Karadeniz Postas, yupazartei 29 eylü günü saat 270 de Sirkeci j mından hareketle ( ZonguldA#" j İnebolu, Gerze , Samsun , | Giresun, Görele, Büyükliman, Pazar ve Hopaya azimet ve 8! iskelelerle Ünye ve Fatsaya riyarak avdet edecektir. Yük ve yolcu müracaat: Sirkeci salonu 7. sında Mizan Oğlu Han No:* Telefon Istanbul 354 p | BARTIN AYDIN Sirkeciden Zonguldak , ve Cideye battı Iğks ekspres i vapuru tell »öEylal Pazarti .g hareketle Ereğli i Bartın, İurucaşi* azimet ve avdet edecektir. l Tafsilât için: Sirkeci aalonüğ karşısında Nizamoğlu Han No.7 Telefon: Ist. 354 | İ Istanbul ikinci Ticaret mahkems$" Türkiye Iş Bankasına Hac Hüseyif zade Nadir K taralından rehnedilen HÜ #önlerin açık arttırma ve pazarlık sureti le satılması mukarrer olduğundan tali olanlann 1 teşrinievyel- 930 çarşamnt çukte Ahırkapı'da Akbışık'ta Türkiye #8 nhane. Telefon İstanbul 1154 Satılık | Esasa No, Mevkii ve 4,9,8 Mo.lı bostan Beykoz Tokat mevkii Üsküdar Altuni zade ve erazi, Büyük kum çiftliği. Balâda muharrer emlâk satılm müzayedeye konuşulmuştur : zurunda icra edilecektir. lecektir. gösterilen teminat mektuplarile kı'ta şartname ile birlikte ihale müdürlüğümüze tevdi etmelidirler. vaz'edilecektir. tepler ile İstanbuldaki mekteplere Beşiktaş Abbasağa mahallesi Hasanpaşa deresi Karadeniz sahili Yazla çiftliği civarında Küçük“ 1 — Müzayede (kapalı zarf) usulü iledir. 2 — ihale 13-10-930 tarihinde Ankarada idare meclisimiz lar rics olunur. 1 ga. küre EN Emlâk ve evtam Bankası umum müdürlüğünden; emlâk nevi TL 500.» 82 dönlim sebze bahçesi (500 valde bağı, ahır samanlık 600. ak üzere şerniti atiye dairesin 3 — ihaleyi müteakip bedeli ihele derhal peşinen tesviye edi” Trabzon, Sürmene, Rize,Mapa” için mahalli ğ in Postasi, | ek İ | | ve ani takip eden günlerde saat on DÜ i Bankası emtla deposunda hazır bulunmiii ii Temjaati © vd V he 8 4 — Talipler teklif mektuplarını ber mülk hizasında balâds ve şubelerimizden alacakları bir gününden evel Ankarada Umuf i Şirketi Hayriyeden: 1 — Sonbahar mevsimine mahsus Seyrüsefer tarifesi Eylölü” yirmi dokuzuncu Pazartesi günü sabahından itibaren mevkii tatbik€ 2 — Tarifeler kişelerde satılmaktadır. 3 — Boğaziçinin Rumeli ve Anadolu cibetlerinde mevcut mek gidip gelecek talebe için deva” saatlerine göre seferler tahsis olunmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: