28 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

28 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 > —— - — — m ö — ” 3— VAKIT 28 Eylül 1930 — 2 Bakırköy kaymakamı | Mehmet Kâmil B. Ol kişi ile : vefat etti ZN Me YASAY Lİ is l ik i ün Bakırköy kaymakamı Sait bey imi 2 raya e m — — ; YE mi ———— m mü âkat ... > e Slam | aaa an ale Erulii | . EMEN | Landuzi tarafından ihdas & Tabansız kahramanlar Nm — Bu yazı silsilesinden hariçtir — O (ima istikameti i Mekki Bakırkö, a 2) —ss— yorum. el , kıymetli etibbamızdan Dr. Meb: rt adresim var. Dördüne de elekjta 82 çek alsaydım; ima İgeşe t Kâmil B. ile d bir dok- . : d emin olun met Kâmi le diğer bir dol tak pektup ieliyor. Ne mektubu? Kir mertebe memnun elena 2 Hiraaien hikâyesini sise, Metriata-| babbot ve tale şlerdi.. Se- ya se ktubu. “101 kişi ile mülâkat, dimi? Acele bayurmaymız. aş, Sirini kazan tam bulmuş ve Dr. ianlş yemekte olduğum silsileden kr| Bu mektuplar, benim yazıl , mıştı. Vefatı İ met Kâmil Bey şehrimize avdet maki, Amslarmı imzasız mektup yaz.|nan kimselerden geliyor. örines yatarım İle ÖEİ anelki teen ei i : 7 Ban tal eu dörkü dağ. yardan Sali ve Sirer sama sürdür. iCene- — Ben o bahsettiğiniz idenleiz züp dü . İpe gençlerden değilim, efendi, bi ei a yam Kn oL " > Jmatemli teşyii a- . en dolayı beni takdir etme-| 7 > PApasAdeyir ama, onlardan de| az & rasında hanesinden kaldırlarak | yan ve Tiyelde Âparin Ja 7 İ istasyon civarında ihzar edilen | bu seyahat esi nda yahut Pin tarihli yarİ mler. a ptryorum ama ga r a kesimi ia 5 İbi İyi tasvir etmişsin; i 1 a di. ; — Fazla dekoii İm, lâkin ma : el kn küfür, hep tahkir hep tehdik;İyam ee a e m Strazburg, İn ir J * ra a : man Me — Evet, yahudiyim, façat (rf) de ie lira, amerikan doları inecek:| tibbiye mektepleri ve hastane" e Yanda ea inünelklini İğ, 4 Sat. Yahut çıkacak: AL Bunu Beni -İs.| leri gezilmiş ve buralarda gerek KR ni; 2m, i > İrnil bile keşif'ten Acizdir. mücsseselerin , gerek ze İĞ kale e a 4 Deki, 82 küfür varakasından $0lAY!| tıbbi kafileye rehberlik ve rels- le makale mi? > İn rim, ENA YAA ak al * 8 en candan tebriklerini takdim ederim u Pek Alâ, muhterem muhabirim, ben buyurunuz. ö Büyükadada muharrir Cel ve yakit o yazılara bir meziyet is) — Evet, ben de postnişinlik ettim, D Eylül 1930 prafesörleri tarafından bütün saçma > mi ki sen bana olmamış, fena, şu kadar ki tasvirin bagtar Aşağıya if. > M —Yazı ölçeğini tamamlamak için) teferruatile tafsilât ve izahat imdi al yon 5, ğ iğ i ö kaç satır daha lâzım. Size bir fıkra| verilmiştir. Seyahatin son mer- emriyetinde Dala Ür lm nz e kadar boyalı mnyaz?| ar. pe halesi olan ve Tiyelde resmi Sml pe m nin Ve muhabire çok ginirli.| “İçte, bunun için alengaç olmak iyi bir işimi sanan İİ y değildir. hastalıkları hakkında tetebbuatta e aza idi. Efen, r gün kür. çüye çikar, bir. nutuk söylemeğe bay bulunan doktor Naci bey tarı tam A pe in am ir iş sl be i fından pek muntazam le bir, iki tane- ir kimse çıkıp ta) bir makası le süslediği bir mektupla diz terilen tesi adi, efendi, ben sana hafiye kii i teşekkür e: lemedim ki... Pakat bu sözün imsviri bog! . adetle ne 7 Kak, İNİ kes çalışkan, O çamlar. Li şlanmıştır. Bir define bulundu kıtırlar att) Cenubi o Amerikanın Andes yer. Kıtır konferanaları veriyor. dağlarında Visac köyünde dört Tm apifeleriz mekt yazını Da, A m.) Yüz seneden beri saklı olan bir pa par vermminiz. Bu Ki a Xİ, define bulunmuştur. Eskiden bisi pe V ? . İD rada mukim olan Inkalar, Ispan- yollarla» mücadele ederlerken iacaktır. Bunları gelecek me 3,000,000 Ingiliz lirası kıymetin- uklarımız. değil, ya i kendimiz okumayacağı Jar. gene hik gö de olan altın ve mücevherleri Sürlenmeyiniz.., miretidip bal. #8 hi | burada saklamışlar, o zamandan- İşte bu şaheser. Bu iki, benim beri bu define bir kimse tara- " iki, Üç satır be.jla ça, ii 'arascon pek sinirli, Muharrir oarsmı| pim hayalimi, ihtirarmı da kilemetye |, öy, yormuR. Behey a yar. e de izlemiş LARM 5) fabdan kakımamesiştr Eli lerle geçti! Ben © yazıların »lu bir kadındı gitmek kabil değil. Köprüyü ge) hükümetinin maliye nazırı, defi Mek ir ama çip e Tarascon'u siya or. TAİ enin bulunduğu yeri 700 make- rakmaz. İman; . rin muhafazası altına almıştır. K. şi psi sani pm) Yeni bir refikimiz nümde 42 küfieanma varı Danla e “Doğruya| © Gazi Antepte, yeni bir gazete e KE ri a ahalleden koraler.. | intişara başlamıştır. Refikmmsl 2 Celâl Nuri tebrik ederiz. amman mi varken Benson askeri | —Demek rını tetkik ettirmek ile uğraşır. dan başka kim zan altına gire | ken mis Kler ile meşgul oldü- Kumandan yüzbaşının | umu kendisine şöylemem yaşadığını ve gece | bundan dolayı beni sıkıştırıyor. Ben bu yazılara gu ve “e Zan İkepetme ki buruk tahlilleri idim kumandan İ söphe altıma girmez: Markam yavaşça başını salla — Anlasindığım daha başka | var, dedi ii ispatta müşki- — Evet. Dek yarka ri da biyordn: Sen | “Pakiimüdeeski kumandan jb te 4 z : : 5 yim bu 0 olarak Pffi ileri | mücrim olduğuna emin karıştırdınız? — Çünkü belki o, benim kumandan yhinde edinmek istediğim delil- leri verecekti, Gerek maktul, 0 İ alen kendi tekiyeli gayri —Fakat yalnız ondan de; , , | alırsa kendi vaziyet emele ği. | elli Geçi iebük-Silimenini | gereke dadli he Şİ her kesti i La G i di a N anlatacağını düşünüyordu. Görü- vardı. Sonra zeki ve mi v bütün eşhastan hesap sor. i ka nasıl kurtulabilirdi? yor musunuz iblis zekâsını? Za- bir adamdı da. Iki kar- öuur, buna İlm var m hirde müdafaa ediyor, hakikatte birinden ayıran husumet Meselâ miri Ostrandı i Sür. —Öyle ama ber K , v e i İ ise onu mahküm etmek muhtelif safhaları bel- haziran gecesi ne yaptığı size Şürütmek azmi | çok defalar & lâm ima idi ele bile karşı geli, | şöphe etmekte olduğu Vor — Tuhaf söylüyorsun Markam —53 7 | kapılmıştım. Eğer ben kumandanın ekil epi anlar gibi olu. | — işte mücrimin oynadığı 0- doğrudan doğruya orta; im yun burada ya. Ku yeti yüzbaşıyı zan bnetil cak bir zaman ve ben maddi alâmet sun, Herkesten Sİ VAR ima ri kastetmiyorum. Be- sen geçecektin. | olmakla bepgp kü kanaatim kat' kâfi derecede deliller bul | nim öğrenmek iğ si Akat giz bana kumandanın | hinde sirin istediğim can alay” | Bun iel möerim olduğunu »öyliyebilirdi. | ett; Diz ve itimat ğunu röyliyebilirdi. | ettiğiniz nevinden bir ç delile l vi — Fakat biz bu malümatı da- man- ya koymuya lüzum

Bu sayıdan diğer sayfalar: