28 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

28 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beldenin - hududu Ne zaman, nasıl tayin Fsm edilecek? emiyeti belediye fırka guru- > — C. H. fırkası merkezin- ley Planılmıştır. Bugün de be- da bir içtima yapılacaktır. n gimada Beşiktaş kazasında için niye teşkilâtı yapılması kilde ama ve vakit ve ne ş€- da bi p'acant edilmesi hakkın- dani Körar verilecektir. Bum delme İstanbul belediye bu- ama zl tayini için gene reyi tir, müracaat sureti görülecek- Limanda Hamdi B, geliyor i sağ şirketi müdürü Hamdi delen, me şehrimize ni vekâletinde mumailey- » iştirakile yeni bir komsiyon teşkil edilmiş ve İstanbul lima- Rınm müstakbel şeklini tayin işi komsiyona bırakılmıştır. Hulâlahmerder Hastabakıcı mektebinde i Hilâlinhmer hastabakıcılık mek- se bu ay başından itibaren risata başlanacaktır. Mektebe u sene yeniden 30 talebe alın- miştir. Mezun talebeden liyakat gösterenler Avrupaya gönderil- yeka Bu meyanda Ameri- aya gönderilen Samiye H. memleketimize dönmüş ve mek- tebin baş hemşiresi Fatma H, Londraya yollanmıştır. . Bi Neşet Ömen D. eminliği (İntihabatı © esna şehrimizde olacaktır. çe Balıkçı Azizin cinayeti Beşiktaşta Vasilin meyhane- sinde Laz Aliyi öldürmekle Maznun balıkçı Azizin muhake- mesine dün ağır cezada başlan- mıştır, Dünkü celsede şahitler din- lenmiş, muhakeme sabıka kay- inin soulmasına kalmıştır. . bip 7 Sinema münekkilleri Şehrimizde o çıkan o Türkçe, Fransızca, Rumca, ve Ermenice 14 yevmi gazetenin sinema mü- urirleri dün bir içtima aktet- mişler, ve istihlâk kanunu dola- Yısı ile kendilerine sinemacılar ekim gösterilen lâkayt mu- ve işlerinin görüp ok Sularına tevkit 05 Sga ii karşılaştıkları müşkü- e » hakkında ( görüşmüşlerdir. sticede, mubarrirler bazı ka- Tarlar almışlar ve içlerinden Cümburiyet gazetesi sinema mü- mekkidi Ahmet Hidayet beyi ednlerle temasa memur etmişlerdir. iklimi, Sütçüler Sütçüler cemiyeti belediyeye müracaatla şehirde hileli süt sa- tpnın çoğaldığını, buna mani olunması için belediye ile müş- cen çalışacağını bildirmiştir. tahkik, üzerine yapılan ilk ikatla onbeş hile sütçü tu- tulmuştur. Tevfik Salim Pş. Etıbba odası etrafındaki dedikoduya ne diyor? Dünkü refiklerimizden * biri doktorlar arasında etibba odası aleyhinde bir cereyan başladığı- nı, oda aleyhinde hazırlanan bir takririn bir çok genç doktorlar tarafından imza edildiğini bildi- riyor bu takririn odanın ilk iç- timaında müzakere edileceğini ilâve ediyordu. Bu mesele hakkında fikrini soran bir muharririmize etibba odası reisi Tevfik Salim paşa demiştir ki: — Böyle bir takrirden habe- rim yok. Bundan bir müddet evvel de eski doktorların genç doktorları himaye etmediği, oda- nın hiçbir faidesi olmadığı şek- linde bazı iddialar ortaya atılmış, tahkikat (© neticesinde © bunla- rn aslı olmadığı meydana çık- mıştı. Esasen ortada genç ve ihti doktorlar diye bir tali akliğ? Zer id bir takrir mevcutsa anın kânunuevvel içti müzakere edilir “eee İmam Adiiyede; Emniyet sandığındaki a hadise iyet sandığını evrak Üze- rinde tahrifat yaparak dolandır- makla maznun olanların muha- kemesine dün ağır cezada de- in “e Maznunlardan uat ef. ni sonra karar erek Pehlivanı öldüren tecziye- yapıla- İtiraz ediy yorlar em malümata göre eş- 1, <emiyetleri yeni tatbik. edi- en cemiyetler nizamına; : pe maddelerine itiraz etmi vi karaya e ında birleşerek An. ie X bi heyet gönderecek. e a b ticaret ilmen tanzimine masını istiyeceklerdir. Ti 1 — Parayı yere gömer- seniz çalınabilir kaybolur. ŞEHİR HABERLERİ > mİ Maarifte; selçuk mektebinde! Selçuk kiz san'at mektebinde | yaz devresine ve san'at muallim- | lerine ait bir kurs açılmıştı. Ders senesinin gelmesi münase- betile kurs hitam bulmuştur. Mektep idaresi kurs mesaisinin neticesini bir sergi halinde tan- zim ve teşhir etmiye karar ver- miştir. Sergi mektebin Çapadaki binasında yarın açılacak ve iki gün açık duracaktır. Selçuk kiz san'at mekfebi müdür tüpünden : 29 ve 30 Eylül günleri Selçuk kız san'at mektebinde elbise, çamaşır ye şapkacılığa mit sergi yapılacağından aru edenlerin teşrifleri rica olunur. Ders senesi başlıyor Mekteplerin açılma günü Y8” kınlaştığı için Maarif idaresinde faaliyet son haddini bulmuş gi” bidir. £ Ecnebi mekteplerdeki Türkçe hocaları kadrosu tama- men tesbit edilmiştir. Disteler mekteplere tebliğ edilmek üze“ redir. Açıkta kalan muallimlerin adedi azdır. Hariçteki meşguli- yeti muallimliğe mani olacak derecede bulunanların ders saat- leri azaltılmış, Bazılarının yerine İ temin etmiştir. Selçuk kıç san'at mektebinde —| de yeni müallimler tayin edil miştir. Aczi görülen barı mual- limler de vazifesine nihayet veri" | lenler arasındadır. ün maarif emini Muzaffer B. | faaliyet hakkında şu sözleri söy- lemiştir : — Bu sene biç bir çocuğun mektepsiz kalmaması için icap eden tedabir alınmıştır: Mektebe giremiyenlerin O bize (müracaat | etmesi lâzımdır. Tehacüme mani olmak için her çocuğun semtine | en yakın olan mektebe müracaat etmesi usulünü koyduk, Semyetierde; Şoförler Tek taksi usulüne itiraz için şoförler cemiyetinde o çaramba akşamı fevkalâde bir içtima ya” pılacaktır, ve Muhtelit mahkemelerde Türk - Ingiliz ve Türk - Italyan mahkemelerinin tatil müddetler bitmiştir. Birkaç güne kadar gelecek ve her iki mahkeme fa- aliyete geçeceklerdir. Matkaomıza selen eserler; Muhit Yüncü sayısı çıku. Her av günün den evel çıkmak suretile iki seneden Deri muntazaman geyredilen yegâne sile Mecmussını ciddiyetle avsiye ederiz. 2 — Toprak kumbaralar çabuk kırılır. — 5 Küçük haberler Kız Muallim mektekn- — Bu sene alınacak 25 talebe için 175 18- lip çıkmıştır. Sucular — Tiaret müdürlüğüne müracas: ederek aralarında bir cemiyet teşkil etmek istediklerini bildirmişlerdir. Başmuallimler — Bugün Masrif müdürü Haydar Beyin riyasetinde !op- Janacaklardır. Narh komisyonu — Bugün top- lanacaktır, Ekmeğin 30 para daha indi- rilmesi muhtemeldir. ; Seyrisefain idaresi — Gala nhtumında yeni bir bilet kişesi açmıştır. Bursa muallimleri tasarruf sandığı — Beş senede 23 bin lira Bugün öğleden sonra güzel bir sergi açılacaktır. Yeni paramızı koruma kanu- nu — Bir iki güne kadar tatbik edi: lecektir. m> İrtihal Bir müddettenberi hasta olup Fransız bastahanesinde tahtı tedavide buluan Yan- yalı merhum Saffet EF. ke- rimesi ve Rodoslu Faralyalı zade Mehmet Ihsan B.in refikası ve avukat Cezmi ve tüccardan Ulvi B.lerin hemşiresi Nesime İH. genç yaşında vefat ederek ailesi efradını eleme (o garketmiş- tir. Cenazesi bugün Teşvikiye camiinden kaldırılarak ailesi makberesi olan Topkapıya defnedilecektir. AVDET — VAKIT 28 Eyiği 1930 Şebiimizin marvf Kürk tüccarı Mös- yö Giorgio Mandel, Pariste kâin Purou Moda Ticsrethanesi modelisti ile bera- ber Paristen wvdetle mantolara mahsus en son moda kürkler ve garnitürklük ve saire getirmişür. Mösyö Mandel Leipzg' de “İpa,, beynelmilel büyük kürk sergi sini gezmek fırsatına nail olmuş ve mev- simin en son modaya muvafık müntahap modellerini seçmiştir. Pek yakında büyük ve lüks salonlarında bunların meşherini muhterem bhanlefendilerin enzarı İstifa- desine arzeyleyecektir. | ar yorsanız 3 — Tahta ( kumbaralar | Bankasının şık ve sağlam kaba ve iptidai bir şeydir. kumbaralarından alınız. .VAKIT 26 Eyi Pazar “30 | Dahilde Vaylğı Kuruş 150 - 400 80 750) 1g 1400) 4700 Hariçte Cemaziyelevel 1349 Bu geceki Ay Güneş doğuya: 1,53 bary 17,58 | Ayn doğuşu : 13,28 — Dap <2 46, “Namaz vakitleri İdi Akşam Yat İmes | 6 Yaşa 1188 1929 414 «32 1203 1526 Hava: Dün azami harşrer 2öderece olmuş» tor. Bugün mutavasıt şiddetle poyraz esecek, hava bulutlu o'lacakvr Radyo : Bu akşam Istanbulda Süat sekizden ona kadar alaturka fasıl İ ———— Sinemalar : Bamya Alkazar — Twzan Alemdar — Uçan donanma Asri — Kırmızı dudaklar Ekler — Ölümden yılmaz Elhamra — Cambazlar arasında Opera — ikimiz yalnızken Etuval — Seber vekti Fransız — Aşk gecesi Melek — Yeşil hayal Şık — Judit ve Holofern SüreyyaKadıköy- Csz mugansisi amm 22 ML b Üstüdar Hukuk hökimüğinden Davacı Üsküdar Salacak ma- hallesinde altı numaralı hanede oturan o mütekaidini askeriyeden Mehmet Ibsan beyin biraderi Ethem bey oğlu Mustafa Kabi efendinin 331 senesinde Harp ömumide ( askere alınarak bir daha avdet etmediğinden gayip- liğine karar verilmesi bususunda ikame eylediği davasının cari muhakemesinde: mumaileyh Mus- afn Kadri efendnin bayat ve me 2 matından malümattar olanların o iki ay içinde bu baptaki bildik- o lerini mahkemeye beyan etmeleri lüzumuna karar (verildiğinden keyfiyet gazete ve mahke divan- hanesine talik suretile ilân olunur. sm FEK YAKINDA GE EEE MAKSIM Kışlık bahçesi açılıyor Avrupa'nınkile rekabet edebilecek zengin VE

Bu sayıdan diğer sayfalar: