28 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

28 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 — VAKIT 28 Eylül 1530 — Şikago haydutları arasında Nakleden : M. G. —Jeo London—dan Hayaut'arın sanay:e tahakkümü Bugünkü günde Şikagodaki muhtelif san'atkâr sınıflarından atlmış tanesi haydutlara vergi vermekte ve onların himayesinde geçinmektedir İdi. ii |O vakit dahiyane bir fikir hağırına Solda: Bir haydudun bir taciri kır- Daçla sürdüğünü gösterir Amerikan karikatürü, Sağda: Şikago üzerine bir bomba sallıyan haydutluğun meş'um timsali. ne sit bir karikatür. — İki “beanty parlers,, (kadın berberi ve letafet enstitüsü) i tetter bu nevi haydutluğu şu suretle tavsif etmiştir. “Bir sanayile ve o bomba ile berhava etmişler. sanayiin amelesine terhip vasıtasi- — Ne Şikago haydutları biribi-/le tahmil edilen sözde bir himaye- rini boğazlamak ve mazarrat vere-idir., Gidip M. Halstetteri görme- cek şahitleri ortadan kaldırmakla|yi ihmal etmeyiniz. Racketecringin iktifa etmiyorlar da, şimdi de genç|şikago sanayi ve ticaretine yüz mil- kadınlara mı musallat oluyorlar?|yonlarca dolar hasar verdiğini size! Amerikanın o şuh zarif, nazik nis-|anlatacaktır. Racketeerslere muka-| vanından ne istiyorlar? Ben Ame-|vemet etmek istiyen bir çok tüccar rikadaki kadar çok güzel hiç bir ve namuslu ameleler öldürüldü, ya- “yerde görmedim. Daktilolarmız|ralandı. Avrupada tasavvur edemi- milyarder kızlarına benziyor. Ge-İyeceğiniz müthiş bir vaziyettir. çen gün bir manikür, bana öylel (“Employers association,, mües- ulvi bir halde gözüktü ki elimi ona sesesi East Wakers Drive'de cesim uzatırken adeta çekindim. Hiç ol-Ibir bina işgal eder. Bu müesseseye mazsa ağaç kavunları bir adam Şikago sanayiinin başlıca rüesası ölmesine sebebiyet vermedi ya? o para verir. M. Hastetter, racketeers Bomba diyeceğime ağaç kavur- lere karşı anudane mukavemet edi- nu dedim. Artık haydutların argo-İyor. Bütün vatandaşları onun iti- suna alıştığımı bu suretle isbat e-İdal ile hareketine meftundurlar. diyordum. Şu cevabı aldım: Haydutluğun bu şekli pek mu- — Berket versin hasarat maddi-'dil olduğundan bir fikir peyda dir. Fakat bu noktada ananas ağaç edebilmek için M. Hostetter ile w- kavunu tabirini kullanmanız doğ-zun mülâkatlarda bulundum. Daha ru değildir. Bu bombaya “callinglilk mülükatımızda bana vaziyetin card,, kart dö vizit derler. Filhaki-lehemmiyetini anlatmıştı. # lattılar ve kamyona ateş verdiler. İceza görmedi. ka bu sui kastlar mağaza sahiple- rine haydutların ihtarı makamın- dadır. Maksat “kadın ziyneti,, mü- esseseleri ticaretine (o haydutların vazıyet etmek istediklerini ihtar et- mektir, Bu vazıyeti kabul eden patronlar haydutlara ayda muay- yen bir verği vereceklerdir. Buna mukabil fiatlarını yükseltmek hak- kına maliktirler. Haydutlar onları “himaye,, yi kabul etmiyen patron- larm rekabetinden muhafaza ede- ceklerdir. Benim i hay- — 1927 denberi cinayet ordusu memurini hükümeti elde etmek sa- yesinde cemiyeti eli altına almağa muvaffak oldu. En müthiş olan ci- heti onunla mücadele edilerek ric- ate mecbur edildiği zaman daha bü yük bir şiddetle mukabeleye geç- mesidir. | Mister Hostetter, bana raketli- ğin makanizmasını gösterdi. Hay- dutlar muayyen bir sanayiin mane- vi temellükünü tehdit sayesinde elde ettikten sonra hile ve şiddetle dutlara mukavemet edebilecek pat-|o sanayiin amelesinin yakasını el- ron pek azdır. Bu takdirde inadın'de ederler. Bu suretle “amele itti- kendilerine kaça malolacağını bi-|hadı,, yerine onların ittihadı kaim lirler. Evet... Muvafakat edinciye!olur. Eğer haydutların nüfuzu al- kadar mağazalarına bombalar atı-Itrnda ezilen Şikago loncalarının is- lır. Bu yetişmezse dayak ta yerler tatitiğinin yapılması icap etse alt- ve nihayet belki de ölümle tehdit'mış kadar loncanım bu esaret boyun olunurlar. Muvaffakiyetin elde e- duruğuna girdiği görülür. Lâaletta- dilmesi için “berber amelesi sendi-İyin bir kaç tanesini sayıyorum: kası,, da patronlar sendikası gibi Ekmekçiler, pastacılar, Balık satı- himaye altına alınacaktır, Haydut'cıları, sucukçular, kaşar, et satan ların bu suretle en ciddi, en namus-|yahudi kasasplar, sütçüler, buzcu- kârane san'atlar üzerine vazıyet et'lar. Eşya kısmında oda eşyası ya- meleri bir kaç senedenberi büyük panlar, perdeciler, Obadanacılar, mikyasta tatbik olunuyor. Buna ra-camcılar, yük taşıyıcılar. Otomobil ket ve ya rukeçering diyorlar. Bu sanayiinde lâstik satanlar, esans terhip teşkilâtmı idare edenler dejdepoları ilh...... racketeerslerdir. Haydutların kurbanları arasın- Raket, aslında gürültü, kavga,|da kapıcılar, cenaze kaldıranlar ile mücadele demektir. Bu kelimenin|otomobil şoförleri de vardır. manası teşmil edilmiştir. Amerika| Vahşet da haydutluğa raket diyorlar. Şika-! (OM. Hostetter bizzat anlatmamış goda raketçeringin hususi bir mana|olsa inanmaz ve nakletmezdim. Bo- sı vardır. The emplorers, patronlar|yacılar ve çamaşırcılar haydutların! cemiyeti başmda haydutlara karşıleline geçmemek için kendilerini mücadele eden M. Gordon L. Hos-'öyle şiddetle müdafaa ettiler ve öyle hücümlara uğradılar ki insa-' run aklı ihata etmez. Haydutlar boyacı ve çamaşırcıları elde etme- ğe karar verdikleri zaman bu san'- atkârlar tarafından şiddetli bir mu- halefete maruz kaldılar. Şantaj, dayak, bomba yavaş yavaş hakla- rından geldi. Yalnız M. Kornik is- minde büyük bir mağaza sahibi haydutların istedikleri parayı ver- mekten imtina ediyor ve onların İkoydukları tarifeyi tatbik eylemi- yordu. Haydutlar bir gün M. Kor- nikin kamyonlarından birini sokak ortasında durdurdular. Ortaya e- sans döktüler. Şoförünü döve döve bayılttılar. Sonra kamyonun içine Böylece bedbaht şoför diri diri yan Bu vahşicesine hareket hiç bir Kortik müessesesi kanunun ayaklar altında çiğnendi- ğini ve haydutların zabıtadan kavi olduklarını anladığı cihetle racke- teerslere inkiyat etti. Diğer bir bo- ya fabrikasının yaptığı da şayanı kayıttır. Bu boya fabrikası Şikago- nun en muhterem ve en zengin kim seelrinden M. Morris Bekere âittir. Mister Beker haydutlarla son uğra- şan fabrikatördür. Adliyeye müra- caat etti. Fakat bir fayda görmedi. geldi. Haydutların kartelinden müs takil kalmak istediği cihetle Alka- ponenin himayesine girdi ve hay- dutlar çarı ile bir şirket tesis etti. Eğer günün birinde yolunuz İllinu- anın paytahtı olan Springfielde uğrarsa memleketin mehzeni evra- kında 1928 de imzalanmış bir mu- kavele bulursunuz. “The sanitary cleaning shops incorporated,, is- mindeki müesseseye ait olan bu mukavelede M. Alfons Kaponenin de imzasını bulursunuz. Buna hay- ret etmeyin ve siz de M. Bekerin felsefesine iştirak ediniz. O muka- veleyi imzaladıktan sonra bağır- mıştı: d — Şimdi Alkapone ile şerik ol- dum ya. Artık kimse bana taarruz edemez. Hadisat bu sözlerin doğru olduğunu gösterdi. ol Kani emeli Racketeersler hakkında $u 8öb! vak'ayı da anlatalım: Şikagoda kesif bir yahudi halkı vardır. Bunlar Max Well mahalle- sinde otururlar. Mahalleleri olduk-| ça pis ise de diğer memleketlerin yahudi mahalleleri kadar sefil de- ğildir. Bazı yahudi tacirler kendi dindaşlarından Max Elsen isminde birinin haydutluğuna maruz kaldı- lar, bu adama yahudice Blut zayger “kan emici,, lâkabı verilmiştir. Bir çok defa katil töhmetile tevkif olu- nan bu haydut dinadşlarından ne mümkünse koparır. Her bir balıkçı bini peşin olmak üzere 3000 dolar- ık bir fidye vermek mecburiyetin- dedir. Mucit herif kaşar eti satan kasaplara bir etin hakikaten kaşar olması için kendisinin sattırdığı bı- çaklarla kesilmesi icap ettiği eb ren kabul ettirmiş. Halbuki bir iyi bıçak yüz frank yani on lira oldu- Zu halde Elsenin sattırdığı bıçakla- rm her biri 500 dolar yani bin lira- dır. İtiraz etmek istiyen kasaplar insafsızca öldürülürdü. Bir pazar sabahı yahudi mahal- lesine giderek “kan emici, nin en balıkçı kadınla görüştüm. Sebit gü- nünün ertesi olan o gün yahudi ma- hallesi büyük bir canlılık gösteri- yordu. Pek temiz olmıyan fakat ge ne gayet güzel yüzlerce çocuklar gülüşüyorlar, bağrışıyorlar, nem- nak ve lâtif gözlerile ziyaretçileri seyrediyorlard. İhtiyar satıcı kadm ak saçları üzerinde perukası oldu- ğu halde geçenlere tebessüm edi- yor, arasıra çatlaklaşan keskin bir çene çalıyordu. Beni samimane ka- bul etti. Ve bütün suallerime cevap çok darbesini yemiş olan ihtiyar bir P | Gaziantepte Yeni bir hastane açıldı Gaziantepten yazılıyor: Mem leketimiz ahiren güzel bir hasta- ne kazanmıştır. Tabsilini Berlin- de bitirmiş olan genç doktorla- rımızdan Saip Safi B. tarafından asri vesaiti muhlevi bir doğum evi ve hastane yaptırılmışlır. Hastanenin o açılma (merasimi, vali Bey tarafından yapılmış, de- air rüesası ve diğer bir çok davetliler hazır bulunmuşlardır. Çocuk ve doğum vefeyatının pek çok olduğu bu muhitte bu ihti- sas hastanesi memleketin ehem- miyetli bir ihtiyacına cevap teş- kil edecektir. Anadolunun ku uzak köşesinde böyle vatana mü- fit bir müessese vücude getiren genç doktorun himmeti takdire şayandır. Resim, Gaziantebin bu yeni doğum evini gösteriyor. Izmirde bir belediye tehsildari mekküm edildi İbtilâstan maznun sabık İzmir belediye tah ildarı Mustafa efen- dinin eğir ceza mahkemesinde nakzen “görülen -muhakemes'nde beş sehe on ay müddetle agir hapse ““kotüliasina “ve''ihtilâs ettiği 135 liranın tazminine karar verilmiştir. Izmirde bir mahküm yakalandı Kendisini . Istanbulda intişar eden Hareket gazetesi tabsildarı süsü vererek bir çok kimseleri dolandıran ve hakkında Istanbul Ceza mahkemesinde verilen hü- küm kesbi kat'iyet ettikten son- ra İzmire firar ederek Mezarlık başında tiyatroculuk eden Cemil efendi mahdumu Cevat bey dün zabıtaca İzmirde tevkif edilerek adliyeye teslim edilmiştir. Zabıta kesbi akt,iyet eden ilâmı İstan- buldan telgrafla istemiştir. Yozgatta bir tahsildar soyuldu Yozgadın civar köyünde ge- celemek mecburiyetinde kalan, maliye tabsildarı Bahri efendiyi gece uyurken 6 kişi bastırmış ve 3114 liralik tahsilatı alıp kaçmışlardır. Bunlardan Si yakalanmış ise- de para henüz bulunmamıştır. olduğu arının Gnc Şalüsta zannediliyor, rikaya kaçtım. O vakitten! rada mes'ut ve serbest yaşadım. Fakat Elsen ve öteki haydutlar pey da olalı korku içinde yaşamakta- yız. Ertesi günü Mister Hostetter ba- na Elsenin bir çok defalar takibe maruz kaldığı halde, korkudan kim senin, aleyhinde şehadet etmediğin den dolayı hiç bir vakit mahküm e- dilemediğini söyledi. Bir çok siyasi verdi. Belki de bu meraklı yaban- cımın nihayet hiç olmazsa bir küçük! balık satım alacağını ümit ediyorsi du. Mükâlemesi İngilizce ve Alman ca karışığı bir şeydi. Fakat gaddar haydudun ismini söylediğim zaman! adeta korkarak dedi ki: — Ben genç iken Lehistanda idim. Orada katli âmlar yaparlar. On beş yaşında iken kocamla Ame aşi bu herifin nüfuzu altında” rr. Emplayers'association müdürü bana aynen şu sözleri söyledi: — Şimdiki vaziyetin dehşeti e- sasen ahlâksiz politiakcılarla hay- dutların birleşmiş olmasındadır. Bu! Şikago haydutlarma dair söylene- cek cu açık ve en doğru sözdür. (Devamı var) Haftanın filimlerindi” — Yeşil Hayâl ii — fitelekte «özlü filim ve Fransız artistleri çile vutta çevrilmiş ilk fi biri, «Yeşil Hayâl, dir. Bu “ Fransızların meşhur rsi vazu sahnelerinden 9l8” g Feyderin eseridir. Baş roli, p# rimize vaktile Madam Piyer golişenlan jön prömiy€ Lüge oynuyor. Nedendir bi'inmez. Jak Feii Amerikaya gitti gideli v pi “Ferez Raken,, kudret ği filim yapmadı, ilk As gi yaptığı ve henüz barel mediğimiz ve Greta isi nun oynadığı “ Puse , tenli bu filimi için Avrupada iYi di? alamamışlı Bir polis timi “Yeşil - Hayâl,, i bakahı bul halkı nasıl karglya ği «Pembe köşkün esrarı* di ispiritizme sahnesiile b“ de ki ispiritizme sahnesini yese de kabil olacak. İşte filimin bülâsası* Londra üzerine vi ve sıkıntılı bir hava çi , Dört gündenberi,semayı s's sayesinde sokak orta birçok cinayetler işleniyordü ; taarruzlardan genç Lort dö Pp tago bile masun kalmamı müdüriyetine nakledildiği # bizzat müdür sir Jame$ vaktile beraber harpte ayni” da bulunduğu dört silâb Assn da avni varivet #”, altında boğazlandıklarını mişti: Esas bir tahkikat mağa karar veren sir 4 boğulanlardan başka ay” mensup öteki zabitleri Mon tagü'nün ecdadındaf ; ma, ve Yeşil bir hayalin, © surette göründüğü rivayet konağına davet etmişti. ; Mon tagü bu konakta 800 recede ispitizmeye mek doktor Ballu isminde WE nişanlı olan kız kardef Violet ile beraber atui i Davet edilen zabitlef akşam bep geliyorlar bunlardan son zamanlar yet alâlmi göstermekt€ Fransızca # İ yüzbaşı Mollory geç kalı! w oda nihayet geliyor. Fakat dö Montagü ken disine a dokunmazhemen yıldı müş gibi yere yuvarlanıyo” akşam, odalarında yatmak!” p# dokuz zabit sabahleyin iy lunuyor, Ledi Efra ismi # tile - ayni alayda bulun kadaşları tarafından tadf ge bir yüzbaşınn kizi bu “. alâkadardır. Onun babs$! yetnamesinde arkadaşları af milyon altın liralık miras si mıştı, Nihayet, polis müdürü sine inanmamakla berabi ef ispirtizme tecrübesi yapıl geri müsaade ediyor. Bu * katili meydana çıkmak Lar “| vesait ile kasten dalave” | pılmıştır. Hakıkaten ispirtizme yapa ölenlerin heyaleti gözükü katil, bu vaziyete dayana”. ş# kendi kendini ele intihar ediyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: