11 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

11 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” —.2 — VAKİT TI Teşrinevel 490 Balkan ittihadı Alinada yeni inlişara başlıyan! “ “Balkan,, isimli aylık mecmuanın| > ilik güshasında Yunanistan hariciye! LÜsf tarafı 1 inci sayıfamızdadır) azırı M. Papanastasiyanın bir ma-İmet Ali Ef. 8, Ali Mehmet Ef. 12 - kalesi vardı. Bu makalenin mühim)işten çıkarılan Kâmil Ef. 18 sene- — kısımlarını tercüme ve naklediyo-İdenberi kumpanya hizmetinde ça- © ruz: Lışmaktadırlar, “Balkan konferansı hadisatıni (o Dünkü içtima şayanı takdir bir icbarından mütevellittir. 27 ncilsükünet ve intizam içinde geçmi beynelmilel kongresi bu konferansı| cemiyet mensuplarından söz söy- tasviple onun © şeniyetlendirilmesi| lemek istiyenler birer birer ve sıra için sarfedilen mesaiyi takviyeden!teklif ederek fikirlerini anlatmışlar Şark demiryolları » başka bir şey yapmamıştır. © Harbin mesaibinden sonra Bal- kan akvamı tarafından şiddetle ar- zu edilmekte olan sulhün istikrarı - meselesi onların birleşmesini mec “ buri kılıyordu. Balkan milletleri “arasında bir çok rabıtalar vardır. © Asırlarca ayrı siyasi rejim altında yaşamaları müşterek mukadderata malik olmaları cinslerinin karışma» sı iktısadi şartları ve menfaatları- tevafuku onları ittihada sevket- mektedir. Milletlerimizin iktısaden i ması Balkan müstahsilleri- “nın tevafuku onları ittihada sevket- lât ve mamulâtı istihsal edecek > bulmalarını temin eder. Bun dan başka müşterek müessesatın vücuda getirilmesi ile ecnebi pi- 3 da daha müsait şeraitle mal .yerleştirebilmelerini temin © eyler. nevi araziden istifade edebil- .mek için zeriyatın hüsnü idaresini de hadimdir. Filhakika bu gayeye| vay için bir gümrük ittihadı | Gır, İçtimaa İstanbul mıntakasımdan © saatlerde vazife başında olmıyan 'yüz kadar amele ile Çerkesköy, Karaağaç ve yol ameleleri murah- basları iştirak etmiştir. Celse ikide açılmış muvakkat reis olarak Hasan Tevfik EF. inti- hap olunmuştur. Bundan sonra he- yeti idarenin son tahaddüs eden vaziyet karşısında ittihaz edilecek tedbir hakkında aralarındaki -ihti- lâf üzerine istifaettiği içlerinden bir zat tarafından söylenmiş, istifa ta- lebi aza arasında ufak bir münaka- s&dan sonra kabul edilmiş, yeni bir heyeti idare intihabma karar veril- miştir. w tinin kumpanya ve hükümet komi- serliği nezdinde teşebbüsatta bu- İunmasına karar verilmiştir. Sirke- ci hareket memuru Necmettin, mu- ayene memuru Yusuf, postabaşı| !Osman Beylerden mürekkep olan heyeti murahhasaya tam bir salâhi- yet verilmiştir. Yeni heyeti idare şu zevattan terekküp etmektedir; Necmettin, Yusuf, Ali Süley- Tüan, İsmail Süleyman, Şakir, Fuat, Şerif, Osman, Saim, Sadri Beyler. Kumpanya nezdindeki hükümet komiseri Nuri B. bu mesele hakkın fe lie — işçilerden ikisini yeniden kabul ettirdik. Üçüncüsü- ne gelince, kumpanya bunun eski- den bir çok kabahatleri olduğunu ve hakkında hükümet “tarafından; şikâyet olduğunu ileri sürerek Kâ- mil Efendiyi tekrar almıyacağını bildirmiştir. . Bittabi kumpanyanın müstahde- mine karşı bir haksızlık yaptığına müttali olursak müdahale ederiz. Bizce bu meselede yapılacak baş-! ka bir şey kalmamıştır. Amele arasında *eçilen namzet-| lerin isimleri tahtaya yazıldıktan sonra reyler toplanmış, hazır bulu- nanlar arasından ayrılan dört kişi reyleri tasnifle meşgulken içtimaa devam edilmiş, “asıl meselelerin şeklini bulmak ve müşterek bir ti-! caret siyaseti kabul ederek Balkan! mahsulâtının ecnebi o piyasasında geçmesi için lâzım gelen tedabiri, almak lâzım gelir. Bu gümrük teş- iki mesaisi tabiatile bütün Balkan- İh vatandaslara tam bir müsavat ile hareket olunmasını ve herhangi| kan memleketinde olursa olsun! onların serbestçe yerleşip çalışabil- melerini icap ettirecektir. Bu itti at ve teşriki mesaiyi temin için) bin çok veçhslerde şuurlu bir 'sâye ihtiyaç vardır. Yükselmek üzere olan müessese i ti mahsusada filân ve ya filân Balkan miMetinin sureti'Nusüsiyede «ri olacak ve hepsini tahtı hima- alacaktır. i Bir cülüs günü Evelki gece Yeniköyde Mısır sefarethanesinde resmi kabul pılmış, Mısır Kralınin cülüs dönümü tesit edilmiştir. Şeh- 'rimizin ekâbiri, ecnebi sefaret- baneler erkânı ve sair davetliler ısırm yeni sefiri Abdülmelik Hamza bey tarafından kabul olunarak izaz edilmişlerdir. R vardi Berlinde Dessau fakri: 'kalarının 2000 inci makinesi olan G 38 dünyada mevcut tayyare- lerin en büyüklerinden biridir. Elli yolcu almağa müsait yeri dır. Üç ton yük ve elli yolcu hiç bir yere inmeden 3000 kilometro mesafe katedebilir. Tamamile madenidir. Ikisi 55 ikisi 300 beygir kuvvetinde motoru vardır. k Bir kanat ucundan diğer art nat ucuna kadar 48 metre geniş- nde, 23 metre uzunluğunda- dır. Tayyarede Zimmerman ve Braus isimlerinde iki pilot alt, makinist, Eochn isminde bir tel “siz telgrafcı ve Junkrs hava mü- “fettişlerinden iki zat vardır. Tayyarenin mürettebatı on ki- il © Dört teşrinievvelde Berlinden kalkan G 38 Istanbuldan sonra — Atinaya gidecek ve Doma, Mad-- it, Lizbon, şehirlerine uyraya- necektir. İ Bu kuponu kesip birikti- riniz ; bir sıra kupon ge- İ tren VAKITın türlü türlü | hediyelerinden birini kendi seçip alacaktır dö- ve sonra yolile Berline döğ müzakeresine geçilmiştir. Evvelâ celse reisi içtimaa davet! seböplerini hazır bulunanlara i etmiştir Bu izahata nazaran mevzubahis üç efendi ile Çerkesköy jandarma» larından bir ikisi arasında ve iş sa- ati haricinde cereyan eden amele- nin müracaati üzerine de mahke- meye intikal eden bir hadiseyi kum panya vesile ittihaz etmiş, cemiyeti islerinde faal bir: rol “©; için ötedenberi mim koyduğu bu üç efendiyi işten çıkarmıştır. Reis kumpanya elli > i rl yalracada, eden ba! üç, <fendiye diz rinci kusurları sarhoşluğa meyyal almalarıdır. Sizin de kabahatiniz, budur,, dediğini söylemiş, Türk milletine yapılan bu çirkin iftirayı kemali nefretle reddettiğini ilâve etmiş, hazır bulunanlar tarafından alkışlanmıştır. | Bu arada Bekir baba isminde bir ihtiyar 29 senedenberi kumpanya hizmetinde çalışmış emektar bir a- mele iken bir aydanberi sebep gös- terilmeden işinden çıkarıldığını, yapılan müracaat üzerine işe alındığını fakat eski bir amele sıfatile ayda yetmiş lira kadar al- ması lâzım gelirken yeni bir amele- ile işe alındığını söylemiş cemiyet- hakkını ten arama! amelenin bilhassa şu beş noktadan şikâyet etmekte oldukları anlaşıl- maktadır. 1 — İşinden çıkarılan amele me- selesi, 2 — Kumpanyanın sıhhiye teş kilâtının noksanlığı meselesi, kum! panya amele ve memurların maaş- larından ber ay yüzde bir buçuk sıhhiye aidatı kestiği halde bu teş- kilâta hiç bir ehemmiyet verme- mekte, doktorlar müracaat eden en ağır hastaları bile kinin ve as- pirinle başlarından .. lar. 3 — Yollarda uzun müddet ça- lışan amelenin yaşlandıktan sonra daha hafif meselâ garddö fren, makasçı gibi daha hafif hizmetle- re alınmaları lâzımken şirket böy- le yapmamaktadır. 12 senedenberi Bakırköyle Yeşilköy arasında taş larmakla meşgul olan amele var- dır. 4 — Şirkete yeni giren bir ame-, lenin bir sene hizmetten sonra dai- mi amele sınıfına geçmesi iki sene hizmetten sonra da cuma i yevmiyesinin verilmesi — lâzımdır. Kumpanya buna riayet etmemek- Üç saat süren müzakereden son- ra yeni idare heyeti arasından 86 içilen üç kişilik bir murahhas heye- İ larmı istemiştir. sonbahar at yarışlarının birincisi Muhtelif azanm söylediklerinden!yapıldı. TELGRAF HABERLERİ ) Macar Başvekili Bu ayin sonunda mem- leketimize geliyor 10 (A.A.) — Macar Bilen bu li gerer n ayın giderek İsmet Pş.yı ziyaret edecek ve Türkiye Reisicümhurunu ıyacaktır. Kont avdette Sofyaya giderek Başvekil Liyapçefe iadei ziyaret edecektir. rr Denizlide Halk fırkası kazanıyor , Denizli, 10 (AA) — mektedir. Bundan ümitsizliğe dü- şen 5. fırka intihabatta yolsuzluk olduğumu ileri sürerek sahadan çe- kilmiştir. ZE ayki Ankara idman mıntaka- sının içtima Ocak (Üst tarafı 1 inci sayıfamızdadır) Bu intihabat münasebetile pro- paganda yapan Nezihe Muhittin Hanım, bir nutkunda Serbest Cümhuriyet fırkasının bu millet ve memleketi refaba eriştirece- ğinden, esaret zincirlerini kıra- cağından o bahsederek demiştir ki: “Git vatandaş! reyini Serbest cümhuriyet fırkasına ver!,, Bu Hanımın bu sözlerine şaş- mamak imkânsızdır, çünkü bu millet esaret zincirlerini kıralı çok seneler oldu. O zincirleri büyük müncimizin çelikten elleri parçalamışlır. O hanıma kadınla erkeğin karıştı- ğı bir kitle huzurunda söz söy- İsmek fırsatını da Gazinin fır- kası olan halk fırkası vermiştir. Kadını esaretten kurtaran, ona erkekle müsavi haklar veren, o- nu gülünç şeklinden çıkaran, medeniyetin basamaklarına bas- twran fırka gene halk fırkasıdır. Ben bu hanımın sözlerine bağ- lanacak, onun arkasından koşa- cak bir tek münevver Türk ka- dını tasavvur edemiyorum. Bu yeni fırka nasıl meydana gelmiştir?... Yeni fırka büyük Gazimizin can verici yaradıcı sesinin ilhamı ile doğmuş muh- terem başvekilimiz İsmet Paşa- nın müşfik elleri ile okşanarak kundağından kolları dışarı çıka- rılmıştır. — Yani bu yeni fırka memlekette tam bir bürriyet havasının esmesine imanı olan büyük hürriyet âşıklarının mü- samahaları ile meydana gelmiş- tir. Halbuki bugün mefküre yo- bizi yüksek Türk milletini yara- lıyan uçurum bu veya şu mille- tin topu tüfengi değildir. Tekrar ediyorum bizi parçalı- yan uçurum içimize giren böyle Ankara, 10 (A.A.) — Ankara)dahili hastalıklaridır bunun için hep idman mıntakası bugün senelik kongresini aktetti. Merkez heyeti azalarıni seçti. Gazi Hz.nin Anka- râya ilk “defa geldikleri günün Ankara mıntakası için spor bayra- addedilmesine karar verdi. er bedir Ankara at yarışları Ankara; 10 (A.A.) — Burada —— Bir tayyare kazası Londra; 9 (ALA) — Bugün Vood- big'da bir makinist bir bomdardıman tayyaresinin Jâyıkı veçhile yerden kalk- mağa muvaffak olmaması neücesinde te Tef olmuştur. Tayyare şiddetle yere çarp» mış ve makinim mocör tarafından ezil- miştir. Tayyarede bulunan diğer üç kişi- şuurla hareket etmeli, yalınız ve yalniz memleket ve millet aşkile mal Ga alla en büyük me- ziyetlerinden biride nankör ol- mamaktır. Türk milletini muhak- kak ölümden kurtaran, ona can veren Büyük Gazinin büyük deha sının eseri olan H. F.sı senin fırkandır vatandaş! seni dünkü korkunç şeklinden çıkarup bu günkü medeni şekle sokan, ka” dınını esaretten kurtarıp ona bugünkü medeni hakları veren kimdir? Elbette Büyük Gazi ve onun fırkası olan H, F.dır. bu bir bakikattir, Felâketli gecelerimiz- ye bir şey olmamıştır. Fethi B. ve akâliyetler $, C. F. lideri Fethi B. ken- di fırkasının intihap cetvelinde akalliyetlerdende namzet bulun- masını müdafaa ederek dün şunları söylemiştir: — Cümhuriyet herkesin hak- kına riayetle mümkündür. Mem- leketimizde bulunan ekalliyetler pek ehemmiyetsizdir. Fırkamız Istanbulda bunların belediye iş- lerinde temsil olunmaları hakkını kabul etmeği Cümburiyet esas- günleri! larina karşi sadakat bilmiştir. Bügün bizi bundan dolayı mu- abaze edenler teşkilâlı esasiye prensiplerine inanmamış olmakla itham altında kalabileceklerini unutuyorlar. de, ölüm günlerimiz de, düşma- Dın süngüsü bağrımıza dayandığı anlarda bu memleketin varlığı, bu bayrağın şerefi, senin ve be- nim namusum için, zafer duala- rile halâş güneşlerine kavuşmak için, aç, yorgun, argın, çarpışan bu insanlar minnete, hürmete lâ- yıktır. Söz söylemek, vadetmek kolaydır. Fakat asıl maksat vaat- ları bir bore bilip yapabilmektir. Nazariyatta herşeyi kolaydır, asıl güç olan şey ameliyallır. Ben bugün buraya çıkarım reyini şura ver buna ver demi- yeceğim. Reyini kendi kanaatin- | le, vicdanına göre tam bir iman ile kendi . istediğin tarafa ver! diyeceğim — istersen : diyorum, senin hüriyet ışıklarmı vakmış İ olan, demir omuzlânnda seni ta Bir Konferans İki! — Bema lebedi refaha doğru götüreir. bay- rağının şerefini, istiklâlini kazanan sana can veren Gazinin açlığı fırkaya, H. F. na ver; istersen: | yalımz kâğıt üstünde kalmağa i mabküm süslü sözlerle seni ku- ? cağına çekmek istiyen S. C.F. na ver! ; Hür bir toprağın hür bir ferdi olarak tekrar ediyorum reyini i kendi kanaatinle, kendi istedi- | gin tarafa veri, Heyecanlı bir lisan ile verilen bu konferans, dinliyenler üzerinde çok iyi bir tesir yapmış yalnız Saim B isminde Nezihe muhittin banımın akrabasından olduğu söylenilen bir bey konferansın başlanğıcında galı- ba Neziha hanımın itiraza uğradı. ğını gördüğünden olacak, sonu- nu beklemeden, gazetelerde ilân edilen konferans mevzu ile bu sözlerin alâkası (olmayacağım iddia ederek hanım kızın sözünü kesmiştir. Halbuki konferans veren ha- nımın her hangi bir siyasi kanaa- tini izhar etmesi ve Neziha ha- nım söylediği hakikatten uzak sözlere cevap vermesi hiç de şahsiyattan addolunamazdı. Ocak idare heyetinin müsadesi- le verilen bir konferanstan bir kız konferanscıyı müahazeye kal- kışmak iki katlı kusur olduğu kadar ocağın C. H. fırkasının hars teşekkülü olduğundan te- gafül de doğru değildir. Meliha H. bu asabi gence güzel bir ce- vap vermekte tereddüt etmedi imiş, sarpagmak değil dehırik ve İkea KERE Vatandaşlar! gözlerimizi geçen sit ceke b sahif İl irelim! aat on beşte başlıyan > “7 ede ein fransta OSabık Nafia , vekili Recep B.le, Gireson meb'usu Hakkı Tarık B. ve F müfettişi Hakkı Şinasi Paşa "azır bulun- muşlar. vilâvet 27 kaza Intihabat bitti H. F.sı keze nıyor Ankara, 10 (Telefonla) — Şim- diye kadar buraya gelen haber- lere göre dört vilâyet merkezile 27 kazada intihabat bitmiş ve H. EF. sı namzetleri kazanmışlar- dır. Bu yerler şunlardır: i Afyon merkez kazasile Aziziye kazası, Adanada Saim B. kaza- sı, Ankara merkez kazasile ma- navgat Akseki kazaları Bilecik vilâyetinde Gülpazarı (kazası, Bursa vilâyetinde Mustafa Kemal Paşa, Karaca bey, Yenişehir kazaları, (Burdur (vilâyetinde Tafenni kazası, Eskişehir merkez kazası, Kars vilâyeti merkez, Bökse, Sarıkamış kazaları, Kay- seri vilâyetinde Develi, Tavas kazaları, Kocaeli (vilâyetinde Gebze, Geyve, Üendek, Kandere kazaları, Kütâhya ( vilâyetinde Tavşanlı, Emet, Kütahya, Simav kazaları, Rize vilâyetinde Pazar kazası, Şibinkarahisar vilâyetin- de Alucur kazası, Zonguldak vilâyetinde Divrek kazası, Ça- nakkale vilâyetinde Lâpseki ka- za41, 1 ,Bir imza . Havza 9 - Yann gazetesinde hav- zadan fuat imzasile vazılan yazılarla ve bu imza ile alikam olmadığının meşrini rica ederim. | İ Zübeyir oğlu Fuat

Bu sayıdan diğer sayfalar: