11 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

11 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Ost tarafı 1 inci sayıfamızda) leri arzu edilmiyen hadiseleri doğurmuştur, o Propagandacılar- | dan muayyen eşhasın bir gün zarfında iki üç intihap yerinde | görünmeleri sırf bir hadise çı- | karmak, intihabın şekli icrasını her hangi bir surette olursa ol- sun karıştırmak istediklerini mey- dana koymuştur. Biz bu hallere esef ederken şuurlu, vatanper- ver halkımıza daha sakin bir tarzda, kanun dairesinde reyle- rini atmalarını ve fırkacılıktan anlamiyan ücretli adamların pro- | pagandalarına ehemmiyet ver- memelerini söylemeyi bir mem- leket meselesi addediyoruz. Kadırga ve Kumkapıda Beyazıt intihap sandığı dün sabah saat yedide Kadırğa mey- danında eski eczacı mekteği bi- nasında açılmıştır. Burada Şeksamur, Bayramça- vuş mahallelerinde duranlar rey- lerini atmışlardır. S5. C. fırkası mensuplarından haylı kimseler mutat propagandalarını yapmak istemişlersme de kendilerini kim- se dinlememiştir. Yalnız iki gün evel Rüstem paşa camiinde po- lisleri döven Ahmet isminde bi- risi etrafına topladığı bir kaç kişi ile hadise çıkarmak istemiş- tr. Fakat polisler derhal işe müdahale etmişler ve dört gün- denberi ifadesi alınmak üzere aranan Ahmedi karakola götür- müşlerdir. İntihap encümeni aza- sından Muhsin beyin peşinden bir kaç kişi dolaşmış, fakat bir wake. olmamıştır. Başka bir a- fus kâğıdını göstermemek iste- miş, intihap sandığının başında bağırıp çağırmıştır, saat onda sandık buradan kaldırılarak Kum- Gürültülü Bir Gün! bileceklerini söylemiştir. Yalnız || ğe yay ay yy .. Bugün Nerelerde rey vereceksiniz Fatihte: Samatya Polis karakolunda Hacı kadın, Koca Mustafa paşs, Imrahor, AH Fakih, Arabacı (Beyazı, Hacı Hüseyin ağa, Has Hamza, Canbaziye, Hacı Evhat, Kazlı çeşme, Sancaktar. Beyoğlu: Ortaköy camlinde sabahtan öğleye kadar Ortaköy, Mecidiye, Ortakör mahalleleri. Sinan paşa camiinde öyleden ak» şama kadar Abbas ığa, Yıldız, Cihan numa, Sinanpaşa, Dikili taş, Vişne zade, Muradiye, Türk Ali mahalleleri, Yenikö: er) de: Saat 9-19, 14-17 ye kadar Kilyos, # Zekeriya köyü, Demirci, Kısır kaya, £ Gümüş dere, Uskumru (Uskumru kö- yünde camide). Hisar (Beykoz)da: Saat sekizde Bürhaniye, 95 ta Icadiye, 13-18 de Kuzguncuk. Usküdar da: Tatun! zade, Kısıklı, Bulgurlu, Um raniye mıntakaları (işbu mıntakanın son noktası olan Ümraniye) kariyetin- İde, Dudullu, Çetmeköy, Küçük bakkal köyleri intihabata iştirak edecektir. Kadıköy de: Bostancı, İç erenköy, Koz yatağı. Adalarda: Mazeret dolayısıle intihabat iştirak edemiyenler reylerini (vereceklerdir. Belediye dairesinde. Bakırköyde: Sant 9:6 Kartal tepe, Yeniköy, umum mülhakat, ay yy m yy kapıda kiliseye götürülmi . Burada çadırcı Ahmet, alla Hatun mahallesinde oturanlar rey atmışlardır. Bir saat yemek tatilinden sonra sandık Nişanca camiine götürülmüş, Kazancı Sa- di ve Nişanca mahallesi sakinle- ri reylerini atmışlardır. Saat iki- de sandık buradan kaldırılacağı sirada Divanyolunda Ahmet Beh- çet B. isminde birisi halka hita- ben tahrikâmiz sözler söylemiye başlamıştır. Kel Ibrahim, müvez- zilikten' matrut Eyüp, Gaffar is- minde üç kişi de yer yer sözler sölemiye başlamışlardır. Polislere “Sizler para ile tutulmuş adam- larsınız,, diye bitap eden adam- lar kamyona yükletilmek üzere olan sandığa hücum etmişler ve sandığı tutan Fahri isminde bir genci sopalarla dövmiye başla- mışlardır. Mütecavizler C. H. fır- kası mensuplarından olanlara ve Polislere de hücum etmişlerdir. Reşit, Halit ve diğer bir kaç ki- Bİ fena halde dövülmüşlerdir. A- İrr surette yaralanan Fahri efen- . muhakkak (bir (o ölümden ardımile (o kurtu- mag bir polis *fendi bileğinden yaralanmış- tar, Hale gerin jandarmalar Yetişmiş, büyümek istidadını gös- teren hadisenin önü alınmıştır. Fahri efendiyi yaralıyan kel Ib- rahim tevkif edilmiştir. Ahmet ME blnlete rapten gö mıştır. Kargaşalık. a bulduktan sonra sandık Lângade Polis karakolunun yanına götü- rülmüştür, burada Tülbentçi, Kâ- tip Kasım, Yalı, Mesih paşa, B lerini ai d M Baza Ri. Sea FİŞ Mahmut paşa o o, 7:19 Süruri . 7-19 AN gg yy yy gg Balatta Fatih intihap sandığı Karabaş camisinde açılmış ve Hatip Mus- lahattin, Tevkii cafer, kovacı dede, Avcu bey, Molla aşki, Der, viş Ali, (Kâtip (o Muslahattin, Kariyci atik Ali paşa, Hamamı Muhittin, Tahtaminare, vuş Kasım Günani, Atik Mustafa paşa, Beyceğiz, Balat Karabaş- maballeleri reylerini atmışlerdır. Burada intihap yeri çok kalaba- hık olmuş ve $. C. Fırkasının Balat nahiye reisi Şerif efendi isminde biris toplanan halka sık sık kitabeler irat etmiştir. Bu zat bize rey attırma sandığı basacığım, size rey attıracağım ibi bazı sözlerde sarfetmiştir. leden sonra C. H. firkasına mensup bir doktorun rey at- ması $, C, mensuplarının bilinmez bir sebep yüzünden galeyanlarını mucip olmuş ve “ondan evvel bizim adamlarımızın girmesi lâ- zam. Neden Serbesiçileri içeri sokmayersunuz,, gibi sözler işi- dilmeğe başlamıştır. Gürültü bö- yümüş, bir kısım balk bağırma- ğa başlamış ve cami kapısına hücum etmiştir. Bu vaziyet kar. şısında polisler önünde durduk. ları kapıyı kapatmışlardır. Birar sonra intihap yerine jandarma da gelmiş ve içeri zorla girmek isteyenlere mâni olmuştur. Bir aralık sopalarla ve ceple- rinden çıkardıkları taşlarla poli- sin üzerine hücum edilmek isten miş ve bu vaziyet Üzerine jandar- malar süngü takmak mecburiye- tinde kalmıştır. Hadise yerine Cevdet Kerim B. gelmiş ve sü- kün dahilinde her iki fırka men- suplarının reylerini serbesçe ata- daha evvel camin diğer kapı sına gelen itfaiye arazözünün Hortumları kesilmiş ve intihap yerinden zorla uzaklaştırılmıştır. || İleri, geri koşuşan ve me Yaptı” ğın bilmiyenlerin bu hareketleri karşısında bir çok kimseler inti- hap yerine yaklaşamamışlardır. Bir aralık Istanbul meb'usu Hü- seyin beyde intihap yerine gel” | miş ve müteheyyiç bulunanları teskin edecek sözler söylemiştir. Bunun üzerine bağıranlar susmuş ve kapanan kapılar açılarak reylerin atılmasına devam edil. | miştir. Hadise yerine Sabık Nafia vekili Recep, vali Muhittin B.- ler de gelmişler ve vaziyeti tetkik etmişlerdir. Burada mahalli hal km sükünetle rey attıkları ve ($ şa- İ kargaşılığa muayyen İ hısların sebep oldukları tesbit edilmiştir. Süratle alınan ted- | birler sayesisde intizam ve sü- kün temin edilmiş, halk yirmişer, yirmişer içeri girerek mıştır. Kasımpaşada Kasımpaşada intihabat dün çok gürültülü olmuş ve bir ta kım hadiseler cereyan etmiştir. Bu mıntakada reylerin toplan- masına mahsus sandık camiike- bir avlusuna sabah 6,5 ta kon- muştur. Saat yediden itibaren balk buraya gelmeğe başlamış ve biraz sonra bütün sokaklar, cami etrafı 60, 70 kişilik gruplarla gelen halkla kaplanmış, dolmuş- iy Mei Caskank fırka lebine tazahtirat yapmâğü başlamışlar ve reylerin geç veril diğini görünce cami kapılarına hücum etmi: jandanmanın emrini dinlemiyerek kapıyı kır- miş ve içeri girmişlerdir. Bu aralık bir grubun elinde müselles şekilde bir yeşil bayrak görülmüştür. Bu hadiseler üze- rine intihabın selâmeti için san- dık içeriye alınmış ve intihap bir saat durdurulmuştur. Nümayişçiler buna büsbütün kızmışlar ve tekin olmadıkları görülünce ihtiyati bir tedbir ol- mak üzere itfaiye arazözleri getirilmiştir. Halk arabaların avluya girme- sine mümanaat etmiş ve taşlarla arazözlere hücum ederek hor- tumları kesmiş, parçalamıştır. Bu esnada polis müdürü Ali Rıza ve Cevdet Kerim B.ler Ka- sım, işler ve halka aksin olmalarını tavsiye etmişler- dir. Bu suretle asayişi iade için lâzım gelen tedbirler alınmış ve halk dağılarak tekrar intihaba devam edilmiştir. Serbest Cümhuriyet fırkasının bu havalide propagandaya fazla ehemmiyet vermiş olduğu nutuk söyliyen Çire ne karılarından öğe lu. Muharrikler Kasımpaşada hadise çıkaran- ların isimleri tesbit edilmiştir. Bunlar Çingene küçük Hüseyin, kitapçı Tahsin, sütçü Dusun, komonist Recep, Laz Bilâl, Kürt Rifat, Arnavut İhsandır. Halkı tahrik eden ve komiserin elini yaralıyan bu adamlar hakkında, zabıt varakası tutulmuştur. Yeşilköyde Yeşilköyde dün intihap sabah saat dokuzdan altıya kadar sane Dukan. 2 reyini at- | İS. F. yi teşkil etmesine Yüzellilikler Fethi B. in larını iddia odiyorlar! Mütareke esnasındaki Da- mat Ferit kabinesinin dahili- ye nazırı olan Mehmet Âdi- lin Pariste neşrettiği bir baftalık paçavra son nüsha- sında yeniden ümitlere düş- müş. Hiyanetleri hasabile va- tan hudutları haricine tarde- dilen bu adamların yeniden ümitlere düşmeleri Fethi Bİ, nin $. F.yı teşkil ederek hükümete karşı muhalefete başlamış olmasındandır. Bizim için ibret ve intibahı mucip olmak lâzım gelen bu manzarada fecati kadar gülünç olan bir nokta var. Yözelliliklerin naşiri efkârı olan bu gazete son nüsha- i arasında şöyle diyor: “Bizim yazılarımız Paris Sefiri Fethi B. üzerinde oka- dar büyük bir tesir yaptı ki bu zat hem Paristeki raha- tını, hem de ayda Üç bin lira” yı bulan maaşını bıraktı, İs- met Pş. hükümetine hesap sormak için Türkiyeye gittil,, Şahısları ve hayatları bu- gün bile Türk tarihi için bir leke olan bu adamların utan- 3 — VAKFI 11 Teşrinievvel 1930 sm i Bir hanım İlKırklarelinde muvaffa- | kıyetli propagandalar yaptı Fevziye Şevket hanım Serbes fırkanın intihap propa- gandası için para ile adam tut- İİ masına, siyasi işlerden anlamı" yanlardan yardım ummasına mu- kabil Cümburiyet halk fırkası İİ her taraftan münevver kitlenin muzaheretine nail olmaktadır. Resmini dercettiğimiz Fevziye Şevket hanım Kırklarelinde halk fırkası lehinde kıymetli propa- gandalar yapmış ve takdire şa- mak bilmiyen bu cür'etkâr- lıklarına ne demeli ? devam etmiştir. 5. C. mensnpla- rından Arnavut Bekir, lokantacı Ali efendinin oğlu İsmail, Os- wemizieli. Gemisl, Şekeri gekize mışlar M ze- tahrik etmişlerdir. vattan ve Serbest fırkanın bele- diye (meclisi namızetlerinden Galip Kemali B. bir hayli pro- paganda yapm a muvaffak olamamıştır. Bir aralık içeri gi- ren musevi kadınlarına Fransız- ça hitap eden bu zatın bu ha- reketi pek aşırı görülmüş ve kendisine Türk memleketinde olduğu ihtar edilmiştir. Amindes ve Fris çiftliklerinde oluran 218 kişi (O« Biz Gazinin aşkile geldik. Onun fırkasına rey vereceğiz, diyerek müttefi- kan C, H. fırkanna rey vermiş- lerdir. Üsküdarda Dün Üsküdarda yeni mahal- iede Murat reis, Tayarbaşı, Se- lâmi Ali efendide oturanlar rey- lerini atmışlardır. Burada ufak tefek propagandalardan başka bir şey olmamıştır, Kadıköyünde Kadıköyünde Zbtü paşa, Tuğ- | lacı, Göztepe, Merdivenköy Sah- | rayıcedit, Suadiyede oturanlar reylerini atmışlardır. Adalarda Kınalındada iskele gazinosun- da intihabat devam etmiştir. Hadise olmamıştır. Boğaziçinde Saat sekizde Kandilli, onda Veniköy, on bir buçukta Kuleli yarımda Çengelköy, dört buçuk- tan sekize kadar Beylerbeyi, Küplüce, Aptullah ağada oturan- lar rey atmışlardır. Çengelköyüne otomobillerle gele. serbestciler, Kahrolsun Halh fırkası diye te- zahürat yapmışlar ve nutuklar söylemişlerdir. intihabat C. H. F.lehin eneti- celenmiştir. yan muvaffakiyetler göstermiştir. İntihap mücadelesi Recep B. Sinsi aleyhi: muhalejfefin Şebrimizde bulunan sabık ma: B. “.— İntihabatın böyle mücadele- Ki oluşu çok iyi olmuştur. Halkın a ekseriyetinin bizim tarafımızda olduğuna şüphe yoktur. Bir kaç ki- şi dahi olsa gizli ve sinsi muhale- fet daha muzirdir. Böyle bir kaç ki- şi çıkar söyler, nihayet hakikat karşısında sesleri kısılır, dururlar, Muhaliflerin şikâyete hakları bu kadar nümayiş, tecavüz ve pro- memiştir.,, Vergilerde tadilât Maliye vekâleti vergi tadilâtı hakkındaki programını meclis açıldığı zaman hemen müzakere çilmek Üzere o hazırlamakta ir, Şimdiye kadar müsakkafat ve arazi vergilerine ait proje tetkik ir. Veraset ve Kazanç vergileri edilene yakında ark ir, mm Rumeli sahilinde Dokuzdan ort ikiye kadar bur- ge Petnebor, Pirinnççi köyleri emerburgaz casi e, Ciftalan, Odayeri Akpınar, A- gaçlı, Kısırmandıra köyleri de kısırimandıra caminde reylerini atmışlar: Buğün Bugün intihabın son günüdür. Fakat şimdiye kadar ahnan ne- ticelere bakılırsa müntehiplerin ancak beşte biri reylerini atmış» lardır. Bu : vaziyet karşısında intihap (müddetinin bir hafta temditi icap etmektir. Görlede Görle 9 (VAKI) — intihap ml ma galebesile netiçğ- e fia vekili Recep intihabat- den Pr gPaepGE İn | hakkında şunlar söylemiştir. yoktur. İntihap meselesinde dünya- nın en serbest memleketi olan Fran sada bile hiç bir muhalif fırkanın paganda yapmasına müsaade edil

Bu sayıdan diğer sayfalar: