11 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

11 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zonguldak viâyeti mula Hayvanaltı » bei hususiye müdürliğinden Zonguldak merkezi vilâyetinde idareci hususiye atelyesinde ka- | bili istimal ve istifade mahallerinde teslim torna ve pilanya ve fi- raze tezgâhı saç delme makinesile sair atelye edevatı ve Reno rmarkalı Eregli, Bartın, Devrekte üç ve Şevrole markalı Zonguldak ve Safronboluda iki ve taş kırmağa mahsus Zonguldak Devrek ve Bar- tın, Safranbolu ve Eregli yollarında beş konkasör makineleri 19 teşrini evvelde ihale edilmek üzre müzayedeye çıkarışlmıtr. Talip olanların teminat mektuplarını hamilen encümene müracaat etme- leri ilân olunur. K Devlet Demiryolları İlânları j —— 2 m mr nm 4 mara Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve sairesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 3 Teşrinisani Pazarte si günü saat 17 de Ankarada Dev- | let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. iç Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. a Irmak - Filyos hattının Irmak cihetinden 65 ile 120 nci kilometre- leri arasında idarece ikmaline lüzum gösterilecek nevakısın inşası 18/10/930 Cumartesi günü pazarlıkla ihale edilecektir. Bu husustaki mukavele ve şartnamelerle vahidi fiat cetveli 15 lira mukabilinde Umumi İdare muahsebat dairesince satılmaktadır. Taliplerin yevmi omezkürda şeraiti umumiye vesikalarile bir- likte saat on beşte Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatları ilân olunur. » » * Haydarpaşa mağazasında mevcut olup 4710/930 tarihinde müza- yedeye konulan, verilen fiatlar haddi itidalde olmadığından ihalesi yapılamıyan takriben 20000 boş çimento çuvalı 18/10/930 Cumartesi günü saat 14 te tekrar müzayedesi icra kılmacaktır. Taliplerin mez- kür gün ve saatte Haydarpaşa mağazasına müracaatları ilân olunur. »» 750 ton yerli çimente kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 27-10-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Der- let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler, ». » 3000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 3 ikinci teşrin 930 pazartesi günü saas 16,30 da Ankarada Devlet Demiryollar- idarrsinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek- | tuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şart namelerini yirmişer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. » > Haydarpaşa-Ankara battı üzerinde Derince istasyonunda tesis edilmekte olan enjekte fabrikası müştemilâtından fen, idare ve amele binalarına ait münakasa evrakı meyanında bulunan (münaka- sa ve ihale şartname) lerinin beşinci maddesindeki muvakkat te- minatı mıktarı iki bin dokuz yüz lira olacak iken sehven bin do- kuz yüz altmış lira yazılmıştır. Keyfiyet alâkadarana malâm olmak Üzere ilânolunur. 2 ” Haydarpaşa Ankara-İzmir-Ankara-Haydarpaşa arasinda muhtelit katarlarla haftada bir defa işleyen doğru yataklı vagon servisi 6-10-930 dan işarı ahire kadar haftada iki defaya çıkarılmış olup eçhi ati hareket edecektir. Haydarpaşadan, Ankaraya: Ankaradan İzmire İzmirden, Ankaraya Ankaradan Haydarpaşaya : Ankara vilâyetinden; 1 — Anka'da bal civarında bir ilk mektep yapılacaktır. 2 — Bedeli keşfi olan 45711 lira üzerinden kapalı zarf usulile Münakasaya konulmuştur. 3 — Zarflar 16 teşrini evvel 930 perşenbe günü saat 15 ten €vvel makamı vilâyete verilmek lâzımdır. 4 — Zarflara bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 3430 liralık bir banka mektubu veya muhasebeyi hususiye veznesine verilecek bu Paraya mukabil alınacak bir makbuz senedi teklif zarflarına konulmak ve yapacak mühendisin ehliyeti fenniyelerini havi vesika vilâyet nafia baş mühendisliğinden müsaddak olarak yine bu zarf- İsra melfuf olmak lâzımdır. Şersiti anlamak isteyenlerin maarif müdüriyetine ve iştirâk edeceklerin zarflarını yevm ve saati iha- * Pazartesi, Cuma Çarşanba, Pazar Cuma, Salı Pazar, Perşenbe |tep idaresine müracaat eden taliplere serg Kayıt ve kabul 16-10-30 Dr.Nami Berlin ep fakültesi seriryatından mezun Dahili hastalıklar mütehassısı Şişli: Oazi #öldskâr caddesi No. 182 N eczanesi ittisalinde Kabuk 2-6 ya andır “eso0sse Tel R 4259 ssesese: 00140064000000000 00000020098000008. Yandarma imalâthanesi Hânlari Çanakkale 3 N.lu ef- rat mektebi müdürlü- günden; Kilo 165000 O Ekmek 1 — Çanakkale 3. numaralı jandar- ma mektebi talebe efradınn 19930 tarihinden 931 senesi ağustos gayesine kadar bir senelik iaşelerine muktkezi (165000 kile ekmek 6-10-990 tarihinden münakasaya vazolunmuştur. 2 — Ekmeğin ihalesi 30-10-9380 per- şembe günü saat on beşte vilâyet dai resinde icra kılmacağımdan ihaleden evvel mektep idaresine müracaat eden taliplere derhal şartnameler verilir. 3 — Münkasayg iştirak edecek ta- liplerin verecekleri teklifnameler şart- namedeki şerait dahilinde verilecek fi- yat yazı ve rakamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 4 — Bedeli muhamminin 96 7,5 te minatı muvakkatesi sandık makbuzu ve ya hükümetçe maruf banka makbu- zu kıymeti muharrereşi üzerinden is-) tikrazı dahili tâhvilâğle borsa fiatın! dün 94 10 noksanile sâlr esham ve tah- vilâtın teklifname ile birlitke ikinci bir) zarfa koyarak komisyon riyasetine bi-! rer makbuz mukabilinde verilecektir. ... . Çanakkale 9 uncu ef- | ” , rat mekte! n en: 1 — Çanakkale 9 uncu jandarma mektebi talebe efradının iaşesi için yüz almış beş bin kilo ekmek 1.0990 dan 931 senesi Ağustos gayesine kadar! 610.930 tarihinden itibaren yirmi beş gün müdedtle kapalı zarfla münakasa- ya vazedilmiştir. 2 — Ekmeğin ihalesi 30-10.930 Per- şembe günü zavali saat 15 te yilâyette icra kılınacağından ihaleden evvel mek derhal şartnameler mektep müdiriye | tinden verilir, 3 — Münakesaya İştirak edecek ta- liplerin verecekleri teklifnameler şart- namedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve ya rakkamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 4 — Bedeli mühammenin ©“ 7.55 te minatı muvakkatesi sandık makbuzu ve ya hükümetçe maruf banka mak.| buzları kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilâtile borsa fiatla:| rından 97, 10 noksanile sair milli esham ve tahvilâtm teklifname ile birlikte ikinci bir zarfa koyarak komisyon riya»! setine birer makbuz mukabilinde veri- lecektir. Doktor Hafız Cemal Cumadan maada her gün öğ- leden sonra saat (14-16) de İs- tanbulda Divan yolunda 118 nu- maralı hususi kabinesinde ha3- talerinı kabul eder. Istanbul: Tel, 2398 ISI itibaren 25 gün müddetle kapalı zarfla! İ ları lâzım geldiğinden yevmi hanelerle 19,20,23,32,1-3 numaralı 7 — VAKIT (1 Teşrinevel 1930 ehiiye 12-10-930 Salı günü eski has ahırlarda açılacaktır ) perşembeden "18-10-30 cumartesi akşamını kadar sergi mahallinde HANENİZDEN UZAK Bir yerde bulunduğunuz vakit iyi bir kaleme veya bir kurşun kaleme ihtiyacınız olur Binaenaleyh seyahate çıktığınız vakit EVERSHARP EVERŞARP Kalem veya kurşun kaleminizi almayı unutmayınız. Her vakit her yerde mektuplarınızı veya notla- rınızı yazmagı ve bilhassa uzak bulunduğunuz akraba ve dostlarınızla muhaberede bu- lunmağa amade bulunacaktır. SIDNEY.NOVIZL İN ŞÜREKASI GALATA KEVORK Bey âyeti daimi en- Balıkesir vil cümeninden:; Iuca-Burhaniye . yolunda. birinci kısım itibar edilen 0090 ile 945100 üncü kilometreleri arasında ve bedeli keşfi 15222 lira 93 kuruş ve yine aynı yolda ikinci kısım itibar edilen 959X910 ile 99375 inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 22116 lira 90 ku- ruş olan yolun. tamiratı esasiyeleri 30-10-930 tarihine müsadif per- şembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli ile yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların müna- kasa şeraiti umumiyesinde muharrer evsafı ve ehliyeti haiz olma- mezkörda buna dair vesikalar ve dipozito makbuz veya mektupları ile encümeni vilâyete ve bu hu- susta daha ziyade malümat almak isteyenlerin daha evvel enci- meni vilâyete ve nafıa dairesine ilân olunur. - A ? Eğ Bis # Emlâk ve Eytam Bankası istanbul şubesinden: Kiralık arazi Esas No. Mevki ve Nevi ( 69 Küçüçamlıcada 13-17 No. tarla 87.8 ırpıcıda üç buçuk dönüm tarla 219 ırpıcıda 79 dönlim büyük bostan 600.- Balâda yazılı arazi birer sene müddetle bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 25-10-930 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları. P.T.T U.M. Levazım ve mebani müdürliğinden: Posta ve telgraf merakizi ihtiyacatı için 5000 kilo sicim ile 100000 adet tahta etiket ve 6000 kilo anbalâj kâğıdı kapali zarf usulile münskasaya Vazo'u ımuştur. 16-10-930 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icr olunacağından taliplerin şartnameyi almak için hergün ve müna- kasaya iştirak için yevmi mezkürda muayyen olan #aate ka dar usulu dairesinde kapatılmış olanz zarfları komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. Senelik beledi icari 200.- 12 32.- Talip olanların daha ziyade malümat almak istiyenlerin Teş- rinievelin yirmi ikinci çarşamba günü saat on üçe kadar mahalli mezkürda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmü mez- Kiralık kâgir hane | ve dükkân Beşiktaşta Akaretlerde 23, | 33,15,59,63,67,71,82,85 numaralı Dr. A. KUTiEL | Cilr ve efrenci hastalıklar tedâvihanesi | eden evvel makamı vilâyete vermeleri ilân olunur. Karaköy Topçular caddesi 34 dükkânlar bilmüzayede icar edi- leceğinden şehri halin 29 uncu pazartesi gününden itibaren yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vazedilmiştir. kürün saat on üçünden on beşi- ne kadar İstanbul Evkaf müdü- riyetinde idare encümenine mü racaat etmeleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: