11 Ekim 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

11 Ekim 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— e aa Ya Gateteminde cikan vava resmleri; birr haklar mahfandar —— Camateye gönderilecek AM #rerine idare içinse ! idare | Eİ alt ie 7 Yazı | işareti tonelmalıdır ; l | Bammayan maktupanz adesnden wymen mukaddersm maktupara sna me, paralar saybatmasndan ve Kânlarm münderecatından idare meee'wi değildi NIŞANTAŞINDA RE $$ TERAKKI üisesi Telefon: Beyoğlu 2517 Teşkilâtım tevsi ederek «Yuva» LEYLİ ve «İlk» sınıfları ile « KIZ NEHARI LEYLİ» dairesini KIZ inisalindeki £ eski 15 ini mektep) binasını v sekin, — Tediimin başlamış ERKEK Ana - ilk - orta -lise Sınıflarına talebe kaydetmektedir. i Şekayık caddesinde Halit Rifat paşa konağında) ş müdürlüğe müracaat 125 kuruş Hiz” a e Kuştüyü yastık Galatasaray sergisinde birçok takdirlere Je olan Istanbul'da Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuştüyü fabrikasında kilosu 125 kuruştan başlar küştüylerinin kilosu bazır yastık şilte yorgan kuş- tüylerine mahsuz kumaşların envaı cümlesi çok ucuz fiatla satıl maktadır. Arnavufköyünde Leyli ve nehari - Kız ve erkek Feyziati Liseleri Ana sınıf, ilk sınıfları ve ayrı teşkilât dahilinde kız ve erkek R orta ve lise kısımlarım muhtevidir. 1 Teşrinievelde derslere başlanmıştır. Tel. Ist. 2867 -Bebek 210 Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 2100 Boş teneke 1800 Kile Balya çenberi: Ş. 2 B. K. Leyazım deposunda mevcut 2100 boş teneke ile 1800 kilo balya çemberi satılacaktır. Taliplerin 9, 7,5 teminat ak- “gelerile beraber 13-10-930 pazartesi “günü Galatada tütün inbisa- “rında mübayıat komisyonuna müracaatları, İstanbul gümrükleri baş mü- - dürlüğünden: Gümrük levazım ambarmın aleni münakasa ile tamir ve tadili yapılacağı 25/10/930 cumartesi günü saat İdde teminat evrakını müstashaben baş müdüriyetteki komisyona müracaatları Malatya vilâyetinden: Malatya'da orta mektep ittisalinde kâin natamam ilk mektep binasının - ikmali inşaatı o25-9.930 tarihinden © itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile (o münakasaya konulmuştur. Mezkür inşaatın bedeli keşfi 35375 lira 69 kuruştur. İnşa at 93İ senesi ağustos nihayetinde kâmilen bitmiş bulunacaktır. Şeraiti lâzimeyi havi zarfların 25-10-930 cumartesi günü saat 15 şe kadar Malatya vilâyeti daimi encümenine tevdii şarttır. Fazla ma- Jümat almak isteyenlerin Malatya ve İstanbul daimi encümenlerine müracaatları ilân olunur. Hariciye vekâleti levazım mü- düriyetinden: Mıktarı cinsi teslim mahalli 50 ton kok vekâlet İş Antirasit Misafirini ecnebiye konağı 2000 okka mangal kömürü ” " » 4000 un Yukarda miktarları gösterilen mahrukat Tali b 23 ün- cü günü ihale edilmek üzere müzaydeye konulmuştur. Italyan talip olanların şeraitini anlamak için levazım müdürlüğü- ne ve İhale günü de mübayaat komisyonuna müracatları lüzumu ilân olunur .. . . Kütahya vilyetinden: 7-9.930 tarih ve 433 numaralı encümeni daimi kararile müna- kasaya konulan ziraat aletleri fabrikasına muktazi demir ve sa- ireye talip zuhur etmediğinden müddeti münakasa 19 teşrinievvel 930 pazar günü saat 15 e kadar temdit edilmiştir. Tatiplerin “,7,5 dipozito akçelerile daimi encümenine ve şeraiti anlamak üezre encümeni mezkür büşkitabetine müracaatları lüzumu ilân olunur. İl mukarrerdir. Talipler keşif ve şartnameleri görüp münakasanın | Haneninde her düriğ örwizlik m igin Vim tavan Birndarier Lenited, Peru Sialayt, Tegütere, Ordu için yüz on üç kalem eczayı tibbiye kapalı zarfla münakasaya kon muştur. İhalesi 11/10930 cumartesi gü nü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde © Su retlerini İzmirde o Müstahkem Mevki İve Ankarada merkez satınalma komis- İyonlarında görebilirler.) Şartnamesini yirmi kuruş mukabilinde heyetimizden almaları ve tekliflerini teminatlarile birlikte ihale saatinden evvel o heyeti. mize tevdi etmeleri. ... Harita umum müdürlüğü için yirmi kalem matbaa malzemesi Aleni müna- /kasaya konmuştur. İhalesi 11/10/1930 "cumartesi günü saat 14,30 da Fındıklı. 'da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin (20 kuruşluk pul mukabilinde şartna mesini heyetimizden almaları ve nümu- neleri görmeleri için de teminatlarile! ihale saatinden kn ker ia müra- caatleri, g- Niğdedeki kıtaatın ihtiyaçları olan! ekmek kapalı zarfla münakasaya kon- muştur. İhalesi 15/10990 çarşamba gü- nü saat 15 te Niğdedeki askeri satınal ma komisyonunda yapılacaktır. Talip- lerin şartname almak ve (tekliflerini vermek üzre teminatlarile mezkür ko. misyona müracatleri. ... Ordu ihtiyacı için yerli mamulâtın- dan iki bin beş yüz adet çal kapalı izarila münakasaya konmuştur, İhalesi |23-1000 Perşembe günü saat 15 te An- ikara merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şariname al- ları . .5.0 Ordu ihtiyacı için yerli mamulâtın-| palı zarfla münakasaya konmuştur. te Ankara merkez satın alma komisyo- me almak ve tekliflerini vermek üzere teminatlarile mekzkür komisyona mü- racaatları. ... Merkez ihtiyacı için dakik Kapalı da Merkez Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartanme 2 mak ve tekliflerini vermek üzer» te zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi | Ez 28-10-0930 Salı günü saat 15 te Ankara. © ANASINI | Ismail Fuat ve > sürekâsi mak ve tekliflerini vermek Üzere temi-| EEE natlarile mezkür komisyona müracaat.) EE dan yirmi üç bin adet yem torbası ka.| EE İhalesi 20-10-90 Pzartesi günü şaat 14'E nunda yapılacaktır, Taliplerin şartnn.| Ez natlarile mezkür komisyona il-iöle lar. gam SAVISI HER Y MER YERDE » KURUS —İ 1 MATBAA VE o DAREHANE ISTANBUL, Babral, Ankara caddesinde “VAKİT YURDU, | ve 03 ARE iş. m VAZ IŞUSA arr VAR Cen sm Zabitana , Muallimlere , Devlet memurlarına ve Banka memurlarına TAKSiT iLE Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilâtını müessesenin Sultanhamamındaki manifatura mağazasından öğreniniz. Müdüriyet: Tel. ist, 192 Kadın zerafetinin lâzımı gayrimüfariki SUDORONO “mayok Fsiyyis nanzgeu play) 14 İLE Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletinin müsaadesile dm Dolayısile de ipeklileri harabiden kurtardığı için çok iktisadi bir ilâçtır. Her eczane ve ecza depolarile itriyat mağazalarından arayınız. Dahiliye vekâlelinden; Kapalı zarf usulile münakasaya | konulan Ankara “şehrine“ isale edi— | lecek su işine muayyen zamanda talip zühur etmediğinden bir. ay zarlında pazarlıkla ihalesi tekarrür eylediği ilân olunur. » Çorlu mal müdürlüğünden: lu Hükümet konağı binasının sureti tamiri hakkında sermü- hendislikten gönderilen 3869 lira 80 kuruşu havi bir kıt'a keşifname üzerine mevkii münakasaya vazolunmuştur. Tamiratı m-küreyi mü- tezammın şartnamenin bir sureti hükümet kapısına tali * İulınmıştır. Mezkür şartname mucibince münakasaya iştirak edeceklerin Çorlu Mal kalemine müracaat eylemeleri ilân olunur. YAAA Büyük Tayyare Pıyangosu 8 Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak avcak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için TAYYARE PiYANGO BİLETİNİ ALINIZ. z 9 uncu tertip 3 üncü keşidel! & : teşrinievvel 1930 dadır e > Keşideler: Vilâyet, Şehremaneti, Def- terdarlık, ş. Ziraat ve osmanlı banka” ! arı mürakıpleri ve balk huzurunda YAPILIR Büyük ikramiye 40, 000 liradır. 5 Her leşidede çıkan numaralar 0 dolaba konmaz. ENA em Mesul müdür. Refik Ahmet .

Bu sayıdan diğer sayfalar: