8 Mart 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

8 Mart 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 1? — VAKITI 8 MART 1931 ziraat Çocuklara Mahsus HAYAT KiTABI acentası o Sirkecide sade hanı İst 2740 Mühürdar buzcanla Pastası (EREĞLİ) vapuru 8 Ü Mart pazar 17 de İdare H Yıhtımından Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, Imroz, Bozcaadaya kalkacaktır. , Dire-iskemderiye postası A (anlara) “e “sal İŞ Galata olmali kalkarak çarşamba © sabahı İzmire perşembe (O Pireye o cümar tesi (o sabahı (o İskenderiye- ye varacaktır. İskenderiye- den pazartesi 15 te kalkacak çarşamba Pireye de uğriyarak perşembe İstanbula gelecektir. Ayvalık sürat postası (MERSİN) vapuru 10 Mart Salı 17 de Sirkeci den Gelibolu, Çanakkale, Kü- çükkuyu, Edremit, Bürhaniye, Ayvalığa kalkacak te Altınoluğa da caktır. dönüş- uğrıya- MM iŞ ve Frengiye yakalanmamak PROTEJİN £ < kullanınız. Her eczahanede R için > nl Uni bulunur. elan 9 | Hayat - Kumbarası ZE iF NE EN SON MODEL ; Standard 399 Mumluk benzin lambaları ispirtoya Hacet Kalmadan Ne: 2045 ( Yalnız bir kibritle yakılır KULLANIŞI GAYET KOLAY YAAR A | No: 2050 S SAGLAM iDARELi ve UCUZ LAMBALARDIR Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard lambaları ve teferruatı bulunur. Umumi deposu: SANI > H. ve J. BLUMENTHAL Biraderler Katırcıoğlu Han 27 Istanbul <#! (7 Pertev Müstahzaratı Kova Mr Kremi Diş macunu FABRIKASI Tırak cilâları Ruj . e (Losyon sew PERTEV veŞeriki |... Podra Memleketin en eski ve namdar -.... Briyantin Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Kormatik Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarati: Ma a aa maa a İİ © i Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: 2 Bavul İpek Kumaş, Dantela ve Kürk Cins ve nev'i yukarda yazılı bir kalemi eşyanın 29-3-931 tari- hine müsadif Pazartesi günü Sirkeci Gümrüğünde bilmüzayede | satılacağı ilân olunur. DOKTOR, FUAT SABİT | 1 İİ Ankara caddesi Na 66 Telelon 9885 | Jandarma ibtiyacı için 2000- 3000 liralık yün çorap aleni münakasa ile satın alına ğ Şartname jandarma imalâthane- sinden verilir, münakasa 18-3-931“ Çarşamba günü saat 15 te jan- darma imalâthanesinde yapıla” cağından yevmi mezkürda talip- lerin o teminatlarını beraberle- rinde getirmeleri lâzımdır. Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı DOKTOR RIZA ENVER İİ Cağaloğlu Emniyet sandığı (nl karşısı No. 37 Tel, 2. 2683 » VAKITın (Küçük ilânlar) Acele satılık hane— Kadirgata- | lebe yurdu karşısında 27 Nodu hane. 3 kat onbeş oda iki kuyu bir mutbak i üç belâ iki sola bir büyük bahçe gör- | mek istiyenler içindeki Hacı Ef ye'ter | Üplerin limon iskelesinde 36 No. yamür İ racaatları. Deyimi sa DEP İn Emlâkinizi kiraya vörmek — için tramvay yahut şimendüfer yoluna veya vapur iskelesine yakın olanlar tercih edilir. 9-12 arasında müracastls kayıt etüriniz. Istanbul dördüncü Vakıfhan alıka# Union Kal. mk lik ef İY EN Para kazanmak ister misiniz İşiniz olmadığı zamanlarda yaracağıfi” muameleye göre ayda 90 liradan fs3i8 kazanabilirsiniz, hükümet memuri bulu muş olanlar tercih edilir. İstanbul dördüncü Vakıfban çinde Ünyon Kol Mes'ul Müdür Refik Ahmet Jandarma Imalâthanesi ilânlari a ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: