8 Mart 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

8 Mart 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İT DM) İlk ateş! Dördüncü intihap devresine giriyo- ruz. Seferberlik basladı. Halk fırkası) büyük eserleri icin halktan itimat isti- yor. Vakız biz senelerdir, halktan bu itimadı gördük büyük şeflerin idare et tiği inkılâp ordusunda bütün halk ta bakaları vazifelerini yaptılar. Kuvvet» li bir efkârı umumiye Türkiyede inki- lâp fikrini her şeyden üstün tuttu. Son inkılâp senelerinde efkârı umumiyenin bir silindirden ve bir tahrip dane sinden daha kuvvetli aksülâmellerini gördük. Türk efkârı umumiyesi geniş kütlenin menfatine, hakiki yaşama| sevki tabiisine (demagoji) maskesine bürünerek tecavüz etmek istiyenlere) lâyık olduğu cezaları verdi. Son senelerde Türk efkârı umumu- vesine iki yabancı unsur musallat ol du. Onu aldatmak için ağzımı aştı, g9 zünü yumdu. Söyledi, söyledi. Bu iki musallatı adı ile analım: — Terakkiperver fırka. — Serbest fırk Biri ikinci büyük millet meclisinde »eki üçüncü büyük millet meclisinde filizlenmek imkânını buldu. Türkiye nüfus istatistiklerine şöyle bir göz atarsanız Büyük millet meclisi! ne kadar kol budak salan bu “musal- Tat, Jarm'Türk insanların hayatından, yâşayışndan. menfaatlerinden ve fi- kirlerinden ne kadar uzak nesneler ol duklarını analrsıız. Bu iki musallat Türkiyede bel kemiği teşkil eden köylünün, esna nyada Olan Biten açarak Geçenlerde Pariste belediye hir go kağı genişletmek için bir binayı istim- lik etmiş, ve evde oturan kiracıla Kadınlarda Fırak 1981 senesinin en güzel modaların:| dan biri kadınların erkekler (tarafım. dan giyilen frakları kendi biçimlerin. fın yerli san'at sahiplerinin menfaat-| lerinden fikirlerinden bir zerre bile ta ş#ımıyorlardı, Halbuki bu musallatlar Osmanlı İmparatorluğunun icat etti yarı müstemekecilerin mantığını, / rİni, menfaatini taşıyan İnsanlard Osmanlı imparatorluğunun yarı mü temlekeci unsur tiyazları ile boğarlar, yerli $ mahvederler yalnız ve yalnız i un aisalında' toplananlara rirlerdi. Terakkiperver fırka da, serbest fir. ka da bu mantığın devamını istiyen a- damlardan mürekkepti. Hakikaten om- larin ne köylülerle, ne de yerli san'at sahiplerile alâkaları vardı. Onlar mem) lekete cetleri gibi ecnebi sermayesi #0.) karak kendi refahlarmı düştinen kim-| selerdi. Büyük ecnebi sermayelerinin| ajanları idi. Bu adamlar kâh din dedi-| ler. Terakkiperver fırkanın erkânı gil bi. kâh vah zavallı halk dediler serbet | fırka erkânı gibi. ga zeteleri söyledi. hatipleri etrafı çınlattı. Fakat efkârı umumiye, cemiyetin şaşmıyan sevkita | biisi onları sit üst etti. Ve inkılâp fır) kasına itimadını anlattı. Çünkü halkın.| köylünün refahına giden yol hedi Bahtiyar, ve mamur bir vatan sahibi olmak için köylüyü, halkı, yerli esna: fr, yerli san'ati ne arap kültürünün, nel de “ecnebi sermayesinin uşağı ve par- yası haline koymak ve koymak istiyen lere susmak bizim vazifemiz değildir. Müreffeh ve mamar bir vatan ia yollarının nihayetindedir. Münevver” Tin, rehberlerin işaret ettiği konak vel Yine dahu kolayca varabilmemiz için halk kütlesine biraz daha aklaşmas! lâzımdır. vatan İnkılâp fırkasma reyini veren | l I şuurunu ans 1 köylüyü ecnebi im sefah ves Telrika numarası 17 Yazan ; “Garp cephesinde »» Erik Maria Remargu€ müellifi #imdiye kadar görülmemiş bir gençlik çilgece için ay | m Dü Merih Eğimi kiracılardan M. Sinel, verilen fr ank tazminatı kâfi görmemiş, 200 bin başlamıştır. Fakat birinei katta oturanlaltı yıkıldığı halde M. Sinel evden çık.) müştür. İzel kol müsabakası yapılmış, müsaba-| kayı Viyananm en güzel ara AN maktan kurtulmuş oluyor, onlar da er- larmalarıdır. Beyaz ipekten bir ve ek ve eteklik bu yeni kadın tuvaletini ikmal etmektedir. Kadmlar bu suretle kulla . .. nes Sabık Paris kıralıçesi ken- dinden bahsettiriyor ! 1980 senesinde Paris züzellik krali şeliğine intihap olunan matmazel İron aponyer bugünlerde de kendini mev. yubahsettirmeğe vesile buldu. Matma. zel İvonsabık nişanlısının yüzüne biber tmı ve onu makasla yaralamıştır. Sebep, sabık nişanlısının onu gördüğü zaman onun bütün cazibesini kaybet, tiğini söylemesi idi. Mahkemeye ser, olunan - sabık kraliçenin tevbihi ile iktifa olunmuştur. rn ayrı tuvaletler SPOR | Bir futbolcuya boykut cezası verildi T.C A İstanbul mrrakasından 50 Kânunusani 931. tarihinde icra edilen müsabaka esnasında hakeme karşı sui harekette bu- | lunan Altınordu idman yurdu âzasından 1305 Lisans numaralı | Necmi B. e 6 ay müddetle mü. sabaka boykotu verildiği tebliğ olanur. mak yenç vatandaşlara düsen günün iik işidir. Sadri Etem idik, Lüdviğin kolleksiyonündaki kaya billürunu bir bomba gibi yakalıyor, Yumrakları sıkılıyor. Ve sözüne devam ediyor: j —- Lüdvig cephede yığınla siperler içinde yaşadım. Orada hepimiz sefil bir mum © İkanlılardık. o İbaşlarımızın üzeri ) sırada yaylım ateşleri inden hareketi arz. biz sadece meferdik., ediğimizi, nenin bizi bek tediğini bilirdik» vir b İle yer) altındaki yar! zolmetin tecessüm et e o çimularda şecüntlen, cekiiret tirdiği karşr pervasızlıktan fazla keş die Bu katılaşmış, ve hissi bir şey nj ni göstereyim ? İtikbalin azmi gözü için dışan muş lerden ayr) küyordu. O azim, biz hücum fırladığımız zaman vüzlerde hâkkol nmda bile çehrel neden seneye dahs cok şeyler kaybediyor Imazdı. Se| trafında çömelmiş bekliyen deli|dar harpten nefret ettiğini söyle... Asıl| | kekler gibi bir frakr uzunca bir müddet İkullanabiliyorlar, Ru zarif moda, bü- yük bir rağbet kazanmaktadır. on posta ile gelen Londra gazete leri bu yeni modayı son derece aİkışla-| maktadırlar Salonda çocuk, kedi, | köpek | Eski usuller, bir salonda çocuk, Ya- İhat kedi, köpek bulunmasına müsaa-) de etmezdi. Bu yanlıştır. Isırmadığı veya tırmalamadığı tak:| dirde bir köpeği, bir kediyi okşayıp, İsevmek onun güzelliğini methetmek na dir bulunur müküleme mevzularıdır Misafirleri hiç olmüzsu dedikodu yap- İmaktan menedecek bu fırsattan mah-| İrum etmeyiniz. Bu çocuklar için de böyledir. Eğer uslu dururlar, ve güzel çocuklarsa, an- nelerini tebrik için iyi bir vesile teşkil mazlik eder, | federler. Eğer çocuk ya garip fikirlerle yerinde değil gibi göri nür sözler sarfederse, bu da hazir nun neşesini celbeder, herkes memnun olur, | Bazan, çocuk © kadar güzel bir söz) İsöyler ki, ailesi arla, hatta çocuk İbüyüdükten sonra bile tekrar eder. O Eaman herkes bunu alkışlıyacaktır bii çocuk şımaracak ve deli dolu » enmiye haşlıyacaktır. Bu takdirde annesinin mahcubiyeti, ne oldu Lüdviğ! Bu kadar iradenin ve himmetin ha- yat İsmini verdikleri ve intizam, vazk- fe, kadm, gibi birçok şeylerden mürek İkep şu yift fıçısına dalıp mahvolması aklın alacağı şey mi? Sen istediğin ka Yaşayışımız ancak hârp © esnasındaki Yasayışımız olmuştur. Çünkü o vakit beraberdik Şuradaki rezaletten bin kat kıymetli bir alev İçimizde yaşıyordu. k sık nefes aldıktan sonra devam) ettiz — Bunun bir İşe yaramış olması lâ- zımdır. Bir defn, ihtilâlden bahsettik. ndüm: “İşte kurtu. leri hir sırada düş! pürüyor, kendine yeni bir yalak a cak. dedim. Ah öyle olsaydi mutlaka iş| dururdu. Ölüm 4-;tirak ederdim emin ol, Fakat bunlar bni) ti: lerce ırmağa ayrıldı ihtilâ! 1“ memuri! sakin oluyorduk biri et kapma vesilesi oldu çözüldü, müna| vatanperve' duk fakat irade /sebetlerin, ailelerin, fırkaların çığı al-|talarmı, şeref emellerini, tahakktim Al SAİR İİ, e matmazel Müsabaka neticesinde matmazele kıymetli bir gerdanlık hediye edilmiş. iltında mahvoldu. şeyde kadm parmağı yoktu. Onu tek-|saçmalarını, a6 gözlülüklerini sok İrar bulabileceğim yegâne mevkie gidi-|dular ve bu halitayı bize revr Kadınlar da fırak giymeğe başladılar! Pariste, evin üst katı yıkıldığı halde orta katında şemsiye oturan bir kiraci var! 50 binimamakta israr ediyor, ve şemşiyesini açıp enkaz arasında oturuyor, Her iki taraf iddialarında sebat et- münasip tazminat vererek evi yıkmıya|(rank İstemiştir. Şimdi evin Üstü ve) giklerinden bu mesele mahkemeye düş.) Güzel kollar Viyanada genç kızlar arasında gü- kızlarından Floren Selin kazanmıştır. İM tir. Darülfünuna yardım Evkaf umum. müdürlüğü bütçe“ sinde her sene olduğu gibi bu sene de mubtelif müesseselere yardımda bulunulacağı muhtemel görülmektedir. Bu senede bin Darüşşefakaye 40 bin Gu- reba hatanesine 400 küsur bin lira tahsisat ayrılması muhbtemel- dir. Güzel san'atlar Birliğinin yıl dönümü tes'it ediliyor Güzel san'atlar birliğinden: 9 Mart pazartesi günü akşamı bir- | liğin tesisinin beşinci yıl dönümü münasebetile birliğin Gülhane parkı methalinde ki merkezinde bir gece eğlencesi tertip edil- miştir. Birliğin bütün şubelerine mensup âza, refikalarile birlikte davetlidirler. Bu ilânı davetiye makamında talâkki ederek o ge- ce saat dokuz buçuktan itibaren teşrif etmeleri rica olunur. rkadaşlı ilen yorum. Lödviz başı ateşler içinde olduğu ve — Niçin Jorj niçin? Çünkü hepimiz fevkalâde aldatildık ve onu şimdi far-jeden herbir kurşunumuz. içim kediyoruz. Çünkü safdilliğimizi suiisti-| rini vuruyordu. Dinle... Kulağı mal ettiler, Bize vatandan bahsediyor-)olsun. lardı halbuki düşünceleri şu idi: Fab-jtu. Her memlekette rikatörlerin kesesini doldurmak; bizeliçin çalıştığını sanned şereften bahsediyorlürdı halbuki bu.İlekette aldatıldı, he bir avuç diplomatla, şeref düşkünü hü-İ küre kümdarların kavgaları ve doymaz hirsiyun ları demekti, Bize milliyetten bahsetti-|lef oldu özlerde başka bir İslluş bundadır... Nehir taştı her şeyi sü-İler, Halbuki bu bazı işsiz kalmış jene- ' çasİrallerin faaliyet hevesi demekti. Rahenin omuzlarından tutarak silk. — Anlamıyor musun yahu! Onlar | | —. | Darülfünuna 200 | rlik kelimesi cine mugalâ. $ — VAKIT 8 MART 1931 —— ” Polis haberleri Bir talebe Kendini biçakladı Beyazıtta eski Karakol soka- ğında Yeni Sefa otelinde otur- İ makta olan İstanbul lisesinin son sınıf talebesinden Feridun Ef. isminde bir genç, evyelki gece, aynı otelde oturan arkadaşlarile | tertip ettikleri bir eğlenti esna- sında portakal soymakta olduğu biçağı sol memesi üzerine sap- lamak suretile kendini mıştır. Bu hususta yaptığımız tahki- İ kata göre bu vakada, bir inti- | hara teşebbüs kasti olup olma- dığı henüz tamamile anlaşılmış değildir. Bir sarhoşun marifeti! Ortaköydeki Arif Efendinin birahanesine giden Sabri isminde biri geç vakte kadar içtikten sonra şarkı söylemeğe başlamış ve vaktın geciktiğ | birahanenin kapatılacağını ken- disine söyliyen birahane sahibi Arif Ef. ye kızarak tabanca ile Üzerine hücum etmiştir. Bu va- ziyeti gören Cemal isminde biri de Sabrinin elinden tabancasını almak istemiş fakat Sabri bu defa da bıçağını çekerek Cemali karnından Sabri yakalanmıştır. Ağır yaralandı Uzunçayırda arap Rafetin kah- vesinde oturan kaçakçı Mahmut ile hamal Petürkeli Mehmet sar- i hoşlukla kavga etmişlerdir. Bun- lardan hamal Mehmet, Mahmudu müteaddit yerlerinden bıçakla ağır surette yaralamıştır. Hamal Mehmet yakâlanmış, Mabmut ta Cerrahpaşa hasta- nesine kaldırılmıştır. Polis divanı"toplardı Bir müddettenberi içtimi el- miyen polis divanı, elindeki işle- ri intaç ettimek üzre dünden beri içtimalara başlamıştır. Divan, vukuatı istihbarata geç hakkında bir yarala- ni, binaenaleyh yaralamıştır. veren merkezler karar verecektir. Bir keza Eyüpte okapucu 27 numaralı çekmeci Necibin çırağı Recep dün, et kıymakta olduğu makineye sol elinin üç parmağını kaptırmıştır. Parmak- ları kesilen Recep Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Söndürülen yangın Beyoğlunda Tepebaşında Yeni yolda 24 numaralı Hazarosyan apartımanının dördüncü katında, soba kurumlarının tutuşmasından, yangın çıkmış isede sirayetine meydan verilmeden söndürülmüş- tür. , Ölü bir çocuk bulundu Beyazıtta Şehzadebaşında Boz- doğan kemerindeki boş arsada iki günlük ölü bir erkek çocuk bulunmuştur. Polis, bu çocuğu terkedenleri tadır. çöşmesinde İi aram sevda M1, İbir ideal diye takdim ettiler. Biz, hu- İnu yeni, sağlam ve kudretli bir hayatı gözleri parladığı halde syağa kalktı. haber veren 'nefir, “innettik unlamıyor Gözlerini Raheninkilere dikti: kendi Hedefine isabet musun canım! Biz İstemeden kendimize harbettik den bi- na küpe Bütün cihan gençliği harbe koş hürriyet iyordu. Her mem memlekette mef- değil hususi menfaatler uğ etti, Her memlekette te kendi kendini mahvetti, An lamiyor musun? Yalnız bir tek haklı cidal vardır, O da yalana, var m haki. kütlere, nesillerin Biz onları tepe ins mücade (Bitmedi) gençlik a mücadele uzlaşmalara eski |düşüncesine karşı olan cidal onların dir. özlerine kandık İ Pe liyeceğimize onların

Bu sayıdan diğer sayfalar: