26 Temmuz 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

26 Temmuz 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——ğ—ğ——— i B.M. Vekâleti ilânlar | Tefennide bulunan kıtaat hay- | Vanatının ihtiyacı olan arpa ka konmuş 931 Cu isparta palı zarfla münakasaya tor. ihalesi 8 Ağuste Martesi günü saat da askeri satın unda yakılacaktır. alma komisyo Taliplerin şartnameyi görmek üzere Fın- dıklıda heyetimize ve şartname teklif vermek tlarile birlikte ispar- müra almak Üzere temi! ve tada mezkör komisyona Gaatları. (461) - 1018 için 2000 ton kömürü ile S( Merkez ihtiyacı ave marin kriple vağonda vag kömürü (Haydarp kartelesi şartile ve kapalı münakasaya kon- eri 3 ağustos 9 ösadif pazartesi gü saat İ5de lave marin ve 15,3 da Kriple icra Ta- İplerin şartnamesini o Ankarada Milii Müdafaa satın alma ko Bisyonunda görmeleri ve müna- kasaya iştirak için de teminatla rile teklif mektuplarını yevmi ve saati ihaleden evvel makbuz Mukabilinde mezkür komisyona vermeleri, (781) den teslim mek ayrı rarf suretile âyrı şartnamelerle olunacaktır. . alayın palı bulunan ay unu Mudanyada ihtiyacı olan buj Zarfla İ ibalesi 6 ağustos 931 perşembe günü salın münakasaya konmuştur. saat da Bursada askeri alma komisyonunda yapı- İâcaktır. Teliplerin şartname al mak ve teklifle teminatlarile ür komisyona müracaatları ) . : Ordu ihtiyacı İçin yerli fabrikala mamulâtından 50000 kilo sarı sabun lu kösele kapalı zarfla O münükasiyi Könmuştür. “#hülesi 25 (omuz 931 28- li günü saat 15 te Ankarada merkez) ima komisyonundu yapılacak! alm vermek üzere tır. *ekliflerini vermek Ye birlikte mezkâr kom atları, Taliplerin şariname üze Gılallık “bez 170,000 metre ihalesi: 20 ağustos 931 perşem- be saat İS te, çamaşırlık bez 266.500 metre 22 ağus- tos 931 cumartesi saat 15 te Gilaflık “bez 170,000 metre iha- lesi: 24 ağustos 931 pazartesi sast 15 te, Yazlık / elbiselik 50,000 metre ihalesi 26 ağustos 931 çarşamba 15te, Yazlık elbi | selik 50,00 ) metre bez ihalesi 27 931 perşembe 15te, ça- | € 0 metre iba- cumartesi931 15te r fabri ibalesi: ağustos İ tmidan - saltı kalem | zarfla .münakasaya | konmuştur, - ihaleleri hizalarında “yazı! lerde Ankarada alma kon Taliplerin kapalı yukarıda | gün ve saat merkez; satın 8yonunda yapılacaktır. şartname almak nümuneleri görmek ve münaka- | saya girmek teklifnamelerile evvel meğkür caatları. (1130) ve | Üzere teminat ve ibale saatinden komisyona müra* mw Diş tabibi M. Zeki Taci Hastalarını her gün sa at 8,30-12 ve 13-20 kadar kabul ve her salı saat on üçten itibaren meccanen diş çeker ve tedavi eder. Muayenehane: Kadıköy Mısırlı oğlu Ya vuz Türk sokak No: 8 4 — e e — İk, yem li 1 | i | Ya | bulunan İ ihale pul Yavrumun Saadeti Günde Günde Günde Günde © 25 5 kuruş biriktirirseniz 10 kuruş biriktirirseniz kuruş biriktirirseniz 50 kuruş biriktirirseniz Günde100 kuruş biriktirirseniz 57630 kuruşunuz 115260 kuruşunuz 20 senede 288155 kuruşunuz 20 senede 576305 kuruşunuz 20 senede 1152600 kuruşunuz OLUR. 20 senede 20 senede xa Şafak çayının taklidinden Sakınınız Bilhassa Şafak Yazısına ve Alâmeti Fârikaya Dikkat ay a Opr sü a9 aa DEN Ker gay VİA rai ll a al Sinemacılar ! Çün gelecek mevsin istanbulda KEMAL Bey, ŞAFAK, Adanada ELHAMRA, Sinemalarına sesli ZEiSS İKON makineleri kon- Bursa'da maktadır. 300 kişi sinemalara Yunanıstanda malı olan eki çağrılıyor vetİnden: i Him -1930 T.li kara omukavelenamesinin 5 inci 7 inci maddeleri mucebince istandaki mallarına 1 ağus- tos 929 tarihinde filen vazitilyet v bulünmüş olan eşhasın hakkı ta- sarrufları müenmen bulunduğun- mallan için kendilerine mübadele komisyonu verilmesi

dan bu muhteht tarafından i şesikaları almat ai 1931tarihine kadar müracaatları mezkör komisyon kararı icabındandır. Bu vaziyette vatandaşlarımızın vakit yeçirmeden Istanbulda Muhtelit Mübadele komisyonu Türk heyeti lâzımgelen üzere ada- murahhasası riyasetine mürâca- İ at eylemeleri ilân olunur. köy icresin Bir borçtan dolayı mahcuz bu- Jun dar satılacağından del bedelleri müşteri sit olmak üzere talip olanların mahallinde müracaatları ilân olunur. ne (1435) Zeiss Ikon Tafsilât ve sipariş için: İstanbul'da Dilsiz Zade Han No, 24-27 Mösyü m An- | an 33 adet koyun Kadıköyde | Kumluk nam mahalde 4-8-931 | İ Sah günü saat 10'dan İ?ye ka bulunacak memura | Ediniz e an li Makine Koymakta Acele Koymakta Kecle Ediniklii” filim bu filimlerle sinemamiz yasayam vetm Tü Beyoğlunda Ş IK, Ka- SÜREYYA ALEMDAR sesli ma- İKON dıköyün'de Istanbulda Sinemalarının kineleri ZEİSS markalıdır. ilik sinema! ar için filim Üzerinde sesli Movitone makine 3500; 500 kişilik 90 liradır. Fiatlar İstanbulda teslimdir. Tesisat masarifi bize aittir. tertibatı fevkalâdedir. sesli makine ROTENBERG'e Maarif vekâ ini — nkara Erkek lisesi arsasında muallim mektepleri iş terbiyesi salonu 22-7-931 tari n İ2-B-931 ta- rihine kadar üç hafta müddetle ve kapalı zarf usulile münaka- saya vazedilmiştir. Münakasava ancak büyük inşaatı deruhte kıyetle ikmal etmiş olduklarını vesaikl ispat iştirak edecek ve inşaatın filen idaresini ancak tecribe diplomalı mühendis veya mimarlar deruhte edeceklerdir. Pis ve proje şartname ve mukavelename suretleri her gün inş sinden tedarik edilebilir. ihale Maarif vekâletinde toplanacak inşaat komisyonu tarafur dan yapılacağından taliplerin müzayede, münakasa ve ihalât ka- mununa göre tanzim edecekleri teklif zarflarmı ihale günü olan 12.8-931 çarşamba ze saat 15de komisyon riyasetine tevdi edece klerdir. müracaat ediniz. Posta kutusu LİLİ LE lacak rinden itiba etmiş ve muvaffas eden müteah görmüş Devlet matbaası mü- |dürlüğünden: 2 Adet 110/190 Voit 48/83 amper li, K.VV 570 devir BR 110/190 34/59 75 570 Matbaamızda mevcut evsafı yukarda yazılı A,E.G. mamul 5 adet molör kızaklarile beraber 12 ağustos 931 çarşamba saat 14 te ve matbaada bir sene yarfında teraköüm edecek ke. nar ve kırpıntı kâğstlar, parça meşinler 15 ağustos 931 cumartesi günü kezalik saat 14 te müzayede suretile satılacaktır. Görmek ve şarlnameyi öğrenmek istiyenler hergün öğleden sonra saat 16 buçuğa kadar matbaa fen memurluğuna müraca- at edebilirler. (1035) yünü 1 v E İ ğından figöri İ teminatlarile — VAKIT 26 Temmuz 1931 —— 0. Sa. Al, K. dan K.0.k 50,000 kilo odun tın alınacak saat 16 da İc- lerin şartanme- aleni münakasa suretile tır. İhalesi Yy —S—9 ra kili öğleden evel etmek için de bir- ve münaka vakti muayyen tlarile atları, (4) likte komisyonumuza K.O. kıtaatı ibtiyacı içm 268,000 kilo odun aleni müne kasa ile satın alınacaktır. iha lesi 28-7-931 saat 17de icra kılınacağından taliplerin şarina- her gün öğleden münakasaya iştirak etmek için de vakti mu- ayyeninde teminatlerile birlikte komisyonumuza müracaatları, (62) 693 görmek için evvel mesini ve ... K, O. kıtaatı 168,000 kilo odun aleni müna- | kasa suretile sâtn alınacaktır. ihalesi 2-8-931 saat 16 da icra kılmacağından taliplerin şartna- mesini görmek üzere hergün öğleden evvel ve münakasaya iştirak etmek için de vakti mus ayyeninde teminatlarile birlikte komisyonumuza müracaatları. 61)694 ihtiyacı için K O. kıtaat ihtiyacı için 280,- 000 kilo odun aleni münakasa ! suretile satin ahnacaktır. ihalesi 128-931 saat 1$te icra kılma- İ cağından taliplerin şartnamesini görmek üzere hergün öğleden evvel ve münakasaya iştirak et- mek için de vakti muayyeninde teminatlarile birlikte komisyo- numuZa müracaatları (63)-695 ç “. hkem mevki kıtaatınm un kapalı zarfla müsa kasaya konmuştur. İhalesi 10 Ağus tos 931 pazartesi: günü saat 15/0 da Müstahkem mevki satın alma » Taliples rin şarinâmeyi görmek Üzere Fındık İzmir müsta' İihtiyacı olan İzmirde syonunda yapılacak lida heyetimize ve şartname almak ve tekliflerini vermek üzere komisyona müracaatlar. teminatlari merkür (458) ... 200,000 kilo kuru ot aleni | Sünrkasa ile satın alınacaktır, ihalesi 48-931 saat 16 da icra | kılmacağından » taliplerin; şart- namesini görmek özere hergün öğleden evvel ve ; münakasaya iştirek etmek - içinde vakti mu- | ayyeninde teminatlarile birlikte Komisyonumuza müracaatları, 72-819 K O, Kıtaatı için 50,000 kile örüldü» en münakaşa suretile satın alınacaktır. ihalesi 9-8 931 saat 16'da icra kılınaca- taliplerin - şartüamesi'ni eden ev- oduna verilen fiat gali yün yeniden aleni ek için her gün öğ vel ve münakasaya iştirak et- mek içinde vakti müayyeninde birlikte komisyo- numuzâa müracaatları, (86) - 1112 m CAzbart sn Saksofon ve Klarnetcisi Budapeşte konservatua- rından mezun mms Fust P.K. 27 Adana

Aynı gün çıkan diğer gazeteler