23 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

23 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meselesi bi Şeker ihtikârı resmi makamları ile harekete geçirdi. Şeker ihti LA dele, — e olan bir çi gibi rey, Da drryla ölçülebil dir İçülebi cal er fiatlariyle oynamak ço- akların kemik! “iğerlerinden bir p arda satarak kâr ir, (Şaylok) Venedikt etlerini ke- di a, zerinde oyun oynamak borç - amıyacak kadar zayıf, borçla - WYacak kadar ku Tum olan halk k etini, ciğer we altıma tahvil Muasır Şav gbi insanların ta i * oradan altm çekiyor. Fakat bunları y a ve ru bir şey değil- ndiseye kı sada kamın- dan siper yanmak, ya'nız onlar- mücadele e'lip muzafer oluna- “ma inanmak hayatı tanrma- Mak demektir. ilg Kanun elbette müesirdir. Fakat sada, iktesatla karşı “çıkmak ür İyi silâhı intihap etmek demek- *. Şeker ihtikârı nereden geliyor? ün ker ihtikâri kontenjan He bie hâkim bir sermayeyle yiren elerinin hâ-| u Jolduran müesse - erin haklı inhisarı bu balin ha- i sebebidir. g,vere: Kontenjan listesine devle| teiraz. daba alâkadar olmasını! İn etmeklir. i,, Pevlet hariçten getirilen seker Sin sadece kor i ti njan İstesiyle ik-! > *derse fiatların — fırlamasına| $1 belki biraz zaman ihtikâr ka! muvla mücadele eder. | te akat bu tem bir çare olmak- uzaktır, vlet şekeri bizzat kendisi ge- al ve bu günkü şeker ticaret lin, seeseleri bir bayi şebekesi ha- halı, Zirmelidir. O zaman devlet kadı mn sıhhatiyle, hayatiyle rlâ haliç olan bu meseleyi kökünden he der, Ve fistların canileşmesi» Mani olur, “adri Etem a lr Belediyeye bir teklif X Bir Ingiliz grubu hesabına be- Yeye yol ve bina yapmak ve | sını uzun vadeli takstlerle ey Üzere bir teklif yapımış- €klif üzerinde meşgul olun- Maktadır. Mn AK RAL 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! erer rar er m Te trllemi Atman” Bütün para orduya! tah lnz bu kadarla kalmıyarak ted, umumiye ve varidatı sa» Sünger © ie her ne geçmişse hemen Ye idçini denebilcek surett iaşe dün, Şi askeriyeye hasrile kolor- im bu İt$esini temin etmiş velha- lerin yoğurda imkân ve vüs'at da»! Merişgiz varsa kâffesini (icra İnn başka memleketin | uh İz mleketin'u İlal,einlerinde muhasaranın de! İK muvaffak olmuş ve b üre bizzat Taize azi - eni NÜN iaşe ve masrafları Kürieeiirine &it ve sevkedilen as - Mine müzahir olarak herp h le © mücabidi en | mektebini ve öğleden sonrada | Pertevniyal AAA AY SR ERA Mahmut Nedim Bey Günün arülfünunda: Serbes Müderrisler | isviçreli profesörün Mukarririmize Söyledikleri Darülfünun da tetkikat yapan İsviçreli pröfesör M. Malche dün dişçi mektebini gezmiş ve mual. lim, müderrislerden mektep ve dersler hakkında içahat alımışlır. Pröfesör bu sabah ticaret | lisesini gezecek ve bilhassa lisan derslerinde bulu- nacaktır. M. Malche dün bir muharrimize şonları söylemiştir : Tetkikatıma devam ediyorum. Yakında mem'eketime gidece- gim, Fakat bu, yazıldığı gibi, telkikalımı bitirdiğim için rapo. rumu yazmak maksadile değil- dir. Tetkıkatım henuz bitmemiş tir. İsviçreye gidişim oradaki derslerimle alâkadadır. Tekrar buraya döndükten son- ra tetkiklerime devam edeneğim ve hazırlayacağım raporu hükü mete takdim edeceğim. Raporumu takdimden evvel tetkikatımın neticeleri hakkında izahat vermem tabii dogru ola" maz. Darülfünun pröfesörlerinin da: rülfünun haricinde işlerle oğraş- malarınm doğru olup olmadığı hakkında fikrimi soruyorsunuz; Bu mesele bir çok memleketler- de mevzubalısedilmiştir. Fakat söylediğim gibi raporumu henuz vermeden ve işim. tümamlanma- dan ber hanki bir nokt- hakkin da mütalaamı bildirme,. ve mü- nakaşalara yol açmayı doğru bolmıyorum Vaşingtonun yıldönü- mü tesit edildi Şimali Amerika müttehit hü- kümetlerinin ilk resicümhurü Corç Vaşington'un ikiyüzüncü doğum yıldönümü dün şehrimiz- dede Amerikalılar tarafından tes'it edilmiştir. Bu mühasebetle dün Rober Koltejde talebe tarafından bir müsamere verilmiş, Amerika se- firi Mr, Gru bir nutuk söylemiş- tir. Ayrica Ameika sefaretha- nesinde Amerikan kolonisine mensup zevat için bir kabul res- mi tertip edilmiştir. miki (Son Yemen velisi ) .İ diyesinin Dr. Muhittin B. Diyarıbekir beledive reisliğine seçildi İllekimbaşı zade Dr. Muhittin Diyarbekir belediye re'eliğine He- Haberleri | | Adliyede; | l (Milli vapurcuların | Davası Vapurcular Dün ihtiyati Tedbir istediler Mili ovapurcularla (o İstanbul Gümrük idaresi arasında çikan | rüsum ibtilâfı yüzünden vapur- cuların gümrük aleyhine dava açtıklarını * yarmıştık. o Davaya dün beşinci hukuk mahkemesin- de başlanılaşaktı. Fakat tahki- kat hakimliğine şeçilen hakimler, henüz dava tahkikatını bitirme- mişlerdir. Dün vapurcularıa vekilleri ih- tiyati tedbir alınmasını ve dava götülünciye kadar şayet gümrük müdüriyeti rüsumu tahsili em- val kanununa göre icraen almak | isterse bu icrayi, muhkemenin , | sonuna kadar tehir için karar | da | “İhtiyati yayı tesi muna tiyaşet er Ista a vilâyet meclisi umut! de, ctmiyeti a i seneler aza ola remineti namına Avrupaya giderek Av | de bele şehrema- ruğanın en mühim şeri zet müdürlüğünü b n şeni belediye relsinden difade e a a a Hukuk talebesinin | ricaları Hukuk talöbe cemiyeti cima günü fevkalâde bir toplantı yap- mıya karar vermiştir. Bu toplantının “sebebi şudur : Son günlerde Ankaradan gelen bir haberde adliye vekâletinin yeni bir layiha hazırladığını ve bu İayibayla (hâkimlerin müddetlerinin temdit edileceği ve hâkim yahut avukat olan bu kuk mezunlarının 10 seneden evvel bu mes'eklerin. birinden diğerine geçemiyeceklerini bil- diriyordu. OHukük (talebeleri, avukatlık ve hakimlik için ko- nulan bu 10 senelik müddeti çok bülmaktadırlar. Diğer te raftan stajın avukatlar nezdinde icrasına müsaade &dilmesini âd- liye vekâletinden rica edecek- lerdir. fecei “1 muhakkak” enwisorüz, Imamı idare Gene bu uğurda müteaddit de- falar Sude'ye İmam nezdine azi- metle bir çok ihtiyacatı askeriye- yi tesviyeye muvaffak ve bidaveti harpten mütarekenin akti ve Ye- menin kıtaatı asköriyeden tahliye si hakkında harbiye nezaretinden Tercüme ve iktibas haklı mahfuz İ tertip ve ihzar eylemişlerdir. - Harpsiz işgal. Bizzat Dali, Cahaf, Celileye azimet ederek oralarını harpsiz iş- gal ettikten sonra (Nevahüi Tis'a) ile Lâhiç'in istirdadı o hususunda muvaffakıyet kazanmıslardır. Hulâsa askerin temini maiset ve istirahati uğrunda her fedakâr-| lığı İcra ve bizzat Taiz ve Hüdey-| de livalarındaki devrü teftişlerin! den gayrı iki defa da kolordu ka-| rargâhıyla birlikte mezkür liva -| lar dahilinde harp sahalarını, a « teş hatlarıma vârıncıya kadar do - lasmışlar ve askerin © ihtiyacatını kkatlerinden telâkki olunan emir mucibince bu- radan müfarekatimiz takarrür e- dinciye kadar kolordunun temini mevcudiyeti hususunda bir istina- dı hakiki teskil evlemek gibi Ye- menin sahaifi tarihiyesine ozaplü hıfz: lâzın gelen o muvaffakıyatı adide ibraz eylemiş olduklarından bunları merezi teşekkürle tozgâr| ve tekrar ederek...,, Lozan Heyeti murahhasamızın 1.07a - na szimetini haber aldığım zaman İmam Yahya yanımdaydı: — Madem ki, dedi, İsmet paşa gidiyor, korku yok. Göreceksiniz ki çekirdekten yetişme © Avrupa diplometlarıyla da başa cıkaczk, harp sahasında olduğu gibi siya - set meydanmda da muraffer ola» ii N iliği Lem staj | verilmesini istemişlerdir. tedbire mahal olup olmadığı hakkında, hakim bu | | gün kararım bildirecektir. Şark tütünleri i © Ticaret ve senayi odası Şark tütünleri meselesini ehemmiyetle | İ tetkike karar vermiştir. Odanın İ tetkikat ve meşriyat müdürü Hakkı Nezihi bey bü işin ma hallinde tetkikıne memur edil. miştir. : Nezihi bey tetkikatına Atina, Selânik, Drama, Serez, Dobrice, Sofya, Dopniçe, ve Fili- | bede yapacaktır. Bu seyahat bir ay söaecektir. Haber aldı- ğımıza göre Nezihi bey cuma günü bareket edecektir. Belçika sefirinin va- zifesi değiştirildi Belçika sefiri M. Löklerk Brük- sel Hariciye bezaretinde bir me- müriyele tayin edilmiş ve dün memleketine hareket etmiştir. Belçikanın Ankara sefaretine ye- niden kimin tayin edileceği he- nüz belli değildir. Halepte heyecanlı bir hadise Halepte son günlerde gene heyecanlı hadiseler o olmuştur. Vatan fırkasına mensup bir genç ölürsokakta ülmüştür. Hadise halk arasında çok heyecanlı akis- ler birakmış, cenaze merasimin- | de on bin kişi bulunmuştur. Bu arada polisle halk arasında arbe- delerde olmuştur. O gece ve ertesi gi Lozan yolcularının muvaffakıyet-! İeri için dualar edildi. | Fakat artık herkes, bizim gibi yerliler de biliyorlardı ki (Misali) mill?) hudutları içinde Yemen yok! tur, buna boyun büküp: | — Mukadderat.. Mukadderat diyorlar ve: — Siz muvaffak olunuz da.. El- bette bizi de büsbütün yalnız, kim- sesiz bırakmazsımız.. Asıl iş sizin emellerinize nail olmanızdır, diye ilâve ediyorlar. Sona kelânlar Ben bir yandan hiç bir fevka- lâdelik yokmun gibi muntazaman işlerimle meşgul! olurken, diğer ta-| raftan Yemendeki Türklerin def -| terlerini tanzim ettiriyor, Yeme - nim dört bir tarafma dağılmış o- anları mümkün mertebe toplamı- | ya çalışıyordum. Zaten ordumuz çekildikten son ra kafile kafile bir çok aileler da-| ha göndermiştim. Burada, İstanbu İ Dük D j ofil Gotye vapuruyla | “İtalyan memurlarını şükranla ya la sevkettiğim bu silelere her tür- lü kolaylık göstererek büyük bir gır 3 — VAKIT 23 ŞUBAT 1937 Şehrimizde zu Ecnebiler 13. üncü Alfons bugün geliyor ö Tuledo namı altında seyahat ediyor Cumartesi günkü sayımızda bildirdiğimiz gibi sabık İspanya kıralı on üçüncü Alfons bu gün Mesajeri Miritim kumpanyası - nın Teofil Gotiyo vapuruyla şeh- rimize gelecektir. Geçenlerde Fransadan hareket ederek Napoliye, eradan da Pire- ye giden sabık kıral şehrimize Yu- nanistandan gelecek, burada yir- mi dört saat kadar kaldıktan son- ra gene aynı vapurla yarın öğle ü- zeri hareket edecektir. Vapur İz- mire de uğradığı için kıral Alfons İzmiri gezecek, daha sonra Rados, Kıbrıs yoluyla Beruta gidecek, o » tormobille Filistin ve Şam seyahati İ ni müteakip İskenderiyeden va » purla Fransaya dönecektir, İspanya kıralı mütenekkiren seyas hat etmekte ve Dük dö Foledo is mini kollanmaktadır. Duk dö Miranda adlı bir İspam yol asilzadesi seyahatinde kendi « sine refakat etmektedir. Alfons yedide limanımıza gele cek olan vapurdan saat dokuzda karaya çıakcak camileri, müze» leri, Topkapı sarayını, Eyübü zis yaret edecek, öğle yemeğini To- katliyanda yiyecek ve geceyi va purda geçirecektir. Yarın sabah sabık kıral Boğaz- içinde hususi bir motörle inti yaptıktan sonra öğle üzeri lie hareket edecektir Atina, 22 (Husus!) — Dün'Te- buraya gelen sabık ispanya kıralı Alfons Atina Turing kulup reisinin refa- katinde Atinaya çıkmış, Akropol; ve sair âsarı atikayı, stadyumu, şehrin şayanı temaşa yerlerini gez miştir. Müteakiben kıral Alfons büyük Britanya otelinde diğer. müşteriler arasında öğle yemeni yemiştir. Kıral, Atinada gördüğ hareket ve faaliyetten dolayı bes yanı takdirat eylemiştir. Sa İspanya kıralı, yemekten sonra şe- hir dahilinde otomobille uzun bir eevelânda bulunduktan sonra ak - şam üzeri vapura avdet etmiş geceleyin İstanbula hareket etmiş- tir. Kendisini ziyaret eden gaze- tecilere, Istanbul, İzmir, oRados, Larnaka, Suriye ve Mısırı Ziya « retinden avdetinde tekrar Atinaya' uğrıyarak üç gün kalacağını söy «! lemiştir. a Bugün seyyâh geliyor o Bugün Fransız bandıralı Teo fil Gotye vapurile şehrimize bir dl seyyah kafilesi gelecektir. detmeyi bir vazife bilirim, - © Hazırlık Ailemi'de Kazırladım, yola çi - kardım. Zaten İmam bir türlü ni bırakmak niyetinde değildi. -- Ne olur, hiç olmazsa bir kaç sene daha burada kalınız, ben Ga- zi Paşa Hazretlerine yazar rica ve istirham eylerim, herhalde mezü- i i zannederim.. Bili - a © kani oluyordum. Ailemi gönderdikten sonra Yes meni tamâmen tahliye etmiş şi mak için buradan sevkedilmeleri lâzım gelen ailelerin ne suretle gönderilecekleri hakkında Anka- radan emir rica eyledim. i korede kale öyle aileler var- ı ki on beş, yirmi yi ği çocukları ana, baba geriye tanbul veya Konyayı daha hiç gör memişlerdi. w ; j | dal

Bu sayıdan diğer sayfalar: