23 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

23 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 8 — VAKIT 23 ŞUBAT 1932 Merkezi : Istanbul, Şubesi: B. O. Is “xs Yerli Mallar Pazarı“ Vakıf Han altında pulo pasajı yanında Her nevi yün ve ipek kumaşlar, kadın ve erkek kunduralarının envaı, balis yün bale m sr levazımatı, bazir elbiseler, tuvalet eşyası, karyo- lalar, tuhafiyelerin her çeşidi vesaire... PHILIPS'in (fk En son sistem 930 A tipli numaralı radyo makinası || piyasaya çıkarılmıştır. Alın! Tecrübe Edin!| ahizeye merbut hoparlörile beraberi Fiatı: 225 Türk lirasıdır. li Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı İlNisan kur'asına iştirâk edecektir Türkiye Iş Bankası iğ sin de iginirin mayeul olamunuz. Göğün arka, inler... ihasl Yüredemerun ber hami bir yerimin giğleiii bir fr hineri. gininleda heman masama çoh ve yeni AİR) rakınle icele ediniz. ir mezi venin SANCIYI İZALE EDER “5 sw MARTELE e : Te ç“ Konyağı öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem Ge ma bi er e TELL'i bir ilâçdan daha müessirdir V* ihale İğ an me hastalıkların önünü alır. murluğundan; Fatihte Kâtip Muslahattin mahallesin 55 nini de Köroğlu sokağında 19 numaralı ba ğ nede mutasarılen mukim iken elyevm < ikametgâh: meçhul olan Mehme: efen diye Refia hanima borcunuzdan dolayı ( mahcuz balddaki hane hissenize 27.3-932 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden evvel mahallen vaz'ıyet ve takdiri kıy. Tüccar için müracaat mahalleri: || 7 memesenn ön olmacapna dar iera ve iflâs kânumunun 69uncu mad desine tevfikan tanzim olunan haciz ih- Alpullu şeker şirketi Bursa: ZPEKIŞ - Idarei Umumiyesi barnamesi 039.69 dosya numarasiyle | tarafınıza ilânem tebii umur. (2506) U ü i i : Istanbul: 7PEK1Ş - Birinci Vakıfhan, birinci kat - Te123535 ©! V A KI T müdüriyetinden: Izmir: ZPEM1Ş - Eskicizade Ahmet Remzi B. (Izmir, Manisa, Adena Üzübü kiii ll Aydın, Denizli, Muğla vilâyetleri için acenta.) Vakıt yurdu. Telefon : Yazı işleri 24379 ve » Lisan dersleri 4 Müptediler, ors ve yüksek üç sınıf üzerine ve baltada üçer defa İn gilizce ve Fransızca sınıfları devam etmektedir. İngilizce vüüsek sınıfta bilbassa. muhaberab © ticariye derslerine ehemmiyet (o verilmektedir. HİÇ bilmiyenler için 25 şubana yeni sınıflar açılacaktır. Kayıt olmak için Istanbul Alemdar caddesi 23 ve Beyoğlu Meşratiyet caddesi 42 Amerikan lisan ve Ticaret dersanelerine müracaat | Son günlerde şeker fiatlarında görülen gaynıtbii tereffüleri9 önüne geçmek Üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine şe kerlerini öteden beri cari bervçhi ati fiatlarla satmaktadir: Karadeniz Havzası: ZPEMİŞ ©). J. Hokştrasmer've ais rek ii Küp e kiloluk Çuval 19.30 lira şürekâsı şubeleri: (Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Sam- Posta kutusu: 46. Dubl rafine 100 m xi PPP va Si sun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Şibinkarahisar, Trabzon, Telgraf: Istanbul Vakir i 100 v ” NN 37.50 Gümüşer, Erzincan, Rire, Ermrum, Kars, Artvin, vilâyetleri Mİİ abone yaram ğ 100 | sira 3770 » için acenta.) 3 b 19 Aylık » 100 , © G 3IM RK EYE 7 VE A Me SEE hili 75 nlar e pe ri si gzl Toptancı tacirler de şirkete vâki taahhütleri mucibince bs Maraş Vilâyetinden: m an şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr iğ Nlân şartlarımız: edebileceklerdir. İdil Vilâyet ak beher Men altmış lira bedelle 205 m Muhterem halkımızın fabrikamız mamütâtı şekerlere bone. ometresi Kapalı zarfla ve gün müddetle münaksaya vazedil- Sanrı 10 Kş 12.50 Ke fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri ! ... 1 - Nisan - 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kılınacağı Santim: 20. fen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. ilân olumur. & (604) Küçük ilân rini; 7 zu Alpullu Şeker Şirketi Istanbul Deniz Ticaret Müdür- İİ O Dea © ——— | Devlet Demiryolları ilanlârı g S0 65 75 100 Kuruş lü ünden: A — Abonelerimizin her & ; , — dı “ iç aylı- ederi” | Pele mübayaa edilecek 20-30 ton benzin kapalı ğı için bir defa seyi d a e e a Ünak; B —4 ili fazla çu m a Ş m derfikn EE Uni yevmü münakasa ye KL, se in 5 kuş zemmolunur, balastın ihraciyesinin kapalı zarfla (o münakasası 12 “on olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te 96 7,5 teminat akçelerile my eren Matbaası cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde Y* birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdü- Sahibi: Mehmet Asri. umumi caktır. kiş riyet İdare Şubesine müracatları ( birinci ) defa olarak ilân olu- neşriyat müdürü: Refik Ahmet Tafsilât Ankara. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde nur, (636) lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: