23 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

23 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yy m Stadyum işi | bağlandı İ Öst tarafı Tinei sayfada | simde iyi kötü bir saha var." Ka - İ dıköyünde de Fenerin sahası var- | Bu saha tekemmnül de ediyor. Bey- oğlu ve Kadıköy mubitlerinin ih- | tiyaçları rai mertebe termin , ediliyor demektir. Yalnız İstanbul | tarafında dokur kulüp vardır. En | müstarip taraf bu cihettir. Bittabi ilerde şehrin plânı yapıldıktan sonra büyük bir şehir stadyumu yaptıracağız. Fakat İstanbul ta - İ rafr için mahalli ihtiyacı © temin © — maksadiyle Yenibahçede küçük bir saha yapılmasını teklif ediyo- rum, tasvip ederseniz hemen ya- rm işe başlryabilecek şekilde ted- birlerimiz alınmıştır.,, Kadıköyünde yapılan sahaya da belediyenin yardım etmesi şartiy- le Yenibahçede İstanbul ciheti için bir stadyum yaptırılması tek- lifi kabal edildi. Et hikâyesi Bundan sonra, üç ay kadar ev- vey teşkil edilen et komisyonunun mazbatası okundu. Bunda et işi- nin üç aylık safahatı teşrih edil - | mi ve mez resminin kilo i başına almmasiyle ete azami fiat i vaz'ı muvafık olacağı o mütalensı | serdedilmektedir. Gene et meselesi hakkmda bir de daimf encümenin tetkikata müz tenit hazırladığı bir mazbata var- f dı. O da okundu. Bu mazbata- ç dan da mezbaha resminin kilo ba- İ şma alınması, otomatik kantar : kullanılması fakat bu tesisat yapı- ç İmerya kadar baskül istimali, mez- baha, kriko ve avan kriko ücret- lerinin tevhidi lürumundan bah- sedilmektedir. ; Evvelâ azadan Mehmet Ali B. söz aldı Encümenin mazbatasını madde madde tenkit etti. Ez - cümle, lüks etin azami fiat hari- cine brrakıldığmı, halbuki lüks kmek frrancalaya da narh konuldu ğunu, binmenaleyh etin de her cin sine azami fiat konulmasının da- ha doğru olacağmı, encümenin 2- n açığa ihtikir (kelimesini lanmadığı halde ihtikârın mev cudiyetini kabul etmekle bir ga - rabete epey em mezbaha üc- retlerinin et fiatlarma yaptığı te- > sirlerin iyice tetkik edilmemiş ol- en yi aç kat'i şekilde hal- esaslı bir mani olacağımı söy - ledikten sonra: z — — Azami fiat konulması esa - sen radikal bir çare değildir. Eğer bu çareye baş vurulacaksa bile bu yalnız karamana münhasır kal- mamalıdır. Dedi. Daimi encümen mazba- tasınm da bazı noktaları tenkit 5 Komisyon nasıl çalıştı Et komisyonu azasından Ali Rıza bey komisyonun müşkül me- saisi azayı tenvir etti. İkinci celsede Muhittin bey söz aldı. Cevap vermek, izahatta bu- lunmak istedi. Fakat sıray la söz almış azalar vardı. Reis bu ciheti işaret ederek önce “Mezba- na karar verilirse tesisat ne kadar zamanda biter?,, şeklindeki suale cevap verilmesini söyledi. Valinin cevabı Muhittin bey hadan kriko tesisatma ht yap tırryoruz. Bu lerine racağız. ik rat yer- el tart - mak için de tesisat yapılacak, fa- © — kat bunun için döviz ister, döviz © İçin müsaade almak lâzım. Son- ra kontenjana koymak, mukabilin de girecek malı bulmak lâzım. Za- mana muhtaç işlerdendir. Şimdi - den kat'i bir şey söyliyemem. Ma- amafih şimdilik ayaktan tartacak tesisatımız vardır.,, dedi. Makama salâhiyat Neticede daimi encümenin et MA ayy ha resminin kilo başma almması -| 1 | | bir karara meselesi hakkında (hazırladığı mazbatanın bütçe ve mülkiye en- cümenlerinden mürekkep muhte- lit bir encümen marifetiyle tetki- kine karar verildi. Bundan sonra et komisyonunun mazbatasına ge- çildi. Cevdet Kerim bey önce va- zıyete göre tedbir alımmasmın ma kama bırakılmasını teklif etti. Tetkikatın ihtikârda karar kıl- dığmı söyledi. Bu vazıyete o göre Tevfik Salim paşa: — Şimdi top yekün her şeyi maka- ma veriyoruz ama makam acaba bu işi hal için ne gibi çareler düşü- nüyor?. Muhittin bey — Mezbaha res- mini re'is başma değil gilo başına alacağız. İcap ederse narh veya azami fint koyacağız. Kabili tat- bik çareler buldukça tatbik edece- ğiz. Ayrıca siz de bir direktif ve- rirseniz onu da yapacağım. Cevdet Kerim B, — Bütün bun- lara rağmen et fiatları degişmez. gene pahalı satılırsa ne olacak; o zaman yapacak (bir tedbirleri var mı? | Günün Muhtırası Takvim — Soh 23 Şubat 9 inci ay 1933 (6 Şevval 1350 Senenin geçen günleri: 55 kalan günler 309 Güneş — Doğuşu: 6,52 Ban. 17,48 Namaz vakitleri — Sabah. 532 Oğle: 12.29: ikindi 18,26; Akşam: 1748 Yatı: I91& imsak: 5,13 Hava — Dün hararet derecesi azami nakıs sıfır nakıs 3 dü. Bugün hava hafif bulutlu olacak, rüzgâr mütehavvil esecek- tir. Radyo —— a. Istanbul — 18 den 19 a kıdır gramofon 19,30 dan 90,30a kadar Hafiz Burhan bey heyetinin iştirakile birinci kasim olaturka saz, 2030 dan 21 e ka- dargramofonla opera 21 den 23 ye kadar Hafiz Burhan bey heyetinin iştrakile ikinci kıstm alaturka sar, 22 den 22303 kadar orkestra, Viyana — Maria Eleonor Matbicu tarafından Fransızca şarkılar —12,30 kon- ser — 13,40 orkestrada Meyerber, Saint Seans ve Gluck'un eserlerinden — 23,30 dans, Bükreş — 20 radyo neşriyan — 21 radyo orkestrası tarafından Beethoven Massener, Vagnerden o parçalar. 21,30 haber — 21,45 Puosini, Sıraus ve Lied- den parçalar — 2205 orkesir Muhittin bey — Bir tedbir alı- nırken mutlaka bir faydası olma- lıdır. Ekmek işinde bir asırdır iş leniyor fakat et işine daha yeni giriliyor. Sonra her sene bu mev simde et fiatları pek ziyade teref- fü ederdi. Fakat bu sene hiç de böyle olmadı. Son baharda et ka- ça satılıyorsa şimdi de et fiatları hemen aynıdır. Sonra şehir hariciyle şehir da- hili et fiatları bile birbirlerine yak laştı. Binaenaleyh ben ortada pek de müstacelen narh konulmasını mucip vazıyet görmüyorum, takip edeceğiz, lüzum görünce koyaca - ğız. Müzakere hararötleniyor Muhittin bey Amerika sefare- tinde hükümet namma bulunmak mecburiyetinde olduğu için bu sı- rada reeclisi terketti, Fakat et münakaşası daha ziyade hararet- lendi. Komisyonun mazbatasını - da ileri sürdüğü (ete azami fiat vaz'ı i mütalaanın bir teklif mahiyetine kalbi ileri atıldı. | Cevdet Kerim bey dedi ki: — Geçen sene kışın 100, 125 iken bu sene 75 olması etin makul fintta bulunması demek değildir. İki sene arasında şerait değismiş- tir. Mecidiye köyünde et laşmışsa bunun sebebi orada da tamakârlık başlamış olması de - mektir. Meselâ Pendiğe giderse- niz etin ne kadar ucuz olduğunu görürsünüz. Muhittin bey, ete müdahale e- dersem daha pahalılaşır, fena olur diye korkuyor. Ben de korküyo- rum ki yanlış bir şey yapmamak tevehhümüyle hiç bir iş yapmamak neticesine varacağız. Ali Rıza bey et komisyonu na- mma bu fikre iştirak etti. Avni B., azami fiat vaz'ının et işini halle doğru gitmek olacağını söyledi. Reis Muhittin beyin huzuruy- la münakasa edelim dedi. Cevdet Kerim bey, buna itiraz etti. “Muhittin bey et işinde ve- receğimiz direktifleri kabul edi - yor müzakereyi (talikte mana yektur.,, dedi ve: “İlerde daha iyi bir sekil bulun ca tatbik etmek kaydiyle derhal ete azami fiat vaz'ımı teklif ediyo- rum.,, dedi. Bu teklif kabul edildi. İçtimaa yarın devam edilmek üzere celse-! ye nihayet verildi. Aero kulübün balosu güzel oldu Türk Aero kulübünün maskeli balosu evvelki gece verilmiştir. Balo, evvelce tahmin edildiği gibi, çok güzel olmuş, hazır bu- lunanlar sababa kadar temiz bir muhitte boş ve neşeli bir vakit geçirmişlerdir. Baloda ayrıca bir kıyafet müsabakası da tertip e- dilmiş, en zarif ve güzel şekilde Praga — 92 Prag Kuarteti tara. fından könser — 2320 haberler. Budapeşte — 1015 konser — 13,85 konser ve operet parçaları — 16.30 marş — 18 Macar havaları — 1930 Vaghnerin bir operası, Rema — 20.20 Mars dersleri — 22 bir tiyatro. 24 Şubat — yarın 1230 konser Sıraus, Mozart, Bayer, Dielman'ın eserlerinden — 13,40 Hein- rih Rehkemper tarafından konser — 14,10 konser — 18 beynelmilel musiki — 21.05 Lonis Riyiere tarafından Fran- sızca konlerane — 23,70 dans muşikisi, Heilsberg — 930 jimnastix — 14,30 Köncgebergten nakil — 18,15 ma- vi ve güzel Tuna, ve başka parçalar — 19,25 Danzizden nakil Bükreş — 21 Piyano Konseri — 21,45 konser — 32(5 keman konseri. Roma — 21 Konser — 22 üyatro. Budapeşte — 1015 Salon or kestrasıyla konser — 1305 konser — 20,15 konser — 2430 Tsgan musikisi Türk-iran dostluğu Büyük elçimiz Hüsrev boyin beyanatı Tahran büyük elçimiz Hüsrev B. şehrimize gelmiştir. Bir iki güne kadar Ankaraya gidecek olan Hüsrev B. demiştir ki: — İran - Türkiye hudutları üzerinde dostluk, asayiş ve em- niyet başlamıştır. Bir buçuk se- nedenberi devam eden hudut müzakereleri Tevfik Rüştü beyin Irana varışından dört gün sonra halledilmiştir. Hariciye vekilimiz Tahrandayken bir de hakem muahedesi imzalanmıştır. Ilkba- harda hudut komisyonları işe başlıyacaklardır. Hükümetimiz Trabzon - Tibriz transit yolunu yeniden ihya ede- cektir, Bundan başka Trabzon limanında ve Kızıldize'de eşya- nm yağmur ve kardan muhafa- zası için büyük depolar yapıla- cak, ve bu hatlardaki beynelmi- İ lel transit muamelelerine fevka- lâde ehemmiyet (verilecektir. Iranlılar kendi büyük şeflerinden bahsederlerken daima “Biraderi Gazi,, demektedirler. giyinmiş olanların tayyareyle Pa- rise kadar parasız gidip gelmesi temin edilmişti. Yapılan seçme ne- ticesinde birinciliği Japon kadını kıyafetine giren bir hanımla Isa kıyafetine giren deniz zabitlerin- den Reşat Ibrahim B. birinciliği kazanmışlardır. Balo gecesi ça- lan ve beğenilen cazbant bun- dan sonra her gece kulüpte ça- lacaktır, Şeker iş | Üsttarafı 1 inci sayfada | müddeiumumilikçe dava ikamesi- ne müessir olacaktır. Komisyon —— esaslı tahkikatına başlıya- vr. Diğer taraftan şeker işinde ih- tikâr olduğu hakkındaki neşriyat üzerine tahkikata başlıyan ticaret mıntakası müdürlüğüyle ticaret ve sanayi odası bu husustaki tetkika- tı bitirmiş ve şeker fiatlarında ih- tikâr olduğu neticesine varmıştır. Dün ticaret müdürlüğünden al- dığımız malümata göre, müdürlük ihtikâr yapıldığına hükmettiği mü esseselerin bir listesini hazırlıya - rak müddeiumumiliğe vermiştir. Bu listede şu isimlerin olduğu söy- lenmektedir: Alpullu şeker fabrikası, şeker tüccarlarmdan Mütevelli, Todori- dis, Nimet Tevfik, Batınan oğlu, İsmail Hakkı, Safonidiz, Simo - nidis, İzmitalyan, Maksimalidis, Usturogolos, Nikoladis, İrfan, Ve hap ve şürekâsr, Vasilyadis, Meh- met Lütfi, Haik ve Faik, Debreli Hayrettin bey ve efendilerdir. Bu tüccarlar bu ay içinde kümrükten 4950 çuval toz ve 2700 sandık par ça şeker çıkarmışlardır. Hiç bir sebep olmadığı halde şeker fiatlarını yükselten bu mü- essese ve ticarethaneler hakkında iktısadiyatımızı koruma kanunu - na müzeyel 1913 numaralı kanun mucibiynce takibat yapılacağı söy lenmektedir. Bu şekerler nereden çıktı? Alpullu şeker fabrikası da bir kaç gün evvelki vazıyeti değiştir- "miştir. İki gün evvel şekercilere 38 kuruş üzerinden 12 vagon ıslak şeker vermiye muvafakat eden ve un bir vagonunu veren fabrika yeni bir karar vermiştir. Alpullu bu kararla şekercilere 28 liradan değil caki fiat üzerin - den yani 34,30 lira üzerinden 15 vagon vermeyi ve icap ederse ihti- yaca göre daha 30 vagon (kadar toz şeker vermeyi de kabul etmiş- tir, İlk verilen 15 vagon şekerin, şe kerciler cemiyeti marifetiyle şe - ker, şekerleme, çikolata ve bis - küvit âmillerine dağıtılmasma baş lanmıştır. Bu şeker yalnız sanayi- de kullanılacak ve harice satılmı - yacaktır. Kendisine verilen seke- ri satan olursa bu gibilerin elinde- ki şekerler geriye alınacak ve bir daha kendisine şeker de verilmi - yecektir. Eski fiyat Alpullu şeker fabrikası, elinde mevcut bulunan kristal toz şekerle parça şekeri de eski fiat üzerinden satmıya karar vermiştir. Dün görüştüğümüz Alpullu şe- ker fabrikası erkânından bir zat şunları söylemiştir: — Alpullu şeker fabrikası esa- sen fiatları yükseltmiş değildi. Bi- naenaleyh fiatları indirmek için de yeniden bir karar lüzum yoktur. 40,50 lira üzerin - den tüccara satılan şeker Alpullu-| nun değil Uşak fabrikasınm şeke- ridir. Halbuki Halbuki evelki günkü nüsha - mızda yazdığımız veçhile Balık pazarında şeker tüccarı Cogopu - İos efendinin elindeki 3 numaralı fatura Alpullu şeker fabrikasma aittir. Bu fatura tüccarın elind dir. Dün kendisiyle görüştüğü - müz Cogopulos efendi ait olduğu makam tarafından bir istenme ol- duğu takdirde bu faturayı verece- ğini söylemiştir. Alpullu fabrikasınm verdiği 15 vagonla vermiye vadettiği 30 va- gon toz şeker şekerli mevat âmil- lerinin şimdilik ihtiyaçlarını temin etmiş ve fiatlar da 33,40 üzerin - den olduğuna göre şikâyetlerini mucip olacak vazıyet ortadan kalk mıştır. Perakendeciler ns yapacak? Fakat diğer taraftan bakkala barcr âlem olan ve 46 kuruşa star- lan toz şekeri 52, 53 kuruştan sat- makta ve 42 liradan aldıkları bu) heyeti. ğe vermesine | inde ihtikâr olduğu anlaşıldı! şekerleri bundan aşağıya sata” yacaklarmı iddia (etmektedi Bu vazıyet karşısında bir düşünmeli ve halkın okkada $ ruş bir farkla şeker almaktan kö” tarılması da lâzımdır. Seker fiatlarmın o yükse! başlaması üzerine kahve ve ge fiatlarmda da yükselme görülü tür. Ticaret müdiriyeti bu İv ta da tetkikatta bulunmaktadır. Bu mevat hakkında ihtikö yaptıkları sabit olan tücarlar mahkemeye verileceklerdir. Devlet inhisarı fikri Diğer taraftan şeker, ve çay işinde gendini gösteren i tikâra mani olmak için bunla” devlet inhisarı şeklinde idare edik mesi fikri de ortaya atılmıştı” Dün görüştüğümüz şeker tüce# ları bu hususta şunları söylerek tedirler; Şeker işinin inbisar altına alf| t masına lüzum yoktur. Esasen #€İ & ker için gömrükte yüzde on inhi) sar resmi ödenmektedir. Piyas#'İ E da mal oldukça ihtikâr yapılma" na ihtimal yoktur. Kahvecilerse kahvenin inhis8” ra tâbi olmasının muvafık ol yacağını iddia etmektedirler. ÇAY'| * cılar da şunları söylemektedir! Hükümetin son kontenjan li#” tesine nazaran ayda vasati olari bütün Türkiyeye otuz bin kilo girmesine göre bu miktar senedi ? 360.000 kilo tutmaktadır. Bur” için de harice çıkan paranın mik” tarı 400.000 bin Kirayı (o geçmi” Çay isi mühim bir mesele teşkil #* mediğinden devlet inhisarı altı* almıva değmez zannederiz. Balkanlarda Soğuklar Dün hava kısmen bulutlu gef miş, fakat ne kar ve ne de yoğ mur yağmamıştır. Dünkü ecak lık azami sıfır, asgari nakıs 3 g receydi. Rasathanenin verdiği m lâmata göre bu gün hava hafi bulutlu olacak ve rüzgâr mut& hevvil esecektir. Trakyadaki şimendifer (hs henüz tamamiyle temizlenmesi olduğundan trenler teahhürle ge mektedirler. Dün de Konvensi! nel 12,30 da, ekspres de 16,30 gelmiştir. Alman malümata göre, Ani kef > lunun bir çok yerlerinde deh: soğuklar hüküm sürmekte ve yağmaktadır. Ankarada karın tifar 20 santimi geçmiştir. Bulgaristanda ise soğuk nak” 29 dereceyi bulmuştur. se ( SPOR | SPOR Bir Ingiliz takımı ger mek istiyor Ingiliz profesiyonellerinden Vast klübünün İstanbula gelmek için al, darlara müracaatte bulunduğu haher 8” mıştır. Eğar şeralıts uvuşulursa ista lan ilk defa olarak bir Ingiliz © getirmiye muvalfak olacağ x Diğer teraftan Vehap vasıtasiyle EU #z şampiyonu Racing klübünde Tin cakları turnada İstanbula uğramak “e. tekjifatta bulundukları haber verili a tedir. Frensizların son fiat olarak para istedikleri sorulmuştur. > ITiZAR “Kalpte igne, tefritâmiz yapi çukluguna mebni bugün dercedil Okvyucularımızdan wzür dileriz.” Raşit Rıza Tiyatro9” Şehzadebaşında Bu akşam sast 9130 da İl olarak (Serseri) piyes 4 pet cüme eden; Muhtar B. Talebey& lim ve zabuana dahuliye 50 Bir Cumartesi akşım 9130da AzİS Beyin (Aşkın manası). dö na Şehzadebaşı Ferah Sineması" ş B : Halk i gabuliyi fe naam kolik 35 komik dünü. 3 mail ve Ahmet beyler temifi 3 Sandin vriyo yi. in ğe" Yi m 9 vd yasi oyun birarada Cihaz perde Pansiyoncu Ce de avrica Pehlivanlar ve ye.

Bu sayıdan diğer sayfalar: