15 Eylül 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Eylül 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mektepler açılırken ... nailimlerin bir içtima Renebi mekteplerdeki muallimin bir İ “âatteki ücreti vergiler kesilince 50 kuruşa geliyor ei ve akalliyet mektepler- sen tarih, coğrafya, ta, muallimleri dün öğle- İğ d,, “onra Halkevinde Abidin ilg Beyin riyaseti altında fev- ü, * bir kongre akdetmişler. mada muallimlerin bilbassa yy ide ve esasa bağlanma- van vaziyetlerine istikrar İN Kiş lânm geldiğini ileri | ar lerdir. Eu bususta biç bir Na mevcut olmaması yüzün- | #nebaşt kadro'arında gelişi ui çok tebeddüller yapıl olduğunu söylemişlerdir. İsem muallimlerin mek* değişt'rildiği gibi çok dafa | Pa teftişlere istinat ettirilme- tayı tecrübe ders saalle- haftada 10-15 saattan ıt hatta 2 saata indirildiği ve rat için mekteplere mu- “lay ig gönderildiğini anlat- ise bir çok muallimlerin “ariyete düşmelerine sebep ği, “ mekteplerdeki mu- Ea; mektep muallim- klar Seni nesli. yelişliimek bazırlü; k vazifesinden lada bir “de akahpet'eri ve ec dileri Türklüğe: X Vatandaş unsurları kazandır- gibi daha wübim bir vazi- zerlerine almış olduklarını mişlerdir. itibarla akaliyet mektep- | Boğazlar omisyonu azlar komisyonunda Fran- hhası M. Pozzie dün şeh- gelmiştir. fazlar kom'syonu yakmda tatili biteceği için kışlık faa- lıyacaktır. İder gemisi var mı? den telgrafı, Bükreşten İm haber kaydile, Galile- de Felemenk bandralı Pur Karadenizin ortala- iz Opla mücehhez bir kursan ve tarafından durdurulduğu- £eminin maskeli bazı yarafındanı aranarak 50- istendiğini bildiriyordu. A bak Tri şehrimizde İN Yaptık. endiğimize Salileş Bl Folâmenk Cali bir vapur yoktur. Yal ri isminde Alman ban- Vapur Ağustosta Kara- ir, 2elerek Alman liman- klemen ir. Ganimides ismin- kele bir vapur en gelmiş ve 4 Eylül n geçerek Kava- iz kursan sa dair m biçbir malümatı Ns R i Türk muailimlerine bu | adenizde toplu | beklemektedir. bakıştan daha ziyade ehemmiyet verilmesi lâzım geldiği ileri sü- rülmüştür. i Diğer taraftan bu mektepler- deki muallimlerin maaşları mu- allimler. için az görülmüştür. Akalliyet ve ecnebi mektepleri kendi muallimlerine ders başına beşer lira ücret verdikleri halde Türk muallimlerine : verilen üc- retin pek az olduğunu anlatmış- lardır. Bilhassa vergilerden son- ra bir muallime ancak ders ba” şına (50) kuruş bile isabet-et- mediğini zikretmişlerdir. Muallimler : kongredeki bütün talepleri tesbit ve bir temenni mahiyetinde, şebrimizde bulunan Maarf vekili Esat Beye takdim etmek üzere, Abidin Daver, Yusuf Ziye, Zeki Cemal, Tevfik Necat, Fuat, Ce'â!, Vasfi, Rasih Beylerden mürekkep bir komis- İ yon seçmişlerdir. Bu komisyon bugün Halkevin- de toplanarak arzuları, temenni» leri tesbit edecek yarın Maarif vekili Esat Beyfendiyi ziyaret ile cektir. Masrif vekâletinin ku mese- leyi ehemmiyetle telâkki ettiği Dünkü top'antı wünasebetile : büyük reisimiz Gazi Hazretleri ne, başvekil İsmet Paşa Hazret- lerine ve Maarif vekili Esat Beyfendiye tazim te'grafları ke- şide edilmiştir. : Turing ve otomobil kulübü Türkiye Turing ve otomobil kulübü idare heyeti dün Kocaeli meb'usu Reşit Saffet Beyin riya» setinde toplanmıştır. İçtimada memleketimizde Tu: rizmin inkişafı için alınması fay- dalı görülen tedbirler etrafında müzakereler cereyan etmiş ve neticede belediyeye ve hüküme- te bu hususta birer rapor gön“ derilmesine karar verilmiştir. AN Takas muahedeleri Ziraat vekâleti müsteşarı Atıf ve harici ticaret ofisi müdürü Cemal o Beylerden müteşekkil heyetin Avrupa seyahati esna- sında muhtelif hükümetlerle ta- kas muahedeleri . hazırlanmış, Çekoslovakya < hükümetiyle de Klering esasma müstenit bir mukavelenâmenin esasları tesbit edilmişti. Eu mukavelename her iki hü: kümetçe parafe edilmekle bera- ber henüz imza edilmemiştir. Haber verildiğine güre, Çekos- lovakya hükümeti mükavelena- menin imzası için köntenjan meseleleri hakkında hükümeti- mizin vereceği yeni kararları muallimlerin taleplerini bildire- | ei Ün ir © VAKIT İ Çanakkalede Şehitler heyet gidiyor Çanakkale şehitlerini ziyaret heyetlerini götürecek olan Gülce- mal vapuru bu akşam saat yedide Galata rıhtımından kalkacaktır , İstanbul meb'uslarından bazıları ve Şehitlikleri imar cemiyeti âza- ları, Halk Fırkası erkânı ve bir çok kimse seyahate iştirak ede- cektir. Çanakkale ve Geliboludan da vapura heyetler ve bir çok halk a- lmdıktan sonra vapur boğazı ya- kından takiben Akdenize çıkacak ve Anafartalar hizasına gidildik- ten sonra tekrar dönülecektir. Ça nakkale boğazı geçilirken Cüm- huriyet Halk fırkası erkânından Ali Rıza Bey tarafından Çanakka- le muharebesi hakkında bir kon- ferns verilecektir, Dönüşte Mevlüt da okunacak - İ tr. Vapurda muzika ve saz heyeti | vardır. Gülcemal vapuru cumar- İ tesi günü sabahleyin dönecektir. Adliyede Dehşetli bir kavga koptu, birini vurdular On bir ay evvel, Fatihte oturan Siirtli kabzımallar arasında bir kavga olmuş, Hallo ismindeki kabzımal, Şeyh Aliyi yaralamış İ ve kasten katil teşebbüsünden a- ğır cezaya verilmiştir.. Dün öğle-

den sonra ağırcezada Hallonun muhakemesine devam edilmiş, maznunun vekili, müekkilinin ke- falete rapten tahliyesini istemiş - tir. Mahkeme heyeti müzakereye çekilmiş ve Hallonun kefaletle tahliyesine karar vermiştir. Kefalet senedi evvelce hazırlandı- ğı için Halle biraz'sonra serbest bırakılmıştır. Fakat Seyh Ah ve taraftarları Hallonun serbest bı- rakılmasına fena halde kızdıkla- rından peşini takibe başlamışlar ve Hallo ağırceza önündeki kori- dorlarda dolaşırken birdenbire ü- zerine atılarak: — Sen nasıl olur da elini ko- lunu sallıya, sallıya gezersin di- yerek gırtlağına yapışmışlardır. Bu tecavüz üzerine Hallo, polis yetiş, öldürüyorlar diye bağırma” ğa başlaymca ortalık karışmış, koridorlarda dolaşanlar kaçmış » lardır. Boğuşmaya polisler ve jan darmalar yetişmiş; Halloyu kurtar muşlardır. Hallonun başı yarılmış- tır. Adliye koridorlarmda Halloya tecavüzde bulunan Şeyh Ali, Ab- dullah, Mecit, Sabahattin yaka- lanmışlar jandarmaya teslim e « dilmişlerdir. Ekmek fiatları Istanbul Belediyesinden : Eylü- lün oh dördüncü çarşamba gü- nünden itibaren ekmek sekiz buçuk kuruşta ipka ve franca- ii Musiki ÜNÜN HABERLERİ Şİ ve raksımız Müsiki Sün'atkârları Ziyaret edilecek, | Dün toplandılar, bir musiki ve bale mektebi açılacak, dansör ve dansöz yetişecek .. İstanbul Musiki san'atkârları cemiyeti senelik kongresi dün öğleden sonra Cümburiyet Halk Fırkası Beyoğlu merkezinde toplanmıştır . İdare heyetinin senelik faaliye- ti hakkında hazırladığı rapor o©- kunup kabul edildikten sonra aza- dan Necati Bey muhtelif sebepler dolayisile işsiz kalan cemiyet â- zasına çalışan âzanın kazançla- rından yüzde iki miktarında te- berrü ederek yardımda bulunma- larını teklif etmiştir, Kongrede bu teklif etrafında müzakere ve münakaşa cereyan etmiş; neticede bu meselenin gö- rüşülmesi için önümüzdeki cumar tesi günü saat on üçte ayrıca bir kongre akdedilmesine karar veril- miştir Cemiyetin önümüzdeki sene zarfındaki faaliyet sureti hakkın- da da şu kararlar verilmiştir : Cemiyet merkezi yakında yeni ve daha müsait bir binaya nakle- dilecek, burada her hafta pazar tesi ve perşembe günleri çaylı danslar tertip edilecektir. Bu top- lantılara yeniden ihdas edilen muhip âzalar girebilecektir. Ay- rıca cemiyet salonlarında âza ta- rafından alafranga, alaturka kon- serler verilecektir. Son kanunla ecnebilere menne- dilen san'atlardan cazbantçılık ve dansözlüğün Türkler arasında da tamimi için kudretli hocaların idaresi altında bir “musiki ve ba- le mektebi,, açılacak, burada san'atkâr yetiştirilmesine © çalışı« lacaktır, Köngre ayrıca ehliyetnamesiz musikişinaslarm < san'atten men« nedilmesi için gelecek sene Hazi- ranında hükümete müracaate kas rar vermiştir. i Ruznamede bulunan maddele- rin müzakeresi otamamlandıktan sonra yeni idare heyeti seçilmesi- ne geçilmiş. seçim neticesinde a“ laturkacı san'atkârlardan keman! Necati, udi Fahri, kemani Cevdet Beylerle alafrangacılardna Salih ve Yanko Beyler yeni idare hey- etine ayrılmışlardır. Eski idare heyetinden Mazhar, neyzen İhsan ve viyolonist Nahit Beyler idare heyetinde ipka edils mişlerdir. Çay, kahve, şeker gü ve İf ai ..y .. rüğu Eski siparişler ve yeni siparişler gümrükte ayni muameleye tabi değil Dünkü Son Posta gazetesinde (Mühim bir kararname) başlığı altında bir yazı vardı. Bu yazıda hükümetçe ahiren neşredilen bir kararnameden (o bahsedilerek 1 Temmuzdan itibaren gelmiş ve gelecek olan şeker, çay ve kahve- nin gümrükten serbestçe çıkabile- ceği ve fiatların düşeceği yazıl mıştır. Matbaamıza bildirildiğine gö- re bu kararname yeni değildir, (10) Temmuzda çıkmıştır ve güm- rükler bu kararname ile muamele yapmaktadır. asıl rühu saklanıyor ki o da 2054 numaralı şeker, kahve ve çay hak- kındaki kanunun (2) inci mad desidir. Bu madde de mevzuu bahs eşya 31 mayıs tarihine kadar | yapılmış olan mukavelelere müs- teniden gelecek şeker; * kâhve ve çaydan ibarettir, Gümrük ve inhisarlar için müteha Verilen malümata göre, met Gümrük ve Inhi; Avrupadan mütehassıs g hususunda bazı teşebbüsat lunmuştur. o Bu kü a bu- mütehassislar Gümrük: ve İnhisarlar iğin ayrı ayrı olacak ve çok kuvvetli bir tetkikten sonra yeni vaziyet için laya on üç buçuk kuruş azami | bir proje tesbit ettirilmesi teklif o.unacaklır,.. Lü li İ na imkân yoktur. | Bu kararnamenin | karılmasına müsaade ediniz ç hükümetle müracaat için * le hazırlamaktır. Sr ü bi si | i Binaenaleyh gümrükten elyevm çıkmakta olan mallar ya Temmu-, za kadar gümrükte bulunmuş, yas, but 31 Mayıstan mukaddem sipan riş edildiği Ticaret odası komis- yonlarının verdikleri resmi vesika- barla sabit bulunmuş olan mallar ır, i Şu halde bugün yeni bir mukas veleye istinaden mal sipariş edi- lirse o suretle gümrükten çıkması» Hakikat hilâfına yapılan neş“ riyattan maksat piyasada şahısla rı malüm bazı kimselerin. fiatları düşürerek ucuzca fiat ile mal top lamak ve sonra pahalıya satmala- rıdır.Bilhassa resmi bir kararname yi kasten yanlış anlayıp yeniden | mal sipariş etmek ve mal buraya geldiği vakit aman şu malrmın ge Balıkçılık mütehas- sısı İzmirde Izmir, 14 (AA.) — Iktisat © vekâleti balıkçı'ık müfettişi Şev- ket Beyle balıkçılık mütehassısı Mr. Simson, balıkçılık gemisile körfez dabiinde yapmakla ol du'ları tetkikatı bitirmişlerdir. Balıkçılık gemisi Çeşmeye git miştir. Yakında oradan istanbu la hareket edecektir. j

Aynı gün çıkan diğer gazeteler