15 Eylül 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

| î], | Vesika ticareti devami Sanayıcıler lehine Gazi Hz.«a| Maarif Vekili dün — etsin mı? | mu im Ir.""”'"" B dn Anlrara'dan oli |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 EYLÜL 1932 7 imci sene No. 2370 NUSHASI 5 KURUŞTUR Sakip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET Vesika ticareti devam| etsin mi? Yanlış kararları tashihte te. reddüt edilmez. Yanlış yolun neresinden dönülse kârdır.. ANKARA, (Telefonla Baş- ir. | temin edilemez. Umumi harp mülihaza ile. almıdığı mahak kaktır. <eleri, bu neticelerden kimlerin istifade edeceği gözönüne alı- »inca vesika usulünden fayda Yerine zarar geldiği kolaylıkla anlaşılır. Tetkiklerimizin o neticesini tesbit ediyoruz: İhracata verilen primden müstahsile bir şey kalıyor mu? Burası şüphelidir. Primi alan ihracatçı ise. malınm fiyatmı İndirerek satıyor. Onun düşü- meceği şey maliyet fiyatıdır. Daha az kâra kanaat ederek ma ucuzca satması ti Bu Yüzden mal mukabili olarak memlekete girecek dövizin mik darı tabiatile azalır. Esasen ih- Taç mallarımızın fiyatlarında Mühim tenezzüller vardır. ,, Malı biraz daha ucuz vermek ihracat mikdarını arttırmaz. Çünkü rakiplerimiz de malları- Br sürmek için ayni nisbette ev yapmaktan çekinmez- İdhalâtçılar ne yapacak? İh- Yaçat vesikası tedarik için tçw memlekete getire Seği mallara ne nisbette bir zam yapacak? Her halde bu Vesika usulü eşya fiyatları- Bin istikrarı da bozacak: Pa- halıya vesika alan tacir malını n bir şeyde ii İstikrar temini değil miydi? Bütün insanları melek ve dürüst farzedemeyiz. Vesika u- *elü, gayri meşru kazançlara da em açık bırakıyor. Bir Mal üzerine muhtelif merkez- lerden iki vesika alınması ka- oluyor. Bunun kontrölü o güç ki: derpiş edilecek â mânilerin hiç bir tesiri bil bütlerini ifn edemeyeceklerin Zararlarını da ayrıca düşünme lidir. Bundan başka düşünüldü #ü gibi bu komisyonu iyi işlet- Dam şaşmaz bir intizam ve dü- üsti ile yürütmek için elimizde ih li bir vasıta yoktur. Birkaç #ünlük tatbikat, müşkülâtn de Pecesini daha iyi göstermiştir. İşin bir de politik ciheti var- * Bu karar ve tedbir en bü- hüsnü niyetle tatbik edilse efkârı umumiyeyi ifsat e- Fakat tatbikattaki neti- | devri: - İ rile hareket edenleri takdir et- Yüzde yirmi nisbe- | mek borcumuzdur. Zaten husu tinde bir prim vermeğe razı o | si menfaatleri memleket menfa - | esası kabul edildikten sonra den rivayetlere. propagandala- ra, suiiştimallere ir | esnasında men'i ihtikâr komis- yonunu teşkil eden zatlar, o rin en namuslu adamları . Fakat o tedbirin uğradığı telâkkilerin; eli ve hükümetin mâne- vi nüfuzunu kırmakta çok tesi- ri olduğu hatırlardadır. İhracat işlerile meşgul olan birçok zevat vesika leyhindedirler. Bunlar memle- ket aleyhinde olan bir kararı, kendi menfaatlerine muvafık- tır. diye müdafaa etmiyorlar. İş Bankasının teşkil ettiği İş Limited hisseda, larından bir zat dedi — «Vesika usulünün şirketi: mize bahşettiği müsaade ve sa- lâhiyetten istifade edersek bir kaç yüz bin lira kazanabiliriz. Çünkü bu mevsimde mühim ihracat faaliyeti içindeyiz. Hal buki sırf memleket mülâhaza- sile bu usule taraftar bulunmu yoruz. Hattâ şimdiye kadar mevcut müsaadeden İsi e derek bir vesika bile satma“ dık» Memleketçilik ve feragat fik | atlarile telif edemeyenlerin mu vaffaktyetleri meşküktür. Bir gün kazansalar bile ertesi gü- nü mutlaka ır görürler. Şunu da ilâve edelim: Sureti umumiyede ihracata. prim ver- mek aleyhinde değiliz. Bir çok mallarımız var ki, bunları ih- Taç için muayyen bir prim ver- mek mecburiyetindeyiz. Ancak bu primin istihdaf edilen gaye- yi temin etmesi lâzımdır, bil bassa herkes için müsavi ve muayyen olması lâzımdır. Prim muayyen bir formül dahilinde ihracatçılara verilebilir, İşte zarar ve ımız vesika işleri ve tat tecellileri böyledir. Muhterem İki vekilinin de tetkikleri neticesinde ayni hük me varacaklarına eminiz, Yan- ış kararları tashihte tereddüt Mya Yanlış yolun meresin- den dönülse r. Hi miz. bunu herkesten iyi bil Ve yapar. Sirt Mebusu MAHMUT M. Troçki'nin Seyahati Çekoslavakya'ya ( gideceğini yazdiğimiz M. Troçki henüz pa- saportunu vize ettirmemiştir. Çe- koslovak hükümeti M. Troçki'nin tedavi için iki ay kadar Çekonlo- vakya'da ikametine esas itibarile muvafakat etmiş ve (o pasaportu- nun vize edilmesi için şehrimiz. deki konsolosluğuna emir vermiş ze edilecektir. M. Troçki, Çekos- lovakya'da tedavi müddetini ik- muhafazası için tedabir ittihaz ©- dileceği gibi, oradaki | faaliyeti hükümet tarafından nezaret altın da bulundurulacaktır. . | limler bilhassa vazi; Sanayi iciler lehine him kararlar verilecektir Ne gibi şeyler serbest girecek? Teşviki sanayi kanununun bahşettiği istisnaları lâğveden kanun- lar e tie tadil edilecek Ismet Pş. Celâl Beyle bir- likte İş bankasından çıkıyorlar. ANKARA, 14 (Milliyet) — Heyeti vekile bugün on yedide İsinet Pş. nın riyasetinde toplan- Sanayi heyetinin temasları ANKARA, 14 (Milliyet) — Iktisat vekili Celâl B. fabrikatör- ler heyetini saat on dörtte Hima- yei Etfal konferanı kabul etmiş, e saat sana; salonunda rüşmüştür. Heyet reisi | Nazmi Ni ri B. meseleleri üç kısma ayıra- rak vekile izahat verdi, izahatin- kâlete sit olduğunu beyan ve tes- viki sanayi kanununun neşri tari- hi olan 927 senesinden beri geçen funda bir mevcudiyet endişesiz yürütülmesini temenni etti.

Celhl B. kendisine verilen ize- hati derin bir alâka ile (Devane altıncı sakifede) Ekalliyet ünilüple . — rindeki Türk hocalar toplandı Muallimler Maarif Vekili ile görüşmek üzere bir heyet ayırdılar Türk hocalar ne istiyorlar? Ecnebi ve ekalliyet mektople- rinde türkçe, tarih, coğrafya ve vir Gap çiyemtine' oss 16. de fevkalâde bir kongre aktetmişler dir. İçtima çok hararetli olmuş ve muaİlimler ayrı ayrı fikirlerini söyliyerek bir çok münakaşalar cereyan etmiştir. Kongrede mual rar verilmesi lâzım geldiğini ileri sürmüşlerdir. Bu meyanda son tebeddüller mevzuu bahsolmuş ve bazı mual- limlerin mektepleri değiştirildiği gibi çok defa esaslı teftişlere isti- nat ettirilmeden berayı | tecziye ders saatleri haftada 10—15 sa- atten 4—5 saata kadar indirildi- give bazan iki saat için mektep- lere muallim bile gönderildiğini anlatmışlardır.. Bu ise | bir çok mnallimlerin fona vaziyete düş erine sebebiyet vermektedir. Tinlbli ba mekteplerdeki mual- (Devamı 6 ıncı sahifede) | — Ofim ki mual- | limler gibi yeni nesli yetiştirmek, istikbali hazırlamak vazifesinden manda bir de ekalliyetleri ve ec- pebileri Türklüğe smdırmak ve Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Florya'da ve Beyoğlu cihetinde otomobil ile bir gezinti yapmışlardır. Başvekil Seyahate Çıkıyor ANKARA, 14 Catilkyet) — Başvekil İsmet Pp. pazartesi veya salı günü allel Esat reşo b Haylapaşa iieiye- seyahatına Mene çekek munda M Cemal Bey Döndü Ofis müdürü Anka- rada Vekil “e | Beye izahat verdi İktısat Vekâleti | tarafından vaki olan davet üzerine Ankara- ya giden İhracat Ofisi müdürü Ce. mal Bey dün av- det etmiştir. Bey di ririmize demiştir ki: ve sair o bazı işlere dair yeni İktısat Vekili Beye iza- hat verdim. Tabii şimdiden Ofisi çin yeni bir vazi- yet mevzuu bah- solamaz. CEMAL BEY Cemal Bey bundan sonra Fran saya giden kavımların kontenjan münasebetile Fransaya giremedi- £i hakkındaki yazılara cevaben, demitşir ki: '— Her hangi bir maddeyi ik- raç edecek zevatın bir kere Ofie müracaat ederek ihracat yapa cakları memleketin vazetmiş duğu kaideler hakkında malömat almaları lâzrmder. Kavunun Fransada kontenja- na tabi tutulduğunu telgrafla ha- bildirmiştik. Tabii bu esnada yol hı olanlar için bir şey yapılamaz ln. Dün gece Ay tutuldu Aym tutulacağına dair Kan dilli rasathanesi tarafından ev- velce verilen malâmat dakika- sı dakikasına tahakkuk etmiş- tir. Ay dün gece tam saat yirmi biri on sekiz geçe tutulmağa başlamış ve ancak husuf yirmi bir buçukta kendisini göstermiş tir. Rasathane hususfu tetkik (Devamı 6 ımct sahırede) Falih Rıfkı Beyin “Milliyet,,için hazır ladığı son tefrika Romeo — ( Köseleşmişl derisini göstererek ) Güneş etime kadar geçti İğ Jülyet— ( Denizdeki arkadaşına, Amerikan çığlığı ile ) Hüh Hoo... IB Hih Hâa.. Alis, yarın kampta tenise gelecek- misin? Teşrinievvelde Tefrikaya Başlıyoruz.. | “İ- | tihte bir vak'a olmuş, hamallar ber alır almaz derhal tüccarlara | | Vekil Beyin | Maarif Vekili dün Ankara'dan geldi maarif işleri hakkında beyanatı Esat Bey dil kurultayının sonuna kadar İstanbul'da kalacak.. Maarif Vekili Esat Bey, dün Ankaradan şehrimize geler. rif müdür O mnavini Binin Beyle hrimizde bulunan maarif v. maarif erkânı tarafmdan karşı- lanmıştır. . Vekil Bey, dün kendisile görü şen bir nuharririmize şu boyanat Kurultayı çin geliyorum. sile hazel İarile alâkadar olacak ve Kurul - tay bitinceye kadar burada kala- Bu riüddet zarfında vakit bul dukça muhtelif mektepleri de tef tiş edeceğim tabiidir. Mekteplerin yeni muallim kad- rolarına vaki olduğu yazılan iti- razları burada tetkik edeceğim doğru değildir. Kadrolara itiraz diye bir mesele bilmiyorum. Usu- le ve nizama İtiraz varit olamaz. Lise ve orta mekteplerde iki sene amıfı geçemiyen talebenin bir sene daha devamları tekarrür etmiştir. Lise ve bakalorea imti- anlik 3 defa muvaffak ola- Esat Bey miyanlar ise bir sene sonra baka: loreaya girebileceklerdir.” Vekil B. le birlikte, Galatasa- ray Lisesi müdürü Fethi B, de An kara'dan avdet etmiştir. Ağırceza koridorunda dehşetli bir boğuşma! Mahkemenin tahliye kararı üzerine iki taraf birbirine girdi Bundan bir müddet evvel Fa- Dün ağırceza mahkemesinde bu biribirine bağlı olan vak'alar. dan dolayı mevkuf bulunan Hal. kâhyası Şeyh Ali, Halil isminde bir genç tarafından dokuz kur- Muhakemede Hallonun vekili O saman Halil namı di, Hal. | Cemil Bey müvekkilinin tahliyesi Ile Şeyh Aliyi vurmadığını İdin et. | nİ ve muhakemenin gayri mevkuf miş ve Şeyh Ali ile aralarında (Devamı 6 ıncı sahifede) am e eğin söylemini. | NN disine iftira ettiğini söylemişti. Mütenkıp bir hâdisede Şeyh Almanya ve Terki teslihat Tefsilât altıncı sahifemizdedir Yukarıda: Musiki sanatkârları cemiyeti azası kongre halinde. Aşağıda: Çatalcadaki cinayetin failleri ti İl

Aynı gün çıkan diğer gazeteler