7 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 13

7 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lak hakk > ROAR ii — a m Nİ m Tan RA ta < GRİ 13 — VARIT 7 7 HAZİRAN 1934 semen «Ta nihayet ayaş da eritece- artık geçti! Avrupa ve Amerikada kadıtılar şişmanlamaktan korkmadıkları halde bizde hâlâ eski zayıflık moda: hüküm m spk derdi bi Iş ulu abana atılacak bi “dert ik Çünkü herkesin mü:| eg — yiyip içliğine w- olmak pek büyük bir! rin mütevalkıftı tır. Kai adın. Ben yemi sürüyor mekte ne su, ne başka ir içki e kızarmış yemek- Li ve tatlılar yememek sayesinde sişmanlamıyorum. ü bir hanı EET DE doliği hat | nı, kalbinin zayıfladığını ve uzun| $ det ağa mecbur olduğ yor. Bu azim, ine | uv: 7jkhden -egm$li edi kodu Yeti moda gibi daima akıp en! yek beden *hareketleri * yaptığını rin > Pele San s1 anlatrygzpii Fay yüzünden di ÜR 1 k çoktur. badan e alarm eri ki uu kendileri de bilişorlar ve parasını erittil ği bundan beş, on sene evvel kim- . z ordu. Çay güğümünü ateş üzerin- senin hatırına SknLAğ Bu zayıf» in e yedili Ni a modasının ortaya çıkardığı ali Sie ei #ilayele nıyoruz, yoksa zenci nr akikat varsa bütün kadınların z a dünkü ve a elbisesinin ği gelemiyecek kadar çay içermiş islâm yaratılacak iken yanlışlıkla Hi ml ere ya Sİ modası daima ayni (şekilde kadın yaratılmış olmalarıdır. Şa- seklerindöğideli(riğiNyerliliş. > kısa öteklikten iba- yet islâm yaratılmış olsalarmış, rel dindi hi 1 bil | bildiler ball gene aç oturmak- .n geri durmuyorlar. Dördüncü bir lak bütün gi anlatı- den bir kâdinı gösteriyor. Bu ka- dım mensup olduğu kabilenin o- mn köyde ter: selerini diker, ni Klan: iharat olduğunu da resimde ŞUNDAN. BUNDAN (#” Afrikalı zencilerin son moda NE e elbiselerini diken terzi.. Resmimiz Afrika zencilerin- zilik yapar ve köydeki zenci kai arının elbi- urma a; ale başka bir şey değildir. biribirine bir tahtaya Men sonra terzi geçiriliyor makas ali esini göze bir balta düzeltiyor. O za- man zenci kadınlarınm son dasına uygun olan etekliğin ter- zilik işi bitmiş olu; tabirini tabi eli olarak kulla - ile kenarları uyor. Son mo dar bir lukla bir ay zarfında tuttuğu oru- Cu bir kadın büt cakmış! Maamafih omo- dağa tâbi olarak oruç ve aşağı yukarı onlar dini bir borç gil gibi bir değdi Gl dine iman ettikleri kadar modaya da tapmırlar, “Bu zayıflama modası bir çok deniiler gibi, LE Ayru: padan, Yilderle di gelmi: pm zayıflamağa. bad ne ia beril değildiler. Nihal Yet bu yeni moda burada da taam- te devam eyliyorlar. Bir zamanlar iki hanım sokakta biribirlerine,ras| geldikleri zaman hatır Masılsınız, iyi misiniz derlerdi. Şim di göğüştükleri vakit'ilk sözleri: Ah ne iyi! — çok zayıfla» İaşe. demek ol 2 nden, sonra iki —— biribirle- aptığı- im anlitmağa başliyer. Bu zayıfla- sorarlar, neler için aşağıya naklediyo: © Hanımın birisi li ki: Ew deki işlerim o kadar çok ki o işleti tün bir sene seve) $ f i muvaffak oluyorlarmış. lerini sai ei iyor e atan bir m olursanız vereck cevap bu lamaz. Mutlaka bir yerden işitmiş ve onu derhal kendisine maletmiş-! ir. Bu hanımı meliymiş, öği akşam yemekle-| ri iye da Gi su , isilmeliy- miş, Aç | ş gi- bi bir de sıcak in sade: sr: cak sü! a belâsı yüzün- den tahammül ek kolay bir buna mo: Altıncı hanımın usulü şu imiş: Yürümek için vakti varsa hiç bir zaman tranivaya, otomobile ra; ze yer, bu seyede zayıf kalırmış. Yedinci hanimin sistemi daima kızarmış ekmek yemek, patates ağzına koyı kahve ve anil be: ps, me kakade için ona Le geliyormuş anımlar .arasında son zaman- larda bir de dudak modası çıktı. Kalın dudeklar, ince dudaklara tercih ediliyormuş. İn: aklı: > ie e iş ederek| mak imiş. in su, bede d ırı dudak ALBAN daha e sürmek süretile “kalın dudak Ne am hepsine Allah akıl- lar versin! Dedikoducu Yeni bir hastalık a doktorları bugünlerde! retler içinde Mi 19 yaşin- b tördükçe hakikaten şişmanlami- ivaca “ağıma — eminim. aamafi! h min olduğu kadar fazla süt İ rum, iie sişmanlatmazmış... İ an ın ev işi gören bir harii- N sişmanlamıyacağına benim İn Yatıyor. Onun için evvelâ bu a tavsiye etmek faydadan hü olmaya gerektir. İkinei ti hanım da diyordu ki: ton ismind. bir gencin kanı suya tahavvül et- el miştir. üm a) doktor hastalığı m. olarak kaydetmiştir. “İngiltereni en meşhur doktorlarından ge Dr. Salsburi bu gibi enimye mü- şahedesine ilk olarak duğunu bildirmiştir. râporünü veren| e mül | zünden mızı) ba yapmağa İ e ond: yeni bir hastalık karşısında har) dır, vakıf ol- La Bu yıl bi memleketlerde büyük bir kuraklık var Bu sene'dünyanı mn bir'çok im memleketleri kuraklık yü - ale tehlikesi © geçirmekte - | di, .— Sönhafı Ro da, Kanadada, Rusyada, Şar rupada son sai ee bir iş yet almış bulunu; Bu sineklerle davarlar açlık - tan, susuzluktan ölmektedir. Bu yüz- den et sıkmtısı da beklenmektedir. ge toplanan ve anbar edilen mal sulle rdir. e, hariçten gelen o mahsule Pir için şimdiden ekilen n Ee yolunda tedbirler alı - arazi- in dünyada bereket ve ucı Tuk yüzünden buğday ekilen araziyi tahdit etmek siyaseti tutulmuştu. 'abiat yağmurlarnı amm bu müyüm kökünden baltalamış olu - beri buğday fiatleri Londrada un piya- ekmek fiatleri ü- kaç günden Şika, ii fırlamış, sasr yükselmiş, bu da zerinde tesir etmiştir. Amerikadan son eye şu ma imüzdeki günl yağmur şlamazdan buğday ekilir, araziyi tahdit siyaseti birdenbire bırakılacak. lâyetten- gelen habe: İâketten korkulduğunu göstermeki şi imdiye kadar bir milyondan faz - la kilo buğday telef olmuş bulunuyor. Mİ susuzluktan ve açlıktan öl - Saman fiatleri Yükseldi. Süt kıtlığından korkulmakta. Yüz binlerce aile daha şimdiden harap olmuş bir haldedir. Buğday sa » peer > > öndü.” la” dan da şu malümat geli- üç misline mektedir. yı ş .i aklığın vücude getirdiği va - zi fevkalâde mühimdir. Mantoba bül vi ik arı ka öm başka bir yer mek etle bu bay- | e rr Biti için ted »- bir alıyor. Nakil masrafını hükümet deruhte e cektir e tuhaf, Durup derdek » | ları yerde tabiati kendi plânlarına uy- Ekspres) gazetesi bu müna- | İnsanlar sebetle yazdığı bir başmakalede şun - Mp lke | durmak isterler; Tahin, tabliği'Nir is LE le ELA yüz le ea NİNEM siz Kanadanın otlak yerleri sü | düşürüyor. sakeğen Bugün de iyet öyledir. ii Hi tahdit için li Mae ai ni yel üfürdü, rüzgâr. savurd i bundan hisse ıvoluyor. diki, yü slim kalkı - uzluktan mab “Buğday fial Buğday zeriyatının tahdidatı yor. Misırda Genç kadınların | | elini öpmeyiniz! kıymetleri nedir? ir müddet evvel Ka-| Amerikan gazetelerinden biri hirenin umumi bir parkında m Avrupa ve Amerikadaki büyük şe- genç, evli bir hanımın hirlerin maddi değerleri hakkında ve 1 umümiye zabiti vakayı ” şayanı dikkat rakamlar ka; umumiyeye mugayir bir ha-| yor. Bu rakamlar mütehassısların telâkki Dak iin ge derin tetkikatı ile e'de edilen nı mehkemesine sevketmi we Bir hesap Büyük şehirlerin elini öpmüş. il i- keme her iki suçluyu cezayı nakdi ile tezziye etmişti. Kadın, müdafaasrı de ya ll bir iyilikten dolayı e- lini öptüğünü ileri sürmüştü. kat bu hafta davayı rüyet ll ilm EE Yökiimber sini 100 milyar franktır. Derbi at yürü, Londra, 6 (A.A.) — Maruf der- bi at yarışları 19 hayvanın iştiraki ile yapılmıştır. - Neticeler şunlar- la. mahkemesi birinci mrahke- enin hükmünü teyit etmiştir. Sabık Krahn oğlu. evlenemiyor ! A.) — Sabık İspan- sor - Lob: Bir at boyu fark Bir baş farkile Üçü ie “lal ın evinde bombal ye 6 (A.A.) — Dün gece meşhur vazı sahne rarlaştırılmış olan izdivaç, kral Al. fons'un krallık haklarından fera» gat etmemiş olması dolayısiyle ge mami patlamıştır. İnsanca vacı ile İspanya tahtına DT zayiat olmamış ise de hasar ; çok ğinin bir arada ilânını e| mühimdir. Bu suikastta methaldar ve bunun krallık davasını «li olmak üzere üç kişi zabıta tarafın» d | edeceğini söylemektedir, an tevkif olunmuştur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: