7 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

7 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“7 HAZEKAN Meclisin bugünkü ruznamesi Ankara, 6 (Hususi) — Büyük Millet a yarınki (bugün- Kü)” toplani luğuna, en Abidin Beyin inti- a Aydın mebus- ti namede bundan başk. usu Ömer Beyin “Elviyei selâse,, re muhacir ve mülteci iskânı hak- ni teklifiyle diğer bazı lâyi- ardır. Kilisli Köşker Sabit oğlu Yu-| suf ile Ordulu Halil oğlu Aslanm| Harp gemileri Fransa, 40 bin tonluk gemi yaptırıyor Rüşvethadisesinde son safha Ankara, 6 (Hususi) Meti Salem ve Leon Faraci Efendiler hakkında yarın müstantiklik ka- rarını bildirecektir. Kanuni iti- müddeti bitmiştir. Maznun sekileri lüzumu muhakeme kara- a itirazlarının ii üzerine sn itirazda bulunmaktan vaz- eçmişlerdir. Münan son tah- kitim Yü istiyecektir. ni öinmsizle muha- el tayini (o arasında ii det en az bir hafta olacağına göre muhakemenin ha- ziranın on beşinden sonra olması cı mi uhtemeldir. Cenevrede Fransız murahhaslarının bir karar sureti projesi er Sıhhat vekâletinin; Paris, 6 (AA) —M. Pietri, Cenevre, 6 (A.A.) — Fransız Jisi encüme- i mu hh z bah | ninde 825 milyondan ibaret olan) ferans reisine ve diğer heyeti mu- rahhasalara bir karar sureti proje- kredinin beş seneye tevzii hakkın- da izahet vermiştir. Mumaileyh, eN izk iş N altı gemisinin, ye bir torpidonun in $ası der derpiş edilmekte ei ve anların; mi gaita 40 bin, i geçi söylemiştir, mağ ümen, bir çok pi tevzi VW zilli müdafaaya tahsis edilmiş © ia karar verecektir. Bu tahsisatın abu! edileceği zannolunmakta - Mx a rg, gas 4 vEngaE ee hansi bir şekilde bir istikraz nin mevzuu bahsölmadığını beyan etmistir, Cenubi Amerika harbi müd meselesi Sovyet Rusya ve Japonyanın ceva- bı ve Almanyanın vadetmiş oldu- in müsait beyanname beklenil - ektedir, Eğer Sovyet Rusya ile Jopan - ya, müspet bir cevap verirlerse tek a lâta râğmen e, © nikki ği ilmektedir. Maliy. ye mazırı, sale sini her) 5 akti- NB mer ön), lob lohusalarda ( Hümayi Nefasi), Ginesi) E Bünlardan | d ma” ydiklarım kan zehirlenme - si ikmal Dek azdır. Alimler sre e > hastalık >> al Ee er ün Beş sene Ml rin neticesini rakamlar r göstermekte dir. ın zebi, i yüzünden lanlar da ise ie ee yediği nek muşlardır. Demek oluyor ki, insanlar profesör eri bu son keşfi ile bir çok öldü « ücü hastalıklardan yüzde doksan nis « ilde kurtulmuş oluyorlar, iz YORIRİMİİZA, öğleden sonraki top-- e Er ey proje, .Fransı siyaseti bir tebliği (A.A,)s— Sıhhiye Vekâletinden tebliğ edilmiştir: bu ii ihsai bir kayıt buluna- versitedeki açış dersinde mevzuu ba ettiği ki it sü tistik rakamlar mağza sureti- e ale seklinde gazeteye geçi- rildiği anlaşılmıştır. Beynelmilel says esasları bi- linmeden ulu orta gazetelere ge - çirilen bu gibi e saa m kaç defa Avrupa müuaları a alınmış ve — kâleti - miZ eli tekzip edilmiştir. Memleketimizin nüfus er ne dokünduğu cihetle Son Post — n bu yazısı üre ade Belgratta Cenevredeki teklifimiz hakkında bir mütalâa.. Belek LALA) Te vfik| Rüşi sl silâhları bırakma in ında “ yapmış olduğu tekliften lr Vreme gaze- tesi diyor ki: “Bu teklif, Balkan — itilâfı ile küçük itilâfı teşkil eden devletle- rin sulha olan derin merbutiyetle- rini izhar etmek (için güzel bir fırsat olmuştur. Ve tarihi bir ve- Bi di sikadır. - Bunun ehemmiyeti, ge- rek küçük itilâfın ve lek Bal- kan itilâfınm bu hususta mütte- > olmalarında ve aynı zaman, Belçika etler la fidan müzaheret edilmiş olması keyiislin de Miündemieti vrupa siyaset me yük- sek 3 itibara se n Türk diplomatının büsi Di aynı zamanda kendisinin. e teklifini abul etmiş olan bütün de iş - rin sulhu İni müdafaa et- mek a: olduklarını da gös- emel Vi gazetesi, makalesinin Vs diyor ki: Tevfik Rüştü Bey “tarafından biziminamımıza yapılmış: olan klif ciddiyetle tetkik edilecek ız-heyeti murahhasa- nın evvelce konferansta izah etmiş oldukları 1 bülâsa etm. e Projede 'esas ğı dev: iği e| taki tatbik zamanları ında müna-) yekünunun (çocuk vefiyatı) baş - sip metinlerin ihzarımin salâhiyet-| lığı altında almması yanlış esas ve tar komisyonlara lime tev- b ar ba yapılmış ve haki- dildir. Ayrıca mıni misak- mugayır bir tefsir- larla mütecavizin —— md mi r akti için cereyan - eden iki çocuk vefiyatı sakla; müzakerelere devam olunacaktır. Elâzizde sel Elâziz, 6 (A.A.) — Dün Elâziz ve havalisine fasılalı surette sü - yağım rekli ur Yi şehirde an - ki yaşma kadar 140, dört ii sızın seller husule-gelmiştir. . Bir| p, kadar 100, yedi, sekiz kı bahçe duvarları sel yüzün -| kadar 10 ölüm e leiiğiyini ge gö- den yıkılmış ve civar sebze; öğüekini — annelerin 134 ço- ve &kin tarlalarının bir kısmını su- cuğunün da 8 den yukarı yaşlar- ir) lar basmıştır. da öldüğü mk anlaşılmaktadır. İngiltere kibinesi toplandı)... Vekâletçe Adana, Bursa, AY - — Kabine Londra, 6 (A.A) ei bu sabah « aktetti lantısında M. Edenin Cenevreden ii gere en et- bu pe miştir. Her a) mmamış ve diğer bir teşebbüs de İrşat M. Simonun bu sabah kral ile yaptığı mülâkatta ha keza kon feransm vaziyeti Ispanya hariciye nazırı Roma, 6 (A.A.) — Buraya ge-| ü len İspanya hariciye: Pito Romeo, M, Mussolini ından kabul edilmiştir. M. Ro-| | tara- f mero, papalık (hükümeti ile bir ks) modus vivendi müzakere edecek- tir, es 1927 de yüzde > 4 ü bulmuş- 4 1930 d: ımtakal İbr hasıl olmuştur. Çocuk Lari giren 973. anne o güne kadar 3151 çocuk doğurabilir, Her anneni mutlâka her çocuğu yaşaması imkân: dığından bunlardan 792 sinin ya” 25 inin ölmüş olması da den maksat — O - 1 yaş ki çocuklar olduğuna göre her yaş i ölümlere ait olan bu 792 ölüm kurada aynı gi m e yaşma kadar ö- — işin gösterdiği 408 rakamıdır üzde 13 nisbetini tutmaktadır ki, bizdeki hakiki çocuk vefiyatı nisbeti de budur. dın gibi anali kalan ve “mahalli şeraiti a iyi olmı - yan yerlerde çok Am üzeri- Sakla 0 - 1 yaş arasındaki çocuk vefi - neticesinde) larda ve ayni esaslara göre Selin ikin- ci bir tetkikte “bu nisbet yüzde LT ye düşmüştür. Son Posta gazetesinin 0 - 1 yaş için gösterdiği 408 rakamı ve bu- nun tuttuğu yüzde ( 13 nisbetide lan tetkik neti- düşkün ever * Mi ia mem- ya değil, “ sıh- İMeneliğini mel, güne an olma) memnuniyet ve silâhları: bırakmıya v. sı ve. mahzuziyetini mucip e Şah izni karşı- | « lıyacak heyet Erzurum, 6 (A.A.) — İran Şa- ı Hazretlerini karşılamağa git- ie olan heyet erkânı bügün hrimize elmişlerdir. Heyet ve şehrimizde bulunmakta olan den sefiri Sadık (Han ger m vali Necati Bey tara inle vali konağında bir m yafeti verilmiştir. Heyet bugün ayl e kolordü kümüandan N da'yemiş've şehrin görülecek Jeli ii a. yarın z pa Kar- sa hareket edecel Türkiye ve Boğazlar Bu ihtimal kaşşr sında endişe ! Londra, 6 (A.A) — Röğteri jJansından! Yakında Londrada paşlyacak ütenllik mir olan deni ki: mevzuu bahis'değildir. cak, konferans muhiti 1€ Cd kücük olursa o nisbette if leceği müsellem olmakla be hakkında istimzaçta a özi Sli de e kabul imkün Gi namına M: Lütvinof: n bu konferansta hazır bulur ması ihtimali iel a i Telegraf gazetesi, kümetinin dabi işlerinde mubi” plân takip eti iv. imle Türkiyeye bol yeniden askeri vesaitle pm risane ba den n ri vesa hakkının verilmesini iltizam e endişe izhar ar er — “Exeehitn gazeti e eye gönderi € olduğu ie Ke irin& gört Londrada yapılacak — ola: Mi konferansta emniyet esi plânda olacaktır. Bu mubafi yi 7 se edilmesini her Za! den fazla bit ısrarla istiyecekti” irin meri Çelyüskin heyeli reisi Moskova tir. On binlerce kişi bayr süslenen istasyonda ve seli da kendisini: görmek için mıştı. Askeri bir müfreze di ni ifa etmiştir. Hü nis, fabrikalar, ille: ilim te mümessilleri ve “re zevat kahramanını elimle İstasyon meydanında / Moskovad# e sahasındaki tarakkisini göstermek tedir, Son gn statistik umum) müdü memur ai lelerinde ve ln tabaka ar sında yapılmış anket Ai de münevver ailelerde çocuk vefi yatmın yüzde 10.1 nisbetini geç - mediği görülmüştür. 1932 senesinde Macaristanda » ki çocuk vefiyatının 18.6, Roman - yada 18.5, Litvanyada 16.7, Le histanda 14.3, Çekeilörilyed 13.8, İspanyada 11.2 olduğu göz Sea gekirliree, gesi kekiminde dü: şü cek yn değil, bik birçok muvaffakiyetini ve halkm kültür na pg Sovyet - Leh kul kovaya kadar bütün lr da amele heyetleri; ga zazedelerinin kürti p sebetiyle sevinç saz ki termişler ve 1 imo Mİ Şmiti tebrik etmişlerdir. Kurtarılanları im pal Smolensk vapurunun ini Vilâdivostoka ml zar edilmektedir. yü” Kazazedeler M Tİ Ti RE Pİ, » —— ———ı MA 5.$EPLEZİİ$ Sİ İEE susi trenle geleceklerdir:

Bu sayıdan diğer sayfalar: