7 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

7 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Onbek le gece yarısı kürekleri ellerine alınca.. İzmirde Mersinlide iki kadın ağır surette ame zmirde Mersinde iki bahçe aramdaki bir yol meselesi yüzün- den üç kişinin A ne- özlenen bir vaka PU Vaka haklemdaki malümat şudur Manastır hai ia Ze-| kiye hanım yedi sene evvel Mer- ki bahçe) rami an üç dört gün (geçin | bül rek ka in gös | termi ece saat tam on birde | li kazma ve kürekler | lunan 15 kişilik ei ire Zekiye hanımm bahçesine yaklaşıp yolu m koyalmşlrdr. Zekiye bu - i Fethi İsmail Bey tarafından teftiş e tali: me ln a ille Sinop, (Hususi) — Vilayetimiz dahilindeki bütün mektepler Maarif Vekâleti umumi müfettişlerinden e Hilmektedir, ve —— Bey, Sinoptan başka Ayancık ve Gerzedeki mektepleri de gezip görmüş, dersle rde bulunmuştu im heyeti ve müfettiş bey bir ara da emi. erdiğirn resimde Sinop orta mektebi talebesi, miktarında bir bahçeyi i kn artiyle emr e en Zeki wöl > miele. e “Saat 11 di, yatmak üzere idik. Zekeriya Mi anki altnda, de Bir ses işittik. Ann ekiye ha-| bahçeni, cihetinde kom nım ve hemşirem Nimet ve Zehr bulunan Abdürrahm man beyin ge -| il odadan çıktılar, kalabalığa yak ip i için bir patika yolu a || Jastılar. 14, 15 kişi ile karşılaştık.| çıkmıştı. Zekiye hanım Bize “Kadın yanaşma, yakarız, sahi yolu kapatmıştır dediler ve üzerimize hücum etti Zaten elindeki tapuda böyle bir) ler. Annem Zekiye hanımın o ve yol kaydı oki emşirem si hanımın kü - man be; la -) rekle başı ladılı Bır tapusı ekiye hanımın ör -| Bu Grad iki el Seki atıldı. Kom — e bir müddet sonra al-| sularımızda; annemi kur - k Vie o eri kürekle ba- nie beyin tapusunda şmdan ve elinde ralandı. hudutlar * gösterilirken © şarkında| © Nihayet ie bekçisi geldi. Bur- bu patika yolu yazılmış bulunu -| nova jandarma kumandanının ku- » İste bu Zekiye ha - sdei il si müfreze (o yetişti.|! nala Abdürrahman bey arasın - Ağır yaralı olan e em$şi - da-bir ihtilâf baş a Bir| zem Nimet hanrmı ve Hasanı im - kaç gün evvel Abdür: Bumova jandarma ömer. - ğine müracaat ederek yolum açıl - ması ve gelip geçmesine müsaade edilmesini kat yapmış ve Zekiye hanımı hak-| hı, Abdürrehman bevide o haksız bulmuştur. Bursada Iki yeni fabrika kuruldu Bursa, 6 (A.A.) — Bursa be- ve yardımiyle güne kadar çi RR ir. sevkiya- tma başlanacaktır. Yakında fabrikanın O açılma resmi yapılacaktır. Açılış resmi- ne İstanbul ve Ankaradan birçok aktır. Semi sıhhi semekilye İzmir mem et hastanesine gönderdiler. Jan- men tahkikata en etti.,, Mütearrızlardan Kâmil suçu - a nu itiraf imei li Rıd âh; van, Ethem Ki zan, İslâm, Ibrahim, Nai n Rama- bekçi Mehmet çavuş ta istiçvap ren lerdir. Gümüşane Feyizli bir imar faaliyeti görülüyor Gümüşane, (Hususi) — Mem- ikin imar faaliyeti artıyor. ok evler ve şehir dahilindeki yele betonarme ve ahşam köprü ler tamir De edi kret İsparta, (Hususi) — İsparta caret odası muhitin iktisadi ihti- ih pl m geçim vasıl en İsparta SE tatbik et- — yeni koruma ve mürakaba temiyle bu milli sanat: yarınki bü- yük, tehlüklerden kurtarmış ola - caktır. İspartada ötedenberi İs yapıl- tadır. Bu sanat yüzünden İs- il Iki | İsparta Ticaret odası halıları mühürlüyor İlki haftadanberi tatbik edilen bu usul, sanayiimiz için faydalı oldu Isparta halıları Ticaret odakli mühürlenirken ti-| ci sis-| ya ile öleli varya isdiyü tarafından dikkatle ve in- tizamla yapılıyor. zevat çağırılaci Nafıa ——————— Büyük bir su kanalı “yi Yolların pe devam e Antalyada Solak nümun: Gayet muntazam bir kol Erz: yü ile civarında altı köyün arazi-| ve Bayburt ve gren bir kolu ise sini sul: için Aksu ırmağınm| Togrul, Maçka ve Trabzona bağ- Yeni Osmanlı geçidi denilen nok-| Ir şoselerin tamire ihtiyai olan yer ra ev nümune o köyüne| lerde çalışılmaktadır. oğru 10.800 metre uzunluğunda İK Spor faaliyeti dört ve 5,25 metre derinliğinde i ? büyük bir su kanalı Mim Mimi er e ve tamamı köylü emeğiyle başarılmıştır. Bu sayede kifayetli bir bollukla on bin dönümden fazla cok bereket- Ji bir arazi sulanmağa başlanmış» tır. Hükümet doktoru Kâmil, maa- rif müdürü Vehbi, belediye r: reisi ii ve orta mektep mual Kemal Beylerin yardımlariyle vü- cuda getirilen spor sahasının tes- viyesine devam edilmektedir. eGnçlerin spora rağbetleri art- maktadır, halk bu faaliyeti seve seve karşılamışlardır. vesaitle e ve ön İt yesin iki milyon lira para i : ZE SE NE a tesiriyle İsparta halıcılığı tamir €- dilmez bir uçuruma sürüklenmek istidadını göstermeye başlamıştır. ,| İspartada muhtelif evsaf ve cins halı yapılmaktadır. Fakat bunla- rm en meşhuru ve dünya piyasa - smdaki rağbeti 22X28 kalite di İsparta cinsi halılardır. Bu ns halıların en mühim farikası dil buçuk santimh genişlikte 22 sekiz bucuk santim uzunlukta 28 düğüm bulunmasıdır. sasen bu cins halıların fenni mevaddı ip- mn sa- tideiyenin saflığı w bitliği ve skin sıklığı, renk ve resimlerinin cazibe ve parlaklı- ğiyle diğer cins halılardan pek ko-| laylıkla ayırt edilebilmektedir, İşte; bu vasıfları ve muayyen 34 uedi$vş Lrepeyimej Zıkdoumur SA ihan halı pazarlarında büyük bir Türk zevk ve lerinden birisi olan İsparta halısı bu kaliteyi ta- şıyan halılardır. Yukardaki resim bu kalitedeki halıların haiz oldukları evsafı mu- ayene ettikten sonra damga tatbik edilirken çekilmiştir. amgalar ileinioyiimddr. olup bir sel (İsparta ticaret ve sana- odası) diğer tar 22X28 ka- İt İsparta halısı) ekeilmi taşı - m ır. Ticaret odasının bu 5 o milli ticaret eşyamıza verd hemmiyet cidden yerindedir. 16 Mayıs 934 leg itiba- da he binlerce adet broşür a - tır. Bu damgayı taşımayan halr - ca katiyen İsparta hal sı olarak yenlerin şvme kıyısındaki alo- minyüm kap: ri aramaları di date e vin oldur li ğu da bu broşürlere ilâve edilmiş- ü > A. Hamdi m m Ispartada imar işleri .) — Belediye, park yakında umuma açılacaktır. Cümhuriyet meydanından pav- yonlara kadar £ yapılmakta ol ır) köylüye arazi sat Salihlide Bütün işler umumi bir teftişe tabi tutuldu alin (Hususi) — Salihlide mal arafmdan son Avcılar birliğinin teftişatı devi etmektedir. Yakında belediye, caret iL ve ziraat odası işleri” nin de teftiş edileceği umulmaktö” "Bu ani teftiş efkârı anam ve alâka: gis üzerinde çok 8 tesirler bırakmıştır. Bu ağ tişlerin sıklaştırılması ve çoğ ması temenni olunmaktadır, ede' car vermek suretiyle gala N dır. Bu kere çiftliğin yeni mi biraderi Ibrahim beyler bu köylü” lerin bedeli icra arazi olmıyarak ekecekleri mahsule ortak olmak #“ retiyle Semin şart koşmuf” kadar ağır olmasından köylüler ağır şartlar karşısmda çok acıBf” cak bir hale mese Hü mete ve fırkaya müracaat e kendilerine ln çarei selâmet 818 maktadırlar. Bura fırka idare b” yeti bu çiftçilerin çalıştıkları top olduklarından öy borçlsr” Zenginlere ve belediyeY? imtisal nümunesi Salihlide hayır sever Ne zat ir çok hayırlı işler lar yapan bu zat bu kere Taş kö) nin kendisine olan .. .> çoğaltmıştır. "ndiine lenen teşekkür ederiz. Ridvan Talât beton yolun bitmesi de yakındır. gm, buranın icra memuru ei vi NE ELİ li İİ ZN bile le Ta, m lar

Bu sayıdan diğer sayfalar: