7 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15

7 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 — VAKIT 7 HAZIRAN çe slk — vü l Nİ / i HM | Yeni eserer | Vapurculuk Di e dene Türk Anonim Şirketi Dün ve Yarın tercüme külliyatı Istanbul “Acentalığı Dr. ihsan Sami BAKTERİYOLO Ji LABORATUV, Umumi kan tahlilât. Tür Fter gi noktai a BE m m 3 > E g 4 8 e ” i ti / e vena hastalıkları teşhisi, idrar, Bütün milletlerin em içtimai, gire ie en rma Liman ban, Felefon: 22925 (Ul balgam, cerahat, kazürat ve su tahlilân a eserlerinden seçme kitapların tercümesi > > İ : > .; 5 p p ıya Fosu Hey FR RIN tercüme kili tı ünvanı altında alda untazam gri sur at yolu R iz m dü miktarların tayini. Divanyolu No e a, otuz cilt kadarının çıkarılması suretile ii ciltlik ii Bn tarihi 189. Tel: 20981 bir kitaph: getirilmesi temin edilmiştir. En kud- arya vapu ru Ni sı sm, retli kafaların, kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuştur. a İstanbul 2 inci icra memurlu: iki : ki İ e BD ” 2 - iğru İzmire gidecektir. Bu va & Refik Ahmet . | gundan: ıkıncı Itap saat 16 da İzmir n ğer g G den kalkıp doğru İstanbula gele n İkinci cilt * çakti İpotek cihetinden er © A 1 b B Ş rilmesi mukarrer olu; ma 1 e en eri altı bin yüz altmış lira in vali N yay Andre Moruvanın eserinden Trabzon Yolu İ ! - yn ği beş eşinci pa“ tünü köprüden sabah at diye gönderilen arzuhal sureti mu- maileyhin ikametgâhı meçhul bu- ilunduğu beyaniyle iade kılınmış Samsun veznelerinde birer ii satılan şartnamelerde vardır. | Dr. Hafız Cemal r. Her an pl Fiyatlar. Trendi. cazi md; dansler ve d karar verilmiş olduğundan tarihi ilândan pelke mü üdelei aleyhin AVUKAT Irfan Emin Dahili hastalıklar: -“tehassısı başka günlerde ereb, üzere arzuhal ( süretinin gazete ile ilânma ve bir nüshası - nın mahkeme divanhanesine ta » 6 ya kadar Tstanbulda Divanyolunda (118) nü: maralı hususi kabinesinde kabul eder, Mi Sirkeci istasyonu karşı- ve ey tel? lik ettirildiği ilân olunur. (947) e M 20 No, ya nakletmiştir. nesi w tir olunan ve halen Meyvahoş is - K i ö Kadıköy 2 H. Hildmliği .İKelesinde bulunan 34, 74 gayri sa- 1. H. Alişan Beyin tercümesi umlupınar, Vapuru İz y 2 H. Hakimliğinden: dir P 10 Haziran 2 gi Kadıköyünde Modada No: 233) *i 29 e z Fiatı 100 kuruş Pazar günü saat 20 de Ga N si (Vatan) He > motörlü çektir- > ede mukim müteveffa Sarıca 5 Hırgbya vazedilmiştir. Tevzi merkezi j p zade Arif paşa haremi Ayşe ay iğ ekle müsadif pa- ki Kütüphanesi: Istanbul Ankara caddesi | N Dınm hukuk ve menafiini gözet-| zartesi günü saat 10 dan 12 ye ka- Varın, tercüme külliyatırın yakında neşrolünacak eserlerinden toi mek v t em-| dar mahallinde yapılacak olan bi- bikaç da ni N va muhafaza eylemek üzere 0-| rinci'açık arttırmasmda arttırma Pipe ni yag Muhtelif menabiden — Iktisat Dok- ları Abdullah ve O beyl kiyim oru Mublis İs kerimesi a Mir hi bezeli x > ei Devlet ve Ihtilâl: b Haydar Rifat Bey. sa Ni. Ai ça a AM yetmiş yi bien Buhranı: Profesör Piru liği et Hamdi Bey. . - . edeninin 358 inci maddesi muci»| bulduğu takdirde mezkür Kırnmı ve Kari: m aa Nurullah Ata Bey. Satınalma Komisyonu ilânları. p e vasi tayin edilmiş oldüğun-| çektirmi müşterisi (o üstün - Rasin » Kö ii m Bey. m dan © alâkadaranın tarihi ittlâ-| de bırakılacaktır. Aksi halde son İzraeli'nin va ii imar. ad asa Ata Bey. | k Çorlu Askeri satm alma " dan itibaren on gün'zâkfında köy?) akttıranın taahhüdü baki kalm Gori Baba: Balzak — Haydar Rifat omisyonundan: ; İiyeti tayine itiraz mirüileçeliri üzere24 —7— tarihine mü- Isa: Paris li 25 lim ek doktor Bine- Takirdağı ve ye garni- n m ân olunur. (16966) se Sal günü keza saat 10 dan) We Sangle — Haydar Rifat Bey, zonlarındaki kıt'atı ihtiyacı Bp 2 ye kadar mahallinde icra a için ya li ven sn seir olan arttırmasında: me; Meeli ze açık münaka BG . Pa .. a — A, K B A ! kür çektirme en çok arttıranm üs- Kiralık kâgir hane ve dükkân a ile almacaktır. İhalesi — İ kandle brain tin z 16 er ea 934 cumartesi gü- Ankarada AKBA kitap e ri Beşiktaş Akaratı > Idaresinden; Beşiktaşta Akaret- üsaat 15 tedir. Taliplerin ğ Erisin birinci şubesi İl iştirak etmek istiyenlerin kaymeti lerde 30, 31, 55, 63,75, 97, 89 numaralı lal ni alı li görmek üzere #ğ i ii Maarif Veli | m r yüzde yedi ke dükkânın bilmüzayede icarı bej gün müddetle temdit edildiğin- münakasaya işti- " Vu a öğ l Şe çöl il ayagi aim keli > — > olanların Haziranın dokuzuncu Cumartesi günü saat | rakicindeo gün ve vaktinde ; mecmua, gili ihti z ar İİ zi DR > e kadar p> .. soy - numarada müteve'li kayma: | Çorluda askeri Sa. Al. Kom. rep ğrm etedirler Gekek Yi. pey bolammalar ke mii eli a ve yevmi mezküru üçten on beşine kadar | na müracaatları. ii kitaplarınızı *g kırtasiye- & Male yea #icillesiyle e ae ia Müdüriyetinde besi Encümenine müracaat et- (874) (2640) — yü n Ucuz olarak AK bit olmıyan ipotekli egr meleri, (3022 Tekirdağı Çorlu : bire evlerinden tedarikvede- E “diğer alâkadarların bu : Kilo | ilirsiniz,. Deyist Mefbaaisi 5, yi : 1.Milli Emlâk Müdürlüğünden: ij itapla, D lele e hususiy ve di ml la ürlüğünden: 6000 m LE Anki ir sa yeri | — iddinlarını ilan tarlinden | Cins ve Mevkii a Müddeti 6.000. 5.000 Taze , BA kitap evleridir. ; tibaren yirmi irası 8.000 7.000 Kabak H pa Merkezi Telefo in | müsbiteleriyle birlikte dairemize| Ali Bey köyü: Köy önünde silâhtar 125 3 sene 10.000 8.800 Taze fasulye pi ia Si tiz vazo bildirmeleri, aksi sui haki çiftliği ye 13785 M. M. 10.000 7.200 Domates p DE. deniz ticaret sicilleriyle sabit ol- sebze bah 18.000 ae Patlıcan mıyanlar satış bedelinin paylaşma e lima Badı — suyunda 13785 met- 7R B .. ; İstanbul 5 inci iera memurlu- e hariç kalırlar. Mezkür ge- e murabbaı tarla. Pei Askeri Sa. Al, Kom. n n: müfesliik vergi mülüllefi - Balta limanında kali li bostan denilen 308 3 N NE ölüp silinme İrez dalağ ei aittir. Daha faz.) | 110780 metre murabba: sebze bahçesi, Mei > iy ğ Verilen vitrin camı, camlı vitrin'do| la malümat almak istiyenlerin 15 2 ei cins 3 e ii zl ger. e İzarmi yen 70,000 — — yi < : . k e inden itibaren iralar üzerinden açık arttırma usulile ki i r zarf i , demir masa ve kıymet is ii 5 malı gerdanlıklar ve saire a- herkesin görebilmesi için dairemiz bye pi er günü saat on dörtte pey akçele me ihalesi 23/6/934 © cez 4 k bulund artı) File müracaatları. (M) (2768) artesi günü saat 15 N rttırma suretiyle Tepebaşı Pa, | “€ ag LİRİK Taliplerin şartname; gör - # taş artnamesiyle 934/896 No. p Mepa b oteli karşısında 111 >” y mek ü er gün ve müna- İ aralı antikacı mağazasında 99 in e meyanında mevcut ve | Devlet Demir yolları ilânlari | kasaya iştirak için de o gün 6 — 934 tarihine müsadif çar-) “7 vd e la ei ek a z gi ve vaktinden evvel teklif ve z Samba günü saat'on em gülü sini havi vaziyet v ” ai - li ara- da M0 mem üzerin z aatlı istasyonu civa- temin: mel lariyle Çor- ; Satır. Talip İki lay runu görüp anlıyabilecekleri | rındaki ram an luda askeri satm alma ko> Yende mahall p. ii ki ilân olunur. (948) tya hattı ide köprü ağzı istasyonu | misyonuna müracaal SN en, pa anmak Tüçocuğibdde 15.000 metre mik'abı. (3536) (2688) * Olunur. vurur Kiiracaatliir ilin in a yn v — Ulukışla - Niğde hattı iri Bor istasyonu civarındaki # # (949) Slam öğ bc 5,000 metre mik'abı. | ahya kethüda sun - Sivas hattı A şema Samsun istasyonu civarın- Eskişehir A satın ak Doktor - Operatör mabel iile izim > e dağda 5,000 m 3 blok, ma komili kakta 0. |. İffet Na im H. ni Li 3 dk hinesinde sekin "i Yukarda mevkii ve miktarı yazılı blok ve balastların müna- ğ K. ii oç her kt —2. nl ayetli mütebassıs Ml fik oğlu Hakkı efendinin 9 — 5 —| kasaları ayrı ayrı ve sırasiyle 28 Haziran Perşem t da ü 0-12 Ortaköy Şifaği 931 tarihinde mahkeme karariyle| 15 den itibaren Ankarada idare binasında yapılacaktır. Tafsilât ğı kapalı ra Me DE BM hil gi 2 Ankara, K i, & veznelerinde her biri beşer | konmuştur. esi em- Teki 49991 boşanmış olduğundan nezdinde bul BE AMAR La $ uş ee — 419 : dört yaşında küçük Mehmet satılan şartnamelerde yazılıdır. (3011) / kg saat — l en sannlimen a) BÜY Fikret icin nafaka takdiri talebiy- di aliplerin şartn Y üK hin, İl. tarafmdan mumdileh 1200 ton m meşe odununun kapalı zarfla münakasası 23/6/934 görmek üzere her gün ve e A L O V A H yh 3 vw Cumartesi günü saat 15 te a idare binasında yapılacak- nakasay& işti TE NEZZÜHÜ bir sureti berâyi tebliğ Halkı efen tır. Fazla tafsilât Haydar, , Ankara,, Kayseri, Adana ve gün vevaktinde teklif ve si minat mektuplariyle i hirde K.0. SA. AL KOM. na müracaatları. (8005) (3030) ZAYI Kasımpaşa iskelesine mensup 3285 numaralı muayene şahadet- emi zayi ettiğimden hükmü ir e Yenisini çıkaracağım, Kasımpaşa sandalcılar esnafin- dan Sadettin (948) eee

Bu sayıdan diğer sayfalar: