19 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

19 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 10 — VAKIT 19 HAZİRAN 1934 Belediye - Sinemacılar ihtilâfı Darülâceze hissesi yüzünden bütün ..|... İstanbul sinemalar! kapatıldı; kapıları mühürlendi. Sinemacılar mahkemeye müracaat ettiler mi ke sinemacılar arasındaki devreye girmiştir. İs- aa sein Ferah, rah, Alemdar, si nemi Sesin 3 i ka. panmış imei rağmen Beyoğlu | Eşme sinemalar evvelki gece iş- emi; a d in İstanbula nazi siz a ün geç kei sebep görterilmekit edir. Beyoğlu kaymakamı (Sedat Bey mezun olmasına > böyle bir e- mirden haberdar ol fesi başma li ni toplıyarak görüşmi Bir aralık irineeini iii z rek bir hal sureti bulunı aranmıştır. Ee bele. diye enin kati ve sarih olduğundan Darülâceze hissesini vermiyen sinemaları “kapa - mak lâzm mi Hayme Piri oğlu sinin in ceze hissesini sans çayı ve ece e tılnışlardır. acılardan biri de bir muhar- a hemen vazi - mi müdürleri- ülâceze .) namesine göre bizden alınmak ed Yeni belediye kanühu ile nizam- | namenin İL ey el. eni üzde a buçuğa enes belediye ğe terilmiştir. Belediy: nunu, bd m yüzde betinde almıs. , diyor. Belediye bala aküler. EL San ali ların emrettiği veçhile belediye ver - gisini yüzde ona çıkartsın, buna razı yız. Bundan başka e iy âcezeye Türkiyenin > taral cez :e kabul edilmekte, Böyle Sili yi yaşatmak meden yalnız. sinemacıls- ra teşmil ediliyor? Türkiyede — — > vi var mı? BE” ğiliz, mübadeleye > üne yız,, diy (Baş tarafı birinci sayıfada) bir ders lg skar Mor au uş, bun a hinibrced ğim bir şey varsa o da, yahudili- ğin tetani işleriyle uğraşmağa kat'iyyı hakkı “olmamasıdır. Bir ie ve intikam duygusu içi Türk tarlasının sapanı duramaz. Yahudi keyfi için elden çıkarı! apn Almanyaya el altından © boykı yapmadığını ve siyonist “öriyaR| li ile bütün Türk pazarı Yahudilik, 2 meleri ——i e. ve e ei si- ayse boyuna pazar değiştir- mek Türk . istihsalinin hiç işine gelmez. Böyle bir saramfiya, ta- hammülümüz yoktur. Düşünelim, meselâ, Türkiyeden gelen si- parişlerin yolu Belçikaya & ekliyor! in ki: imi istihlâk kud- eti, em aya son deri ilki iha, beklerken ll bee leri İ urUZ. yy Hüreyedeli Ney eni r.şeyi unutalını. Unutmak ve silimi devlet kuran budu- ve kahr: nun yüksek aman meziyet- lerinden biridir. : al bu EM tek cepheli (oOolmama- lıdır. Bütün aliye de ken- dilerine düşen şeyleri tasfiye et- a İşte o yene is senmi ey: ki kavuş A Bu da yalnız Türkiyen Sk sek menfaatlerini vaşulibemlliz Kararan aa hudisi Türk sında kalmış Tele eri İpılsa Kötühare- kekerden a acı duydugu ve hüner i olur: VAKII Gezintisi Kuponlarımızı toplayınız ; Parasız,zengin ve cz programlı olacaktır” Gazetemiz ve çok ferah bir yerde ya epi ra niye mümkündür. #8 temin eylemek ur için i ii iştirak odeçl kın bul diklerini birliği lerin Me peri arzusuna bı- sl davetli olarak başlığının yanında neşrine baş- an IMIZ kuponlar iliş Kappa dir, a müraci li v2 renerek Vi > işiirak edecekleri li ğiz. ş 3 — Caz ve saz heyetini! edecek olanların isimlerini “ a ir p imi & nk ey ların neşri 31 iyimi kadar — Gezinti yerinin ve şeklini: okuyucu! la ların geciktirilmemesini ayrıca rica ediyoruz. Sual eoalalarilş şimdiye va dar çıkan kuponları idarehan: mizden a o ri ğu gibi müvezzilerden de isti- yebilirsiniz. azetemizin başlığının ya- nında her gün bulacağınız ku- agi kesip saklamayı unut- ge? - Gğütetiye işicek si olanların Tstirahatferini için gülce di) göre vapur- ka kendileri- ğ Küle ten mesele kül | tır. İ z. bunu. e vakit t gö- ğini göstermedikçe, — bizim ıç balzie yilina dış büyük hir ehemmiyeti akdi bir Gir ip Z önünden © geçirmenizi ederim. Asım > ka iel artış Türk refa- hının artışı demektir. hemmiyetli bi yakudi gücenmiş diy feda edebiliriz? miş Teri bize boykot gizli boykot İikilelir teşkil vd yorlar, şikâyetini burada en dai ve yahudiliğe düşman olmıyan a- gızlardan işitebilirsiniz. Bu mese- mutlaka etraflı surette tahkik| 5 edilmelidir. öyle olmazsa, bu- radaki kanaatin bize (sonsuz za- rarları dokunacaktır. Bundan re- kabet yapan ülkeler istifade ede- ceklerdir. Öyle anlaşılıyor ki Al manya ile yıllardan beri | çalışan! İ cr unsurları gibi budun sezgisi ta- şırlar. söze ds ge Bunlara Main şu a bu ülkenin I tedi yoktur. Bunu yalnız bars iyiz. Dünya savaşının ilk gü ube — Danı vapuru (Bu vapı radenizde Türk filosu yl aMilaş. tır.) ile Marsilyadan (İstanbula gelirken bir Türk yahudisi . linin ri de bu süse... konseri, © Türk lınan şeylerin si marşları ol- duğunu bize urla. söyliyen, Türk yahudisi e o vakit Filistin Türk toprağı iş Siyonist- Selânik ; İttihat v rakki Yalılar klübünde ei ya ” kadar işi spimulardz 5 ler enzer yüzlerce, bi esit on binlerce air arı bilen il dursunlar. Fakat biz on- rı bilmeliyiz. Ne yapayım. Pa- riste Garp Tarabulüsunun İtal yanlar tarafından Mi ve ren bir film gözümün ö: geli- yor. Sinema başıma yi gibi oluyor. biliyor musunuz? Uzun sakallı bir yahu- di, İspanyadan (kurtarılmış bir yahudi, üstünde Türk kitabesi du- a bir çeşme yanındaki | diğeri oi Tİ lerini grit. hiç şüp manevi bir ( yükseliştir. Türk Yahudileri iş Simi phesi Keşke yük- İ asliduz a ve ee iğ M. Nermi ————— Filomuz Zonguldakta Zonguldak, 18 (A.A.) — Yavuz ürkiş,, ma şi een fi- 'kâ hus fet edlai Gemiler bugün İstanbula döne- ceklerdir. işeliygek Hz.nin refikaları| ni Berlinde et Berlin, 18 (A.A.) — ne'a gitmekte olan İran Şehinşahı Hazretlerinin ene 1 Lausan- üç kızı 1 a ne oturacak bir yer hazırlane- caktır. 2 — Davetiye'er numaralı o- lacağı için trende yerlere numa- zım gelmektedir. Bir kaç e kadar bu arzularınızı”. ne ma imi olduğunu ezinti wa ocukların bu ril ilme' eri arzusunu doğrü maktayız. i 5 — Büfe, gezintiye Kyrie ihtiyaçlar” ir. Tarifeyi vi derek getirmek hususulüt best ka vE il mak mi değildir. 6 intiye kupon © d Tak ik edecek olanlar, lecek mahal'e göre tespit cak bir bedel maka ca bilet alarak a: eee Mp en in a tari Havana zayi Nümayişlere iştirak eden a.b.© taraftarı 20,000 kişi.. Havan, 18 mn ede jJansı kaldir Şehir dün rl bir gün ya- şamıştır. Gecenin de kanlı olma- sından endişe ediliyor. Daha sa- bahleyin, sol fırkalar A, B, C, ta- mia toplanmaktan menet - şmış'ar ise Mia muavffak de kar ie kişi kadar tahmin edili- or. Komünist Senkil nakil vasıta" ve maiyeti vasalat etmişler ve istasyol Alman makamatı mümessilleri ie | İran sefiri tarafından © selâmlan- mışlardır. Avrupa futbol kupası maçları Roma, 18 (A.A.) — Avrupa futbol kupası maçlarında Juven- tus takımı Toeplitzer takımını 4-2! talyan bayrağını çekiyor. ve Bologna takımı Booskay takı" mı 2-0 mağlüp etmiştir. ilân etmiş Fodakâr tayyareciler godan dönen Rosti ile Kodos bu- raya (geldiler. Tayyarecilerin zevceleri bugün Şamplen vapuru! geleceklerdir. Dördü de 23 haziranda yani vapurla Franyasa döneceklerdir. Tayareciler bera- berlerinde Josef Löbri tayyaresi- ni de parça halinde gi dir, ile recekler- 1M Nevyork; 18 (A.A) <- Chika:! ge” lerdi. Fakat greve yalnız taksi c Di yan) komünistleri taşıyan ar# lardır. N Saat 17 de polis yeli çoğu kadın olan 48 ağır? duğunı la " Diğ menbalara göre uhafız gücü bi Birecik, 18 (A.A) “ Gücü bisikletçileri dü? Bein ge lanmı z i Memi gey Seville, 18 YAA) ri i ker si grev ilân etmişi

Bu sayıdan diğer sayfalar: