19 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

19 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zda; dev masalları uğ tik ziyaret gittikleri Mısırın Luksar şeh- sa Mehmet isminde bir idir ki bu adam koklıya- nduğu ği du hassasına malikti ayesinde het sene mühim 'kazanmağa muvaffak ol M ucu oan, uzun çatal s 9? hücum vaziyetine da Mu-| nk eyl yel devam &d orlar, Da örti Yeni bir yılan çıkarıyor. N Arabın üzerine saldırmak Musa Mehmi z f ti e Fakat bu Yılan- iş, vi hiç bir sancı verir, ağır ol arzu ederlerse akan bu yilanla öldürür- göğsüne ma sonra o adam hiç zar) kısa bir ölürdü. Meşhur Kle; | eç Mehmedin üzerine atıl) hal > i Askeri mların bulunduğu yeri, kokuların- Mianhyarak meydana çıkarıyormuş! opâtra eski Yunan âlimlerinden u: Demetruis Phalerus de bu yılanın zehrile ölmüş'erdi. Eski Roma mu- harrirlerinden Aelian diyordu ki: “Bir Aspes yılanı tarafından 1sırı- biğ bir insan görül- hüküm- ıp ta ölmiyen Hlemiğtir Ori iğiir Miki? darları serpuşlarında Aspes yıla- nının resmini taşırlardı. Bu yıla- nm resmi önların hâkimiyetine karşı gelinmesi imkânsız olduğu- na de'âlet ederdi.,, Bu yılan kokusu alan Musa Meh met Mısırda o kadar şöhret kazan- mıştı ki, diğer yılan teshir edici azal Araplar on para bile zanama- başlamışlardı. Luksar civa- rmdaki ee usa Mehm: kıskandıklarından onun ü di çol dolandırıcı a zabıtaya ha- ber vermişlerdi. yet Musa Mehmet zabıta meye sevkolunmuştu. Fak: Mehmet mahkemede kendisini mü dafaa ederek bir dolandırıcı ol- madığını bildirmişti. Tâyin edilen bir günde Musa Mehmet hâkim- lerle beraber Luksar civarında d laşacaklar ve Arabın İkili olup olmadığını tespit edeckler- 1, Luksar zabıtası yola çıkmadan laşmadiğı uzak ,ötürül-| müştü. Bursada Musa Mehmet der- işe başlamıştı. Beraber gelen mütehassıslar da onu daima takip ediyorlardı. Musa Mehmet bazan burada, bazan şurada koku alıp yılanları birer birer meydana çı- karmağa muvaffak olmuştu. Musa lehmetbu -suretle-kısa bir müd- det zarfında bir kac düzine yılar kesip süizbasemlar 9 onun der Büti Musa Mehmedin yilan kokusu almak hususundaki kabiliyetine çok mütehayyir kal- mışlardı. mütehassıslar Musa Mehmet, bulduğu yılanl Vaşington, 18 ( — Cum- huriyetçilerin hi ve rağ- men kongre, Amerikanın beyne'- milel mesai teşkilâtına dahil olma- sına mezuniyet veren karar sureti- ni kabul etmiştir. Bu kararın Amerikaya milletler Alman morator- 7 yan akisleri Panama, | Arala- rında hek İngiliz blm a- te ve son Alman HARİCİ a kahve mustahsilleri Alman Si ei di h cemiyetine karşı bir takım ra ler tahmil ve tasrih o'un-| maktadı Gunay Sğeililiğ ar suretinin en şiddetli ii - e M. Tinkham şöyle de- miştir: Bu tedbir, bizi beynelmilel a- 9 — VAKIT * HABERLER Amerika karar verdi: Beynelmilel mesai teşkilâtına giriyor Mesai nazırına göre, Amerika ötedenberi amelenin hayat şartlarını ıslaha çalışmaktadır 19 HAZİRAN 1914 pes dalet divanından ziyade milletler cemiyetine yaklaştıracaktır. Me- sai nazırı M. Perkins karar sureti- nin lehinde bulunmuş ve sebep 0- 'arak eril-»ın amelenin hıyat kğ islah için gayret sarfet- mekte r'Uuğunu söylemişti İngilterede Hariri eş > cia A. i — e evka , bir zünden takriben 22 milyon ster- ling zarar göreceklerini bildirmel tedirler. dai bu eğri eng moratoryomun ii et ara- sındaki 2000 tarihli. cart mua- hedesinin serbest mübadele ahkâ mını doğrudan doğruya yakaditi mukabelei bilmi- sil tedbirleri iel etmektedir. #ini ileri sürerek Fransız Cümhur reisi Burdu şarap panayırında bulundu Bordo, 18 (A.A.) — Reisicüm- hur M. Lel , dün belediye dai: resinde bir kabul eb hem r. Müşarünileyh, mü- teakiben nde panayırına gitmiş ve öğle vakti verilen ziyafete riya- set eylemiştir. , Lebrun; saat 15 te halkm alkışları arasında milli şarap pa- nayırında hazır bulunmuştur. Reisicümhur, saat 23,15 te Pa- rise hareket etmişti AM Davis 3 maçları Paris, 18 (A.A.) — Davis ku- pası maçlarında (o Avüsturalyalı Kravfort ile Kün 6/3,6/4, 5/7, 4/6, 6/3 ile Borotra ve Brunyonu rı kat'iyyen öldürmüyer, Onun iti- kadinca şayet bir yılanı öldürecek olursa yılan kokusu olmak hassa- sından mahrum kalırmış. Onun i- çin yılanları gene serbest bırakı- yor, Öyle olmasa imiş, Luksor ci- ği tek bir yılan bile kalmaz- Dedikoducu yenmişlerdir. usturalyanın bire karşı iki ba vardır. 13 bin O seyirci maçta hazır bulunuyordu. Berlin—Kolonya arasında otomotris Kolonya, 18 (A.A.) — Demir- yollar ye Berlin a Moi noktalarında çayır ve orman yan- gınlarına sebep olmuş Kralın e ikinci ie afetter en kurtulamamıştır. n sakah başlıyan bir yangın kaç! yakmı: yangınlara sebep oluyor bir kaç hektar çayır ve ko Yangının büyüklüğü, hafta sonundan likeye maruz değildir. evvel önüne geçilmesine müsaade etme- mektedir, Fransız hariciye nazırının ndra seyahati ondra, 18 (A.A.) — Fransa Me nazırı eği izle Lon- vaki olacaktır. | 'M. Bartu, bu ziyaretin “devam edeceği iki gün zarfında başvekil M. Mac Donald, hariciye nazırı Sir John Simon ve sairingiliz er-| ültiriniki iile mülâkat “ede B. M. Meclisinden Iran meclisine BAE (Baş tarafı 7 inci sayıfadadır) kara, 18 (Hususi) — Şe- azretleri meclise g: kızları ve sefarethâneye mensup ii hası hanımlar A cektir. Sar gençliği lehine pm i z, IB(A.A.) — Miiler; nümayiş yapılmıştır. 50 bin gi itlerci geçit resmi ai dün Koblenz şatosu öhünde bir| hinşah Hazretleri ça hai se ler, Mühdileşiğe ayrılan localarda mec lis müzakeratını takip etmişler- dir. Şehinşah Hz. Çarşamba günü Afyona hareket iyor ediyo! Ankara, 18 (Hususi) — Şe- Afyon üzerinden İzmire gidecek- tir. leyh, müteveffa j ani ral Lord elele in rini ve V terlo kahramanı “ ir dük,, tes- miye olunan birinci dük de Wel- lingtonun torunu idi. Tesadüfen bugün de Vaterlo harbinin yıl dönümüdür. Müt Davetler Şubemizin 120/111 icrasında kayıtlı şubemiz kısa hizmet defte- rinin 8 sayısında yazılı tuğlacı Mustafa 7 Fener caddesinde me oturmakta iken akibeti çhul ... vol Si 316 doğum:! sö: i di oğlu Reşat .” efendi İstanbulda ise ilândan yirmi dört saat" zarfında şubemize müracaatı hariçte ise usuluna tev- fiken bulunduğu mahal askeri me- muru vasıtasiyle memuriyet ve as keri vaziyetinin bildirilmesi aksi takdirde kanuni muamele tatbik e- dileceği.. sa İki “şehir arasindaki 575 kilometrelik mesafe beş sa- ıştır. Azami sürat sa- 60, vasati sürat 120 kilo- metre ile SE ng Demiryollar müdürü a hususi tertibat ya - pıldığı veli saatte 200 kilo- | “ai sürat elde edilebileceğini) söylemiştir. — a — Bir Amerika gazetesi apatıldı » e a lık Amerikan Merkuni mecmuası, 30 eylüle kadar tatil olunmuş ve miştir, Sebebi, söylenmemekte» | ir, Nevyork, 18 (A,A.) — Hafta- eveffa dük de Wellington da biz- zat askerlik etmiş ve kumbaracı “Alman isihbayşi bürosu,, bu| lerdir. Oradan mec Balı- gençle-| kesire g ç Kalede 8 bin ol ösk hal kl yor. lovaya geleceklerdir. Ai lan üi örn le pg. | fire bu seyahatinde © aglebi oi Dük dö Vellington öldü | mal Gazi Hazretleri de refak: decektir. Londra, 18 vi — Dük de| © Wellington, bugün 85 yaşında ol- hi emr > pm gi ie duğu ei azla vefat etmiş- ze olay A bugün on birde ikamet buyurduk- ları halkevinde Ankara valisi ve lediye reisi Nevzat Beyin riya- öinpi beş — belediye heye- uzurlarma kabul buyurmuş- el eyet Alâhazreti humayuna An- etmişti. İlmi işlere karışmaz ve köy hayatı- nı tercih ederdi. , Almanyada bir gazete m salandırıldı “ Sebep Şüy, Münih, 18 (A.A.) — Nasyonal | — Sosyalist fırkasının resmi na- iri efkârı olan Bayerişer A: . eketi tarihi resmi ma- İ Fevzi Paşa Hz. nin çay ziyafeti Ankara, 18 (A.A.) — Şehin- şah Hazretleri bugün B. M, om sini ziyaret buyurduktan büyük erkânı harbiye reisi iyi Fevzi Paşa Hazretleri tarafından | ordu evinde şereflerine ( verilen | fından karşılanmışlar ve ziyafet» birçok nüshaları müsadere edil! sal gizli tutulduğu © halde,| te Şehinşah Hazretlerinin maiyet- bu gazete bunu ifşa ettiğinden do-| leri erkâniyle askeri erkân ve: ür layı bu suretle cezalandırılmıştır. “mera hazır bulunmuşlardır. Bgitcs ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: