19 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

19 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Telefon: 22925 Liman han, | Sadıkzade ,," İzmir ve Mersin Sürat Yolu apuru Haziran ünü saat Ki de Sirke- ci rıhtımından kalkarak doğru Jz : mir, Antalya Mersine, ytl Dö- işte bunlara ilâveten Alanya, KG lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. İzmir sür'at yolu Sakarya vapuru Her Per. da Galata doğru İzmire gide rşembe günü saat 16 rhtımından / kalkara 1 her pazar günü sa ia İzmir - e ie doğru tüze gele - Izmit Yolu Yaz tarifesi ami sm maada heri gün bir ve salı günleri et ine diğ er yüzlü saat 13 Tophane rıhtımından kalkacaktır. Yeni eserler Dün ve Yarin tercü- me külliyatı | Bütün milletlerin edebi, içti- ai, iktısadi, mali.. en muhallet| #erlerinden seçme Biçdliği ercümesi ve DÜN ve YARINI ld Bai ini cilt kadarınm çıkarılması ei kitapi hane vücude getirilmesi temin —. miştir. En kudretli tiyle yüz ciltlik bir ? kalemlerin yardımlarına müra-| Caat olunmuştur . Üçüncü Kitap Ticaret, banka, borsa iktisat doktoru Muhlis Etem Fiatı 75 > Tev: VAKIT emişi Istanbul Ankara Caddesi “Dü Yarın,, tercüme kül- liyatınm yakında neşrolunacak| eserlerinden birkaçı da şunlar - dir: evlet ve sm Lenin .| er Rifat l Sınıf Ve Sa -İl biha Zekeriya Hanm. | Kapitalizm Buhran: Porofe- | sör P; Hamdi Bey. / | Kırmızı ve Kate: Standal ——|! Nurullah Ata Be Rasin serisi H. Nazım Bey Katoski: İzraelinin Hayatı: A. Moru- Va — Nurullah Ata Bey. Gorio Baba: Balzak — Hayıi dar Rifat Bey. İsa: Pariş Ruhiyat mektebin- Profesör si di > Haydar Rifat Bey. tor Bine Sang -Jli 1 — VAKIT 19 HAZİRAN 1934 panama TWDKIiYE ZIRAAT “BANKASI Denizyolları 2 i ak; Köprübaşı z çi eci yiğhüzün mm e amman Han Telefon 29740 umman! Trabzon Yolu ERZURUM 19 Eman SALI 20de Galatarıh- tımından » kalkacak. Gidişte Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vak fhıike bzon, ize'ye, Dönüşte (Obunlara ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğraya caktır. ( Ayvalık Yolu BANDIRMA ri Çarşamba keci rıbtımından Emi (3325) aman mem, nm re DİŞ DOKTORU Übeyt Sait Fatih Karagümrük Tramvay durağı No. 4 AVUKAT Irilan Emin Sirkeci istasyonu karşı- sında tramvay caddesin- de Mitat Paşa hanında 26 No. ya nakletmiştir. GS LA e MARRY BIRİK TREN RAHAT-EDER. Bey ENE birinci sulh hukuk ha- kimliğinden 1— Arif Mustafa Bey ile Hati- ce Hadiye ve Ferihan müştereken mutasarrıf oldukları 16050 lira kıymeti muhammineli Beyoğlunda Sarı Lutfu mahalle- sinin sunbül sokağında eski 2 de- fa mükerrer 12 ve yeni 14, ve 16 numaralı kârgir beş katlı a ımların bir sandık odası bir helâ bir mat- ba ve 5 inci katta 4 odi helâ ve umuma mahsus çamaşır a matba ve yıkamak mahalli ve etrafı üstü kapalı taraça ve e: bir kapıcı odası bir helâ ve - rumda 4 kata ait —— ve mürlük ve terkos elektrik Le gazı tesisatını si ve altında iki dü açık t katta başkâtipliğince bilmüzayede sa: tilâcaktır, Arttırma beledi muham| men kıymetine nazaran haddi ka- Emi takdirde o gün del AKBA “Ankarada BA kitap evinin birinci —. mod bir Maarif Vekâleti ee we AKBA kita r dilde kitap, eğik pa ihtiyaçlarına resi lâl aitti — Arttırmaya > edecek ler Kiymeti muhamminenin viii hkeme kasasına te: takdirde ihale fesh ve farkı fiyat ve zarar ve ziyan ve faiz bilâhü- küm kendisinden tahsil edilecek- ü 5 — 2004 numaralı icra ve iflâs kanunun 126 ıncı maddesine tev. fikan gayri menkul üzerindeki 'i i rindeki haklarını hüsüsiyle * faiz ve masarife dair olan iddialarmın ispatı için tarihi ilândan itibaren 20 gün zarfında evrakı müspite- leriyle birlikte satış t etmeleri aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmı - anlar satış bedelinin paylaşma- sından hariç kalırlar. 6 — Şartname ralli me di vanhanesinde herkesin görebile - ceği bir yere asılmıştır. Fazla tafsilât almak istiyenlerin 934/16. numara eri mal rim eme baş kâtibi - müracaat Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Babıâli, Ankara caddesi No. 60 Telefon ; 22566 diye edilecektir. Aksi| dan Beyoğlu tapu bâş memurluğun g ©, Be 5 m den nısıf hissesi Tıngır oğlu Po. zant ve nısfı diğeri Artin ve Mığır- dıç ve Osep Ef. lerin uhtelerinde bulunduğu ve işbu mahal Sultan Mahmudu sani — — >. sam AKBA Merkezi Telefon 3137 Birinci Şube 5 261 Boğaziçinde Yeniköyde aya: E Ikinci Şube ; Saman Pazar nikola mahal'esinde Köybaşı cad desinde eski 0k 182 -yeni 200 204 No: lu bir kıt'a arsanın kay Dolar. Öpme Altimet Asım Doğum ve kadın bastalıkları mütehassısı g is ni müstesna Hızırilyas ki» lisesine ait defterler henüz idare- mize devredildiğinden bu vakfa ak pr ile Sofi oğlu Osep efendile- rin halen burada bu'undukları ve diğer veresenin ( tamamen nün & en hisseleri hazineye intihal Ci de en son arttıranın taahhüdü baki 934 pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok art tırana ihale edilecektir. Tarihi ihaleye kadar ma- a liye, belediye, vergileri vakıf ica- (168) Dr. yağa Cemal Dahili hastalıklar —-“tehassısı Gı pazardan başka günlerde 6 ya kadar öğleden sonra saat 24 di İstanbulda Divanyolunda (118) nu: maralı hususi kabinesinde hastalarını kabul eder, Muayenehane ve ev te'> fonu: 22398, serer © cihetle işbu mahal hi kında tasarruf iddinmmda bulunan | ki Sera r varsa elleri mette tapu idaresinde Beyoğlu ta» | pu baş memurluğuna | miikiğele No: siyle müracaatları! İ ilân olunur. IHfet Naim H. kemere ynam ait mahallin tapuya tesçili için se-İğl Muayene saatları; 10-1 taköy Şifa netsiz tasarrufata kıyasen mua-'B vurdu ie ei Beyoğlu a cad. 19 vi a EE Tele 42221 41960 mele yapılacağı ve mütesarrıfanı kayyıp kesandan olmalarına bina-| indeki tasarruf vesikalariyle birlikte tarihi ilân - dan on beş gün zarfında Su 'tenal»! 1076/934 ha yy yy u Türk tiyatrosu tarihi Refik Ahme İkinci cilt çıktı li

Bu sayıdan diğer sayfalar: