19 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

19 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

izretlerinin mihmandarları bi- inci > pi ordu ler m İra hhretti Hiyük elçisi Sadık Han ve Tahran Yüyük elçimiz Hüsrev Bey de bu- nuyorlardı Celsenin elm müteakip İsis Kâzım Paşa Hazretle; ri, Baş- Başvekil ismet e Hz. kürsi vin Muhterem efend Dost ve asil İran sesime bü- Yük gm Şehinşah ie kri b birkaç gündenberi memlel mizi Esisafirlikleriyle sisin mişlerdir. (Şiddetli bal giz yük Millet Meclisine ln “le ile memnuniyetle ve sevi li haber v vereyim ki, çi her afin kendiliğinden hissiyatımı- ii n yüksek menfaatlerine vukuf ”* kanaatle muhabbet ve alâka- ir göstermektedir. (Şiddetli al- , Gazi Mustafa Kemal Hazretle- İL gibi, Şehi Yeni ia devletinin istiklâl aşkı W. asil hislerini, | çalışkan! nlığını pile yüksek bir şahsiyettir. ii alkışlar). mız her vi İm rine taşkm mi tini lee ii kanı muhabbetini ve ona yi olduğu kana- Yüz e pol hudut ihtilafı çeadaş iz leş iki milletin kudreti ve byk rl zama- ünasebatı a İra: leşmiz b mis izale ederek eni bir devreye girmiştir. Mena- z Ve hisleri yekdiğerine bu ka- r simleri Baybı h Hz. Trabzo; lışma havası elen getirmekte- i) dir. (Bravo sesleri Atikad r7 tivarmdaki *“muhta- lar, -&i kaların Peer severek yekdiğerinin .. fotoğrafaınanın Şehinşah (Hazretlerinin Tür kiye — Başveki Paşa H. verdi baren: gom Paşa, Şehinşah Hazretleri, Gazi Hazretleri, Ali Sait Bey, di ii im Han, 2 — Hiç? m Gazi ve | ja se şe bir hudut ihtilâfr iki devlet sm a ü i i “rini ir etmişken iki milletin tabit Mr akın olan iki millet asırlar- Üünberi türlü anl hil ”* türlü nifak ve fesattan yekdi-| yüksek nazarlarınızda hakkiyle İninden uzak kalmışlardı. İran tecelli ettirebildiysem ( bununla iyi tebarüz ettirmiş olurum. Arkadaşlar, Şahıslar gibi milletler arasın- da da her türlü siyasetin kuvv li müessiri, samimi emniyet hissi ve ğer ep saygı, takdir hissidir. azretlerinin ikleri ziyafi — Aziz misafirimiz Yavuz o sahasıdır. irki n iktisadi münasebetleri iktisadi ma tar yekdiğerimi ze yakın ve bir coğrafi ve ta- bit seböplerle bağlı bu unuyoruz. İtimadımız kuvvetlidir ki, bu yeni! ve hava ve yeni devrin inkişafı esna- sında iktisaden dahi her iki mem- leket çok müstefit olacaktır, (İn- | sallâh sesleri) er şeyden evvel arkadaşları» mın nazarında Boca, ettirmeli, Metil yim ki, e Şehinşah Hazretleri. 3 — İn, Hariciye Vekili Tevfik a ehinşah a “yağ dritnotumuzda 6— Zigai Bu tarihi hükümlerin tesiri İran- la Türkiye arasında şahsi kanaat- lerimizce ve sizin ( veçhelerinizle tini 'manâsı 6“ bir. baht yar ale amabakikeşiş deraima gemi 7 — VAVİT 19 HAZİRAN 1934 gran i. M. Meclisinden Kardeş Iran Meclisine Selâm Millet Meclisi reisi si Kâzım vekili Tevfik Rüştü, dahiliye ve- Beyefendiler, isi kili Şükrü Kaya Kâzım paşa Hz. . oğlu söz söylüyo! Ankara, 18 e” — Bugü: Meclis ie Şehinşah Haz- retleri şerefine verdiği hususi öğ- le ziyafetinde Kâzım Paşa Haz- Lg oğlu on iki ( yaşındaki n Bey, aziz misafire hita- ka şu a sözleri söyledi: “Ey Ulu Şehinşah! Ülkemizi re ği , Milletimizi çok irdi e geli bı le eğilerek temiz YER, ç ame rımı Mi e var olun sevgi- li Şehinşa' Iranda b Ankara, 18 (Hususi) — Şehin- şah Hazretleri bugün meclise ie buslar tari kanunu lirken ve çıkarken mel fından ve Aziz ila mecliste bulunduğu sırada soy a- dı kanunu iyihas müzakere edil nasındi sene evel İranda İran parla; a le yeli bir vaziyettedirler. ektedirler. ni İran devletinin sar- fel büyüklüğü ve a- saleti kemalile takdir etmektedir. (Bravo sesleri) Bundan sonra her iki memleket için kudretli. ve vi bir “er halinde ;I layı gelecek nesiller sizi teb decektir. (Şiddetli ve sürekli i kışlar, bravo sesleri) eclise verilen takrir Başvekil Paşa Hazretlerinin sık sık alkışlanan ve brav. karşılanan beyanat! tlarıı Cemil St & riyle ve asıl müessir olarak milletin başında bulunan bü- lerinin istikbali © gören, ag ik millet menfaatlerini gören hı © ve dirayetiyle mesele içmiş $ bulunuyor. ( (Sürekli lar Huduttardaki emniyet Ve asayiş yer şı daima bir düşünce N ediyordu, Birkaç seneden- ha Mudutlar civarındaki mınta- İnne rin e bozmak istiyen bü Üy her iki tarafta gör- inme al bir siyasetin kudre- İline evmit olmuşlardır. Memleketin hemhudut ara- imiş itibariyle ve yekdiğe Madetini ; istiyen hissiyatiyle İğer memleketlere nümu sökünet ve bir ça» verler ve düydililri vakit, bütün muamelelerinde ri ve, nasıl müessir sayi er sebetlerinde i sevmek ve saadetini istemek duy: gasuna bütün üna- siyasetlerini mi kuracağımız ve sebeple Penn anane bütün lini almaktadır. E Ş > Milletlerinin yekdiğerinin yüksek menfaatlerini biribirlerinin saa. det ve kudretinde aramak kanad» günkü nesil ile gelecek ne- | im itikat halinde telkin etme- muvaffak olursak memleketle- rimiz için ie ve başlıyacak demektir. (Alku ) nesillere de ku' wvetli bir itikat ha- ; tün terakkilerini ve inkişaflarını tahakkuk ettirmek aziz emeldir. (Bravo sesleri, alkışlar Bundan başka görüyoruz ki, fi- kir sahasında ve ülkü yolunda da memleketlerimizin hayat ve tema- yülleri arasında yakmlık © ve çok benzerlikler vardır. (Bravo sesle- rkadaşlar, bütün bu münase- betlerin beynelmilel alemde en ciddi bir takdire mazhar olması hakkımızdır. Çünkü bütün bunlar insanlığın âsil hislerine, âsil fikir- lerine istinat ettiği gibi yalnız sulh içinde milletlerimizin inkişafına hizmet etmek gayesini takip et- mektedir. (Bravo sesleri) Yeni İranla yeni Türkiyeni mü- nasebetleri sulh noktai nazarından hizi Mil bin li niyetlerini izharla kardeş İran e kalbi ükinkbetik- rinin arzını ve İran milletine refah ye saadet töinekmiyatmiğu bulunul- z i i lisine selâm ve kamı riyaset çer sam reye konularak mütte- fikanı ve all kabul edilmiş» tir. Bundan sonra Tuznamede bu» vasıtasile iblâğını lunan soy adı kanununun müzake- resine geçilmiştir. Bir müddet bu kanun etrafında geçen müzakere- leri takip buyurduktan sonra mec- lisin sürekli alkışları arasında lo- | calarından ayrılırlarken Âlâhazre- Türkiye - mn iktısadi münasebetleri İran ve Türkiyeni iktisadi mü: | nasebetleri dahi her iki memleket için çok menfaat getirecek bir fa- kadar komşularımız ve dalin um uzak komşularımız için de nimet sayıl malıdır. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) ti yun meclis heyeti umumi» yesini selâmlamıştır. Meclis reisimiz hususi bir ziyafet verdi Ankara, 18 (A.A.) — Büyük b em | İran Şehinşahı meli şe- ed bir kanun kabul ettiği cevabında bul ugün aziz hai Ga ne ko e temsil Ankara, Shih Yarın saat 16 da Ankara ( halkevinde Ankaranın misafiri refine ö ile- ce rider o. baş rolleri teganni cekler: Kız lise ve orta inle terbiye — enstitüsü korolarımın iştirak edecekleri bu eser milli op: ilk adımı sayılmaktadır. İstanbul konservatuvarı ve ri- yaseti cümhur bendemi. merih eramızın edecek ve er de Mei koyacaktır. Halil Bey hel rejiyi de y üzerine almıştır. Eeserin ilk resmi temsili salı günü ( saat 16 w © ara dan itibaren Ankara ve İstanbul simi tarafından © neşredile- cel yun milli danslarını Sel ii ve Azade Selim — Sırrı ha- nımlar oynıyacaklardır. Bu tem- sil Ankarada milli tiyatro hayatı» mızda bir dönüm ve bir hamle sa- yılacaktır. ——— (Devamı 9 uncu sayıfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: