17 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

17 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAKI 17 TEMMUZ 1934 ; Bi me ER fa — ,d e ğer ae ay e ŞA RI Fransanın Harici Siyaseti ” Mıntakavi misaklarla V Feskni sulhü temine uğraşmak... M. Bartu'ya göre "bu misaklara imzalarını koymuş olanlar her türlü taaruzdan masun olacaklar Bayonne, 16 (A.A.) — Bayon-! ne belediye dairesi tarafından ve- rilen bir ziyafetin sonunda M. Bartu bir nutuk irat ederek Fran-| sanın harici siyasetini esaslı ola - rak tarif etmiştir. Bu siyaset şudur: İmzalarını koymuş olanlara her türlü taarruzdan masun olacakla: | rı ve kendilerine riayet edileceği | teminatını veren mentakavi mi - saklarla sulhü temine uğraşmak, Lokarno misikı ile münasebattar ve ona merbut olan bu misakların gayesi, bu sulh siyasetinde bu $i- yasetle alâkadar olan devletlerle Fransayı bir araya getirmektir. M. Bartu, 1933 senesinde Fran-| #s'icin âcil bir tehlike mevcut ol- duğunu hissederek o zaman baş- vekil bulunan müteveffa M. Briand ile birlikte üç senelik askeri hiz- met kanununu müdafaa etmiş ol-| duğuna telmih etmiştir. M. Batu, Cenevrede her devle- tin kendisine terettüp eden mes - uliytleri kabul etmesi lâzım gele - ceğini söylemiştir. M. Bartu, Lon- drada Fransanın bu gayesini a - kia tarif ederken memleketimin luğu nufuz ve bu sahada devlet adamlarının sami -| fili müzaheretine güvenebi-| y lec>“ni müşahede etmiştir. M. Batu, Londrada Fransanın! menfaatlerinin hiç birinden fera-| gat mecburiyetinde kalmamış ol - duğunu söylemiştir. Mumsileyh sözüne devamla de- miştir ki: Faşizme karşı harp! Fransız milli konseyi komünist fırkasile anlaştı; Faşizme karşı müşterek hareket edecekler Paris, 16 (A.A.) — Sosyalist fırkası milli meclisi, bütün gün iştima halinde kalmış ve komü - nist fırkasının faaliyet birliği tek|- lifini müzakere etmiştir, Hatiplerin ekserisi, buna taraf tar görünmektedir. Bunun, gece celsesinde kabul edilmesi muhte. meldi. Yalnız M. Grumbach, bu- nun aleyhindedir. Çünkü teklifin! samimiyetine kail değildir ve iki fırka arasındaki ihtilâfları sayıp! dökmüştür. Birçok hatipler ve bilhassa M. Blum faaliyet birliğine taraftar olmuşlardır. Maamafih OM. Blum fırkanın bilhassa Sovyetlere karşı serbes - tii hareketini muhafaza etmesini istemektedir. M. Blum, Moskovanın, Fransa-| nın dostluklarını Sosyalist fırka 'l sına kadar teşmil etmek arzusu - dabulunduğu fikrinde olup “ şa - yet Rusya Fransa ile askeri bir| ittifak aktedecek olursa Sosyalist. Yerin bu İttifakı — faaliyet birliği bahanesiyle — tasvip etmeleri lâ- zım ge ve ere Sonraki hn nn in ran gez” | be karşı komünist fırka ile müş - - Istikbal hakkında kehanet- te bulunamam. Fakat bir fara - ziyede bulunuyorum: Eğer banr bazı sualler sorulmuş olsaydı, bü- tün memleketle beraber harpten fevkalâde müteneffir olmakla be- raber Fransanın bütün ihtiyat ted birlerini alması ve silâhları bırak-| mağa ait müzakerelerden evvel! bir az beklemesi lâzım gelmekte olduğunu söyliyecektim.,, Denilebilicek bir şey vardır ki oda şudur: Bu mıntakavi misaklar, bir ke- re tahakkuk ettirildikten sonra Lokarno ile bu misakların silâh- ları bırakma hususu üzerindeki şümulünü tetkika müsait olacak yeni bir devre açılması tasavvur olunabilir.” M. Bartu, silâhları bırakmağa ait müzakereleri bu misakların bir şartı olarak değil, bu misakla- rın tahakkukunun bir neticesi o » larak silâhları bırakma hakkında müzakerelerde bulunulabileceği - ni ilâve etmiştir. M. Bartu, netice olarak, kendi- sinin ne Fransanın ve ne de sulhun mensiimesnbiç Bir şeyrerk ve feda etmemiş olduğunu söylemiş ve deşimtir ki: aY.tn cdnı emfö cmf m mmm “— Bu hususta esasen pek çok! söyledim, fakat bu ilk fırsattan | bilistifade Fransa siyasetinin ana| hatlarını basit ve açık bir surette; niçin izah etmedim; diye beni mu- ahaze edebilirdiniz. Onun için bu izahatı verdim.,, görseler bile bunu yapmak mec- buriyetinde kalacaklardır.) De - miştir. Paris, 16 (A.A.) — M. Paul Fabre tarafından teklif ve S, F, İ. O. milli konseyi tarafından ka- bul edilen takrirlerin metni şu - dur: “Milli konsey, Faşizm ile har- terek hareket teklifini kabul eder, | Misakı imzalıyacak ve maddele- rini tasrih edecek olan fırka ida re heyeti azası daha şimdiden, ko»! münisi fırkasıma umumi harbin yirminci yıl dönümü için müşte - rek nümayişler tertibini teklif et-! meye karar vermiştir. | Milli konsey, faşist tehlikesine! aşılmaz bir mania teşkil edecek! olan müşterek hareketin tahak - kukundan dolayı kendi kendini tebrik eder.” Ismet Pş. bugün geliyor Ankara, 16 (Hususi) — Başve- kil İsmet Paşa Hazretleri bugün olmazsa yarın İstanbul ve Zon » kuldak seyahat ne çıkacaktır | kullanması için müsaade etmiş - Viyanada bin k bin komünist içtima halinde bulundu; çarpışıldı; ölenler,yara- lananlar oldu! İ Viyana, 16 (A.A.) — Zabıta Viyana yakmında kâin Kalten- leutgelende 1009 den fazla ko- münistin aktetmiş oldukları bir içtimaa baskın yapmıştır. Ko - münistler, zabıta kuvvetlerine karşı müthiş bir mukavemet göstermişlerdir. Bunun üzerine zabıta memurları silâh istima- line mecbur kalmışlardır. Neti- cede iki kişi ölmüş, bir cok kişi yaralanmıştır. i Amerikada grev büyüyor Sokak muharebelerine karşı tedbirler alındı! San Fransisco:, 16 (A.A) — Bugün sat 8 de yapılması tekar » rür eden umumi grevin arifesi o lan Pazar akşamı bir çok karışık lıklar ve yağmacılıklar olmüştur. Oaklandda grevci grupla bakkal» ların camekânlarını kırarak erza: kı yağma etmek istemişlerdir. Polis ile halk arasında çarpış- malar olmuştur. Bir milli muhafız imei keneriyalni Belle müdürünün elinde asayişi: temin için 150 polis vardır. Belediye re- isi, polis müdürüne 500 memur yea eammiz? tir. Pazar günü 4800 tramvay işçi” si tramvayları çekerek grev yap- mışlardır. İşliyen bir kaç tramvay da bugün duracaktır. 65000 grev- ci işçiyi idare eden komite; ek - mek ve süt tevziatının devamına karar vermiştir. San Fransisco, 16 (A.A.) — Şehir nüfusunun yiyecek ve içece ğinin tedariki meselesi, şehir be- lediye meclisini halihazırda meş- gul eden meselelerden en mühim- leri arasında bulunmaktadır. Be- lediye reisi, havayici zaruriyeden olan mevaddı, bilâistisma bütün halka tevzi etmek maksadiyle bir depo ihdas etmek tasayvurunda * dır. Kaliforniyada vali vekili M. Trak Merriam, devlet zabıtaşını büyük yollarda münakalâtın ser « bestisini temine memur etmiştir. Fakat bu vazife, pek o kadar ko | lay görülmiyor, çünkü grevcilerin gözcülerinin adedi. fazladır ve mütemadiyen arimaktadır, Bun -! lar, hattâ hususi otomobilleri bile! tevkif ediyorlar. Milli muhafaza ! kıtaatından 2000 kişi ile 4.000 Milis efradı, işe müdahaleye amâ-| de bulunmaktadırlar. Süvari polis, sokak muharebe- lerine karşı koyabilmek için bu - susi surette techiz edilmiştir. Hayvan ve zahire borsaları Kuşadasına yanaş istiyen yelkenli ! Dur emrine itaat etmiyen üç yabancıdan sahil muhafızlarımızın ateşi altında öld; Bu adam bir ingiliz mülâzimt! Ankara, 16 (A.A.) — 14 temmuz günü Kuşadasının 30 cenuptan hüviyeti meçhul üc adamm çıplak ipburnu önlerine yelkenli bir sandal yanaşar#”im olarak sahillerimize gören sahil muhafızlarımız muhafsza ve gümrük kanunları ' silâh atmakla ihterda bulunduktan mecbur olmuşlardır. Buna rağmen ice bunları tevkif etmek istemiş ve verdikleri “Dur!,, emrine imiyerek kaçmağa teşebbüs eden bu meçhul şahıslara karş sonra üzerlerine ateş sandarı durmamış ve © yıp olmuştur. Bilâhare bir motörün bir ceset aramağa geldi almarak buna bizim muhafaza motörü tarafından da işti ve gelen motör, böylece kaçanların içinden birinin kaybol bunların Sisamda bulunduğu öğrenilen bir İngiliz harp mensup olduklarını ifade etmiştir. Londra, 16 (A.A.) — Rewter bildiriyor: bildirildiğine göre, 14 temuzda Devovshire gemisine mer: içinde üç zabit bulunan bir yelkenli kayık, Yunanlılara tır. etmektedir. ladası karşısındaki Trük nöbetçilerinin şiddetli steşine mi Malüm olduğu üzere, Devonshire gemisi Sisam adası? Mülâzim J. W. Robinson bir kurşunla vurularrk idenize düşmüş ve cesedi bulunamamıştır. landan yaralanmıştır. Bu hadisenin ne gibi ahval ve bit icin mutat diplomatik yollarla Hükümet keyfiyeti giliz hükümetine malümsi verilmesinin Mülâzim Mani şerait altında vukua gel tefehhusatta bulunulmak Londra Büyük Elçimize bildir! muhafız? ve hareketi tamamen kanuni olmasına rağmen, bir insanm ka ve bir diğerinin yaralanmasının cok teessürü mucip oldu “İ veten dermeyan edilmesinin vezrld Kayb ı#w öğrenilmiştir. sedin aranmasmna devam etilrm'e-tedir. Iktısat Vekili Bursada süt toi fabrikasının açılışında buluna RE sarar p (AA) — Bursa be-| iie deki bira - derler inin te ati şekvimiede'te sis edilen buz v süt tozu fabrika: ları ve soğuk hava mahzenleri bu gün saat 16 da İktisat Vekili Ce- lâl Beyefendi tarafından mera - simle açılmıştır. Celâl Bey, açılma merasimin - de bir nutuk söylemiş, hükümetin memlekette ana sanayi vücude ge tirdiğini, bu ana sansyide milli sermayeye ve hususi teşebbüslere İ ayrıca bir kıymet ve pay bıraktı. ğını anlatmıştır. İ Günde 12,000 kilo süt işliyebi - lecek olan memleketimizin hu ii Zaman gazetesinin | maka'esi | Ankara, 16 (Hususi) — Zaman gazetesinin bugün buraya gelen sayısında görülen bir makale An- karada fena bir tesir yapmıştır.) Hükümetin yaptığı beş senelik plânın zıddına fikirleri görteren| böyle bir yazının Türk matbua l tında yer almış olması hayretle karşılanmıştır. İ Mülhah bütçelerle idare edilen bina'ar Ankara, 16 (Hususi) — Mül - hak bütçelerle idare edilen meba- niden irats:z kısımlara tahsis edil miş olanların vergiden istisnser lâzım geleceği şurayı devletçe tef sir edilmiştir. Üniversite rektörü Ankara, 16 (Hususi) — İstan: bul Üniversitesinin yeni rektörü Cemil Bey bu akşam Ankaradan, hareket etti. l Ankara, 16 (Hususi) — Hay -| Yeni Nafıa sular müdürü van ve zahire borsalarının birleş» tirilmesi ve mali vaziyetlerinin ıslahi hakkında İktısat Vekâleti - na henüz bir müracaat yete . Ankara, 16 (Hususi) — Nafıa sular müdürlüğüne yollar idezesi istikşaf baş mühendisi Abdullah | Hilmi Bey terfian tayin ali KAŞ SP va Pa AŞ süt fabrikası, çikolata * fabrikalarımızn bugün a e ii tozunu ihtiyaçtan çok # temin edecektir.. Bundan maada yakın ” graviyer, kaymak ve st gibi diğer süt sanayiine sat ta ilâve edilecek ol#fi kanın, memle"etin istihsal mmtakası bulu"! Balıkesir ve mülhakati” çiliğin ve koyunculğun da cok hüyük tesirleri dan emin bulunan mü vinç içindedir. Hâkimler ar tebeddülât Yy” Ankara, 16-(Hususi) kabul edilen hakimler buna bağlı Barem Jâ' bince bugünlerde adli” : ları arasında değişik”. cağını gazeteler yes yi susta kendisine müra Adliye müsteşarı dedi ” — Hakimler bei evvel tarihinden itib lacağına nazârsn m evvel hekimler ler yapılması meva si i Türkiye, mevsi sıcak günlerini Ankara, 16 (Hus” oroloji enstitüşünü” 1 göre, bütün Türkiye mevsimin en st girmektedir. Manisa, İzmir ret derecesi göle” tur. Ankarada, derecesi 34, Gires”” kaydedilmiştir. Telgraf haberleri 10 uncu * BER 3 Bahriye nez#fi,;

Bu sayıdan diğer sayfalar: