17 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

17 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. — 4— VAKIT 17 TEMMUZ 193 , > .. Hitler'e göre... A (Başmakaleden devam) tatörlerden hiç biri bugünkü bey- nelmilel hukuk ve adalet usulle - lerinin istinatgâhlarından sayılan müstakil mahkeme prensibini in - kâr etmemiştir. En zalim hüküm- darlar bile suçlu bildikleri adam- lart cezalandırmak için mahke - | melere sevk etmişlerdir. Öteden - beri hukuk âlimleri de malla lerin istiklâli prensibine çok e - | hemmiyet vermişlerdir, İcra kuv -| vetinden tamamen ayrı telâki edi- len mahkemelerin intihap ve teş- kilinde hükümetin her hangi bir suretle müdahalesi hoş görülmez. Bunun için bazı memleketlerde hakimlerin intihabı tayin suretile değil, halk tarafından intihap su- retile olur, İlk defa olarak Alman Başve - kili Hitler, isyan teşebbüsüne gir- mek suçu ile zan altında olan €s- ki ihtilâl arkadaşlarını, hatta ba- zı kabine azalarını, hücum kıtası kumandanlarını tevkif ettikten sonra, isticvaba ve muhakemeye bile lüzum görmeksizin bizzat idamlarına karar vermiş ve bu kararını gene kendi emriyle infaz ettirmiştir. Bir gün sonra da Al man kabinesi içtima etmiş, Kabi- ne Rayiştagdan muvakkat kanun yapmak hususunda aldığı fevkal- ade salâhiyete istinat ederek Hit- lerin icraatı kanuni olduğunu bir kanunla tasdik etmiştir! Hakikat halde Hitlerin bü tarzı hareketi cihan efkârr umumiyesi için gayri tabil bir şeydir. Bir ta- raftan şahsen Hitler şikâyetçi ve davacı vaziyetinde, diğer taraf - in hakim ve icra memuru mev - kiinde görünüyordu. Hata suç - Jular aleyhindeki vesikaları tet - kik etmek imkânı olmadığına gö- re, davanın şahidi de gene kendi- sinden ibaretti. Bu itibarla Ziya Paşanın meşhur: Hâkim ola davası ve muhzır dahi şahit Ol mahkemenin hükmüne derler mi ndalet? Bejtini hatırlamamak mümkün olmuyordu. Tabii hadise telgraflar vasıta - sile muhtelif memleketler matbu- atına aksedince dünyanın hemen her tarafında hayret hisleri uyan- dı. Doğrudan doğruya Almanya efkârı umumiyesinin hayreti bun- dan az değildi. Onun için Hitler derhal Rayiştag meclisini topladı. 30 haziran günündeki icraatına dair millet vekillerine şahsen he- sap ve izahat verdi ve hulâsa ola- rak dedi ki; “— Röhm ile bazr arkadaşları memlekette ikinci bir inkılâp yap- mak istiyorlardı. Bu maksatla bir plân yaptılar. Bu plâna göre hü- cum kıtaatı orduya karşı tahrik edilmeğe başlandı ve bunun için de ordunun benim tasvibimle hü- cum kıtaatını dağrtacağı ileri sü - rüldü, Hücum kıtaatı buna mani olmalıydı ve ikinci bir ibtilâl yap. malıydı, Röhm bu maksatla mil- yonlarca mark ihtilâs ve tedhiş usulleri tatbik edecek (hususi gruplar. teşkil eyledi. Bundan başka Röhm benimle yaptığı son görüşmeden sonra beni ortadan kaldırmağa da karar vermişti. Be- ni öldürecek şahıs bile tayin edil- mişti. Bu adam “Ubl, isminde bir hücum kıtası şefidir ve ta- mamen itirafta bulunmuştur, Ka - rarlaştırılan isyan hükümet daire- lerine taarruz ve benim tevkifim- le başlıyacak ve yıldırım darbe « siyle yapılacaktı.,, Hitler isyanın hazırirklarını bü hulâsa rm etmiyerek bizzat kendi kararile ce- 4 15 yaşında bir iz | mahkemede! Mahmutpaşa çarşısında para aşıran o mu, başkası mı ? Mahmutpaşa çarşısında el ça- bukluğiyle iki hanımın parasını aşırdığı iddia olunan Cemile is - minde bir kız, dün akşam üzeri polisçe müddeiumumiliğe veril - miş, müddeiumumilik Ote kendi- sini jandarma refakatiyle Sultan- ahmet ikinci sulh ceza mahkeme- sine göndermiştir. Cemile hanım, kesik saçlı es - merce, belden kemerli manto giy- miş bir kız.. Nüfus kâğıdının kay- bolduğunu söyliyor. Adli tıp işle- ri müdürlüğünde muayene edil - miş, on beş yaşında olduğu, ne yaptığını bilmesi lâzım geldiği yolunda rapor verilmiş. Hâkim Salâhattin Bey, dosyasını gözden geçirdi: — Mahmutpaşada bir dükkân- da alış veriş eden Mahmure ve Hikmet Hanımlar, bir aralık pa - ralarının aşırıldığını iddia ediyor lar. Söylediklerine göre, aşıran! da senmişsin? Kız, önüne baktı. Parmakları- nın ucuyla kemerini evirip çevi - rerek hafif bir sesle cevap verdi: — Aslı yok, efendim. Ben bu hanımlarla konuştum, “Allahaıs - marladık!” Dedim, yanlarından ayrıldım, Sonradan paralarını başkası çalmış olacak! — Sen ne iş yanarsın? — Hiç bir iş yapmam, Ânne - min yanında otururum. Hâkim Salâhattin Bey, kızı serbest bıraktı, davacıların ve şa- hitlerin çağırılmasına, Cemile Hanımın kaybettiğini” söylediği nüfus kâğıdının yerine nüfus kâ- ğıdı çıkartarak getirmesine karar verdi. Araya yaz tatili girdiği için muhakeme, iki ay sonraya kal- dı. dava Ekmek fiyatı İstanbul Belediyesinden: Temmuzun on sekizinci günün- den itibaren ekmek dokuz buçuk ve francala on dört kuruştur. zalandırdığını şu sözleriyle anla - tıyor: — Eğer her hangi bir kimse benden asilerin niçin adi mahke- melere sevkedilmediklerini sorar. sa vereceğim cevap şudur: “O dakikada Alman milletinin mukadderatından mesul bendim. Bundan dolayı milletin en büyük hakimi vaziyetinde bulunuyor - dum. Örfi usul tatbik etmek lâ- zımdı. Her hangi bir adam dev- lete el kaldırırsa onu bekliyen &- kibetin ölüm olduğunu millet iyi bilmelidir, Ceza şiddetli oldu. Hü- cum kıtaatının on dokuz yüksek şefi ve oluz bir şef ve azası ve hi- maye kıtaatı şeflerinden de üç kişi kurşuna dizildi.,, Hitler mevkiinde olan bir dev- let reisinin şimdiye kadır kendi - lerine büyük kıymet ve salâhiyet vermiş olduğu eski arkadaşlarını gene şahsi karariyle kurşuna diz- dirmesi bizzat kendisi için tehli » kelidir. Çünkü verdiği kararla - rın âdilâne olduğundan süphe e - dilecek ire mi e ; Telefon şirketi Satın alma bedeli 1,5 milyor tahmin ediliyor Maliye Vekâleti Para işleri müdür muavini Rüştü Bey Anka- radan şehrimize gelmiştir. Bir iki güne kadar Parise gidecektir. Öğrendiğimize göre | Rüştü Bey Pariste, hükümetin satın al- mağa karar verdiği İzmir - Kasa- ba hattı işleriyle meşgul olacak | tır, 164 milyon franka satın alın -| mış olan İzmir - Kasaba hattının bedeli yüzde yedi buçuk faizle ve ikinci sıra Türk borcu tahvil - leriyle ödenecektir. Birinci sıra, Diyünuumumiye - ye verilen tahvillerdir. Bunlar, mukavele mucibince, Ağustos ga- yesine kadar şirkete teslim edile- cektir. Tahviller Pariste basıla - caktır. Aldığımız malümat, para işle- ri müdür muavini Rüştü Beyle, basış işini kontrol etmek üzere Parise gittiği yolundadır. Bundan başka telefon şirketi « nin de Nafia Vekâleti tarafından satın alınmasını Maliye Vekâleti- nin tasvip ettiğini öğrendik. Şirket bugünkü Türk parası ssası üzerinden almacaktır. Her halde ucuza mal olacağı hakkında bir kanaat vardır. | Alım bedelinin bir buçuk mil-| yon lira olduğu söylenmektedir. Rıhtım şirketi de, hükümete devr mak aYZUSUNU © esasen göstermekteydi. Büğünlerde on « larla da temasa geçilecektir. lime iŞ İş Deri ve lâstik meselesi Deri ve lâstik ayakkabı mese - lesini tetkik etmek üzere seçilen komisyon geçen Perşembe günü bazı lâstik ayakkabı yapan fabri- kaları gezmişti. Bugün de yine bazı lâstik fabrikaları ve deri - den ayakkabı yapan yerleri geze- cektir. iy Türkiyeye girmesi yasak edilen gazeteler Ankara, 16 (A.A.) lera Vekil- leri Heyeti “Sans - gene, Seduc - tion, Surprise Uhamour, Paris Plaisire, Paris Magazine, Allo - allo Beaute Paris, Seâ - appell, Paravent, Secret de Paris,, mecmu alariyple “Je suis Partout,, gaze - lesinin memleketimize sokulma - i larını menetmiştir. matları sarsılır. Mademki ihtilâl müteşebbisleri filen harekete geç- mezden evvel tevkif edilmişti. İs- yan tehlikesi de bertaraf olmuş de- mekti, Bu takdirde yalnız suç - luları ağır cezalara uğratarak em- salinin bir daha ibret almalarını temin etmek işi kalmıştı. Acaba bu iş derhal bir askeri mahkeme vasıtasiyle yapılamaz mıydı? Hitlerin yukarıya kaydettiği - miz sözlerine rağmen bu sual ge- ne fikirleri işgal edecektir. Hit- lerin sözleri çok mantıki olabilir. Fakat cihan efkârı umumiyesi için mukni değildir. Hitlerin Ra- yiştag meclisini toplıyarak verdi- ği izahat ve meclisten aldığı tas - vip ve itimat kararile Alman ef - kârı umumiyesinin ne dereceye kadar tatmin edilmiş olduğunu Ne ie Emme Gâyfi mübadillere sie tevziat başladı Dün 548 numaraya kadar para verildi Gayri mübadillerin istihkakla- rına karşılık yapılacak para tev- ziatına dünden itibaren başlan - mış, 1000 liradan aşağı olan kü - çük istihkak sahiplerine bir mik- tar para dağrtılmıştır. Dün sabah 548 numaraya ka - dar tevziat yapılmıştır. Müteakip günlerden, ayın 18 inde 690 numaraya kadar, ve 19 unda 861 numaraya kadar küçük! istihkak sahipleri para alacaklar-| dır. — Sinemalar ve Darülâceze hissesi Havanm fazla sıcak olmasına rağmen sinemalar işlemektedir. Darülâceze hissesi müşteriden a - Immakta, fakat belediyeye veril- miyerek, onun hesabına borç ola- rak tahakkuk ettirilmektedir. Da- rülâceze memuru tarafından her! günkü bilet sarfiyatı zabıt vara - kası ile tesbit edilmektedir. İyem Belediye kooperatifi odun ve kömür veriyor Belediye kooperatifi beş tak - sitte olmak üzere kooperatif aza- larına kömür ve odun verecektir. Kömürün kilosu 2 kuruş, odunun çekisi ise üç liraya olacak, tevzi - —ğ emmeli ayini kmelemaamlekir. eee Bir ameleyi Beygir çiğnedi Suadiyede oturan Doktor Va - mık Beyin oğlu Daniş Bey çift beygirli bir araba ile gezerken arabayı Suadiye yolunda bir ağa- ca çarptırmıştır. Hayvanlar bu sırada koşumlarını o kopararak kaçmışlardır. Üsküdar tramva » yı inşaatmda çalışan amele Meh- met beygirleri durdurmak istemiş ise de muvaffak olamamış, bey » girler Mehmedi çiğnemişlerdir. Mehmet kaldırıldığı Zeynep Kâ - mil hastanesinde öldmüştür. Karısının burnunu kırmış! Sultanahmette Et meydanı ma- hallesinde dört numarada oturan kunduracı Yusuf Efendi ile karı - sı Saadet Hanım bir süpürge al - mak yüzünden kavga etmişlerdir. Saadet Hanım, bir aralık kocasını fazla kızdırınca Yusuf Efendi 80- pa ile karısının üzerine hücum et- miş, döğmüş, burnunu kırmıştır. Kadının feryadına komşuları yetişmiş Sandet Hanımı güç hal ile kocasının elinden kurtarmış - lardır. Yusuf Efendi kaçmışsa da bir az sonra yakalanmıştır. Bir kız yaralandı Kâsımpaşada Hacı Husrev ma- hallesinde oturan Muharrem is - minde bir çocuğun bindiği beygir 6 yaşında Hayriyeye çarpmış, ba- şından hafif surette yaralanması- na sebep olmuştur. Kalp on kuruş Kadrköylü Mehmet Şükrü Efen di isminde birisi dün Fındıklı tramvayında kalp bir on kuruş - luk mi alin a baş fındaki reka! günlerde Londrâ Ht Habeşistan teleri Habeşistanın İdi asrileştirmeğe ni anlatan haberler berlere göre Habeş ii kadan askeri müteh ğe karar vermiştir. Bu Habeş ordusunu u duların seviyesine suretle Habeşistan İtal; razisinde genişlemesine tar, Hakikatte Habeşistan larda bir sürü rekabetlefif sahası oldu. İngiltere, Fi ya, Habeşistan işlerine yet gösteriyor ve her biri * de kendine göre bir cepbt! Bu devletler içinde şı en iyi vaziyet alanı Fr beşistanı Milletler © idi. Şimdiki Habeş in ” turduğu gündenberi her Habeş ordusu ile meşgul * sebebi ise, Habeşistanm /* giltere ve İtalyaya ait komşu olması, Habeşis! kyan bir limandan mah sıdır, Habeş imparatorunuf * senelerde Habeş o meğe karar vermesi, her İtalyada endişeler nd” matbuatı bu yüzden bazı” yatta bulunmuştur. pan bir hâdise, Habeş Japonya arasında başlı; nasebettir. Japonya, son Habeşistan üzerinde d kabet sahasma girmiş, pamuk yetiştirmeğe m dan burada pamuk elen tır. Japonya Habeşistan bağlandığı için onun — Habeşistan, istaklalı ku bulacak herhangi yardımma güvenebilecek gelmiştir. Japonyanın Habeş mesi ile bu memleket üz” şan devletlerin sayısı d©” İngiltere, Fransa, 118“ ya! N Bu dört devletin isti” dan kurtulmak için hassa orduyu asrileştir” duymak Habeşistan alâmet sayılabilir. Dört kişi Sinop, 16 (A.A) istediği kızın anâ dürmekten ve kızı # suçlu Boyabattan V köyünden katil İbr#” cezası asılmak faz edilmiştir. Konya, 16 ( nın Göğercinlik * Mehmet karısı H Ahmet ve araba! yollarını — bekliye gasbetmek için katleden ayni köK suf oğlu Derviş, met, ve Molla AP” haklarında Kon! kemesince veriliP iktiran eden ölün meydanına asıl" faz edilmiştir. Tepebaşı Beled"? Şehir tarafından 19 şembe günü a“ Adalar / 4 T > ta Yazan: Ey mr e e v ve) j —. mi >» >” “cur

Bu sayıdan diğer sayfalar: