17 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

17 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

üleburgaz Zi a a ve Babaeski EL EK EZE *yrabolu ziraat memurundan beklenilen hizmet — Burgazın istikbali — Pancar ekimi Trakya kasabalarındaki son se- time sit intibalarımın bir kıs-! “ bundan evvelki mektubum- bildirmiştim. Hayrebolu bir ziraat kasabası - : burada bir ziraat memuru da *dir. Fakat memur beyin fen - : Ziraat, sebzecilik, bağcılık, ,Yvesilik, ormancılık, bostancı - * böcekçilik ve bilhassa kuş li tohumlarınm ıslahı ve saire bi ziraate müteallik hususatta N lüzumu derecede tenvir et - , “ği, kendisinden lâyıkiyle iş - *de olunmadığı bildirildi. Bu- “A güzel çalışan maliye, jan - a posta ve askerlik şube- , memurlarının faaliyeti hal - ! takdirlerile söylenmektedir. Muhacirlerden Serezli Kâzım i*afi isminde birisi, teşebbüsü *sinde elektrikle hem sisam 1 çıkarıyor, hem de ince tuz "iyor. Mütevazi, ufak bir dük- ncıkta çalışan bu arkadaşın is- Salde işinin genişliyeceği şüp - i“izdir. Bu gibi ufak müteşeb- “er iftihare sezadır. İtim olmasaydı, istikbali çek "lal olan bu kasabada bir gece kalacak ve parkın ortasında günlerde Obaştan aşağı “Pullerle süslenen dokuz on met etifamda ve dört yüz mum YELE UOYT TABANI ismine nur direk tesmiye bu direğin lâmbalarmın ida parkın ve Hayrebolunun! NİZ Ve saf havasını teneffüs e- *X, dört beş cihetten gelen gü- Tâdyo seslerini dinliyecektim. Ya seyahatimi ikmalden son-! tekrar Hayreboluya gelecek ve Mâsıran ziraat kasabası olan ; kasaba ve köylerinin çiftçi a- mdan çiftçilik ve pancarcı - haklemea izahat alarak ve ma- İdetetkik ederek uzun maka- , Yazacağım. Pray URGAZ : Burası Trak- tai 8öbeğinde sekiz, on bin nü- > emsaline nazaran çok ma - Kğ, 9 büyük bir ticaret merke - Di Kaymakamı Kemal Bey, *Ye reisi Kemsl Beydir. Her burasını kemale ulaştıracakların- da şüphe yoktur. Kasabaya elektrik yapılmak içinmünakasa ilânları vardır. Be- lediye reisi Kemal Beyin bir kaç senelik himmet ve eserleri çok ba- iki Kemal Beylerin el birliğiyle riz olarak meydandadır. Burada Şarköylü ve Yalçın Bey, isimli çok gayyur, çok müteşebbis, çok çalışkan bir maarif müfettişi var. Himmetleriyle bu kaza muallim - leri birleşik ve halkı irşat vaziye- tinde imiş, Hulâsa Burgaz gün- begün ilerlemektedir. Pazartesi gnüleri pazar o kadar kalabalık oluyor ki aşağı yukarı yalnız altı yedi yüz araba odun kömür ge » lirmiş. İstasyona altı kilometre mesafede ve güzelbir şose ile mer but olan Burgazın istikbali çok parlaktır. BABAESKİ : Burgazın tam 24 kilometre garbinde ve Hayrebolu- nun 30 kilometre şimalinde olan bu kasaba da imar edilmeğe baş- lanılmıştır. Alpullu şeker fabri - kasının bu kazaya bağlr olması azami istifadeler teminine vesile olmuştur. Edirne caddesi deni - len bir cadde oldukça imar gör - müştür. Burada Belediye reisi Mehmet Bey namında bir zat imiş. Bazı eserler meydana getir parkı, çocuk bahçesi ve yeni in- şaat varlığının eserleridir. Kasabanın haritasını yaptır - mak üzere teşebbüsatta bulunul - duğu ve ondan sonra elektrik ya- pılacağı söylenmektedir. Burada Bedrali Mehmet Ağa isminde mü- teşebbis bir fabrikatör var, Elek- trik için belediyenin kendisiyle mutabık kalmak üzere olduğu bil dirilmektedir. o Mehmet Ağayı görmek istedim, fakat perşembe pazarı olması hasebiyle kalaba - rktan göremedim. Burada pancarcılık çoktur, Pan car buraları için feyizli bir şeydir. Maahaza bu senekuraklıktan pan- carcılık kısa kalmıştır. Bittabi geliri de o nisbette az olacaktır. Şahin rika kazasma © merbut kanda oturmakta Ve Süleyman ağanın kı Movasının Dere köyünde hş ha Midilli Bakir iakeemiş, fa aç lp reddedilmiştir. ki, den müteessir olan Be- eşi Hüüeyisi ve diğer Hü iğer Hü *niköyden (Baki oğlu ey birlikte gece Süley - kaç ini müsellâh basmış ve » Umaya teşebbüs etmiş - olan ;. yarısı müsellâh insanlar. “iz yiğide karşılaşan kızın ba « Br odasından fırla - ncılardan Mah - *ttiğr tabancasiyle kası - X köyünde feci bir cinayet! Hem kızı kaçırdılar, hem . babasını vurdular ! ğından tehlikeli surette yaralan - mıştır. Mahmut kızın dayısıdır. Hadise jandarma tarafından haber alınmış ve daha feci bir şe- kil almadan bastırılmış, mecruh ta İzmir memleket hastahanesine kaldırılmıştır. Kız henüz kaçıranların elinde- dir. Jandarma tahkikata devam etmektedir. Manisada mahsul Manisa vilâyeti merkez kazâ - sında 934 senesi muhammen is- tihsalât şudur" 19 milyon kilo buğday, 13 mil- yon kilo arpa, 725 bin kilo çay - dar, 1 milyon 125 bin kilo bur çak, 4 milyon 860 bin kilo pala- mut, 58 binkile baldır. | | HABERLERİ Kırklarelinde m m a Halkevinin tertip ettiği güreşler a pri Kırklarlinde güreşen pehlivanlar Kırklareli, (Hususi) — Halk evi tarafından tertip edilen peh- livan güreşi çok güzel olmuş- tur, Perşembe ve cuma günü Şark Şimendiferleri hususi tren işlete - rek halkatenzilâtlı tarife ile ko » laylık göstermişlerdir. Bu suretle muhtelif yerlerden pek çok seyir- ci gelmiştir. Müsabaka mahalli istasyona yakın bir yerde idi. Mu- azzam bir çardak yapılarak hal - kın istirahati temin edilmiştir. Yalnız pehlivanlar yerin toprak olmasnmdan fazla müteessir ol - muşlardır. Belli başlı pek çok pehlivanlar müsabakaya iştirak etmişler, dört yüz lira kadar mükâfat dağıtıl - mıştır. Esas itibariyle büyük or »| taya çıkan Adapazarir Yıldırım Bekir ile Karamürselli Hilmi Ka: simlarımı yendikten sonra berab - re kaldılar. Baş altı'na Bandırmalı Hamdi, iki hasmını yendikten sonra Ka - yıkçı Mehmet pehlivana yenildi. Başa dört pehlivan iştirak etti. Mülâyim pehlivan Hüseyini yen- di. Cemal pehlivan da Rifat peh livanı yendikten sonra bir buçuk saatlik bir güreş neticesi hakem, Mülâyim pehlivanla Cemal pehli- vanı berabere bıraktı. Mebuslarımızdan Doktor Fuat ve Şevket Beyler de Halkevimizin tertip ettiği bu büyük güreşlerde seyirci olarak bulunmuşlardır. Bahkesirin Yeniköy nahiyesi lâğvedildi Balıkesirdeki Yeniköy nahiye sinin lâğvi hakkında Umumi vilâ- yet meclisince verilen karar âli tasdika iktiran etmiştir. Nahiyenin lâğvi üzerine Yeni- köy ve Karakaş köyleri merkeze, Çaypınar, Davutlar, Yaylabayır ve İbirler köyleri Şamlı nahiyesi- ne, Odalıdam köyü de Ömerköy nahiyesine bağlanmıştır. İzmir Sıhhat müdürü Muhtelif vilâyetler Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürliklerin - de ve bir zamanlar da Balye - Ka- raaydm şirketi (hastahanesinin baş hekimliğinde bulunan değerli Sıhhat ve İçtimai Muavenet mü- dürü Cevdet Bey İzmir sıhhat mü- dürlüğüne naklolunmuştur. Cevdet Bey, hazakati kadar faaliyeti ile iştihar eylemiş nazik ve halâük bir doktordur. Denizlide bulunduğu (Omüddetçe omeşkür mesaisi görülmüş, ve vilâyet hal- kını memnun etmiştir. a > Fransa incir almıyor Mühim bir mahreç kaybediyoruz, tüccar öteki mah. reçleri korumalı, hükümet yeni mahreç bulmalıdır Fransa hükümeti geçen seneye kadar yüz kilo incirden asgari 6 ve azami 12 frank gümrük resmi almakta idi. Halbuki bu sene Afrikadaki müs temlekelerini himaye maksadiyle bu resmi 6 franktan 100 (o franka çıkarmıştır. Fransa ile aramızda! ki ticaret o muahedesinin henüz meri bulunduğu bir sırada yapı lan bu tezyit üzerine iktisat ve- kâleti, bir taraftan Paristeki tica- ret mümessilimzden izahat istemiş ve diğer taraftan da hariciye vası- tasiyle Fransa nezdinde teşebbü- satta bulunmuştu. Maalesef sar- fedilen bütün bu mesaiye rağmen Fransa hükümetini bu kararından vazgeçirmek kabil (o olamamıştır. Her ne kadar Fransa meclisi âya- nı hariçten Fransaya gelecek in- cirler için vazolunan bu yüksek gümrükten bir (miktar tenzilât yapmış ise de bu tenzilât pek cüzi olduğundan bu sene hariçten Fran sada bir kilo dahi incir (girmesi mümkün olmıyacaktır. Halbuki, bizim en fazla incir ihraç ettiğimiz (o memleketlerden birisi de Fransadır. Fransaya 928 senesinden itibaren yaptığı - miz incir ihracatının seyri şöylece tesbit olunabilir; Sene Lira 298. 49,300 929 147.000 930 127.000 931 162.000 932 537.000 933 (yalnığ on ayda)238,.000 Şu vaziyete nazaran Fransaya her sene vasati 350 — 400 bin li- ralık incir ihraç etmekte olduğu» muz anlaşılıyor. Gene bu rakam- lar gösteriyor ki; F ransaya incir ihracatımız tahdide tutulmadan evel her sene artmıştır. Geçen sene Fransa hükümeti gümrüklerinin azlığına rağmen çı kardığı müşkülât yüzünden ihra « catrmızı yarıdan fazla eksiltmişti. Bu sene ise incirlerimiz için bu ka- pi tamamen kapanmış bulunacak» tir, Fransa hükümetini, bu gibi tedbirler almağa sevkeden ikinci bir âmil de incirlerimizin kalite iti- bariyle Afrika incirlerine çok üs- tün olmasıdır. Fransanın gümrük resmini art- tırması bile, gene Fransa piyasa- larında Türk incirinin aranmasına mani olamıyacaktır. Ne çare ki ; Fransa hükümetinin koyduğu tak- yidat üezrine Fransaya ihracatı - mız hiç mesabesine inmiş olacak tır. Bu vaziyet karşısında tüccar» larımıza düşen vazife mevcut di- ğer mahreçleri istismar etmektir. Hükümete düşen vazife ise: Yeni mahreçler bulmak suretiyle incir müstahsillerimizi korumaktır. Japonya, Yugoslavya ve İskan- dinavya ile yapılmakta olan tiça- ret itilâfnamelerinde bu cihetin nazar; dikkate alınacağını şüphe» siz görmekteyiz. Muammer Kemal Bir genç İzmirde çıkan Yeni Asır ga - zetesi yazıyor; Evvelki gece Alsancakta bir intihar vakası olmuştur. Arapfı - rımında Sakarya mektebi civarın- da Turna sokağında beş numara- h evde oturan maliye memurların dan Mehmet oğlu Ali Ragıp Bey bir buçuk seneden beri seviştikle- ri, Alsancakta Karakol sokağm- da oturan M. Hanıma ebeveyni - nin kendisiyle evlenmelerine mü- saade etmemesinden müteessir olarak sevdiği kızım kapısı önün -| de intihara karar vermiş, tabanca sını kalbinin beş altı santim üstü- ne çekmiştir. Ragıp Beyin kalbi üstünden giren kurşun arkadan çıkmış ve genç ağir yaralı olarak yere yu - yarlanmıştır. Yaralı tedavi için hastahaneye kaldırılmıştır. Tahkikata müddeiumumi mu- avini Ali Bey vaziyet etmiştir. Bir orman tutuştu Kemalpaşa kazasınm Taşkahve civarmdaki ormanda yangın çık - mış, 150 metre murabbalık bir kısımdaki ağaçlar ve çalılar yan- mışlardır. Etraftan yetişen köy - lüler ateşi bastırmışlardır. Zabıtaca Oyapılan tabkikatta yanğını yapanın Çobankayalı Hü in olduğu anlaşılmıştır. Tirede Sevgilisinin kapısı Köy çocukları için önünde intihar etti bir yurt açıldı Tireden 350 metre yükseklikte bulunan ve Tirenin en güzel, en yakın mesiresi olan Kaplan ve Arpacılar yolunda ova köylerinin çelimsiz çocuklarma mahsus bir yurt vücude getirilmiştir. Yurtta muhtelif köylere men « sup 30 kadar çocuk vardır. Bun » lar muallim Sermet, Haydar Bey- lerin nezaretinde bakılmaktadır - lar. Kazanın Boğaziçi nahiyesinde ds avni maksatla ikinci bir yurt açılmıştır. Türkçe konuşmamak yüzünden İzmirde İsa reis mahallesinde Birinci Asmalı mesçit sokağında Türkçe konuşmamak yüzünden bir vaka olmuştur. Kadastro memurlarından Hü - seyin Efendi karısı Zekiye Haım sokaktan geçerken Salomon kızı Roza Şavol ile Salamon kızı Ke- linin Musevice konuştuklarını duy muş ve nazikâne bir tarzda Türk- çe konuşmalarını ihtar etmiştir. Bundan muğber olan Roza ve Keli Türklüğü tahkir etmiştir. Zabıtaca haklarında takibata baş dr Bmdi sii

Bu sayıdan diğer sayfalar: