31 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

31 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lurya ırsa olsun mu uda süratle ki tahşidi, arzu ei Halk, teahhütlerinde zir kuvvet ta « edildiğini duy »masinin . ha * bik bir hareke“ tik “teşebbüs- n, Musolininin! ispat — etmiş) klâlini ve muh“ etmek icap e: « tehdidi yapı hâdiseleri, bü: ıda yapmış ol asıl tuttuğunu rini . bu kadai an biri ile ah bir ikinci def a karşı tam hi ri almak hak zak bir hükü Zâzetesi dej e yapıldığı iştira! bedir Binal lüzumsuz ola erberliği buni izle Avus- İa aşağıdaki) iştir. Jazretlerine iyana Fusun 'un vefat a şahsi teesi Tevfik Rüştü Tevfik Rüştü ine tiklâl cad. 19 e Aa 11 — VAKII 31 TEMMUZ İI34 sama Ziraat Vekâletinden: 1 — Bi a orman işletmesi stajı ve muhtelif ii pim ibi tahsil li yapmak üzere 15-20 efendi yi ecektir. Bu senil aşağıda yazılı şartları haiz olanlar âra- sından Seçilecek A — Yüksel . orman mektebinin 1931 - 1934 seneleri mezun DEV olmak. — — senelik imtihan numaralarının vasatisi 16,5 tan sülük olmak. c— Sıhhi” vaziyeti İni .— Ta pers bn nelerden mufassal rapor almak, aşı şahadetnamesi vet D— 30 dan yla İL , E — Avrupada staj tahsilini bitirinceye kadar geçecek müddet Mi askeri yele pine ve tevsik. etmel veya an bitirerek döndüği ünde Vekâleti in ta, güülerisiği hizmeti eceğine dair nümunesi 7 ele taahhüt senedi vermek. 3 —Bu şartları haiz olanlar gönçerilesek .ıktarı yeşerir mii şubelerde ihtisas yapacaklar ayrıca ihtisas imtihanına girin — Staj veya öm “iğ isteyenler” 15 Ağustos 1934 tarihine kadar bir istida doğrudan doğruya ilmik Yüksek Orma Mektebi Rektörlü ğüne müracaat etmelidirler. Fazla malümat gipür alınır. (4224) Istanbul gümrükleri baş müdürlüğünden: Gümrüklere gelmiş . eşyaları sıraya konacaklarından ellerinde be: yannamesi olan tüccarların 5 Ağustos 934 tarihi, rüklerine müracaatla be; eli koymaları ve bu tarihten sonra vaki müracaatlarda sıra hakların- dan istifade edemiyecekleri ehemmiyetle ilân olunur. (4293) Posta T.T. Binalar ve Levazım üdürlüğünden: 4,3 ve 1,5 m/m kutrunda 155 ton demir tel kapalı zarf usulile o münakasaya b Mezkür tellerin Bire 4 tarihinde. ihalesi icr, taliplerin alı için la ie tari! ur e 1 e naci Z tekli ve teminatlarını ihtiva edecek zarfları tevdi için de m. yebiz müşadif Cumartesi günü saat 14 te e Posta Telgraf binasında 3üncü katta Mübayaat K. müracaatları, (3499) | Devlet Demir yolları ilânlari 2 mahsus u i ile bir aptest| —— DEN ki Ar WU lenize t katta eniz “Levazım pe hu yacı için w ton Gaz | Ağustos siğil m re giri ia tarihine raslayab Çarşamba günü saat 14 te açık azaltma “İli deniğs Ağa” dyria * göğü ile satın alınacaktır. Gürül i görmek ve almak istiyenler odave üst katta karşılıklı bulanan ber gün ve azaltmaya gireceklerin de muvakkat teminatlarile bir- da içinden geçilip denize nazır o- likte Kasımpaşada kâin Ko nisyona müracaatları. (3755) r in yüzde yed bir haıkkaeyi maher buluğan)rek tekliflerini dermeyan etmek üz ere İstanbul ve İzmir başmüdürlü- hanenin kayimen kıymeti|zılı j di (iki bin lira ve günemiimn m kararlaştırılmıştır. i steklil sz | man beş bin üç vi yetmiş beş lira mul Eyüp Sulh İcra Memurluğun- “damı 1500 metre mik'abı kundaklık pe yes” kebir ii N de boyacı çeşme sokağında eski ceviz tomruğu s va ği allık ve ber mucibi $ Istanbul Tes) o Askeri Fabrikalar Umum mahkeme 2 fenniyesince tanizim olu - nup dosyâ'meyanında bulunan if- müdürlüğünben : m ie fk mn a ği Bu malzeme 27/8/934 ei saat 14'de ihalesi yapılmak : oluğun Thirbaliçe iki katta üzere kapalı zarfla münaka a konmuştur. Taliplerin ği PA ii vap salık VE AMİ almak. üzere her e 13,30 die 15,30 za kadar komisyona müra- ka; caatları ve münakasaya girmek isteyenlerin de amima havi teki m resi mezkürda muayyen saatlen evvel komis- yiz ” a tevdi eylemiş olmaları. ui kânla tefrik edilmiş olan mahallin| sokağa nazır bulunan diler. Bi Dİ Levazım Satınalma cümle kapısı arasında taşl : MM e ika Komisyonundan ; de kütüphai ne bir “ee e ea 8 ton Gaz: Açık azaltması : z rey 1934 Çarşamba günü- lan odanın altında Hate 5 İİ İNE, ve dye nazır ve rıhtımı havi ve ie Posta ve telgraf başmü idü rlüğünden: j mir parmak aklı ve Orzalazranln Şi ile mörkez z evrak ye paket postahaneleriyle şimendifer istas- anelerle v apurlar ve şehir dahili Beriker ve Mile ile bakır ve bu bina- pm Hükümet, Karntn, Aiüintek merkezleri (arasındaki , iti tarihine kadar de bir Mei bahçe içinde bir| yirmi müddetle ve kapalı zarf e İzmirde münakasaya mutbak ve e uşak odası karşı - Kimin. « zel şeraiti a nlamak ve 8880 lira bedeli mi - lıklı ve bir arabalık ve bir ahır Yemenin yü i buçuğ va üst aptesthane | günde müteşekkil münakasa komis yonuna müracaatları, | (4102) arasında gusülhane vazifesini gö- ren iki duğu havi bir sobadan ibaret bülunmuş olduğu ve haı ne | İstanbul Asarıatika müzeleri içerisinde elektrik tesisatı .. |er Yer e l olup yarım masura tatlı su olduğu! müdürlüğünden; i k si boya ile boyanmış mii Kok kömürü Mangal kömürü Odun İ Ton Kilo Zeki Mİ 65 19900 40 2 ı iki buçuk liradan iki oaletapbal Atiye, Tonkağı ate ve akik İslâm lim müze — DUR i ı miktar ve cij insle: lr mahrukatın Ağustosun 16 ncı Perşembe günü saat 14'de an yimen kıymeti beş yüz lira k lerin a Kr timini yin ar ve K ADAR maada her A hamminesi (olup gün acaat edebilirler. 4264 halli mezkür birinci arttırma - da pe bini beş yüz. on ii ei Ecnebi Reg ve tıbbi ecza kapalı zarfla münakasası -8-934 Salı günü t 15te idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilât Ankari örn ydarpaşa veznelerinde beşer liraya 4535 satılan şarisağaslezdz ir (4170) zilli silin piresi Devlet Demiryollarınd yüz kilometreden fazla eye gari yüzde eke ve sel miz AN y müddetle mute- ber iş dönüş bileti alan yolculara yatak öcserlerindeöe yünderybe| DE lane mii yapılı ik hamilleri seyahata, bileti satın aldıkl ik Bi, gün zarfımda başlayabilirler. Ancak seyahat günü biletler veni , re vize ettirilmelidir. Bu vize biletin bir aylık avdet müddetini tem- dit etmez. ii 1 d ilbiler Ge” yatık ücretleri şunlardır: v F Samsun kara Bilet Yatak Bilet Yatak di” Yatak ücretleri (ücretleri (o ücretleri ücretleri ( ücretleri (ücretleri Kuruş Kuruş Oo Kuruş Kuruş Kuruş I 4633 1544 5453. o 1680 2607 704 1 3362 1284 3956 1400 1896 588 MI 2147 2524 1217 Adana Eskişebir Bilet (o Yatak Bilet © Yatak ücretleri ücretleri (o ücretleri ücretleri Kuruş (o Kur Kuruş Kuruş 384 I 4211 1368 1826 nı 3057 — 1140 1331 320 nı 1954 858 Pop ! ve Hasır süpürgeleriyle bunların imalinde kullanıla çalı süpürge çöpü ve gi gi mamül basırlar 1-8- 934 tarihin- den ilan tatbik edilmek üzere D. D. numarali saman tarife- 3i #ne ithal edilmiştir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat e- dilmelidir. (4175) —— U. Müdürlüğünden;| e şartnamesi mucibince satın almacak (24.000) adet du ve bien gramlık barut vaz'ına mahsus teneke kutu ve bu kutu- dilmiş ise de müşteri iyi mumai| 2 bedeli mi üzayedeyi tesviyeden im- tina etmesi hasebiyle mezkür iha- le fesholunarak icra ve iflâs ka - üncü i sahilhane Eyüp sulh icrasından liplerin izahat almak üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan on beş gün müddetle 16—8—934) gün ve saatte Cibalideki alım satın komisyonumuza müracaatları ilân 9 perşembe günü | olunur. (411 ık art- tırma suretiyle satılacaktır. Satış artnamesi 1 — 8 — 934 tarihin. Istanbul Posta T. T. baş edilecektir. ya iştirak için yüzde in müdürlüğünden: teminat elişi alınır. Müteraki İstanbul, Galata, Seyyahin şub esi ve Beyoğlu merkezleri arasında vergi tanzifat vakıf icaresi di hi mm telgraf ve Ber rana kadar mektup nakliyatı kapalı zarf lerine ve m ii müşteriye ait- bile AN edilmistir. Münaliksar9 8 — 984 bakir tir.Hakları tapu sicillerile sabit ol- d a ak i ip i 2 madıkça ipotekli alacaklılarla dis e saat onda yapılacaktır. Tal ip ol laz kahin itası Hizme gelen el da yazılı gün hipl: aş tte müteşekkil komisyona ve şartnameyi - gör- 15 gün ida evrakı müsbitelerile| mek için de her gün baş müdüriyet tahrirat kalemine müracaat eyle- bildirm. lâzımdır. Aksi hal-İmeleri, (4278) de v tapu sicilleriyle sabit aman ai ihr Kia Istanbu! Eelediyesi itânları hind. daran: ye i lâ , önü Kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup tahtı mu- 123 üncü maddesine terfikan harel hai ee alınan iki kuzu her kimin ise bir hafta zarfında gelip alma- (4304 ket etmelki ve daha" fazla maldi dığı takdirde satılacağı ilân olunur. 8 mat de lale ei | timizd u dosya- j a il NR İn öl Beşinci Daire müfettişi Salim E; zevcesi Fatma Zehra H. Şehre- nur. (1617) maneti azasından Mehmet Mihri Paşa zevcesi Fatma Mecidiye H. Bi- Tİ # MR, Z i z z 6 8 : iEE ER e. w 5 EE pi 3 2 pi ği i z > ze G | Daire muhasebecisi Mustafa seve efendi zevcesi Fatma H. Şehremini i ir. Süle eyman Şükrü İsmet Bey zevcesi Fatma — Ankara caddesi No. 60 | Yukarıda isimleri yazılı maaş sahiplerinin nufus tezkerelerile sicil Telefun * 22566 alemi, ö Ii (4306) a

Bu sayıdan diğer sayfalar: